Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới

09/03/2023 - 09:48 AM
Chuyn đi s trong xây dng nông thôn mi đ tng bưc hình thành nông thôn mi thông minh, nâng cao hiu qu hot đng ca cng đng, góp phn xây dng nông thôn mi đi vào chiu sâu, hiu qu bn vng… là mt trong nhng nhim v trng tâm cũng là gii pháp trong trin khai thc hin Chương trình mc tiêu quc gia xây dng nông thôn mi (NTM) giai đon 2021-2025.
 
Thc hin đy mnh Chuyn đi s trong xây dng NTM

Chương trình mc tiêu quc gia xây dng nông thôn mi giai đon 2021 - 2025, vi mc tiêu xây dng NTM đến năm 2025, phn đu c nưc ít nht 80% s đt chun NTM; trong đó, khong 40% s đt chun NTM nâng cao, ít nht 10% s đt chun NTM kiu mu không còn xã dưi 15 tiêu chí; thu nhp bình quân ca ngưi dân nông thôn tăng ít nht 1,5 ln so năm 2020. Cùng vi đó, đ phù hp hơn vi giai đon mi, b tiêu chí NTM giai đon 2021-2025 đã chnh sa, b sung. Trong đó, c th đi vi nhng xã nông thôn mi cn đáp ng 19 tiêu chí, 57 ch tiêu (tăng 8 ch tiêu so 2016-2020), điu chnh ni hàm, tên, ni dung ca 15 tiêu chí. Đi vi nhng xã nông thôn mi nâng cao s19 tiêu chí, 75 ch tiêu (tăng 18 ch tiêu so 2016-2020), nâng cao cht lưng 35 ch tiêu, b sung 34 ch tiêu mi...

Theo soát ca văn phòng điu phi NTM Trung ương, Chương trình mc tiêu quc gia xây dng nông thôn mi giai đon 2021 - 2025 đưc trin khai thc hin trên đa bàn 8.227 xã (bao gm c 1.458 xã khu vc III vùng dân tc thiu s min núi, 54 xã đc bit khó khăn vùng bãi ngang ven bin hi đo), 659 đơn v cp huyn (bao gm c 74 huyn nghèo thuc 63 tnh, thành ph trc thuc Trung ương theo các quy đnh ca B tiêu chí quc gia v NTM giai đon 2021-2025).

Kết qu, tính đến tháng 7/2022, c nưc đã trên 5,8 triu xã (70,7%) đt chun nông thôn mi (NTM), tăng 2,4% so vi cui năm 2021; trong đó, 803 xã đt NTM nâng cao, tăng 300 xã so cui năm 2021 94 xã đt NTM kiu mu, tăng 51 xã; 254 đơn v cp huyn đưc công nhn đt NTM; 18 tnh 100% s đt NTM; trong đó 5 tnh đưc Th tưng Chính ph công nhn hoàn thành xây dng NTM.

Theo đánh giá, Chương trình đã đt đưc nhng kết qu tích cc, hiu qu. Tuy nhiên, kết qu đt chun NTM ca mt s vùng vn còn khong cách chênh lch ln. C th như: Đng bng sông Hng đt 99,8%, Đông Nam B 91,3%, trong khi đó min núi phía bc mi đt 44,1%, Tây Nguyên 57,6%. Do đó, chuyn đi s trong xây dng NTm đưc coi là bưc tiến quan trng đ nâng cao các tiêu chí mt cách bn vng to nn tng cho xây dng NTM thông minh...

 
CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Ảnh minh họa: Nguồn internet

 
Vic tiếp tc đy mnh nâng cao hiu qu trin khai Chương trình xây dng nông thôn mi giai đon 2021-2025 cũng như thc hin ch trương đưa chuyn đi s vào nông nghip nói chung vào xây dng NTM nói riêng đã đưc Chính ph thông qua th hin ti nhiu cơ chế, chính sách, gii pháp thi gian qua. Trong đó, ngày 02/8/2022, Th tưng Chính ph đã ban hành Quyết đnh s 924/QĐ-TTg phê duyt Chương trình chuyn đi s trong xây dng nông thôn mi, hưng ti nông thôn mi thông minh giai đon 2021- 2025. Đây đưc xem là mt trong nhng nhim v trng tâm gii pháp thiết thc trong xây dng NTM, đáp ng nhu cu xu hưng phát trin chung ca đt nưc.

Chương trình chuyn đi s trong xây dng nông thôn mi, hưng ti nông thôn mi thông minh giai đon 2021-2025 (Chương trình) mc tiêu tng quát nhm đy mnh ng dng công ngh s trong xây dng nông thôn mi, nhm tăng cưng hiu qu thc hin Chương trình mc tiêu quc gia xây dng nông thôn mi, góp phn thúc đy kinh tế nông thôn, nâng cao cht lưng đi sng ngưi dân, thu hp dn khong cách v cht lưng dch v gia nông thôn - thành th, tng bưc hưng ti nông thôn mi thông minh. Chương trình trin khai vi 3 tr ct chính: Phát trin chính quyn s nông thôn; Phát trin các ch th kinh tế s nông thôn Phát trin xã hi s cho cng đng dân cư nông thôn.

