Kỳ vọng thúc đẩy kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Indonesia

11/06/2024 - 08:31 AM
Indonesia là một trong nhng đối tác kinh tế, thương mại hàng đầu khu vực của Việt Nam với kim ngạch thương mại hai chiều đứng thứ hai trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Với những tín hiệu lạc quan từ đầu năm 2024, kim ngạch thuơng mại Việt Nam - Indonesia được kỳ vọng sẽ được đẩy mạnh và đạt dấu mốc mới, nhất là trong bối cảnh hợp tác kinh tế thương mại được xác định là điểm sáng trong quan hệ hai nước.

Đng lc nâng kim ngch thương mi song phương lên tm cao mi

Nhng năm qua, Vit Nam và Indonesia có mi quan h gn bó, hp tác và s tương đng v văn hoá. Chính ph Indonesia luôn coi Vit Nam là đi tác có tm quan trng chiến lưc khu vc và là tiêu đim vi nhng chính sách khuyến khích hp tác, phát trin kinh tế, thương mi, đu tư… Do đó, ti th trưng Indonesia, sn phm ca Vit Nam đã có đưc thương hiu và có nhiu li thế cnh tranh hơn so vi các đi tác khác trong khu vc và thế gii.
 
Năm 2023, tng kim ngch xut nhp khu gia Vit Nam và Indonesia đt 13,8 t USD, Indonesia đã vưt qua Malaysia tr thành đi tác thương mi ln th 2 ca Vit Nam trong khu vc Đông Nam Á, sau nhiu năm đng v trí th ba. Cơ cu hàng hóa xut nhp khu gia hai nưc khá phong phú và đa dng.

Kỳ vọng thúc đẩy kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Indonesia

Kim ngạch thương mại Việt Nam - Indonesia được kỳ vọng sẽ đẩy mạnh và đạt dấu mốc mới trong năm 2024
 
Xut khu ca Vit Nam sang Indonesia năm 2023 đt hơn 5,07 t USD, trong đó có 14 nhóm hàng có kim ngch t 100 triu USD. Đáng chú ý, trong năm 2023, Indonesia đã chn Vit Nam là mt trong 2 quc gia cung cp chính cho các đt thu mua go d tr ca quc gia này. Nh đó, Indonesia đã vươn lên tr thành nhà nhp khu go ln th 2 ca Vit Nam vi sn lưng hơn 1,1 triu tn, thu v hơn 640 triu USD, tăng mnh 878% v lưng và tăng đến 992% v tr giá so vi năm 2022. Vic chn Vit Nam là ngun cung chính cho các đt thu mua lúa go ca Indonesia đã khng đnh thêm v thế, uy tín cht lưng ca ht go Vit Nam. Ngoài ra, mt s nhóm hàng xut khu đt kim ngch cao phi k đến như: St thép (483 triu USD); máy móc, thiết b, dng c, ph tùng (gn 380 triu USD); đin thoi và linh kin (368 triu USD)…
 
chiu ngưc li, kim ngch nhp khu hàng hóa t Indonesia đt 8,77 t USD, như vy, Vit Nam nhp siêu khong 3,7 t USD t đt nưc đông dân nht Đông Nam Á này. Có hai nhóm hàng nhp khu t th trưng Indonesia đt kim ngch t đô là: Than vi kim ngch đt hơn 2 t USD và st thép vi kim ngch hơn 1,1 t USD. Các nhóm hàng nhp khu đáng chú ý khác vi kim ngch trên 100 triu USD như: Du m đng, thc vt (682 triu USD); ô tô nguyên chiếc các loi (607,5 triu USD); giy các loi (282,8 triu USD)…
 
Vit Nam và Indonesia thưng xuyên t chc nhiu s kin nhm thúc đy hp tác thương mi, đu tư và kết ni cng đng doanh nghip và thu hút s quan tâm ca đông đo gii đu tư, kinh doanh, doanh nghip hai nưc. Nhiu cuc tiếp xúc, làm vic đã din ra gia các doanh nghip hot đng trong lĩnh vc sn xut và xut, nhp khu nhng mt hàng như go, ht điu, nưc gii khát, ni tht... ca Vit Nam và Indonesia đã đưc trin khai.
 
