Dấu ấn Chỉ số cải cách hành chính 2020

11/10/2021 - 09:57 AM
Ch s ci cách hành chính năm 2020 ca các B, cơ quan ngang by ban nhân dân các tnh, thành ph trc thuc Trung ương (PAR INDEX 2020) và Ch s hài lòng ca ngưi dân, t chc đi vi s phc v ca cơ quan hành chính nhà nưc năm 2020 (SIPAS 2020) vừa được Ban ch đạo ci cách hành chính ca Chính ph công b đã tiếp tc ghi dấu s tiến b và ci thiện đáng kể ở̀u hết các tiêu chí ca nhiu đơn vị.
 
Ch s ci cách hành chính bao gm 2 B tiêu chí đánh giá riêng cho cp b và cp tnh, đưc thiết kế, xây dng trên cơ s c th hoá và bám sát các nhim v ci cách hành chính (CCHC) mà Chính ph, Th tưng Chính ph giao cho các b, các tnh thc hin. Năm 2020, đi tưng xác đnh Ch s CCHC Trung ương gm 19 b, cơ quan ngang b (tr B Công an, B Quc phòng và Văn phòng Chính ph). Trong đó, 02 cơ quan đc thù là y ban Dân tc và Thanh tra Chính ph có thc hin đánh giá nhưng không xếp hng chung vi 17 b, cơ quan ngang b còn li; đa phương gm 63 UBND các tnh, thành ph trc thuc Trung ương.
 
Theo Báo cáo kết qu PAR INDEX 2020, kết qu Ch s CCHC năm 2020 các b, cơ quan ngang b tiếp tc tp trung vào 2 nhóm đim. Nhóm th nht, đt kết qu Ch s CCHC trên 90%, tiếp tc là 3 đơn v: Ngân hàng Nhà nưc Vit Nam; B Tài chính; B Tư pháp. Nhóm th hai, đt kết qu Ch s CCHC t trên 80% đến dưi 90%, gm 14 đơn v: B Ngoi giao; B Tài nguyên và Môi trưng; B Ni v; B Lao đng - Thương binh và Xã hi; B Xây dng; B Nông nghip và Phát trin nông thôn; B Thông tin và Truyn thông; B Giao thông vn ti; B Kế hoch và Đu tư; B Công Thương; B Văn hóa, Th thao và Du lch; B Khoa hc và Công ngh; B Y tế và B Giáo dc và Đào to. Không có đơn v nào có Ch s CCHC dưi 80%.
Ch s CCHC năm 2020 ca 17 b, cơ quan ngang b đt giá tr trung bình cao nht trong 9 năm trin khai xác đnh, đt 87,56%, tăng 1,93% so vi năm 2019 (ch đt 85,63%), đng thi tăng 12,18% so vi năm 2012, năm đu tiên s dng công c Ch s đ đánh giá CCHC ca các b, các tnh (ch đt 75,38%).

15/17 b đt Ch s CCHC tăng cao hơn so vi năm 2019, trong s đó tăng nhiu nht là B Giao thông vn ti (+5,40%); 2 b có kết qu Ch s CCHC gim là B Nông nghip và Phát trin nông thôn (-2,19%), B Giáo dc và Đào to (-1%).

Ngân hàng Nhà nưc Vit Nam (NHNN) đt Ch s CCHC năm 2020 cao nht năm th 6 liên tiếp vi kết qu là 95,88%. Đây cũng là năm th 3, ch s CCHC ca NHNN tăng liên tiếp t 90,57% năm 2018 lên 95,40% năm 2019 và đt 95,88% trong năm 2020.

Khong cách gia đơn v đng đu là NHNN vi giá tr 95,88% và đơn v có kết qu Ch s CCHC thp nh- B Giáo dc và Đào to vi giá tr 83,24% tiếp tc đưc rút ngn v 12,64% (trong khi khong cách này năm 2019 là 14,87%, năm 2018 là 15,44% và năm 2017 là 20,23%). Khong cách gia giá tr ch s ca NHNN so trung bình ca các cơ quan b, ngang b thu hp v 8,32%, trong khi năm 2019 là 9,77%.

