Hà Giang - hoạt động kinh doanh thương mại đạt được mức tăng trưởng khá

16/05/2024 - 08:26 AM

Kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Giang tháng 4/2024 được duy trì ổn định và đạt nhiều kết quả khả quan hơn so với tháng trước. Lĩnh vực kinh doanh thương mại - dịch vụ, vận chuyển hành khách, hàng hóa tiếp tục ổn định và đạt được mức tăng trưởng khá.

 

Tổng mức bản lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 4 tháng năm 2024 (so với cùng kỳ năm trước)

Cụ thể, hoạt động thương mại - dịch vụ trên địa bàn Tỉnh tiếp tục đà phát triển tốt. Các giải pháp để đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, du lịch, tăng cường xúc tiến thương mại được triển khai thực hiện. Tháng Tư năm 2024, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Hà Giang ước đạt 1.581,2 tỷ đồng, tăng 1,04% so với tháng trước và tăng 21,81% so với tháng cùng kỳ. Tính chung 4 tháng đầu năm 2024 tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 6.304,9 tỷ đồng, tăng 20,96% so với cùng kỳ, trong đó doanh thu tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 1.240,2 tỷ đồng (chiếm 78,44% tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng), tăng 1,57% so với tháng trước và tăng 19,56% so với tháng cùng kỳ. Tính chung 4 tháng đầu năm 2024 doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 4.939,6 tỷ đồng tăng 20,01% so với cùng kỳ.

Một số nhóm ngành hàng có doanh thu tăng cao so với quý cùng kỳ như: Nhóm gỗ và vật liệu xây dựng ước đạt 856,42 tỷ đồng, tăng 19,5%; nhóm phương tiện ước đạt 148,46 tỷ đồng, tăng 46,8%; nhóm đá quý, kim loại ước 13,52 tỷ đồng, tăng 87,8%; nhóm đồ đùng dụng cụ gia đình 517,16 tỷ đồng, tăng 27,7%; nhóm nhiên liệu khác 109,88 tỷ đồng, tăng 19,3%;...

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch tháng 4/2024 ước đạt 258,0 tỷ đồng, giảm 1,76% so với tháng trước và tăng 35,07% so với cùng kỳ. Trong đó: Doanh thu dịch vụ lưu trú ước đạt 27,2 tỷ đồng, giảm 0,74% so với tháng trước, tăng 39,42% so với cùng kỳ; doanh thu dịch vụ ăn uống 227,5 tỷ đồng, có mức tăng, giảm tương ứng (-1,79%) và (+34,27%); doanh thu dịch vụ lữ hành ước 3,3 tỷ, có mức tăng giảm tương ứng là (-7,27%) và (+59,63%). Tính chung 4 tháng đầu năm 2024 doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch ước đạt 1.037,9 tỷ đồng, tăng 25,57% so với quý cùng kỳ. Trong đó: Doanh thu dịch vụ lưu trú ước 106,5 tỷ đồng, tăng 32,34% so với cùng kỳ; doanh thu dịch vụ ăn uống ước 919,7 tỷ đồng, tăng 24,49% so với cùng kỳ; doanh thu dịch vụ lữ hành ước 11,7 tỷ đồng, tăng 59,83% so với cùng kỳ.

Doanh thu hoạt động dịch vụ khác tháng 4/2024 ước đạt 82,9 tỷ đồng, tăng 2,05% so với tháng trước và tăng 18,89% so với tháng cùng kỳ. Tính chung 4 tháng đầu năm 2024 doanh thu hoạt động dịch vụ khác ước đạt 327,3 tỷ đồng, tăng 21,33% so với cùng kỳ. Một số nhóm dịch vụ có tốc độ tăng cao như: dịch vụ kinh doanh bất động sản tăng 87,5%; dịch vụ hành chính hỗ trợ tăng 45,4%; dịch vụ khác tăng 35,9%; dịch vụ sửa chữa máy tính, đồ dùng cá nhân và gia đình tăng 25,3%;...

Doanh thu hoạt động vận tải và dịch vụ kho bãi tháng 4/2024 ước đạt 80,8 tỷ đồng, tăng 2,24% so với tháng trước và tăng 23,84% so với cùng kỳ. Trong đó: Doanh thu vận tải hành khách ước 30,9 tỷ đồng, tăng 4,7% so với tháng trước, tăng 23,92% so với tháng cùng kỳ; doanh thu vận tải hàng hóa 48,5 tỷ đồng, tăng 0,62% so với tháng trước, tăng 22,72% so với cùng kỳ; doanh thu hoạt động kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải 1,2 tỷ đồng, tăng 7,73% so với tháng trước, tăng 88,90% so với cùng kỳ; doanh thu hoạt động bưu chính, chuyển phát 0,2 tỷ đồng, tăng 30,22% so với cùng kỳ.

 

Khối lượng hành khách, hàng hóa vận chuyển và luân chuyển 4 tháng năm 2024 (so với cùng kỳ năm trước)

Doanh thu vận tải và dịch vụ kho bãi 4 tháng đầu năm 2024 ước đạt 319,3 tỷ đồng, tăng 21,86% so với cùng kỳ. Trong đó: doanh thu vận tải hành khách 116,6 tỷ đồng, tăng 20,47%; doanh thu vận tải hàng hóa ước 196,9 tỷ đồng, tăng 22,61%; doanh thu hoạt động kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải ước đạt 4,7 tỷ đồng, tăng 25,93%; doanh thu hoạt động bưu chính, chuyển phát ước đạt 1,1 tỷ đồng, tăng 21,92% so với cùng kỳ.

Khối lượng hành khách vận chuyển tháng 4/2024 ước đạt 348 nghìn người, tăng 1,93% so với tháng trước và tăng 21,60% so với cùng kỳ; khối lượng hành khách luân chuyển ước 42.725 nghìn người/km, tăng 4,35% so với tháng trước và tăng 18,99% với cùng kỳ năm trước. Tính chung bốn tháng đầu năm 2024 khối lượng hành khách vận chuyển ước đạt 1.333,4 nghìn người, tăng 20,45%; khối lượng hành khách luân chuyển 162.511,4 nghìn người/km, tăng 20,26% so với cùng kỳ năm trước.

Khối lượng hàng hoá vận chuyển tháng 4/2024 ước 321,4 nghìn tấn, tăng 0,59% so với tháng trước và tăng 20,68% so với cùng kỳ; khối lượng hàng hóa luân chuyển ước 13.707,7 nghìn tấn/km, tăng 0,57% so với tháng trước và tăng 20,50% so với cùng kỳ. Tính chung 4 tháng đầu năm 2024, khối lượng vận chuyển hàng hóa ước đạt 1.319,2 nghìn tấn, tăng 26,68%; khối lượng luân chuyển hàng hóa 56.334,2 nghìn tấn/km, tăng 21,98% so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Hà Giang


Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top