Cuộc họp lần thứ 22 của Tiểu ban Kế hoạch và Điều phối hệ thống thống kê cộng đồng ASEAN theo hình thức trực tuyến đạt được nhiều kết quả

08/10/2021 - 11:19 AM
Trong các ngày 18-19/8/2021 đã diễn ra Cuộc họp lần thứ 22 Tiểu ban Kế hoạch và Điều phối Hệ thống Thống kê cộng đồng ASEAN (SCPC22) theo hình thức trực tuyến do Cơ quan Kế hoạch kinh tế và Thống kê Bru-nây (DEPS) phối hợp với Bộ phận Thống kê ASEAN (ASEANstats) tổ chức. Quyền Thủ trưởng Bộ phận thống kê, Cơ quan Kế hoạch kinh tế và Thống kê Nur Amani Haziqah Binti Abdullah Yawang và Bộ phận Thống kê của Ban Thư ký ASEAN (ASEANstats) đồng chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp SCPC22 có thành viên SCPC các quốc gia ASEAN. Tại điểm cầu Tổng cục Thống kê Việt Nam có các lãnh đạo và chuyên viên Vụ Thống kê nước ngoài và Hợp tác quốc tế tham dự cuộc họp.
 
Cuộc họp SCPC 22 đã tập trung vào các nội dung chính:
 
Thứ nhất, giới thiệu tóm tắt “Báo cáo chất lượng Thống kê thương mại quốc tế về hàng hóa ASEAN” của Nhóm công tác về Thống kê thương mại hàng hóa quốc tế (WGIMTS) và “Sổ tay người biên soạn Thống kê thương mại quốc tế về hàng hóa ASEAN” do Chuyên gia IMTS của ARISE Plus phối hợp với ASEANstats và các quốc gia thành viên soạn thảo. Hai tài liệu này đã được thông qua tại Cuộc họp lần thứ 7 của Nhóm WGIMTS. Sau thảo luận, Hội nghị nhất trí trình hai sản phẩm nói trên lên Kỳ họp lần thứ 11 Hệ thống thống kê Cộng đồng ASEAN (ACSS11) để Ủy ban ACSS thông qua.
 
Thứ hai, ASEANstats trình bày dự thảo biểu mẫu dữ liệu đặc tả cho các chỉ tiêu xã hội và tài khoản quốc gia (SNA) do các Nhóm công tác ASEAN phối hợp xây dựng (Nhóm WGDSA, Nhóm WGSNA và Nhóm WGSDGI) trong nỗ lực thực hiện Khung dữ liệu mở của ACSS. Hội nghị nhất trí giao Nhóm WGSNA tiếp tục hoàn hiện biểu mẫu để báo cáo tại Kỳ họp ACSS11 để xin ý kiến chỉ đạo của Ủy ban ACSS.
 
Thứ ba, thảo luận về các hoạt động và kết quả đạt được trong triển khai thực hiện Kế hoạch công tác năm 2021 (AWP21), các chỉ tiêu giám sát và đánh giá thực hiện kế hoạch chiến lược ACSS, kế hoạch công tác năm 2022 và 2023. Hội nghị thống nhất báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch công tác năm 2021 và các chỉ tiêu giám sát và đánh giá ACSS lên Kỳ họp ACSS11 để xin ý kiến chỉ đạo của Ủy ban ACSS.
 
Thứ tư, ASEANstats cập nhật thông tin về việc cung cấp số liệu theo biểu mẫu các chỉ tiêu thống kê ASEAN (ASI-CT) và lưu ý 9/10 quốc gia đã gửi dữ liệu về Phần M (việc làm không chính thức). Các thành viên SCPC nhất trí giao ASEANstats tiếp tục cập nhật tình hình cung cấp số liệu vòng 1 năm 2021 của các quốc gia thành viên, tiến trình hài hòa hóa dữ liệu các lĩnh vực để báo cáo Ủy ban ACSS tại Kỳ họp ACSS11. 

Thứ năm, ASEANstats giới thiệu tóm tắt về tiến độ thực hiện Khung ASEAN giúp ASEAN, một sáng kiến được Ủy ban ACSS thông qua tại Kỳ họp ACSS10 do Việt Nam làm Chủ tịch trong năm 2020, nhằm nâng cao năng lực trong các lĩnh vực thống kê chính. Hội nghị nhất trí giao ASEANstats báo cáo tình hình thực hiện Khung ASEAN giúp ASEAN năm 2021 tại Kỳ họp ACSS11.
 
Thứ sáu, thảo luận về kết quả tự đánh giá Nguyên tắc hoạt động (CoP) phần A - Môi trường thể chế mà các quốc gia thành viên đã thực hiện từ 6/7-6/8/2021. ASEANstats cập nhật các lĩnh vực cải thiện trong Phần A, đề xuất các biện pháp đánh giá liên quan đến phổ biến và truyền thông CoP Phần A dựa trên khuyến nghị của chuyên gia ARISE Plus. Hội nghị nhất trí sẽ rà soát lại Phần A của CoP trong năm 2022 và đề xuất đưa hoạt động này vào kế hoạch công tác năm 2022. Đánh giá CoP Phần A sẽ được báo cáo tại Kỳ họp ACSS11 để Ủy ban ACSS cho ý kiến chỉ đạo.
 