So vi năm 2019, có 5/7 ch s thành phn PAR INDEX 2020 ca 17 b, cơ quan ngang b có giá tr trung bình tăng. Trong đó Ch s thành phn “Công tác ch đo, điu hành CCHC” tăng 0,43% lên 95,14%. Ch s thành phn “Hin đi hóa hành chính” tăng 0,9% lên 90,54%.

Ch s thành phn “Ci cách tài chính công” có giá tr trung bình tăng cao nht vi giá tr tăng là 7,63%, lên 87,96% năm 2020. Ch s thành phn “Ci cách th tc hành chính” có giá tr tăng cao th hai thêm 5,03%, đt giá tr 89,72%. Đây cũng là năm th hai đánh giá vic thc hin cơ chế mt ca, cơ chế mt ca liên thông và 17/17 b đt t l 100% đim s ti tiêu chí này.

Đáng chú ý có 2/7 ch s thành phn có giá tr trung bình gim so vi năm 2019. Trong đó, Ch s thành phn “Ci cách t chc b máy hành chính nhà nưc” gim 1,80%, t 84,38% ca năm 2019 xung còn 82,58% năm 2020. Tương t, Ch s thành phn “Xây dng và nâng cao cht lưng đi ngũ công chc, viên chc” gim 0,25% xung còn 89,51%.

V kết qu Ch s CCHC 2020 ca các tnh, thành ph đưc phân theo 3 nhóm: Nhóm A, đt kết qu Ch s t 90% tr lên gm 2 tnh, thành ph (Qung Ninh, Hi Phòng); Nhóm B, đt kết qu Ch s t 80% - dưi 90% gm 56 tnh, thành ph; Nhóm C, đt kết qu Ch s t 70% - dưi 80%, gm 5 tnh, thành ph.

Theo đánh giá, Ch s CCHC 2020 ca các tnh, thành ph trc thuc Trung ương có kết qu đt giá tr trung bình là 83,72%, cao hơn 2,57% so vi giá tr trung bình năm 2019 (đt 81,15%) và đt giá tr cao nht trong 5 năm gn đây.

So sánh kết qu ca 63 đa phương cho thy, có 38 đơn v đt Ch s CCHC cao hơn giá tr trung bình ca c nưc. Đáng chú ý, năm 2020 có 58 đa phương đt Ch s CCHC trên 80%, trong khi đó, năm 2019 ch có 44 đơn v và năm 2018 ch có 9 đơn v thuc nhóm này; không có đa phương nào đt kết qu dưi 70%.

Có 58 tnh, thành ph có kết qu Ch s tăng cao hơn so vi năm 2019. Đa phương tăng đim cao nht là Bến Tre (+9,42%), tăng thp nht là Thái Bình (+0,7%). Vn còn 5 đa phương có kết qu Ch s CCHC gim so vi năm 2019 là Phú Yên, Qung Ngãi, Ninh Thun, Bc Kn, Kiên Giang, trong đó, đơn v gim nhiu nht là Phú Yên (-3,94%).

V kết qu xếp hng Ch s CCHC 2020, Qung Ninh tiếp tc là đa phương xếp v trí th nht bng xếp hng Ch s CCHC năm 2020 vi kết qu đt 91,04%. Đây là năm th 4 liên tiếp Qung Ninh đt ngôi v đu bng v Ch s CCHC ca các tnh, thành ph trc thuc Trung ương. Hi Phòng đã vưt Hà Ni, xếp v trí th hai đt 90,51%. Tnh Qung Ngãi là đa phương đng cui bng xếp hng Ch s CCHC năm 2020, vi kết qu đt 73,25%.