Mt s mc tiêu c th ca chương trình:

V phát trin chính quyn s trong xây dng nông thôn mi: Chương trình phn đu đến năm 2025, Chương trình mc tiêu quc gia xây dng nông thôn mi đưc t chc đng b, thng nht trên nn tng công ngh s, ít nht 90% h sơ công vic cp trung ương, cp tnh, 80% h sơ công vic cp huyn và 60% h sơ công vic cp xã đưc xtrên môi trưng mng.

Ít nht 97% s đt chun ch tiêu 8.4 ca Tiêu chí s 8 v Thông tin Truyn thông theo B tiêu chí quc gia v xã nông thôn mi; 50% sđt chun ch tiêu 8.4 ca Tiêu chí s 8 v Thông tin  Truyn thông, 50% s đt chun ch tiêu s 15.2 ca Tiêu chí s 15 v Hành chính công theo B tiêu chí quc gia v xã nông thôn mi nâng cao.

Chương trình phn đu ít nht 60% đơn v cp huyn đt chun ch tiêu 9.5 ca Tiêu chí s 9 v An ninh trt t - Hành chính công theo B tiêu chí quc gia v huyn nông thôn mi; 25% đơn v cp huyn đt chun ch tiêu 6.5 ca Tiêu chí s 6 v Kinh tế, 25% đt ch tiêu 9.2 ca Tiêu chí s 9 v An ninh trt t - Hành chính công theo B tiêu chí quc gia v huyn nông thôn mi nâng cao.

Phn đu 100% cán b qun lý các cp tham gia thc hin Chương trình mc tiêu quc gia xây dng nông thôn mi đưc tp hun, nâng cao năng lc v chuyn đi s.

V thúc đy kinh tế s trong phát trin kinh tế nông thôn: Chương trình cũng hưng đến tăng cưng ng dng công ngh s trong phát trin kinh tế nông thôn theo hưng kinh tế tun hoàn kinh tế s. Đy mnh quá trình s hóa, xây dng bn đ s nông nghip nông thôn, cơ s d liu đng b, thc hin qun lý mã s vùng nguyên liu, truy xut ngun gc đi vi các sn phm nông nghip, nông thôn. Tăng cưng ng dng trc tuyến, công ngh thc tế o, thc tế o tăng cưng trong công tác qung bá, xúc tiến thương mi, thương mi đin t cho các sn phm nông nghip, nông thôn.

Góp phn thúc đy kinh tế nông thôn, Chương trình đ ra mc tiêu ít nht 70% xã các hp tác xã, 70% cp huyn các mô hình liên kết sn xut gn vi tiêu th nông sn ch lc 50% các mô hình liên kết gn vi vùng nguyên liu ng dng công ngh s.

V hi s trong xây dng nông thôn mi: Chương trình phn đu ít nht 40% đơn v (cp xã, huyn) cung cp ít nht mt dch v thiết yếu (y tế, giáo dc, giám sát cng đng, an ninh trt t, môi trưng, văn hóa) t chc ly ý kiến phn hi v s hài lòng ca ngưi dân/cng đng v kết qu xây dng nông thôn mi thông qua ng dng trc tuyến.

Bên cnh đó, Chương trình phn đu mi tnh, thành ph trc thuc trung ương ít nht 01 mô hình thí đim xã nông thôn mi thông minh theo lĩnh vc ni tri nht (kinh tế, du lch nông thôn, môi trưng, văn hoá…), làm cơ s đ tng kết đ xut B tiêu chí quc gia v nông thôn mi thông minh giai đon 2026 - 2030.

Chương trình đưc trin khai khu vc nông thôn ca c nưc (bao gm c các xã đc bit khó khăn vùng dân tc thiu s min núi, các xã đc bit khó khăn vùng bãi ngang ven bin hi đo, các huyn nghèo) đến hết năm 2025. Đi tưng th hưng ca Chương trình là ngưi dân, cng đng dân cư, các t chc kinh tế hp tác, doanh nghip các t chc kinh tế - xã hi trên đa bàn nông thôn.

Chương trình nêu vic chuyn đi s trong xây dng nông thôn mi đ tng bưc hình thành nông thôn mi thông minh, nâng cao hiu qu hot đng ca cng đng, góp phn xây dng nông thôn mi đ
vào chiu sâu, hiu qu bn vng... cn đm bo trên cơ s kế tha, tiếp tc phát trin, hoàn thin kết qu các chương trình, chuyn đi s trong xây dng nông thôn mi phi phù hp, góp phn thc hin mc tiêu xây dng nn nông nghip sinh thái, nông thôn hin đi, nông dân văn minh chiến lưc chuyn đi s quc gia, trin khai mt cách ch đng, linh hot.
 