Đáng chú ý, trong chuyến thăm chính thc Vit Nam ca Tng thng Indonesia Joko Widodo đu tháng 01/2024, hai nưc đã đt đưc thng nht trong vic đưa kim ngch thương mi song phương sm đt 15 t USD và cao hơn mc 18 t USD trưc năm 2028. Đng thi, to thun li, khuyến khích doanh nghip hai nưc đu tư vào th trưng ca nhau; m rng hp tác sang các lĩnh vc mi và quan trng như trí tu nhân to, kinh tế s, kinh tế xanh, năng lưng tái to, đu tư phát trin h sinh thái xe đin và pin xe đin; m rng các chương trình hp tác trong khuôn kh Quan h Đi tác chuyn đi năng lưng công bng (JTEP); tăng cưng hp tác trong lĩnh vc Halal; tăng cưng hp tác an ninh lương thc, nghiên cu thúc đy ký kết Hip đnh thương mi go. Đây cũng là căn c đ to thun li thương mi, tăng cưng xut khu hàng hóa Vit Nam vào th trưng Indonesia trong thi gian ti.
 
Theo s liu thng kê ca Tng cc Hi quan, xut khu hàng hóa ca Vit Nam sang th trưng Indonesia trong 2 tháng đu năm 2024 đt 1,05 t USD, tăng 39% so vi cùng k năm trưc. Mt hàng go dn đu kim ngch xut khu sang th trưng Indonesia đt 141,6 triu USD, tăng 110,5% so vi cùng k năm trưc, chiếm 13,4% t trng xut khu. Tiếp đến là mt hàng cht do nguyên liu đt 93,6 triu USD, tăng 67,6%, chiếm 8,8% t trng. Mt s mt hàng có kim ngch xut khu tăng trưng trong 2 tháng đu năm 2024 so vi cùng k năm trưc như: Cà phê tăng 235,4%; hóa cht tăng 212,9%; hàng thy sn tăng 82%; cao su tăng 40,3%; máy móc, thiết b ph tùng tăng 45,9%.

Tn dng cơ hi gia tăng th phn xut khu ti “x vn đo”

Vit Nam và Indonesia đu có tiếng nói chung trong vic tiếp tc thúc đy quan h Ði tác chiến lưc phát trin mnh m, toàn din và vng chc hơn na gia hai quc gia, nht là trong quan h thương mi. Hin Vit Nam đang nhp siêu t Indonesia vi cán cân nhp siêu khong 3,7 t USD. Bên cnh nhng cam kết hp tác kinh tế thương mi gia hai nưc, nếu nm rõ đc đim th trưng, th hiếu tiêu dùng và tn dng đưc nhng cơ hi, Vit Nam còn có th gia tăng th phn hàng hóa ti x s vn đo này.
 
Theo Thương v Vit Nam ti Indonesia, thu nhp bình quân đu ngưi ca Indonesia hin mc 10.000 USD/ngưi/năm và đưc d báo s tăng lên gp đôi trong tương lai gn. Indonesia cũng đưc nhn đnh là nưc đang phát trin vi dân s tr ln, tng lp trung lưu ngày càng tăng Jakarta và các thành ph hng hai khác… là nhng tim năng v mt th trưng tiêu dùng rng ln. Đc bit, h thng siêu th ca Indonesia rt phát trin, đem li cơ hi cho doanh nghip Vit Nam, nht là doanh nghip kinh doanh các mt hàng thc phm có ngun gc đng vt có chng nhn Halal liên kết, liên doanh đưa hàng hóa vào tiêu th. Bên cnh đó, h thng thương mi đin t ti Indonesia cũng đang phát trin hết sc mnh m, to thun li cho ngưi dân mua sm cũng là th trưng tim năng đ thương mi đin t xuyên biên gii ca Vit Nam hưng ti. Đây thc s là th trưng đy tim năng cho các nhà xut khu vi các mt hàng phong phú, nht là các mt hàng thc phm, đ ung như: Trái cây tươi, nưc ép trái cây, rau đã sơ chế, thc phm đ ăn nh, hi sn, tht gia cm, gia v,…
 
Ngày 26/2/2024, Chính ph Indonesia đã quyết đnh tăng hn ngch nhp khu go trong năm 2024 thêm 1,6 triu tn vì ngun cung d tr trong nưc không đ. Nguyên nhân là do nh hưng t hin tưng El Nino trong năm 2023 khiến sn xut go ca nưc này b chm li vì thiếu nưc canh tác (theo d kiến, vic thu hoch v lúa đu năm ca Indonesia s din ra vào tháng 5 và tháng 6/2024, thay vì tháng 3 và tháng 4 hàng năm). Vi vic tăng lưng go nhp khu thêm 1,6 triu tn, tng lưng go hn ngch Chính ph Indonesia quyết đnh nhp khu trong năm 2024 s là 3,6 triu tn. Theo Cơ quan thng kê Indonesia, trong tháng 1/2024, nưc này đã nhp khu 441,93 nghìn tn go, tăng 82,19% so vi tháng 1/2023, tương đương giá tr 279,2 triu USD. Trong đó, lưng go nhp t Thái Lan là 237,64 nghìn tn, t Pakistan là 129,78 nghìn tn, Myanmar 41,61 nghìn tn, Vit Nam là 32,34 nghìn tn, Campuchia 2,5 nghìn tn.
 