So sánh giá tr trung bình Ch s CCHC gia các vùng kinh tế, trong năm 2020, c 6 vùng kinh tế đu có giá tr trung bình Ch s CCHC tăng cao hơn so vi năm 2019 và đu đt giá tr trên 80%. Giá tr trung bình cao nht là vùng kinh tế Đông Nam B vi kết qu đt 85,88%; tiếp theo là khu vc Đng bng sông Hng, đt 85,51%. Bc Trung B và Duyên hi min Trung là vùng kinh tế đt giá tr thp nht, vi kết qu là 81,41%.

So sánh s tăng trưng gia các vùng kinh tế thì Đông Nam B cũng là vùng có s tăng trưng cao nht trong năm 2020, giá tr trung bình cao hơn 3,86% so vi năm 2019. Khu vc Tây Nguyên đã có s tăng trưng đáng k, giá tr trung bình khu vc này đt 82,20%, cao hơn 2,57% so vi năm 2019 nh s bt phá c v đim s và th hng ca các đa phương thuc khu vc này. Bc Trung B và Duyên hi min Trung có giá tr tăng trưng thp nht so vi 5 vùng kinh tế còn li, ch cao hơn 0,63% so vi năm 2019.

Phân tích các ch s thành phn cho thy giá tr trung bình ca các ch s thành phn đu có s ci thin đáng k, vi 7/8 ch s thành phn đt giá tr trung bình tăng cao hơn so vi năm 2019. Đáng chú ý, năm 2020 có 6/8 ch s thành phn đt giá tr trung bình trên 80%, trong khi đó năm 2019 có 5 ch s thành phn và năm 2018 có 3 ch s thành phn thuc nhóm này.

Ch s thành phn “Ci cách TTHC” đt giá tr trung bình xếp th nht, vi kết qu là 94,11%. Xếp th hai là Ch s thành phn “Ch đo điu hành CCHC” đt 89,71%, cao hơn 6,07% so vi năm 2019.

Ch s thành phn duy nht có giá tr trung bình gim là “Đánh giá tác đng ca CCHC đến ngưi dân, t chc và các ch tiêu phát trin kinh tế - xã hi ti đa phương”, đt 70,25%, thp hơn 7,64% so vi năm 2019. Đây cũng là ch s thành phn có giá tr trung bình thp nht trong 8 ch s thành phn.

Có th thy, vic công b kết qu các ch s PAR INDEX 2020 và SIPAS 2020 to cơ s thúc đy mnh m hơn na CCHC ca các b, ngành và đa phương trong thi gian ti. Các nghiên cu đánh giá cho thy, trong 9 năm va qua (t năm 2012 đến nay), Ch s CCHC luôn đưc khng đnh qua thc tin là mt trong nhng công c có ý nghĩa quan trng trong ch đo, điu hành trin khai Chương trình tng th ci cách hành chính nhà nưc giai đon 2011 - 2020. Thông qua Ch s CCHC, Chính ph, các b, ngành và đa phương xác đnh đưc mc tiêu, đnh hưng, ni dung, nhim v và gii pháp cho CCHC nhà nưc giai đon tiếp theo, đng thi đây cũng là công c có s tác đng nht đnh, to ra áp lc đi vi các cơ quan qun lý đ to ra s thay đi và ci cách. Tuy nhiên, qua xác đnh Ch s CCHC năm 2020, Báo cáo kết qu PAR INDEX 2020 và SIPAS 2020 cũng đã ch ra mt s tn ti, hn chế trong công tác CCHC ca các b, các tnh cn khc phc như: Công tác ci cách th chế ca các b còn mt s hn chế, bt cp, tiếp tc có giá tr trung bình thp nht trong 7 lĩnh vc đánh giá; năm 2020 còn mt s b chưa hoàn thành chương trình xây dng pháp lut đã đưc phê duyt.