Gii pháp thc hin chương trình

Đ đt đưc mc tiêu đ ra cũng như nâng cao hiu qu xây dng Nông thôn mi, mt s gii pháp trong thc hin Chương trình đưc đ ra như sau:

Đào to nâng cao năng lc v chuyn đi s: Biên son chương trình, tài liu tp hun v chuyn đi s trong xây dng nông thôn mi, đc bit là các tài liu hưng dn áp dng chuyn đi s; T chc các hi ngh, các đt tp hun v kiến thc chuyn đi s, kh năng tiếp cn thông tin cho các cơ quan qun lý nhà nưc, cán b xây dng nông thôn mi các cp (trung ương, tnh, huyn, xã) ngưi dân, cng đng nông thôn; T chc các lp đào to k năng chuyên sâu v công ngh thông tin, s dng dch v s an toàn trên không gian mng cho các doanh nghip, hp tác xã t chc kinh tế khu vc nông thôn.

Xây dng hoàn thin cơ chế, chính sách: soát các ni dung, đnh mc h tr ca Nhà nưc v chuyn đi s đ đ xut áp dng trong xây dng nông thôn mi thông minh; chính sách khuyến khích các t chc doanh nghip cung cp dch v s v các lĩnh vc (kinh tế, thương mi, y tế, giáo dc, văn hóa, du lch,…) đu tư vào khu vc nông thôn. Xây dng kiến trúc, vn hành qun lý h thng cơ s d liu s v Chương trình mc tiêu quc gia xây dng nông thôn mi; ban hành quy chế, quy trình vn hành h thng phn mm đánh giá, công nhn đt chun nông thôn mi t trung ương, cp tnh, huyn, xã. Nghiên cu, đ xut B tiêu chí quc gia v xã nông thôn mi thông minh giai đon 2026 - 2030.

Đy mnh phát trin h tng s d liu s: Đy mnh xã hi hóa trong phát trin h tng kết ni mng internet đến cp xã, thôn/bn (h tng băng thông rng cht lưng cao; h tng mng di đng 4G/5G; h tng kết ni internet, h tng kết ni IoT,…), nâng cao cht lưng năng lc tiếp cn dch v vin thông ca ngưi dân; h tng công ngh đ phát trin h thng thông tin đin t trên các lĩnh vc: giáo dc, y tế, văn hóa, du lch thương mi đin t. Đy mnh thc hin các gii pháp nhm cung cp cho mi h dân nông thôn ít nht mt đin thoi thông minh theo hình thc xã hi hóa. Xây dng phương án tng th h thng qun lý cơ s d liu, chun hóa d liu, h thng đnh danh gn vi đi tưng qun lý, giám sát Chương trình mc tiêu quc gia xây dng nông thôn mi. Xây dng d liu s trong xây dng nông thôn mi.

Trin khai thí đim mô hình chuyn đi s trong xây dng nông thôn mi: Xây dng thí đim các mô hình: xã/ thôn nông thôn mi thông minh gn vi lĩnh vc ni tri các đa phương (qun lý quy hoch xây dng, kinh tế, y tế, giáo dc, văn hóa, an ninh trt t, du lch nông thôn…); mô hình ch đo đim ca trung ương v xây dng xã nông thôn mi thông minh theo danh sách đưc cp thm quyn phê duyt; mô hình xã thương mi đin t cho sn phm nông nghip, nông thôn ch lc ca đa phương (liên kết hp tác gia trung ương, đa phương, các doanh nghip thương mi đin t, ngân hàng ngưi dân).

Huy đng ngun lc trin khai Chương trình: To điu kin, môi trưng đu tư thun li đ thu hút doanh nghip, tp đoàn vin thông, công ngh thông tin đu tư v cơ s h tng s kết ni mng internet đến cp xã, thôn/bn; h tng công ngh gn vi phát trin dch v trên các lĩnh vc: Giáo dc, y tế, văn hóa, du lch thương mi đin t. Huy đng các ngun lc tham gia thc hin Chương trình, nht là lng ghép hiu qu các chương trình mc tiêu quc gia, đ án, d án phát trin kinh tế - xã hi, các ngun huy đng hp pháp t các thành phn kinh tế ngưi dân thc hin chuyn đi s. Đy mnh kêu gi s h tr v k thut, ngun lc ca các đi tác quc tế trong lĩnh vc chuyn đi s, xây dng xã nông thôn mi thông minh.

Cui cùng, đ chuyn đi s trong xây dng NTM thc s thành công, cn tiếp tc phát huy vai trò ca h thng chính tr, các ngành, các cp, đc bit là vai trò trung tâm ca ngưi dân tham gia thc hin chuyn đi s, đy mnh công tác xã hi hóa trong đu tư h tng, ng dng công ngh, phát trin ngun nhân lc đ thc hin hiu qu chuyn đi s trong xây dng nông thôn mi. Tng bưc hoàn thin cơ chế, chính sách đ khuyến khích ngưi dân nông thôn ch đng áp dng chuyn đi s, góp phn phát trin kinh tế nông thôn, nâng cao cht lưng tiếp cn dch v đi sng ca ngưi dân nông thôn./.

 
ThS. Nguyn Th Hòa
Khoa lun cơ s, Trưng chính tr Nguyn Văn C tnh Bc Ninh
 
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top