Thứ bảy, ASEANstats báo cáo tiến độ thực hiện 3 hội thảo khu vực về dữ liệu lớn để tăng cường thống kê chính thức theo hình thức trực tuyến, tổ chức trong các tháng 4,6 và 7 vừa qua. ASEANstats đồng thời giới thiệu tóm tắt kết quả đánh giá sự sẵn sàng của các quốc gia thành viên sau khi kết thúc chuỗi hội thảo và ghi nhận đề xuất của các thành viên SCPC trong việc thực hiện Dự án thí điểm dữ liệu lớn cấp khu vực với chủ đề “Phân tích niềm tin kinh doanh”. Hội nghị thống nhất sẽ thực hiện dự án thí điểm theo các chủ đề của từng quốc gia với thời gian tối đa 2 năm.
 
Cuộc họp lần thứ 22 của Tiểu ban Kế hoạch và Điều phối hệ thống thống kê cộng đồng ASEAN theo hình thức trực tuyến đạt được nhiều kết quả 1
Lãnh đạo và chuyên viên Vụ Thống kê nước ngoài và Hợp tác quốc tế
tham gia cuộc họp tại điểm cầu Tổng cục Thống kê 

Thứ tám, thảo luận về Khung mở rộng về Phát triển bền vững của Thống kê ASEAN (BFSDAS) được sửa đổi mới nhất (Bản sửa đổi lần thứ 3) trên cơ sở góp ý của các thành viên SCPC tại cuộc họp SCPC21. ASEANstats sẽ bổ sung thêm thông tin về Nhóm “Truyền thông xã hội/Truyền thông” trong phần Sản phẩm thống kê/Người dùng tin và sẽ chuyển dự thảo cho các thành viên SCPC rà soát lần cuối. BFSDAS 2021 sẽ được trình lên Ủy ban ACSS để thông qua tại Kỳ họp ACSS11.
 
Thứ chín, ASEANstats báo cáo tóm tắt về yêu cầu dữ liệu mới từ các Cơ quan khác của Ban Thư ký ASEAN: Thống kê doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME) từ Ủy ban điều phối ASEAN về doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (ACCMSME); Thống kê lao động trẻ em từ Nhóm công tác của Hội nghị quan chức lao động cấp cao (SLOM-WG). Hội nghị đề xuất ASEANstats kiểm tra các khái niệm và định nghĩa để bảo đảm các chỉ tiêu có thể so sánh giữa các quốc gia. Hội nghị giao ASEANstats tiếp tục phổ biến Giao thức yêu cầu dữ liệu mới của ACSS đến các cơ quan khác của Ban Thư ký ASEAN trong việc cung cấp dữ liệu thống kê. Hội nghị nhất trí ASEANstats sẽ trình yêu cầu dữ liệu mới lên Kỳ họp ACSS11 để Ủy ban ACSS cho ý kiến chỉ đạo.
 
Thứ mười, Hội nghị nhất trí với đề xuất của Bru-nây lấy chủ đề “Tăng cường biên soạn số liệu thống kê phục vụ phục hồi sau đại dịch Covid-19 và xa hơn nữa” để các quốc gia thành viên và tổ chức quốc tế trình bày tại Kỳ họp ACSS11.
 
Hội nghị cũng thống nhất chủ đề cho Tuyên bố chung của Kỳ họp ACSS11 là “Cùng nhau phục hồi sau đại dịch Covid-19”, theo đó sẽ tập trung làm rõ cách thức Hệ thống thống kê quốc gia phản hổi nhanh chóng với các cú sốc, số hóa trong hoạt động của Cơ quan thống kê quốc gia trong bối cảnh môi trường số hóa được thúc đẩy. Hội nghị nhất trí với kết cấu của Tuyên bố chung của Kỳ họp ACSS11. Các quốc gia thành viên sẽ cung cấp thông tin khoảng 5-6 dòng về các nỗ lực quốc gia trong ứng phó với đại dịch để ASEANstats tổng hợp vào Tuyên bố chung trước ngày 27/9/2021.

Mười một, Hội nghị thảo luận về chương trình dự kiến cho Kỳ họp ACSS11, cả phiên họp toàn thể và phiên họp nội bộ.

Mười hai, ARISE Plus báo cáo tóm tắt về tình hình triển khai các hoạt động trong khuôn khổ Kế hoạch công tác hàng năm thứ 3 và 4 (WP3 và WP4). Hội nghị cũng lưu ý các hoạt động chưa hoàn thiện theo WP3 có thể được chuyển sang WP4 mà không cần phải đề xuất lại.

Mười ba, Hội nghị ghi nhận kế hoạch của Bru-nây trong việc tổ chức Kỳ họp ACSS11 từ 12-14/10/2021 cũng như hình ảnh biểu trưng (logo) của ACSS11 và được nghe Cam-pu-chia cập nhật kế hoạch tiến hành các hoạt động của ACSS trong năm 2022. Hội nghị nhất trí xuất bản tờ rơi thống kê gồm đồ họa thông tin và biểu đồ phục vụ Lễ kỷ niệm lần thứ 55 ngày thành lập ASEAN vào 08/8/2022. ASEANstats cập nhật cho Hội nghị về hoạt động hợp tác với UN-SIAP trong xây dựng năng lực khu vực ASEAN, bắt đầu triển khai từ năm 2022 về Dữ liệu lớn./.

Nguồn: Báo cáo của Vụ Thống kê nước ngoài và Hợp tác quốc tế (TCTK)

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top