Hội thảo khoa học quốc gia về xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

19/05/2023 - 01:40 PM
Sáng ngày 19/5/2023, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia về xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong thời kỳ mới. Hội thảo được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương; nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương Phùng Hữu Phú đồng chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có các Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; đại diện các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; một số trường đại học, học viện, cơ quan báo chí, nhà xuất bản; các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý trong lĩnh vực xây dựng Đảng, chính trị, triết học...

Phát biểu đề dẫn tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cho biết, xây dựng Đảng về đạo đức và xây dựng đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên là vấn đề rất hệ trọng, một trong mười nhiệm vụ của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và là một trong những nội dung căn cốt trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Cán bộ, đảng viên phải có trách nhiệm nêu gương đạo đức cách mạng; từ việc làm, lời nói cho đến cách ăn ở, phải làm sao cho dân tin, dân phục, dân yêu.
 
Hội thảo khoa học quốc gia về xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh,
Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương p
hát biểu đề dẫn tại Hội thảo

Trong hơn 93 năm lãnh đạo sự nghiệp cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn quan tâm, chú trọng xây dựng Đảng về đạo đức, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục; là yêu cầu quan trọng, cấp thiết trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, để Đảng ta thật trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”, là tổ chức của những người ưu tú, có bản lĩnh chính trị vững vàng; đủ năng lực và uy tín để lãnh đạo nhân dân, xứng đáng với trọng trách được nhân dân giao phó. Xây dựng, giáo dục, bồi dưỡng đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên là nội dung trọng tâm của xây dựng Đảng về đạo đức. 

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, Hội thảo khoa học với chủ đề: “Xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới” là hoạt động thiết thực nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về xây dựng, chỉnh đốn Đảng nói chung, xây dựng Đảng về đạo đức nói riêng.

Quán triệt và cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, nhất là tinh thần của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII, Kết luận số 01-KL/TW và Kết luận số 21-KL/TW Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Kế hoạch và tổ chức nghiên cứu, xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Trong thời gian làm việc tại Hội thảo, các đại biểu được nghe 12 ý kiến phát biểu tham luận trong gần 80 bài tham luận gửi đến Hội thảo, làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Qua đó, phân tích, luận giải, làm rõ từng chuẩn mực, đề xuất ý kiến xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng...
 
Hội thảo khoa học quốc gia về xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới 1
Toàn cảnh Hội thảo

Phát biểu kết luận hội thảo, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung cho biết, xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới là một chủ trương đúng đắn, cấp thiết nhằm giải quyết những vấn đề thực tiễn trong hoạt động lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.

Trong bối cảnh mới, tình hình thế giới, trong nước, sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta tiếp tục đặt ra những yêu cầu, đòi hỏi mới cao hơn về năng lực, trình độ, phẩm chất của người cán bộ, đảng viên. Tham luận của nhiều đại biểu, nhà khoa học nhấn mạnh, chuẩn mực đạo đức cách mạng phải được xây dựng trên cơ sở vận dụng, phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức của người cộng sản, người cách mạng; có sự kế thừa những chuẩn mực đạo đức cách mạng đã được xác định trong các văn kiện của Đảng và được sàng lọc, kiểm chứng, còn phù hợp trong giai đoạn hiện nay. Các chuẩn mực này phải có sự tiếp thu, bổ sung những giá trị đạo đức mới, phù hợp yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng của giai đoạn mới.

Có thể khái quát 7 chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới gồm: Tận trung với Đảng, tận hiếu với dân; bản lĩnh, kiên định, sáng tạo, tự cường; tận tụy với việc, nhân nghĩa với người; cần kiệm liêm chính, chí công vô tư; tự trọng, danh dự, đoàn kết, kỷ cương; trách nhiệm, nêu gương, tự soi, tự sửa; tu dưỡng, học tập, phấn đấu suốt đời;...


 
Hội thảo khoa học quốc gia về xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới 2
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương
phát biểu kết luận hội thảo

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, cần thiết phải xác định các giải pháp cụ thể, rõ ràng, dễ thực hiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng gồm các giải pháp về: Tuyên truyền, giáo dục, thống nhất nhận thức, nâng cao trách nhiệm; cơ chế, chính sách, pháp luật; tổ chức thực hiện; giải pháp về công tác cán bộ, công tác đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật; giải pháp về phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân; tự giáo dục, tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên...

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá, các ý kiến của các đại biểu, nhà khoa học đều thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, trí tuệ và tâm huyết. Qua đó góp phần cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn tin cậy, tạo sự thống nhất và nâng cao nhận thức về xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng nhằm góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có tư tưởng chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, gương mẫu, có tư duy, khát vọng đổi mới, có năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ", ông cho biết./.
B.N

 

 

 

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top