Go Vit Nam đã khng đnh đưc uy tín trên thế gii, là đi tác quan trng, giành đưc s tin tưng ca Chính ph và ngưi tiêu dùng Indonesia. Do đó, các doanh nghip xut khu go Vit Nam cn theo dõi sát thông tin th trưng, tn dng tranh th cơ hi xut khu go trong nhng tháng đu năm sang th trưng Indonesia.
 
Ngoài go là mt trong nhng sn phm nhp khu ch lc ca Indonesia t Vit Nam, vi đa s dân s theo đo Hi, Indonesia là th trưng có nhu cu tiêu th sn phm có chng ch Halal ln nht thế gii. Do vy, Chng nhn Halal luôn là yêu cu đu tiên ca bt c nhà nhp khu, phân phi nào ca Indonesia khi có sn phm thc phm, đ ung mun tiếp cn th trưng này. Vì thế, doanh nghip xut khu Vit Nam cn ch đng tìm hiu và xin chng nhn Halal ca Indonesia cho sn phm xut khu đ tiếp cn và m rng th trưng.
 
Đ m rng th trưng ti Indonesia, mt trong các cách tiếp cn th trưng hiu qu mà doanh nghip đưc khuyến cáo đó là gii thiu sn phm cht lưng thông qua các Hi ch quc tế, uy tín vi quy mô ln đưc t chc thưng niên ti đt nưc “vn đo” này. Các hi ch quc tế ln thưng thu hút 40.000 đến 50.000 lưt khách thăm quan vi s tham gia ca rt nhiu doanh nghip ca Indonesia và các doanh nghip quc tế đến t 40 quc gia trong và ngoài khu vc. Đây cũng là mt trong nhng đc thù ca th trưng Indonesia. Bi, do chng loi sn phm nhp khu phong phú và đa dng nên nhng doanh nghip ln trong ngành bán l Indonesia rt ít khi chu tiếp xúc vi các doanh nghip hoàn toàn mi. Chính vì vy, chuyên gia khuyến cáo, cách tt nht đ “xâm nhp” vào th trưng hơn 250 triu dân này là thông qua nhà phân phi đã thông thuc th tc và có sn giy phép nhp khu ca Indonesia.
 
Thêm vào đó, th hiếu ca ngưi tiêu dùng Indonesia sn sàng đón nhn các sn phm có tính đc lp, có bn sc riêng, tính năng tt và mang li giá tr cao cho ngưi s dng hơn hn nhng sn phm cùng loi. Ngưi tiêu dùng đt nưc này sn sàng chi tr mc giá cao hơn đ nhn đưc sn phm tt hơn. Do đó, doanh nghip Vit Nam mun gia nhp và m rng th trưng ti Indonesia không nên cnh tranh v giá mà cn chú trng hơn đến cht lưng, giá tr sn phm, nht là ưu tiên sn phm có chng nhn Halal.
 
Ngoài ra, trong bi cnh phòng v thương mi đã, đang tr thành xu thế bo h ngày càng đưc các nưc tin dùng, doanh nghip không nên quá chú trng vic xúc tiến thương mi mà b qua các quy tc, bin pháp phòng v thương mi đ bo v hàng hóa và quyn li ca doanh nghip trên th trưng quc tế nói chung và ti th trưng Indonesia nói riêng. Đó cũng là mt trong nhng gii pháp tăng cưng thương mi mt cách bn vng đi vi doanh nghip xut khu Vit Nam ti th trưng Indonesia./.

Indonesia hiện là nước có dân số đông nhất khu vực ASEAN và đông thứ tư trên thế giới với hơn 250 triệu người nên mức độ tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của người dân rất lớn. Do đó, Indonesia đã và đang trở thành thị trường trọng điểm, đầy tiềm năng tại khu vực châu Á nói riêng và thế giới nói chung.


 
Minh Huyền

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top