Đoàn công tác Tổng cục Thống kê làm việc tại Cục Thống kê tỉnh Ninh Thuận

05/07/2022 - 04:06 PM

Chiều ngày 05/7/2022, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương dẫn đầu đoàn công tác Tổng cục Thống kê gồm đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Tổng cục có buổi làm việc với Cục Thống kê tỉnh Ninh Thuận. Tham dự buổi làm việc có Lãnh đạo CTK tỉnh Ninh Thuận; lãnh đạo các Phòng cơ quan Cục, Chi cục Thống kê khu vực/thành phố và toàn thể công chức và người lao động CTK tỉnh Ninh Thuận.

Báo cáo kết quả thực hiện công tác thống kê 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2022, ông Nguyễn Văn Hương, Cục trưởng CTK tỉnh Ninh Thuận cho biết, về công tác tổ chức cán bộ, CTK tỉnh Ninh Thuận hiện hoạt động với mô hình gồm có 05 phòng cơ quan Cục và 04 Chi cục Thống kê khu vực, thành phố. Tổng số công chức hiện có của đơn vị là 51 người. CTK đã làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ, gắn liền với công tác quy hoạch và thời gian cống hiến, phấn đấu của từng công chức. Thường xuyên theo dõi, rà soát và lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của đơn vị phù hợp với kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của Tổng cục và tại địa phương. Chú trọng đến các công chức trong nguồn quy hoạch, tạo điều kiện cho công chức bổ sung các chứng chỉ còn thiếu theo quy định của Ngành. Đảm bảo công tác thực hiện chính sách, chế độ cho công chức và người lao động; công tác nâng lương, nâng ngạch, chuyển ngạch; công tác quản lý, lưu trữ hồ sơ công chức.

Về công tác chuyên môn, trong 6 tháng đầu năm 2022, CTK tỉnh Ninh Thuận đã triển khai tất cả các cuộc điều tra thống kê theo đúng theo phương án của Tổng cục Thống kê. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội hàng tháng, quý, trong 6 tháng đầu năm được gửi kịp thời đầy đủ về Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các Sở, ngành. Việc đánh giá, phân tích tình hình, một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội quan trọng luôn được lãnh đạo Cục Thống kê quan tâm chỉ đạo. Niên giám thống kê tỉnh, huyện/thành phố cũng được biên soạn tương đối đầy đủ, phục vụ tốt cho việc nghiên cứu của các ngành các cấp ở địa phương trong việc định hướng phát triển kinh tế xã hội. Phối hợp các Sở, ngành liên quan tập trung tính toán, biên soạn số liệu phục vụ tỉnh phân tích, đánh giá Chỉ số phát triển con người (HDI) của tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016-2020; biên soạn số liệu phục vụ sự kiện chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Ninh Thuận (01/4/1992- 01/4/2022). Đặc biệt là đã biên soạn, ban hành được Ấn phẩm “Kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tỉnh Ninh Thuận” phục vụ kịp thời cho lãnh đạo các cấp của địa phương.

Đoàn công tác Tổng cục Thống kê làm việc tại Cục Thống kê tỉnh Ninh Thuận

Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương  làm việc tại CTK tỉnh Ninh Thuận

Công tác phổ biến thông tin thống kê đã được chú trọng thông qua việc sử dụng trang web của Cục Thống kê phục vụ nhanh đến các đối tượng dùng tin. Tiếp tục thực hiện Quy chế quản lý, biên soạn và phổ biến thông tin trên Trang tin điện tử; Quy chế Phát ngôn và cung cấp thông tin cho Báo chí; Xây dựng và công bố Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2022 theo đúng quy định.

Công tác phân tích, dự báo thống kê đã có nhiều chuyển biến tích cực thể hiện trong việc biên soạn các báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm, các báo cáo 05 năm và các ấn phẩm thống kê... phục vụ địa phương và Ngành. Công tác cập nhật cơ sở dữ liệu thống kê hàng năm luôn được quan tâm để phục vụ tốt công tác phân tích, dự báo thống kê. Việc kết hợp phân tích và đồ họa infographic mang lại hiệu quả cao cho người đọc.

