Hàng Việt phủ sóng thị trường nội địa mùa dịch

01/11/2021 - 09:50 AM
 
Dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp trong nước. Để mở rộng kênh tiêu thụ từ thị trường hơn 90 triệu dân, các doanh nghiệp Việt đang hướng đến kế hoạch phủ sóng thị trường nội địa bằng nhiều giải pháp cụ thể. 

Hàng Việt ngày càng chiếm ưu thế trên th trưng ni đa

Trưc khi xy ra dch bnh, các doanh nghip Vit thưng coi trng hot đng xut khu hơn chú trng đến th trưng ni đa. Nguyên nhân là xut khu mang li ngun thu rt ln mà doanh nghip không phi mt nhiu công sc đ xây dng mng lưi phân phi và tiêu th. Tuy nhiên, hai năm gn đây, nh hưng ca dch bnh Covid-19 đã khiến th phn xut khu gim sút, vic xut khu hàng hóa sang các nưc gp nhiu khó khăn hơn. Trưc thc trng đó, các doanh nghip Vit đã bt đu thay đi chiến lưc, hưng đến ph sóng th trưng tiêu th ni đa khi nhn thy tim năng to ln t th trưng vi hơn 90 triu dân nên. Bên cnh đó, ngưi tiêu dùng Vit đang có xu hưng chi tiêu cho các mt hàng thiết yếu sn xut trong nưc hơn. Các chuyên gia kinh tế nhn đnh, điu này s to cú hích mnh m cho hàng Vit Nam ph sóng ti th trưng trong nưc.

 
Hàng Việt - Phủ sóng thị trường nội địa mùa dịch

Ảnh minh họa

Theo kho sát ca công ty nghiên cu th trưng Nielsen, k t khi dch bnh Covid-19 xy ra, ngưi tiêu dùng ngày càng ưu ái hơn cho hàng Vit. Theo đó, ngưi tiêu dùng Vit Nam có s ưu tiên mnh m hơn đi vi các sn phm đa phương, vi 17% ngưi tiêu dùng ch mua hàng tiêu dùng ni đa và 59% đa phn mua hàng tiêu dùng ni đa. Trong khi đó, mc tiêu dùng ni đa trung bình trên toàn cu tương ng là 11% và 54%. Đc bit, ti các kênh phân phi, t l hàng hóa sn xut trong nưc đang chiếm áp đo, vi khong 85% các gian hàng. Lưng hàng hóa ch yếu là các mt hàng nhu yếu phm, thc phm, hàng tiêu dùng…

Theo s liu ca B Công Thương, cho đến nay, hàng Vit ngày càng đưc ngưi tiêu dùng trong nưc tin tưng và đã có mt trong chui hơn 1.100 siêu th ln và hàng lot các ca hàng tin li, siêu th mini trên khp c nưc. T l hàng Vit trong các kênh phân phi hin đi duy trì mc cao như: Co.opmart chiếm 90-93%; Satra là 90-95%; Vinmart 96%; Hapro 95%... Vi các kênh phân phi nưc ngoài, hàng Vit cũng chiếm 65-96%.

Không ch các kênh bán l hin đi mà ti các ch truyn thng ln, các mt hàng Vit t thi trang cho đến thc phm, đc bit là bánh ko… đu chiếm th phn trên 80%. Theo các tiu thương bán hàng, tâm lý ngưi tiêu dùng khi mua hàng hin nay đu hi xut x hàng hóa nên h đu ly hàng t các cơ s sn xut trong nưc. Các tiu thương cũng cho biết, cùng mt loi hàng nhưng nếu đưc nhp khu t Trung Quc thì nhiu ngưi tiêu dùng s e dè không mua. Hơn na, hàng Vit hin nay mu mã cũng khá đp, cht lưng cũng không thua hàng ngoi, giá c phù hp nên đưc ngưi tiêu dùng ưa chung hơn.

