Huyện Điện Biên Đông: Phát huy vai trò của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong triển khai, thực hiện tín dụng chính sách xã hội

10/07/2024 - 11:18 AM

 Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã quan tâm đầu tư nhiều chương trình, chính sách để phát triển kinh tế, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các hộ nghèo trên cả nước. Các chính sách này đã tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước để phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, cải thiện và từng bước nâng cao điều kiện sống.  Chính sách tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo phát triển sản xuất là một cấu phần quan trọng trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của tín dụng chính sách đối với công tác giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, những năm qua Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên) đã tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương, triển khai, thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn Huyện.

Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân huyện Điện Biên Đông làm việc với Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện về công tác triển khai tín dụng chính sách


Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Để phát huy vai trò và nâng cao hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Điện Biên Đông đã tham mưu cho Huyện ủy và UBND huyện ban hành các văn bản triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với tín dụng chính sách xã hội cụ thể: Huyện ủy Điện Biên Đông ban hành văn bản số 39-CT/HU ngày 12/3/2015 và văn bản số số 335-CV/HU ngày 02/8/2021 để cụ thể hóa trong thực hiện. UBND huyện đã ban hành văn bản số 1135/QĐ-UBND ngày 21/6/2016 và văn bản số 728/UBND-NHCSXH ngày 04/8/2021 về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với tín dụng chính sách xã hội theo Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW. Đồng thời Huyện uỷ, UBND huyện đã triển khai phổ biến, quán triệt nội dung Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW và các văn bản liên quan của Chính phủ, của Tỉnh tới 100% các chi bộ, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; chỉ đạo các các cơ quan, đơn vị, cấp ủy đảng, chính quyền; xác định nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội là hoạt động thường xuyên; tổ chức thực hiện tốt chủ trương huy động các nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội của địa phương...

Cán bộ NHCSXH huyện Điện Biên Đông tuyên truyền tới các hộ dân về các Chương trình tín dụng
chính sách ưu đãi của Chính phủ


Từ sự chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của cấp ủy, chính quyền địa phương, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Điện Biên Đông đã chủ động và tích cực phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và các cơ quan liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác tại địa phương, chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với thực tiễn của địa phương, góp phần quan trọng trong việc thực hiện có hiệu quả phương thức ủy thác, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách xã hội và thực hiện mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, được Nhân dân đồng tình ủng hộ và đánh giá cao.

Kết quả, sau 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị đã giúp cho hoạt động tín dụng chính sách ngày càng được phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của NHCSXH huyện trên địa bàn. Tính đến hết 31/5/2024, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách cho vay trên địa bàn huyện Điện Biên Đông đạt 510.795 triệu đồng, trong đó nguồn vốn từ ngân sách địa phương Huyện chuyển sang là 3.356 triệu đồng. Tổng dư nợ đạt 510.725 triệu đồng với 9.255 khách hàng còn dư nợ, chiếm tỷ lệ 64,5% tổng số hộ dân trên địa bàn. Trong giai đoạn 2014-2024, bình quân mỗi năm Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Điện Biên Đông đã giải ngân cho khoảng 2.395 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn. Quy mô tăng trưởng tín dụng và các chương trình tín dụng không ngừng được gia tăng. Từ 11 chương trình tín dụng năm 2014 đến nay là 17 chương trình tín dụng chính sách, tăng 6 chương trình so với năm 2014. Dư nợ tín dụng chính sách luôn được tăng trưởng qua các năm với tốc độ tăng trưởng bình quân đạt trên 21,1%/năm.

Giao dịch viên NHCSXH huyện Điện Biên Đông tập huấn nghiệp vụ cho Ban quản lý Tổ Tiết kiệm và Vay vốn

Từ nguồn vốn tín dụng chính sách đã có 23.964 lượt hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn với số tiền 978.074 triệu đồng, vốn tín dụng đã góp phần giúp cho trên 2.819 lượt hộ vượt qua ngưỡng nghèo, ổn định cuộc sống, giải quyết và tạo việc làm cho hơn 1.227 lao động, trong đó có 187 lao động đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng lao động, 71 lượt học sinh, sinh viên là con hộ nghèo, cận nghèo, hộ có khó khăn về tài chính được vay vốn đảm bảo điều kiện theo học tại các trường đại học, cao đẳng; xây dựng 1.836 công trình nước sạch, công trình vệ sinh môi trường ở khu vực nông thôn, góp phần nâng cao điều kiện sinh hoạt cho người dân; xây dựng trên 1.836 căn nhà cho hộ nghèo, 22 căn nhà cho người có thu nhập thấp ở khu vực đô thị, giúp hộ ổn định cuộc sống, an cư, lập nghiệp,... Qua đó, góp phần tích cực thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện Điện Biên Đông.
Song song với việc triển khai tăng trưởng các chương trình tín dụng chính sách, chất lượng tín dụng luôn được củng cố, nâng cao và được duy trì tốt qua các năm, tỷ lệ nợ quá hạn luôn ở mức thấp so với mức bình quân chung của Chi nhánh, không có tình trạng nợ xâm tiêu, chiếm dụng vốn... Thông qua việc cho vay vốn theo cơ chế ủy thác qua các tổ chức chính trị xã hội, tổ tiết kiệm và vay vốn, huy động tiền gửi của hộ vay qua tổ tiết kiệm và vay vốn đã tạo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận với các dịch vụ tài chính, tạo thói quen tiết kiệm tích lũy…

Cán bộ NHCSXH huyện Điện Biên Đông kiểm tra hộ vay vốn trên địa bàn đầu tư chăn nuôi đại gia súc
đem lại hiệu quả kinh tế cao


Có thể khẳng định, Chỉ thị số 40 thể hiện sự quan tâm của Đảng đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, các đối tượng chính sách khác vươn lên trong cuộc sống. Sau 10 năm triển khai thực hiện, Chỉ thị của Đảng đã đi sâu vào cuộc sống và tạo tác động mạnh mẽ, tích cực đối với hoạt động tín dụng chính sách. Từ đó, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp trên địa bàn huyện Điện Biên Đông tiếp tục quan tâm hỗ trợ về cơ sở vật chất, địa điểm, trang thiết bị, phương tiện làm việc nhằm nâng cao năng lực hoạt động của NHCSXH huyện, đặc biệt, bố trí nguồn lực từ ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH huyện để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Năm 2024 là năm mà địa phương chuyển vốn từ ngân sách sang NHCSXH huyện theo Chỉ thị số 40 thành công nhất. Cụ thể, riêng trong năm 2024, tăng trưởng nguồn vốn ủy thác của địa phương đạt 1.000 triệu đồng (tăng cao nhất trong 10 năm qua); đưa tổng nguồn vốn nhận ủy thác của địa phương đến nay đạt 3.556 triệu đồng. Đây là một con số thể hiện sự quan tâm, ý thức trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với hoạt động chính sách xã hội./.

Nguyễn Văn Dũng
Giám đốc Ngân hàng CSXH huyện Điện Biên Đông

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top