Cng dch v công ca mt s b chưa đáp ng yêu cu v chc năng k thut theo quy đnh. Sp xếp, kin toàn chc năng, nhim v, t chc b máy ca các đơn v trc thuc; ban hành văn bn hưng dn v v trí vic làm và đnh mc biên chế công chc theo quy đnh; ban hành văn bn đ hoàn thin quy đnh v v trí vic làm ca cơ quan, t chc thuc phm vi qun lý chưa đt yêu cu.

Mt s đa phương xây dng, ban hành Kế hoch CCHC năm chưa sát vi thc tin, đt mc tiêu, nhim v quá cao, không b trí đ ngun lc đ thc hin dn đến vn còn nhng mc tiêu, nhim v không hoàn thành hoc thc hin còn hình thc, chưa đáp ng yêu cu đ ra; công tác kim tra đã có nhiu đi mi tích cc, nhưng vn còn mt s đa phương thc hin chưa đt hiu qu cao, chưa x lý dt đim các tn ti, hn chế phát hin qua kim tra CCHC.

V ci cách th chế, tình trng chm x lý các văn bn trái pháp lut vn còn chm tr mt s đa phương; qua kho sát cho thy, tính kh thi và tính kp thi trong x lý vưng mc, bt cp khi t chc trin khai các văn bn pháp lut vn là nhng vn đ có t l đim đánh giá khá thp so vi các ni dung khác.

Tình trng tr hn trong gii quyết h sơ vn còn tn ti c 3 cp chính quyn ti hu hết các đa phương và kéo dài trong nhiu năm, nht là các lĩnh vc v đt đai, xây dng, chính sách ngưi có công,...

Nhiu đa phương không hoàn thành gii ngân kế hoch đu tư vn ngân sách nhà nưc; tình trng sai phm trong qun lý, s dng tài chính ngân sách vn còn xy ra mt s nơi, đã đưc cơ quan có thm quyn kết lun và kiến ngh x lý; vic thc hin c phn hóa doanh nghip còn nhiu vưng mc, kết qu đt đưc còn chm so vi tiến đ đ ra.

Kết qu thc hin cung cp dch v công trc tuyến còn mc khiêm tn; t l th tc hành chính có phát sinh h sơ trc tuyến, đt t l 34,20%; t l s h sơ đưc x lý trc tuyến mc đ 3 và 4 đt bình quân 23,03% so vi tng s h sơ đã tiếp nhn (c trc tiếp và trc tuyến) ca các th tc hành chính thuc phm vi đánh giá.

Thi gian ti, đ nâng cao kết qu ci cách hành chính các b, ngành, đa phương cn tiếp tc có nhng gii pháp mi mang tính đt phá phù hp đ ci thin, nâng cao cht lưng cung ng dch v hành chính công. T chc thc hin Chương trình tng th ci cách hành chính nhà nưc giai đon 2021-2030 mt cách toàn din, đng b, có trng tâm, trng đim, đi vào chiu sâu, thiết thc, hiu qu, ly s hài lòng ca ngưi dân làm thưc đo đánh giá cht lưng hot đng ca b máy hành chính nhà nưc.

Các cp, các ngành, các đa phương cn tiếp tc đy mnh rà soát, ct gim thi gian gii quyết TTHC cho ngưi dân và doanh nghip, khơi thông ngun lc kinh tế. Các cơ quan hành chính Nhà nưc tiếp tc tăng cưng áp dng mt ca đin t, h thng văn bn qun lý, điu hành… góp phn xây dng Chính ph đin t; đy mnh ng dng CNTT vào công tác CCHC, tp trung ưu tiên ngun lc xây dng Chính ph đin t... Các b, ngành, đa phương cn trin khai xây dng thc hin tt các bin pháp CCHC, to tin đ sc mnh trong giai đon ti./.
 
TS. Phm Th Ninh - TS. Phm Th Tuyết Nhung
Đi hc Lao đng - Xã hi
 
 
 

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top