Hợp tác xã Sóc Trăng: Tăng trưởng tích cực trong thời kỳ mới

08/12/2022 - 10:41 AM
Kết quả Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 của Cục Thống kê tỉnh Sóc Trăng đã cho thấy bức tranh tương đối đầy đủ về sự tăng trưởng của hợp tác xã trong giai đoạn 2016-2020. Theo đó, bình quân giai đoạn 2016-2020, tốc độ tăng hàng năm về số lượng hợp tác xã 16,01%/năm; về số lượng lao động 10,36%/năm. Đây là những tín hiệu cho thấy khu vực này đang có sự thay đổi và tăng trưởng tích cực trong thời kỳ mới.

Số lượng hợp tác xã và lao động

Tính đến 31/12/2020, toàn tỉnh có 163 hợp tác xã đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh, tăng 81,11% so năm 2016. Tổng số lao động tham gia làm việc trong các hợp tác xã là 1.510 người, tăng 48,33% so với năm 2016. Bình quân giai đoạn 2016-2020, tốc độ tăng hàng năm về số lượng hợp tác xã 16,01%/năm; về số lượng lao động 10,36%/năm.
Phân theo khu vực kinh tế: Có 121 hợp tác xã đang hoạt động trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, chiếm 74,23% tổng số hợp tác xã, tăng 163,04% so với năm 2016 và tạo việc làm cho 1.037 lao động, chiếm 68,68% tổng số lao động của hợp tác xã, tăng 91,68% so với năm 2016. Hợp tác xã hoạt động trong khu vực công nghiệp, xây dựng là 6 hợp tác xã, chiếm 3,68% tổng số hợp tác xã, giảm 33,33% so với năm 2016 và tạo việc làm cho 112 lao động, chiếm 7,42% tổng số lao động của hợp tác xã, giảm 2,61% so với năm 2016. Hợp tác xã hoạt động trong khu vực dịch vụ là 36 hợp tác xã, chiếm 22,09% tổng số hợp tác xã, tăng 2,86% so với năm 2016 và tạo việc làm cho 361 lao động, chiếm 23,91% tổng số lao động, giảm 0,28% so với năm 2016.

Kết quả điều tra cho thấy, hợp tác xã trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2020 của tỉnh chiếm tỷ trọng cao nhất và có tốc độ tăng nhanh so với năm 2016 về số lượng hợp tác xã và lao động. Điều này cho thấy hợp tác, liên kết sản xuất trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản ngày càng được quan tâm. Đối với hoạt động các hợp tác xã trong khu vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, do chịu ảnh hưởng rất lớn của dịch Covid-19 bùng phát mạnh trong năm 2020 gây nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là khu vực công nghiệp, xây dựng làm cho số lượng hợp tác xã và lao động đều giảm so với năm 2016; một số ngành thu hẹp quy mô và ngưng hoạt động như ngành khai khoáng, xây dựng. Hợp tác xã khu vực dịch vụ tuy bị tác động bởi dịch Covid-19 nhưng vẫn duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, tương đối ổn định về số lượng so với năm 2016.


Số lượng hợp tác xã và lao động của hợp tác xã đang hoạt động có kết quả SXKD phân theo khu vực kinh tế và phân theo huyện/thị/thành phố
 

 
Do hợp tác xã khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng cao nhất nên số lượng hợp tác xã tập trung nhiều ở các huyện, thị có diện tích gieo trồng nông nghiệp, thủy sản lớn, nhiều nhất là huyện Mỹ Xuyên với 33 hợp tác xã; huyện Kế Sách 24 hợp tác xã, thị xã Vĩnh Châu 21 hợp tác xã, ...

Một số chỉ tiêu cơ bản của hợp tác xã

Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản: Hợp tác xã trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng cao nhất về số lượng hợp tác xã, lao động, doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế nhưng nguồn vốn thu hút vào khu vực này chiếm tỷ lệ không cao. Tại thời điểm 31/12/2020, nguồn vốn sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các hợp tác xã khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 252,52 tỷ đồng, chiếm 18,68% tổng nguồn vốn của hợp tác xã; tạo ra 517,82 tỷ đồng doanh thu thuần, chiếm tỷ lệ 59,71% tổng doanh thu thuần của hợp tác xã và thu về 51,6 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, chiếm 85,31% tổng lợi nhuận trước thuế của hợp tác xã.

Khu vực dịch vụ: Hợp tác xã trong khu vực dịch vụ chiếm tỷ trọng cao thứ 2 về số lượng, lao động, doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế nhưng lại chiếm tỷ trọng cao nhất về nguồn vốn. Hợp tác xã khu vực dịch vụ thu hút 1.090,59 tỷ đồng vốn, chiếm 80,66% tổng nguồn vốn của hợp tác xã (chủ yếu tập trung vào ngành tài chính, ngân hàng và bảo hiểm (Quỹ tín dụng nhân dân) 967,7 tỷ đồng vốn, chiếm 88,73% vốn khu vực dịch vụ). Doanh thu thuần được tạo ra của khu vực này là 344,17 tỷ đồng, chiếm 39,68% tổng doanh thu thuần của hợp tác xã.

Khu vực công nghiệp, xây dựng: Năm 2020, dịch bệnh Covid-19 bùng phát nên hợp tác xã trong khu vực công nghiệp, xây dựng chịu ảnh hưởng nặng nề. Nguồn vốn sản xuất kinh doanh khu vực này 8,93 tỷ đồng, chiếm 0,66% tổng nguồn vốn của hợp tác xã; doanh thu thuần đạt 5,29 tỷ đồng, chiếm 0,61% tổng doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế thu về đạt 0,15 tỷ đồng, chiếm 0,24% tổng lợi nhuận trước thuế của toàn bộ hợp tác xã.

 
Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Sóc Trăng
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top