Đảng bộ trường Cao đẳng Thống kê: xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên vì mục tiêu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục

20/11/2020 - 12:45 PM
Trong những năm qua, Trường Cao đẳng Thống kê đã đạt được những thành tựu đáng kể trong việc thực hiện sứ mạng, nhiệm vụ được giao, gắn liền với sự lãnh đạo chặt chẽ, toàn diện của Đảng ủy nhà trường. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm của Lãnh đạo Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Đảng bộ và nhân dân tỉnh, thành phố Bắc Ninh. Cùng với sự phấn đấu không ngừng của tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, chất lượng đào tạo của nhà trường ngày càng được nâng cao, hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập hiện đại, đáp ứng tốt yêu cầu công tác của cán bộ, giảng viên và học tập của học sinh, sinh viên; đội ngũ cán bộ, giảng viên đáp ứng tốt yêu cầu về số lượng, chuẩn về chất lượng. Đó là điều kiện thuận lợi để nhà trường phát triển hơn nữa trong việc thực hiện sứ mệnh của mình, đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng trong thời kỳ đổi mới, góp phần phục vụ công cuộc Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước.

Đảng bộ trường Cao đẳng Thống kê: xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên vì mục tiêu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục
Tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường
 
Tuy nhiên trong giai đoạn hiện nay, bên cạnh những điều kiện thuận lợi, cũng còn không ít những khó khăn, thách thức, nhất là những thay đổi về cơ chế, chính sách đã có tác động không nhỏ đến hệ thống các cơ sở giáo dục nói chung, trong đó có Trường Cao đẳng Thống kê. Trước tình hình đó, để đảm bảo công tác xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên, đảng viên nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của nhà trường trong giai đoạn hiện nay, Đảng bộ Trường Cao đẳng Thống kê đã và đang xây dựng các giải pháp để xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên xứng tầm với nhiệm vụ chính trị. Các giải pháp bao gồm:
 
Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng về công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, giảng viên, đảng viên về tầm quan trọng của công tác xây dựng và phát triển đội ngũ đối với sự phát triển nhà trường.
 
Thường xuyên coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với đội ngũ cán bộ, giảng viên, trong đó phát huy vai trò nòng cốt, tiên phong của cán bộ, giảng viên là đảng viên. Thông qua các hoạt động như tổ chức cho cán bộ, GV học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết như: Chỉ thị 40/2004/CT-TW về việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, Nghị quyết 14/2005/NQ-CP về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học giai đoạn 2006-2020, Nghị quyết 29-NQ/TW khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo... thông qua các buổi học tập chính trị định kỳ, lồng ghép trong các buổi sinh hoạt Đảng, giao ban... Đảm bảo việc phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về đổi mới GD&ĐT, về xây dựng và phát triển đội ngũ trong thời kỳ hội nhập, tăng cường việc nghiên cứu, hiểu biết về tiêu chuẩn, nhiệm vụ và chế độ làm việc của người cán bộ giảng viên. Tuyên truyền, giáo dục cho mọi thành viên trong nhà trường nhận thức đầy đủ, đúng đắn về vai trò của công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên đối với sự phát triển của Nhà trường, khẳng định đội ngũ cán bộ giảng viên là yếu tố quyết định tới việc thực hiện sứ mệnh của Nhà trường. Từ đó, là cơ sở để cấp ủy Đảng, Lãnh đạo nhà trường có các chính sách ưu tiên và hợp lý nhất để xây dựng và phát triển đội ngũ, vừa đáp ứng yêu cầu hiện tại vừa có tính chiến lược lâu dài cho sự phát triển của nhà trường, đồng thời là cơ sở để cho mỗi cán bộ, giảng viên không ngừng phấn đấu, rèn luyện, tự hoàn thiện mình đáp ứng yêu cầu phát triển nhà trường.
 
Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công tác tổ chức và cán bộ.
 
Đây là giải pháp mang tính đột phá, là động lực, mắt xích quan trọng trong quá trình gắn kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI với thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc xác định đúng “nút thắt”, giải phóng những vướng mắc, hạn chế trong thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (Chỉ thị 03 - CT/TW) với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI là cơ sở quan trọng để tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW.

 
Đảng bộ trường Cao đẳng Thống kê: xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên vì mục tiêu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục 1
Đại hội Đảng bộ trường
 
Trong thực hiện cần giữ vững các nguyên tắc xây dựng Đảng, phát huy dân chủ trong Đảng, thực hiện tốt tự phê bình và phê bình trong học tập, công tác, sinh hoạt Đảng, phát huy sự gương mẫu của người đứng đầu.
 
