Hợp tác xã chuyển đổi số để thích ứng trong kỷ nguyên mới

28/11/2022 - 02:51 PM
Kinh tế tp th, nòng ct là các t chc kinh tế hp tác, hp tác xã là thành phn kinh tế quan trng ca cc. Trong nhng năm qua, khu vc kinh tế hp tác xã nưc ta có s chuyn đi tích cc v sng, quy mô, cõ cu t chc, tính liên kết và hiu qu hot đng. Hòa nhp cùng dòng chy chuyn đi s quc gia, khu vc kinh tế tp th, hp tác xã cũng đã chuyn mình, tăng cưng ng dng công ngh thông tin và chuyn đi s đ thích ng vi nhu cu th trưng.
 
S chuyn mình tích cc
 
Báo cáo ti Din đàn Kinh tế hp tác, hp tác xã năm 2022 vi ch đ "Chuyn đi s - Đng lc phát trin kinh tế hp tác, hp tác xã trong k nguyên mi", cho biết, hin c nưc có trên 28,2 nghìn hp tác xã (HTX), trong đó, 18,8 nghìn HTX nông nghip, 9,4 nghìn HTX phi nông nghip. Nhiu HTX đi mi cơ s vt cht nhm nâng cao hiu qu, cht lưng sn xut, tiếp cn chuyn đi theo mô hình HTX kiu mi, linh hot, ng dng công ngh thông tin, chuyn đi s, thích ng vi nhu cu th trưng.
 
S thích ng ca HTX vi làn sóng chuyn đi s đưc khc ha rõ nét hơn qua nhng con s đưc báo cáo ti Hi ngh trc tuyến Tng kết 20 năm thc hin Ngh quyết s 13-NQ/TW v tiếp tc đi mi, phát trin và nâng cao hiu qu kinh tế tp th (KTTT) và 10 năm thi hành Lut Hp tác xã (HTX) năm 2012 trong lĩnh vc nông nghip din ra vào cui năm 2021. S liu thng kê ca B Nông nghip và Phát trin nông thôn cho thy, c nưc có hơn 1.700 HTX nông nghip ng dng công ngh cao trong sn xut, 3.900 HTX sn xut gn vi chui giá tr, tăng 1,5 ln so vi năm 2019. Trong tng s 1.700 HTX nông nghip ng dng công ngh cao có 1.490 hp tác xã áp dng công ngh cao trong các lĩnh vc k thut canh tác, nuôi trng, bo qun, chiếm 78,4%; 151 HTX áp dng công ngh t đng hóa, chiếm 12,5%; 60 hp tác xã áp dng công ngh sinh hc, chiếm 7,1%; 16 HTX ng dng công ngh sn xut vt tư nông nghip, chiếm 1%…
 
Hợp tác xã chuyển đổi số để thích ứng trong kỷ nguyên mới
Ảnh minh họa, nguồn Internet

Trên thc tế, nhiu mô hình HTX ng dng công ngh cao đã mang li hiu qu, giúp tăng năng sut cây trng, vt nuôi. Đin hình như HTX Thành Công (Qung Tr) vi công ngh làm mát t đng trong chăn nuôi ln, trng rau thy canh; mô hình "cây xoài nhà tôi" ti tnh Đng Tháp ng dng CNTT giúp kết ni HTX vi khách hàng; HTX Nông ngư 14/10 (Sóc Trăng) nuôi tôm sch theo tiêu chun ASC vi sn lưng 160 tn, xut khu sang châu Âu; HTX rau qu sch Chúc Sơn (Chương M - Hà Ni) áp dng khoa hc k thut, công ngh nhà màng, nhà lưi, tưi tiết kim nưc…
 
