Giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022: Bứt tốc chặng nước rút

24/11/2022 - 11:17 AM
Quý III năm 2022 đã kết thúc nhưng theo báo cáo từ Bộ Tài chính, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư của cả nước mới đạt 42,16% kế hoạch và đạt 46,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Như vậy, gánh nặng giải ngân hết kế hoạch vốn được giao vào những tháng còn lại của năm là rất lớn. Tuy nhiên, với sự vào cuộc quyết liệt của Chính phủ, các địa phương đang quyết tâm đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư trong những tháng cuối năm.

Chính ph đc thúc

Tình trng gii ngân chm đã nh hưng rt ln đến quá trình phc hi và phát trin kinh tế - xã hi ca đt nưc. Trưc thc trng này, ngày 15/9/2022, Chính ph đã ban hành Ngh quyết 124/NQ-CP thúc đy gii ngân vn đu tư công nhng tháng cui năm 2022. Ngh quyết đt mc tiêu phn đu t l gii ngân vn đu tư ngun ngân sách nhà nưc (NSNN) năm 2022 đt 95 - 100% kế hoch Th tưng Chính ph giao; gii ngân 100% vn ngân sách đa phương; gii ngân ti thiu 50% vn Chương trình phc hi và phát trin kinh tế - xã hi đưc giao trong năm 2022.
 
 
 Ảnh minh họa, nguồn Internet

 Vi s vào cuc ca c h thng chính tr, tiến đ gii ngân ca c nưc đã có s chuyn biến trong tháng 8 và 9. Kết thúc 8 tháng, t l gii ngân ca c nưc mi đt 39,15% kế hoch Th tưng Chính ph giao, nhưng bưc sang tháng 9, ch trong vòng 1 tháng, tiến đ gii ngân tháng 9 đt 40,9 nghìn t đng, gp 1,5 ln so vi mc gii ngân bình quân 1 tháng trong 8 tháng đu năm là 26,5 nghìn t đng. Tuy nhiên, so vi lưng vn cn gii ngân thì hin t l này vn đang mc thp.

Không ch vic gii ngân vn đu tư công chm mà vic gii ngân 3 chương trình mc tiêu quc gia (CTMTQG) cũng đang rt chm. Theo đó, ngày 17/10 va qua, Th tưng Chính ph tiếp tc có Ch th s 19/ CT- TTg v đy nhanh tiến đ gii ngân vn đu tư công, thc hin 3 CTMTQG nhng tháng còn li năm 2022 và nâng cao cht lưng xây dng kế hoch đu tư công năm 2023.

Ch th nêu rõ, đ tiếp tc thúc đy phc hi và tăng trưng kinh tế nhanh, bn vng nhm hoàn thành thng li các mc tiêu, nhim v ca kế hoch phát trin kinh tế - xã hi và đu tư công năm 2022 (mc tiêu gii ngân năm 2022 t 95% - 100%) và c giai đon 2021-2025, vic đy mnh gii ngân vn đu tư công, thc hin 3 CTMTQG nhng tháng cui năm 2022 và nhng năm sau là mt trong nhng nhim v, gii pháp rt quan trng, cn ưu tiên tp trung ch đo và t chc thc hin.

Đc bit là trong 2 năm 2022 - 2023, phi gii ngân s vn ln hơn các năm trưc (ngoài kế hoch vn đu tư công trung hn giai đon 2021 - 2025, còn có thêm phn vn đu tư công t Chương trình phc hi và phát trin kinh tế - xã hi).

 


Các đa phương chy nưc rút

Trưc quyết tâm ca Chính ph, cùng vi thi gian t nay đến cui năm không còn nhiu, các đa phương đang chy nưc rút và đu đt ra mc tiêu đến hết năm s gii ngân hết ngun vn hoc gii ngân đt t l cao nht so vi kế hoch vn đưc giao.

Theo báo cáo ca B Kế hoch và Đu tư, tính đến hết tháng 9/2022, có 2 cơ quan Trung ương và 10 đa phương có t l gii ngân đt trên 70% kế hoch Th tưng Chính ph giao. 39/51 b, cơ quan Trung ương và 22/63 đa phương có t l gii ngân đt dưi mc trung bình ca c nưc (46,70%), trong đó, 14 b, cơ quan Trung ương và mt đa phương có t l gii ngân dưi 20%.

Hà Ni và TP.HCM là 2 đa phương đưc giao vn ln trong kế hoch vn đu tư công năm 2022 vi hơn 100.000 t đng. Tuy nhiên, đây cũng là 2 đa phương có t l gii ngân thp, do đó cn tiếp tc tháo g khó khăn, đy nhanh gii ngân, thì mi hoàn thành đưc kế hoch chung ca c nưc.

