Kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tỉnh Bình Định - Một số nét khái quát

05/12/2022 - 08:38 AM
Kết quả cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tại tỉnh Bình Định đã phản ánh khá đầy đủ bức tranh toàn cảnh của nền kinh tế; sự biến động, phân bố và xu hướng dịch chuyển của các đối tượng điều tra trong các khu vực kinh tế; kết quả đóng góp của từng ngành cho sự phát triển của địa phương. Qua đó, xác định những tiềm năng, lợi thế cần phải khai thác; những rào cản, thách thức phải vượt qua. Kết quả cũng là cơ sở để đánh giá và hoạch định các chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương phù hợp theo từng giai đoạn.
         
Theo kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2021 của tỉnh Bình Định, toàn tỉnh có 107.172 doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, tăng 2,44% (+2.557 đơn vị); trong đó, số lượng doanh nghiệp tăng cao nhất 33,44% so với năm 2017. Tốc độ tăng bình quân hàng năm giai đoạn 2017-2021 của các đơn vị điều tra là 0,61%/năm, thấp hơn mức tăng 1,49% của giai đoạn 2012-2017. 

Lực lượng lao động trong các doanh nghiệp tiếp tục duy trì mức tăng trưởng; cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, tổ chức phi chính phủ, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng có xu hướng tăng chậm lại và giảm nhẹ trong giai đoạn 2017-2021.

Toàn tỉnh có 325.163 người, giảm 1,35% (-4.456 người); trong đó, lực lượng tham gia trong các doanh nghiệp tăng 5,48% (+6.822 người), chủ yếu là doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng 3,86% (+4.485 người), hợp tác xã giảm 26,24% (-734 người), cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể giảm 5,12% (-8.430 người), đơn vị sự nghiệp, hiệp hội và tổ chức phi chính phủ giảm 5,37% (-1.925 người), cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng giảm 9,6% (-189 người) so với năm 2017. Bình quân hàng năm giai đoạn 2017-2021, lực lượng lao động tham gia giảm 0,34%/năm, trong khi đó, giai đoạn 2012-2017 tăng 1,76%/năm.

Một số kết quả khái quát qua Kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2021 của tỉnh Bịnh Định:

Doanh nghiệp và hợp tác xã: Tính đến ngày 31/12/2020, toàn tỉnh có 5.850 doanh nghiệp thực tế đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh, tăng 1.466 doanh nghiệp (+33,44%) so với năm 2016; bình quân hàng năm giai đoạn 2016-2020 tăng 7,48%/năm, thấp hơn 0,8 điểm % so với giai đoạn 2011-2016. Doanh nghiệp thu hút 131.204 lao động, chiếm 40,35% toàn bộ số lao động trong các đơn vị điều tra, tăng 6.822 người (+5,48%) so với 2016.

Hợp tác xã hiện có 193 đơn vị, với 2.063 lao động tham gia. So với năm 2016, số lượng không biến động, tuy nhiên số lao động giảm mạnh 26,24% (-734 người). Trong khi đó, bình quân hàng năm giai đoạn 2016-2020, số lao động giảm 7,33%/năm.

 Cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể (phi nông, lâm nghiệp và thủy sản)

Tính đến thời điểm 01/7/2021, toàn tỉnh có có 99.735 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, tăng 1,46% (+1.440 cơ sở), thu hút 156.178 lao động tham gia, giảm 5,12% (-8.430 người) so với năm 2017. Bình quân hàng năm giai đoạn 2017-2021, số lượng cơ sở tăng 0,36%/năm, số lượng lao động giảm 1,31%/năm (giai đoạn 2012-2017: số cơ sở tăng 1,26%/năm và lao động tăng 2,1%/năm).

Đơn vị sự nghiệp, hiệp hội và tổ chức phi chính phủ

Tính đến thời điểm 31/12/2020, tổng số đơn vị sự nghiệp tại là 779 đơn vị, giảm 29,76% so với năm 2016; trong đó, đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo là 634 đơn vị, giảm 7,85%; đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực y tế là 24 đơn vị, giảm 87,63%; đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao là 18 đơn vị, giảm 25,0%; đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực thông tin, truyền thông là 7 đơn vị, giảm 63,16% so với năm 2016.

Số lượng hiệp hội tính đến thời điểm 31/12/2020 có 100 đơn vị, không biến động so với năm 2016. Số lượng lao động có 284 người, giảm 8,97% (-28 người). Bình quân số lao động giảm 2,32%/năm trong giai đoạn 2016-2020.

Tổ chức phi Chính phủ: Đến năm 2020, không có Tổ chức phi Chính phủ nào đang hoạt động trên địa bàn tỉnh, giảm 01 tổ chức so với năm 2016.

Cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng

Tính đến thời điểm 01/7/2021, toàn tỉnh có 515 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng với sự tham gia của 1.779 chức sắc và lao động làm việc thường xuyên tại các cơ sở này; trong đó, đa số là các cơ sở Phật giáo chiếm 66,4% (342 cơ sở), Công giáo chiếm 13,2% (68 cơ sở), Cao Đài chiếm 9,5% (49 cơ sở), cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng khác còn lại chiếm 10,9% (56 cơ sở) trong tổng số. Trên địa bàn tỉnh có duy nhất có 1 cơ sở giáo dục, đào tạo tôn giáo.

Số cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng đã được Nhà nước xếp hạng trên địa bàn tỉnh có 11 cơ sở, chiếm tỷ lệ 2,1%, trong đó xếp hạng cấp quốc gia có 5 cơ sở và cấp tỉnh có 6 cơ sở.

Về quy mô lao động bình quân một đơn vị điều tra

Lao động bình quân của một đơn vị điều tra giảm nhẹ từ 3,2 người năm 2017 xuống 3,0 người năm 2021. Trong đó: Khu vực doanh nghiệp giảm mạnh nhất từ 28,4 người xuống 22,4 người, giảm ở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước (doanh nghiệp nhà nước tăng từ 194,3 người lên 222,4 người; doanh nghiệp ngoài nhà nước giảm từ 26,8 người xuống 20,9 người; doanh nghiệp FDI tăng mạnh từ 117,6 người lên 146,5 người). Khu vực hợp tác xã giảm từ 14,5 người xuống còn 10,7 người. Các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể giảm từ 1,7 người xuống còn 1,6 người. Cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng giảm từ 3,7 người xuống còn 3,5 người.

Các đơn vị sự nghiệp có xu hướng tăng về quy mô lao động bình quân trên một cơ sở (Năm 2017: 29,6 người; năm 2021: 38,6 người). Nếu so sánh số lao động thì không có biến động lớn (Năm 2017: 35.864 người; năm 2021: 33.939 người), như vậy bản chất của sự tăng quy mô lao động bình quân do số cơ sở giảm, chủ yếu là do các đơn vị sát nhập (Năm 2017: 1.210 cơ sở; năm 2021: 879 cơ sở).

Xét theo khu vực kinh tế, lao động bình quân trên một đơn vị khu vực Công nghiệp - Xây dựng giảm từ 6,1 người năm 2017 xuống còn 5,6 người năm 2021; khu vực Nông, lâm nghiệp và thủy sản có số lao động tham gia chỉ chiếm 1,54% tổng số lao động của các đơn vị điều tra nhưng khu vực này có lao động bình quân trên một đơn vị cao nhất trong ba khu vực và đang có xu hướng tăng lên (Năm 2017: 21,3 người; Năm 2021: 24,2 người); khu vực Dịch vụ có số lao động lớn nhất, chiếm  55,61 % tổng số, tuy nhiên lao động bình quân trên một đơn vị năm 2021 là 2,2 người, tương đương so với năm 2017.

Nhìn chung, với những kết quả từ TĐT Kinh tế năm 2021, có thể thấy số lượng của các đơn vị điều tra tiếp tục tăng, là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đóng góp ngân sách nhà nước, tạo ra nhiều việc làm và tham gia giải quyết nhiều vấn đề xã hội khác. Quy mô của nền kinh tế ngày càng mở rộng; trong đó, doanh nghiệp có vai trò nòng cốt, số lượng tăng nhanh hàng năm đã thu hút một lực lượng lớn lao động tham gia; các cơ sở sản xuất kinh doanh hoạt động đa dạng các ngành nghề, tạo ra nhiều sản phẩm vật chất và dịch vụ cho xã hội.

Bên cạnh đó, kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2021 cũng phản ánh một số hạn chế nhất định; kinh tế tăng trưởng khá nhưng chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh còn thấp; số lượng doanh nghiệp còn ít, phân bố không đồng đều giữa các địa phương; phần lớn các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và siêu nhỏ chiếm 93% tổng số doanh nghiệp toàn tỉnh, trình độ công nghệ thấp, năng lực tài chính và quản trị yếu, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh thấp hơn so với giai đoạn trước đây; cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể có số lượng lớn nhưng manh mún, nhỏ lẻ, hoạt động thiếu ổn định; tiến trình sắp xếp, xã hội hóa các đơn vị hoạt động sự nghiệp còn diễn ra khá chậm.

Vì vậy, để đảm bảo thực hiện có hiệu quả các mục tiêu kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2025, đảm bảo phát triển nhanh và bền vững, cần phát huy những tiềm năng, lợi thế của tỉnh, quy hoạch tổng thể vùng, ngành và những chính sách ưu đãi; nâng cao năng lực cạnh tranh địa phương để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước,  các doanh nghiệp lớn có khả năng “dẫn dắt” nền kinh tế. Tiếp tục hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể. Hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội hiện đại, đồng bộ; chú trọng việc đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, có trình độ chuyên môn kỹ thuật đáp ứng yêu cầu phát triển theo định hướng của tỉnh./.

 
P.V (Theo Kết quả TĐT Kinh tế 2021 tỉnh Bình Định)
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top