Điu đáng nói là trong 2 năm chu tác đng tiêu cc t dch bnh Covid-19, nhiu HTX đã nhn thc đưc tm quan trng ca chuyn đi s và biến thách thc thành cơ hi, nhanh chóng thích ng linh hot, tiếp cn chuyn đi sang hình thc kinh doanh online trên các nn tng thương mi đin t. Trong tng s 17.800 HTX nông nghip ca c nưc, có 21% HTX lp kế hoch tng th cho thương mi đin t; 23% HTX bán các sn phm trên nn tng thương mi đin t; 21% HTX to website đơn gin; 7% HTX có website đưc xut hin trong top đu kết qu tìm kiếm trên Google; 14% HTX thc hin livestream gii thiu sn phm và bán hàng; 7% HTX thc hin qung cáo trên Facebook… Mt gương sáng ni bt là HTX dch v nông nghip Sơn Thy (Hòa Bình) khi gt hái đưc thành công ln t sàn thương mi đin t trong 2 v mùa nhãn năm 2021 và năm 2022. Mt s HTX đã xây dng chiến lưc, kế hoch c th v chuyn đi s (t 3 - 5 năm) và xác đnh nhng nn tng cn có theo nhng nét đc trưng ca HTX.
 
Vic chuyn đi s trong hot đng sn xut, kinh doanh đã làm thay đi bưc đu hot đng t chc và qun tr ca HTX, nâng cao cht lưng, hiu qu hot đng ca HTX. T đó, góp phn phát trin bn vng kinh tế - xã hi c nưc, nht là kinh tế nông nghip, nông thôn, xây dng nông thôn mi và nâng cao nhn thc ca xã hi đi vi HTX kiu mi.
 
Tuy đt đưc nhng kết qu trên song công cuc chuyn đi s trong HTX còn din ra khá chm, hiu qu chưa cao và thiếu chiến lưc, hành đng c th. Trong hơn 1.700 HTX ng dng công ngh cao, mi ch có 240 HTX s dng phn mm qun lý và sn xut thông minh, chiếm t l nh 1,5%. Phn ln các HTX này ch tp trung vào ng dng công ngh tưi tiêu, h thng nhà lưi, dán tem truy xut ngun gc mà chưa đy mnh ng dng chuyn đi s trong khâu chế biến, qun lý HTX, kinh doanh sn phm. Bên cnh đó, kết qu mt cuc kho sát v HTX còn cho thy, mi ch có 18,9% HTX đã có kế hoch chuyn đi s vi l trình thc hin c th. Bên cnh đó, s tham gia, góp mt ca các HTX ch yếu mi dng li vic báo giá, gii thiu đ khách hàng tìm hiu sn phm và so sánh giá c.
 
Liên minh Hp tác xã Vit Nam nhn din rõ, chuyn đi s ti các HTX hin đang gp nhiu khó khăn trong tài chính, cơ s h tng và nhân lc, xut phát t năng lc ni ti ca HTX còn yếu. Đây cũng chính là nhng ngun lc quan trng trong hot đng sn xut kinh doanh, đng thi là yếu t nn tng đ thc hin chuyn đi sng dng công ngh thông tin ti các HTX. Thc tế trong nhng năm qua, hu hết các HTX gp khó khăn trong vic b trí ngun lc tài chính đu tư vào đi mi, ng dng công ngh, k thut do có quy mô nh và ít có kh năng t huy đng ngun lc t th trưng đ thc hin chuyn đi s. Trong khi đó, cơ s h tng hin ti ca các HTX mc thp kém và mc đ sn sàng và kh năng tiếp cn công ngh ca cán b qun lý, thành viên HTX mc thp do h ch yếu là nông dân, có trình đ còn hn chế, đ tui trung bình cao và tâm lý ngi thay đi.
 