Bên cnh đó, cuc vn đng "Ngưi Vit Nam ưu tiên dùng hàng Vit Nam" đưc phát đng t tháng 8/2009 đến nay cũng đã đem li nhiu kết qu tích cc, góp phn thúc đy th trưng trong nưc phát trin bn vng. B Công Thương cho biết, chính các sn phm sn xut ti Vit Nam, đc bit là hàng thiết yếu đang đóng vai trò ch cht trong chui cung ng; và có th nói "Ngưi Vit Nam ưu tiên dùng hàng Vit Nam" gi đây không còn ch là mt cuc vn đng mà đã tr thành tiêu chí ca nhiu ngưi tiêu dùng trong các kênh bán l t truyn thng, hin đi đến các trang thương mi đin t. Điu tra ca Vin nghiên cu dư lun cho thy, 88% ngưi tiêu dùng quan tâm ti Cuc vn đng Ngưi Vit Nam ưu tiên dùng hàng Vit Nam; 67% ngưi tiêu dùng t xác đnh mua hàng hoá s ưu tiên la chn hàng Vit Nam; 52% khuyên ngưi thân bn bè nên s dng hàng Vit Nam.

Ngoài ra, nhng chương trình như mi xã mt sn phm (OCOP), đy mnh sn xut các sn phm đc trưng vùng min cũng góp phn làm cho bc tranh hàng Vit thêm sinh đng, giúp tăng đáng k sc cnh tranh ca hàng Vit Nam, trưc tiên là ngay trên "sân nhà". Theo thng kê ca B Công Thương, hin c nưc có trên 2.049 sn phm OCOP đưc công nhn đt chun t 3 sao tr lên, trong đó có 43 sn phm đt tim năng 5 sao. Tng s sn phm d kiến đưc chun hoá đến năm 2020 là trên 3.800 sn phm. Kho sát mt s siêu th ti Hà Ni, đa s ngưi tiêu dùng đu đánh giá cao s tin dng, cht lưng ca các sn phm OCOP. Còn theo quan đim ca mt s ngưi tiêu dùng khác, ngoài s tin li thì các sn phm OCOP ti đây có giá bán khá hp lý, đc bit có mu mã, bao bì bt mt. Có th thy rng nhu cu thc tế ca ngưi tiêu dùng vi các sn phm đc trưng vùng min là tương đi ln, chính vì thế, các h thng siêu th đang có nhng h tr tích cc trong vic trưng bày, đy mnh các sn phm OCOP. Dù đóng góp t l doanh thu chưa quá n tưng, nhưng các sn phm này cũng đang góp phn làm đa dng ngun cung cho các kênh phân phi nói riêng và tăng sc cnh tranh, khng đnh giá tr cht lưng cho hàng hoá sn xut ti Vit Nam nói chung.

Hàng Vit vi mc tiêu mi đy tham vng

Đ án Phát trin th trưng trong nưc gn vi Cuc vn đng “Ngưi Vit Nam ưu tiên dùng hàng Vit Nam” giai đon 2021-2025 va đưc Chính ph phê duyt đã đ ra nhiu mc tiêu khá tham vng... Theo đó, đến năm 2025, trên 90% ngưi dùng và doanh nghip biết đến chương trình Nhn hàng Vit Nam vi tên gi “T hào hàng Vit Nam”, trên 90% doanh nghip biết đến phong trào vn đng “Hàng Vit Nam chinh phc ngưi Vit Nam” và trên 70% doanh nghip tham gia phong trào này.

Đ án Phát trin th trưng trong nưc gn vi Cuc vn đng "Ngưi Vit Nam ưu tiên dùng hàng Vit Nam" giai đon 2021-2025 k vng s to sc cnh tranh mi cho hàng Vit trong bi cnh hi nhp mi.
Đ án đt trng tâm là t chc các hot đng phát trin th trưng vi tên gi “T hào hàng Vit Nam”, “Tinh hoa hàng Vit Nam” nhm đt mc tiêu gi th phn hàng Vit Nam có thế mnh vi t l trên 85% ti các kênh phân phi hin đi và trên 80% các kênh phân phi truyn thng; gi doanh thu bán l ca khu vc kinh tế trong nưc chiếm t l 85% tng mc bán l hàng hóa trong nưc.