Bên cạnh đó, CTK tỉnh Ninh Thuận cũng thực hiện tốt Đề án đổi mới quy trình biên soạn tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Đề án ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin - truyền thông trong Hệ thống thống kê nhà nước giai đoạn 2017 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Công tác phối hợp, chia sẻ thông tin thống kê với các Sở, ngành được thực hiên thường xuyên.  Công tác quản trị hệ thống mạng duy trì thông suốt, việc quản lý thiết bị tin học được theo dõi thường xuyên. Tiếp tục phát huy việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình biên soạn và phát hành sản phẩm thống kê, góp phần nâng cao dần chất lư­ợng số liệu, rút ngắn thời gian trong việc xử lý thông tin.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, CTK tỉnh Ninh Thuận đã tiến hành thanh tra việc chấp hành Luật Thanh tra, Luật Thống kê, chế độ báo cáo thống kê định kỳ, thực hiện các phương án điều tra; phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành thanh tra đoàn và thanh tra độc lập tại một số đơn vị theo các quyết định của Tổng cục Thống kê và Cục để kịp thời chấn chỉnh sai sót trong công tác điều tra thống kê và sử dụng số liệu Thống kê. Trong 6 tháng đầu năm Cục Thống kê đã tổ chức kiểm tra 02 đơn vị việc sử dụng số liệu thống kê Nhà nước trên địa bàn huyện. Kết quả các đơn vị sử dụng số liệu thống kê đúng theo quy định.

Trong 6 tháng cuối năm 2022, ngoài những việc thường xuyên theo kế hoạch công tác năm, CTK tỉnh Ninh Thuận sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng là: Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thống kê. Xây dựng quy chế cung cấp phối hợp chia sẻ thông tin thống kê giữa Cục Thống kê với các Sở ban ngành cấp tỉnh, UBND các huyện/thành phố; Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định phân công các Sở ban ngành cấp tỉnh, UBND các huyện/thành phố trong việc theo dõi Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện và xã trên địa bàn tỉnh; Quyết định phân công các ngành theo dõi, tổng hợp báo cáo kiểm kê nguồn lực kinh tế trên địa bàn tỉnh hàng năm. Tiếp tục đôn đốc các bộ phận nghiệp vụ, các Chi cục thống kê huyện thành phố cập nhật chỉ tiêu kinh tế -xã hội theo quý trên phần mềm tổng hợp. Cập nhật CSDL thống kê chuyên ngành và tổng hợp giai đoạn (2000-2021). Biên soạn và phát hành ấn phẩm “Kết quả TĐT kinh tế và ĐT hành chính năm 2021” trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục kiện toàn công tác tổ chức bộ máy, chuẩn bị công tác nhân sự để thực hiện theo Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ...

Đoàn công tác Tổng cục Thống kê làm việc tại Cục Thống kê tỉnh Ninh Thuận 1

Toàn cảnh buổi làm việc của Đoàn công tác Tổng cục Thống kê tại Cục Thống kê tỉnh Ninh Thuận

Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo CTK tỉnh Ninh Thuận, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương và các thành viên đoàn công tác TCTK đã lắng nghe các công chức CTK tỉnh Ninh Thuận phát biểu về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ và đề xuất một số kiến nghị để thực hiện nhiệm vụ tốt hơn trong thời gian tới. Tổng cục trưởng ghi nhận những kết quả CTK tỉnh Ninh Thuận đạt được trong 6 tháng đầu năm nay và đề nghị toàn thể lãnh đạo, công chức và người lao động CTK tỉnh Ninh Thuận tiếp tục đoàn kết, cùng nhau nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ đặt ra trong 6 tháng cuối năm, góp phần nâng cao chất lượng công tác thống kê tại địa phương. Đặc biệt, Tổng cục trưởng đề nghị Cục Thống kê tỉnh tham mưu các chỉ tiêu thống kê để đưa vào hệ thống chỉ tiêu cấp huyện; phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành để cung cấp số liệu cho ngành Thống kê; phối hợp chặt chẽ với Vụ Tổ chức cán bộ để đảm bảo quyền lợi cho cán bộ, công chức thuộc Cục Thống kê; chủ động đề xuất kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để phát triển nhân lực lãnh đạo; tăng cường huy động các nguồn lực để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Cũng tại buổi làm việc, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Văn Cư, Phó cục trưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ về nghỉ chế độ.

Theo chương trình công tác, sáng ngày 06/7/2022, đoàn công tác TCTK sẽ đi khảo sát các dự án năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời) tại Công ty TNHH điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam thuộc địa bàn tỉnh Ninh Thuận để hoàn thiện phương pháp tính các chỉ tiêu của năng lượng mặt trời và nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp./.

Một số hình ảnh của đoàn công tác tại công ty điện mặt trời B.N

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top