Tiếp sc các HTX trong hành trình chuyn đi s
 
Phát trin khu vc kinh tế tp th luôn đưc Đng, Nhà nưc và c các đi tác phát trin quan tâm. Ti Hi ngh ln th 5 ca Ban Chp hành Trung ương Đng khóa XIII, Ngh quyết 20-NQ/TW v tiếp tc đi mi, phát trin và nâng cao hiu qu KTTT trong giai đon mi đã đưc ban hành, th hin rõ quan đim ca Ðng tiếp tc cng c và phát trin vai trò khu vc kinh thế tp th và khng đnh kinh tế tp th s đưc h tr đ đy nhanh quá trình chuyn đi s, nâng cao trình đ khoa hc công nghđi mi sáng to. Đây chính là các ni dung mang tính chiến lưc, là cơ s cho vic hoàn thin cơ chế, th chế phát trin và qun tr cho khu vc KTTT, HTX trong giai đon t nay đến năm 2045.
 
Đng hành cùng khu vc HTX chuyn đi s, B Kế hoch và Đu tư đã phi hp vi các b, ngành, đa phương trin khai nhng nhim v c th như: Xây dng và đưa vào s dng h thng đăng ký HTX trc tuyến có liên thông vi đăng ký thuế; xây dng và trình Th tưng Chính ph phê duyt Chương trình h tr chuyn đi s trong doanh nghip, HTX và h kinh doanh giai đon 2021-2025.
 
Ti Din đàn Kinh tế hp tác, hp tác xã năm 2022 vi ch đ "Chuyn đi s - Đng lc phát trin kinh tế hp tác, hp tác xã trong k nguyên mi" din ra vào tháng 9 mi đây, Th tưng Chính ph Phm Minh Chính tiếp tc nhn mnh, chuyn đi s là xu thế tt yếu, là công c quan trng đ phát trin và chuyn đi mô hình kinh tế HTX mt cách linh hot, phù hp, đt hiu qu cao, tiết gim chi phí, ti ưu ngun lc; góp phn thay đi phương thc sn xut, gii phóng ti đa sc lao đng, gia tăng giá tr sn phm, giúp các hp tác xã tiếp cn nhanh vi th trưng và gn vi chui giá tr.
 
Hợp tác xã chuyển đổi số để thích ứng trong kỷ nguyên mới
Ảnh minh họa, nguồn internet

Đ khu vc kinh tế HTX chuyn đi s thành công, Th tưng lưu ý cn bám sát mc tiêu, nhim v, gii pháp ti Ngh quyết s 20-NQ/TW; có chính sách ưu tiên cho các t chc kinh tế tp th trong lĩnh vc nông nghip, gn hot đng sn xut kinh doanh vi chui giá tr sn phm, ng dng khoa hc - công ngh, đi mi sáng to và chuyn đi s; phát trin các t chc kinh tế tp th gn vi phát trin kinh tế xanh, kinh tế tun hoàn, kinh tế tri thc. Bên cnh đó, đy mnh ng dng mnh m khoa hc công ngh, công ngh thông tin, thúc đy đi mi sáng to, huy đng mi ngun lc, to đng lc theo tinh thn bt kp, tiến cùng vi các khu vc kinh tế khác; xây dng h sinh thái chuyn đi s trong khu vc kinh tế hp tác, hp tác xã. Xây dng chiến lưc phi có tng th, tm nhìn xa, trông rng, đu tư phi phân k, trng tâm, trng đim. Đy mnh xây dng các h thng thông tin và các nn tng s phc v cho chuyn đi s trong khu vc kinh tế hp tác, hp tác xã, s dng tài nguyên thông tin, d liu thiết thc, hiu qu, có tính kết ni, liên thông cao.
 
Huy đng s tham gia, chung tay ca c h thng chính tr, các hp tác xã và ngưi dân cùng chuyn đi s HTX, nhm chuyn đi mô hình kinh tế mt cách linh hot, phù hp đt hiu qu cao, tiết gim chi phí, ti ưu ngun lc, Th tưng đ ngh các b, ngành, đa phương và Ban ch đo chuyn đi s ca các b, ngành, đa phương khn trương, quyết lit t chc trin khai thc hin các nhim v đưc giao trong Chương trình Chuyn đi s quc gia, Chiến lưc quc gia phát trin Chính ph s, Chiến lưc quc gia phát trin kinh tế s và xã hi s; các nhim v ti Kế hoch s 10-KH/TW ngày 23/8/2022 ca Ban Chp hành Trung ương nhm sm c th hóa Ngh quyết s 20-NQ/TW, trong đó tp trung trin khai các nhim v trng tâm là:
 