100% các tnh, thành ph trc thuc trung ương, b, ngành và t chc chính tr - xã hi xây dng đưc kênh truyn thông (báo nói, báo hình, báo in, báo đin t) có chuyên mc “T hào hàng Vit Nam”, “Tinh hoa hàng Vit Nam” thưng xuyên tuyên truyn, qung bá Cuc vn đng.
 
 
 
100% các tnh, thành ph nhân rng đưc mô hình Đim bán hàng Vit Nam vi tên gi “T hào hàng Vit Nam”, “Tinh hoa hàng Vit Nam”. 100% b, ngành và đa phương xây dng đưc chui phân phi sn phm ca doanh nghip nh và va, hp tác xã, h nông dân sn xut hàng Vit Nam ti th trưng trong nưc.

Đ án cũng vch ra 4 nhóm nhim v trng tâm gm: Thông tin, truyn thông; phát trin h thng phân phi hàng hóa c đnh và bn vng, ưu tiên đi vi hàng Vit Nam; nâng cao năng lc cnh tranh cho hàng Vit, doanh nghip Vit; kim tra, kim soát th trưng và bo v ngưi tiêu dùng.

Đ đt các mc tiêu trên, Đ án cũng đưa ra 4 nhóm gii pháp, chính sách phát trin ch yếu gm: Giúp thay đi v nhn thc và hành vi ca cng đng đi vi hàng Vit; h tr phát trin h thng phân phi hàng Vit c đnh và bn vng; nâng cao năng lc cnh tranh cho doanh nghip, hp tác xã, h kinh doanh trong lĩnh vc phân phi hàng Vit Nam…

Trong đó, các b, ngành, đa phương, cơ quan, đơn v liên quan xây dng chương trình kết ni quy mô quc gia (có tính liên kết vùng, min) gia nhà sn xut, kinh doanh vi nhà phân phi, đi lý trong nưc cũng như có nhng chính sách h tr c th đ m rng đ bao ph hàng hóa, tăng hin din ca hàng Vit Nam theo các phân khúc khác nhau ti th trưng trong nưc.

Nhà nưc tp trung xây dng chiến lưc và chính sách phát trin hàng Vit Nam trong lĩnh vc cn ưu tiên phát trin trung và dài hn cho th trưng ni đa; xây dng h thng tiêu chun sn phm hưng ti hài hòa vi tiêu chun khu vc, quc tế.

Các cp, ngành t trung ương đến đa phương to điu kin cho doanh nghip Vit Nam, đc bit là doanh nghip va và nh tiếp cn ngun vn đ đi mi công ngh, nâng cao cht lưng và h giá thành sn phm, khai thác li thế cnh tranh ca doanh nghip, khuyến khích các doanh nghip đy mnh sn xut kinh doanh.

Đng thi, xây dng các chương trình nhm nâng cao nhn thc ca doanh nghip Vit Nam v tác đng ca công ngh thông tin đi vi hot đng kinh doanh, sn xut ca doanh nghip; hưng ti đy mnh ng dng công ngh thông tin và khai thác kinh doanh trên môi trưng mng.

Có th nói, Đ án Phát trin th trưng trong nưc gn vi Cuc vn đng "Ngưi Vit Nam ưu tiên dùng hàng Vit Nam" giai đon 2021-2025 là cơ s quan trng đ cơ quan qun lý nhà nưc tiếp tc tăng cưng thc hin và t chc các hot đng phát trin th trưng trong nưc, góp phn thúc đy sn xut, kinh doanh và tiêu dùng hàng Vit Nam thông qua tp trung đy mnh các hot đng phát trin th trưng vi tên gi như: “T hào hàng Vit Nam”, “Tinh hoa hàng Vit Nam”. Đng thi, lng ghép vào chương trình hành đng hng năm ca các b, ngành, đa phương, đơn v v phát trin kinh tế - xã hi đ to hiu ng cng hưng mnh m trên phm vi toàn quc./.


 
Thu Hường

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top