Về xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt: Gắn việc xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt với xây dựng đội ngũ cấp ủy các cấp trong nhà trường có đủ các tiêu chí theo yêu cầu của từng vị trí. Song, trước hết phải thực sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực và phương pháp, tác phong công tác; có uy tín trước tập thể và khả năng nghiên cứu, đề xuất cho cấp ủy, Lãnh đạo nhà trường những vấn đề quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo các mặt hoạt động của đơn vị. Thường xuyên chỉ đạo và triển khai thực hiện việc nghiên cứu, học tập chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh để có cách nhìn nhận, đánh giá con người, sự việc một cách khách quan, toàn diện.
 
Thường xuyên làm tốt công tác quy hoạch cán bộ trong Đảng ủy, các chi bộ trực thuộc, cán bộ lãnh đạo trường, lãnh đạo các đơn vị thuộc trường để chủ động trong công tác cán bộ. Thực hiện công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại theo đúng quy định của Đảng và quy định của Tổng cục Thống kê.
 
Về công tác xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên

Tiếp tục làm tốt công tác quy hoạch, phát triển đội ngũ cán bộ giảng viên, xây dựng và lập kế hoạch trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên nhằm đảm bảo mọi hoạt động đi vào nề nếp, hiệu quả, có tầm nhìn xa, đáp ứng được nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài, đồng thời có những bước đi hợp lý để có đội ngũ cán bộ, giảng viên đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu, chuẩn hóa về trình độ, có phẩm chất đạo đức tốt và bản lĩnh chính trị vững vàng. Đồng thời tạo được thế chủ động cho nhà trường trong quá trình phát triển.
 
Làm tốt hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ giảng viên nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phục vụ cho công tác giảng dạy, bồi dưỡng trình độ LLCT, QLNN, trình độ ngoại ngữ, tin học… Tiếp tục có chính sách đãi ngộ, ưu đãi về tài chính, về thời gian cho những cán bộ, giảng viên học tập nâng cao trình độ.
 
Thực hiện tốt việc giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ, giảng viên, thường xuyên quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần đối với cán bộ, giảng viên, tạo điều kiện cho cán bộ giảng viên phấn khởi, yên tâm công tác và gắn bó với Nhà trường. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo quy định, giữ gìn tốt mối đoàn kết nội bộ.
 
Xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, giảng viên, đảng viên.
 
Việc xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong đội ngũ cán bộ, giảng viên tại Đảng bộ Trường Cao đẳng Thống kê cũng là một giải pháp quan trọng để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 - CT/TW. Theo đó, Đảng ủy Trường đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về sự cần thiết phải xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, giảng viên; Tập trung xây dựng, hoàn thiện các tiêu chí điển hình tiên tiến, làm cơ sở để các tập thể, cá nhân phấn đấu, bình xét, khen thưởng; Tạo môi trường thuận lợi để các điển hình tiên tiến phấn đấu, rèn luyện và nâng cao vai trò trong thực tiễn; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” để mọi tập thể, cá nhân học tập, phấn đấu và noi theo; phát huy sức mạnh tổng hợp để xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
Thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ đi đôi với động viên khen thưởng đối với cán bộ, giảng viên, đảng viên.
 
Đảng bộ Trường thường xuyên chú trọng công tác kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện Điều lệ Đảng, các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Trong công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ của cán bộ đảng viên, UBKT Đảng ủy phối hợp chặt chẽ với công tác thanh tra, kiểm tra chuyên môn, Ban Thanh tra nhân dân cũng như phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể nhà trường như Công đoàn, Đoàn Thanh niên.
 
Thực hiện nghiêm túc công tác phê bình và tự phê bình trong cán bộ, giảng viên, đảng viên nhà trường. Thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt Đảng nhằm nêu cao tinh thần đấu tranh phê và tự phê của cán bộ, đảng viên.
 
Với những giải pháp nêu trên, Đảng bộ Trường Cao đẳng Thống kê tin tưởng rằng trong thời gian tới, mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của toàn bộ hệ thống chính trị của Nhà trường, sự cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ, giảng viên, đảng viên Nhà trường, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vì mục tiêu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường sẽ đạt được những kết quả khả quan, góp phần xây dựng Trường Cao đẳng Thống kê trở thành địa chỉ đáng tin cậy trong sự nghiệp giáo dục đào tạo, tạo khí thế mới trong công cuộc vận động và phát triển nhà trường, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Trường (1960-2020)./.
 
Nguyễn Việt Hùng
Ủy viên BTV Đảng ủy, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính - Trường Cao đẳng Thống kê
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top