Th nht, thay đi nhn thc, tư duy v chuyn đi s trong hot đng qun lý nhà nưc v kinh tế hp tác, hp tác xã trong bi cnh nn kinh tế s. Xây dng cơ s d liu chuyên ngành v HTX, liên thông vi các cơ s d liu quc gia, chuyên ngành khác; tp trung xây dng mt s nn tng s đ phc v, h tr cho HTX v thông tin th trưng, khoa hc công ngh.
 
Th hai, xây dng, hoàn thin th chế, to khuôn kh pháp lý phù hp, thúc đy sáng to, đi mi, nâng cao hiu qu hot đng, có tm nhìn dài hn đ kinh tế hp tác, hp tác xã phát trin nhanh và bn vng. Sm sa đi Lut hp tác xã năm 2012, trong đó ni dung ct lõi là chuyn đi s. Có chính sách đc thù cho khu vc kinh tế hp tác, hp tác xã trong bi cnh nn kinh tế s.
 
Th ba, có chính sách h tr, thu hút ngun lc, ng dng khoa hc công ngh, chuyn đi s, m rng th trưng cho khu vc kinh tế tp th giúp các HTX thc hin chuyn đi s. Khn trương hoàn thin Chương trình h tr chuyn đi s trong khu vc doanh nghip, hp tác xã, h kinh doanh. Trng tâm trong chương trình là các cơ chế đc thù cho HTX, xây dng và phát trin mt s nn tng cơ s d liu dùng chung; đào to, tp hun, nâng cao năng lc cho cán b qun lý HTX v chuyn đi s, đào to k năng s cho thành viên và ngưi lao đng trong HTX; phát trin h thng các sn phm OCOP; xây dng h thng truy xut ngun gc sn phm áp dng công ngh hin đi t đu vào đến đu ra ca sn phm, quy hoch vùng nguyên liu.
 
Th tưng yêu cu, ngay sau khi Lut Hp tác xã năm 2012 đưc sa đi, các b, ngành, đa phương phi hp cht ch đ xây dng Chương trình tng th phát trin kinh tế tp th trên phm vi toàn quc và bo đm ngun lc đ thc hin Chương trình. UBND các tnh, thành ph cn đ ra đnh hưng, trin khai cơ chế chính sách tp trung tháo g nhng khó khăn, vưng mc to điu kin cho kinh tế tp th phát trin ti đa phương.
 
Đi vi h thng liên minh HTX, cn tiếp tc đi mi hot đng, th hin tt vai trò là cu ni gia Đng và Nhà nưc vi khu vc kinh tế tp th; vào cuc sâu hơn đ h tr các HTX chuyn đi s phù hp và tiếp cn các chính sách h tr ca Nhà nưc.
 
Đóng vai trò quan trng nht trong chuyn đi s, các HTX vi tư cách là các t chc kinh tế t ch cn ch đng thc hin điu chnh phương thc hot đng sn xut kinh doanh, tăng cưng hc hi kinh nghim, mô hình chuyn đi s hiu qu, ch đng nm bt các cơ hi k nguyên s mang li đ phát trin và thích ng vi xu hưng phát trin mi. Trong đó nhim v trng tâm, ct lõi là thay đi tư duy ca các thành viên ca HTX t sn xut truyn thng sang ng dng công ngh; nhìn nhn đúng vai trò, ý nghĩa ca vic ng dng công ngh 4.0 vào qun lý sn xut và tiêu th sn phm, t đó có s quan tâm, đu tư nâng cao trình đ nhân lc, thay đi mô hình qun tr đ tránh "lch pha" gia công ngh và kh năng ng dng./.

Bích Ngọc
 
 
 
 

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top