BHXH Việt Nam - thống kê đảm bảo công tác phục vụ quản lý điều hành của Ngành

28/02/2022 - 03:31 PM

Xác định được tầm quan trọng của công tác thống kê trong hoạt động quản lý nhà nước nói chung và hoạt động quản lý của Ngành BHXH Việt Nam nói riêng, thời gian qua, Lãnh đạo BHXH Việt Nam luôn quan tâm, chú trọng đến công tác thống kê của Ngành trên mọi lĩnh vực nhờ đó công tác Thống kê Ngành BHXH Việt Nam cũng đã đạt được một số kết quả tích cực:

- Công tác thống kê của Ngành đã đi vào nề nếp, từng bước đáp ứng đầy đủ nhu cầu cung cấp và sử dụng thông tin thống kê trong hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành của các cấp lãnh đạo trong và ngoài Ngành, cũng như nhu cầu sử dụng của các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam.

- Cơ sở vật chất phục vụ công tác thống kê ở các đơn vị trong Ngành đã từng bước được củng cố. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thống kê đã được triển khai rộng rãi, đảm bảo số liệu thống kê được kịp thời, chính xác, đầy đủ.

- Kịp thời xây dựng và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn trong công tác thống kê của toàn Ngành phù hợp với quy định của Luật Thống kê và các văn bản hướng dẫn, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ trong tổ chức thực hiện. Việc xây dựng, ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê và Chế độ báo cáo thống kê Ngành BHXH Việt Nam đã từng bước nâng cao vai trò, trách nhiệm của các đơn vị trong toàn Ngành; nâng cao chất lượng và hiệu quả nguồn thông tin thống kê, từ đó hình thành hệ thống thông tin thống kê của Ngành BHXH Việt Nam thống nhất, thông suốt.

- Thực hiện Nghị định số 60/2018/NĐ-CP ngày 20/04/2018 của Chính phủ và Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 24/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ định kỳ hàng quý, năm Ngành BHXH Việt Nam gửi đầy đủ, kịp thời 06 biểu mẫu báo cáo thống kê thuộc trách nhiệm báo cáo của BHXH Việt Nam theo đúng quy định. 

Công tác phối hợp, chia sẻ thông tin thống với Tổng cục Thống kê được thực hiện nghiêm túc. BHXH Việt Nam đã phối hợp, tham gia ý kiến nhiều dự thảo văn bản quy phạm pháp luật với các bộ, ngành liên quan về công tác thống kê, cụ thể: Dự thảo về Chiến lược phát triển Thống Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030; Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục – Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê; Dự thảo Nghị định quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia; Dự thảo Thông tư quy định năm 2020 làm năm gốc để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh; Dự thảo Thông tư quy định Danh mục chỉ tiêu thống Chế độ báo cáo thống ngành Thông tin và Truyền thông; Dự thảo Thông tư quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê ASEAN; Dự thảo Danh mục bí mật nhà nước ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê; Dự thảo Quyết định của Chính phủ ban hành bộ chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra dân số nhà ở năm 2019; Dự thảo Đề án Thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát…); xây dựng Báo cáo tổng kết công tác thống kê Ngành BHXH Việt Nam giai đoạn 2014-2018 và phương hướng nhiệm vụ các năm tiếp theo; Báo cáo thực hiện Đề án 501 về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thống kê; Báo cáo thực hiện Đề án thống khu vực kinh tế chưa được quan t; Báo cáo đánh giá nh hình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững năm 2021…

Bên cạnh đó, BHXH nghiêm túc phối hợp với Bộ Kế hoạch Đầu tư (Tổng Cục Thống kê) thực hiện các cuộc tổng điều tra thống kê quốc gia như: Tổng điều tra vốn Đầuxây dựng năm 2015; Tổng điều tra Kinh tế năm 2017 và điều tra Vốn đầu tư thực hiện năm 2017; Tổng điều tra Kinh tếđiều tra cơ sở hành chính năm 2021; Điều tra vốn đầu tư thực hiện năm 2020.

Về công tác phương pháp chế độ, BHXH Việt Nam đã ban hành văn bản quy định về Hệ thống chỉ tiêu thống kê và Chế độ báo cáo thống kê Ngành BHXH Việt Nam thống nhất áp dụng trong toàn Ngành, đồng thời liên tục cập nhật, bổ sung và sửa đổi để phù hợp với các quy định của hệ thống chỉ tiêu thống kê và chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia Quyết định số 982/QĐ-BHXH gồm 47 chỉ tiêu; Quyết định 454/QĐ-BHXH gồm 70 chỉ tiêu; Quyết định 456/QĐ-BHXH gồm 09 biểu mẫu về Chế độ báo cáo thống kê và một số nội dung về công tác thống Ngành BHXH Việt Nam.

Hệ thống chỉ tiêu thống kê và chế độ báo cáo thốngNgành BHXH trong thời gian vừa qua đã từng bước đáp ứng yêu cầu quản lý và cung cấp thông tin, kế hoạch và thống kê cụ thể: 

- Trong quản lý: các số liệu thống kê được thu thập đóng vai trò quan trọng cho Lãnh đạo ngành BHXH trong việc điều hành chính sách BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT) góp phần đảm bảo an sinh xã hội quốc gia.