Ti Hà Ni, đến hết tháng 9 va qua, thành ph mi gii ngân đưc hơn 17.170 t đng, đt 33,6% kế hoch. Trong vn đ gii ngân vn đu tư công, Thành ph gp 4 đim nghn, nút tht. Th nht là khó khăn trong công tác gii phóng mt bng, trng tâm là vic xác đnh ngun gc đt, xác đnh giá đt, ngưi dân chưa đng thun vi phương án bi thưng. Th hai là khó khăn do biến đng giá nguyên, nhiên, vt liu. Th ba, d án ODA có rt nhiu khó khăn, vưng mc. Th tư, vic hoàn thin th tc đu tư mt s d án còn chm do vưng mc trong thc hin ch gii đưng đ, quy hoch, tuân th quy đnh chuyên ngành.

Trưc tình hình này, HĐND Thành ph đã thông qua Đ án phân cp qun lý nhà nưc, y quyn trên đa bàn Thành ph. Đây là cơ s rt quan trng, có tính chiến lưc lâu dài đ Thành ph thc hin gim đu mi, tng nc, tăng tính ch đng cho cp cơ s; vi tinh thn cp nào sát thc tế hơn, gii quyết kp thi và phc v tt hơn yêu cu ca t chc, ngưi dân thì giao cp đó thc hin. Nhng tháng cui năm 2022, UBND Thành ph tp trung trin khai thc hin Đ án đ góp phn đy nhanh gii ngân đu tư công.

UBND TP cũng yêu cu các ch đu tư căn c năng lc hin có và các điu kin thc hin, có văn bn cam kết thc hin công tác gii ngân vn năm 2022. Theo báo cáo t UBND TP. Hà Ni, đến nay, toàn b các ch đu tư đã có văn bn cam kết gii ngân vi Thành ph. Đng thi, phân công các đng chí Thưng v Thành y theo đa bàn, lĩnh vc ph trách trc tiếp ch đo, đôn đc công tác gii ngân vn đu tư công; phn đu t l gii ngân toàn Thành ph đt đt 93,2% kế hoch vn đưc giao.

TP. H Chí Minh cũng đang đng trong danh sách các đa phương có t l gii ngân thp so vi trung bình ca c nưc khi hết tháng 9/2022 mi gii ngân đưc 10.877 t đng trong tng s 37.997 t đng, đt t l 25%.

Mt trong nhng nguyên nhân gii ngân vn đu tư ti TPHCM chm đó là khó khăn trong công tác gii phóng mt bng. Trong đó, mt s d án tn ti chc năm nay, nh hưng ln đến công tác đu tư và gii ngân. Tuy nhiên, va qua, TPHCM đã tp trung nhiu gii pháp quyết lit, nhiu d án giao thông tn ti c chc năm đã đưc khi đng tr li.

Bên cnh đó, TPHCM cũng lp t công tác chuyên v gii phóng mt bng đ tp trung các đa bàn có khi lưng ln và phc tp như TP. Th Đc và mt s qun huyn. D kiến, đến tháng 10/2022 s cơ bn tháo g đưc gii phóng mt bng trên 90% đ phc v trin khai các d án.

Mt nguyên nhân na, đó là giá c vt liu xây dng, nhân công, xe, máy móc… làm cho các nhà thu thi công phi hot đng cm chng. Lãnh đo TP.HCM đã gp tng nhà thu c th trong tng d án đ tháo g, thuyết phc. Bên cnh đó, th tc đu tư các d án ODA cn phi điu chnh d án, điu chnh thi gian thc hin, b trí vn, ký kết hip đnh vay mt nhiu thi gian.

UBND TP. H Chí Minh d kiến, đến cui tháng 11 và 12 năm nay nhiu d án có kh năng gii ngân hết kế hoch vn đưc giao.

Bên cnh Hà Ni và TP. HCM, nhiu đa phương khác cũng đang quyết tâm phn đu hoàn thành mc cao nht nhim v v gii ngân vn đu tư công đã đưc Chính ph đ ra ti Ngh quyết s 124/NQ-CP và Ch th 19/CT- TTg.
 
 
Vi s ch đo quyết lit ca Chính ph cùng các gii pháp đt ra đ thc hin t nay đến cui năm, các đa phương đang k vng s ci thin đưc tiến đ gii ngân đ đt kết qu cao nht khi kết thúc năm ngân sách, góp phn đưa t l gii ngân c năm 2022 đt 95-100% như mc tiêu mà Chính ph đt ra./.

 
 Thu Hường

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top