- Trong công tác thống kê: việc áp dụng chế độ báo cáo thống kê từ khâu thu thập, tổng hợp, phân tích thống kê đã phần nào đáp ứng được yêu cầu thực tiễn về công tác thống kê của ngành BHXH, tạo lập sở dữ liệu thống nhất là căn cứ xây dựng kế hoạch hàng năm, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước của ngành BHXH.

BHXH Việt Nam  cũng đã phối hợp tham gia ý kiến với Tổng cục Thống kê trong quá trình xây dựng các hệ thống chỉ tiêuchế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia thông qua việc xây dựng 06 biểu mẫu, báo cáo nhằm thu thập các chỉ tiêu thống kê quốc gia thuộc trách nhiệm lĩnh vực BHXH và do BHXH Việt Nam thực hiện.

Về kết quả thực hiện các chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững: Thực hiện Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ, BHXH Việt Nam đã ban hành Kế hoạch số 5458/KH-BHXH ngày 27/12/2018 triển khai thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững và triển khai trong toàn Ngành. Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, BHXH Việt Nam đã gắn kết, lồng ghép các mục tiêu phát triển bền vững trong xây dựng chiến lược và kế hoạch kinh tế - xã hội của Ngành thông qua các mục tiêu tại Chương trình, Kế hoạch hành động thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Chính phủ Kế hoạch phát triển kinh tế - hội 5 m giai đoạn 2021-2025.

Để đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững năm 2021, BHXH Việt Nam đã báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tại Công văn số 3870/BC- BHXH ngày 29/11/2021, Công văn số 337/BHXH-KHĐT ngày 10/02/2022, trong đó, kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Ngành BHXH Việt Nam tính đến 31/12/2021 như sau:

a) Về số người tham gia BHXH, BHTN, BHYT

- Số người tham gia BHXH là 16,547 triệu người, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm 2020, đạt tỷ lệ 33,77% so với lực lượng lao động trong độ tuổi (trong đó: số người tham gia BHXH bắt buộc là 15,097 triệu người; số người tham gia BHXH tự nguyện là 1,450 triệu người).

b) Số người tham gia BHTN là 13,395 triệu người, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm 2020, đạt tỷ lệ 27,34% so với lực lượng lao động trong độ tuổi.

- Số người tham gia BHYT là 88.837 triệu người, tăng 0,9% so với cùng kỳ năm 2020, đạt tỷ lệ 91,01% dân số.

c) Về số người được giải quyết hưởng các chế độ

- Về chế độ BHXH: Năm 2021, số người được giải quyết hưởng chế độ BHXH hàng tháng là 3.322 nghìn người, tăng 1,13% so với cùng kỳ năm 2020; số người hưởng BHXH một lần (bao gồm số người hưởng chế độ ốm đau, thai sản) là 8.035 nghìn người, giảm 24,95% so với cùng kỳ năm 2020.

- Về chế độ BHTN: Năm 2021: số người được giải quyết hưởng các chế độ BHTN là 772 nghìn người, giảm 28,91% so với cùng kỳ năm 2020.

- Về khám chữa bệnh BHYT: Năm 2021: số lượt người khám chữa bệnh BHYT là 125,9 triệu lượt người, giảm 24,88% so với cùng kỳ năm 2020.

Xác định ứng dụng công nghệ thông tin là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao chất lượng số liệu, vai trò, vị thế của mỗi Ngành, lĩnh vực. Thời gian qua, BHXH Việt Nam đã không ngừng nâng cấp cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành đến chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng thông tin thống kê trong thời kỳ hội nhập. Trên sở đó, ngày 22/01/2020, BHXH Việt Nam ban hành Hệ thống tổng hợp và phân tích dữ liệu tập trung ngành BHXH (Data WareHouse) với mục tiêu phục vụ thực hiện chế độ báo cáo thống kê trong phạm vi toàn Ngành. Hệ thống đã tích hợp đầy đủ các chỉ tiêu thống kê và chế độ báo cáo thống kê của Ngành BHXH Việt Nam theo Quyết định số 454/QĐ-BHXH ngày 23/4/2019, Quyết định số 456/QĐ-BHXH ngày 23/4/2019 và Nghị định số 60/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018. Việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê đã đơn giản, kịp thời, chính xác và hiệu quả hơn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng thông tin thống kê trong chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Ngành, của các đơn vị nghiệp vụ, và việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia của Ngành BHXH Việt Nam. Ngoài ra Hệ thống Data WareHouse cũng thực hiện tích hợp dữ liệu với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ về các chỉ tiêu báo cáo thống kê về kinh tế xã hội do Ngành BHXH Việt Nam chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp ban hành theo Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 24/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong thời gian, BHXH xác định một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác thống kê:

-Duy trì và phát huy thành quả của hoạt động thống kê trên mọi lĩnh vực quản lý của Ngành đảm bảo việc thu thập chỉ tiêu thống kê quốc gia và của Ngành được liên tục, thống nhất.

- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tinchuyển đổi số trong công tác thống kê .

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu thống kê và chế độ báo cáo Ngành BHXH Việt Nam đồng bộ với Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.

- Phối hợp với Tổng cục Thống kê thực hiện các chương trình điều tra thốngkê quốc gia khi có yêu cầu.

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top