Lộ trình áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế tại Việt Nam

10/06/2024 - 02:38 PM

Đặt vấn đề

Chun mc kế toán đưc son tho và ban hành đ thng nht các hot đng kế toán trong mt phm vi quc gia, trong mt khu vc kinh tế hay trên phm vi toàn cu. Theo Điu 8 Lut kế toán s 03/2003/QH11, các chun mc kế toán Vit Nam (VAS) đưc ban hành trên cơ s các chun mc kế toán quc tế và Lut kế toán Vit Nam. Tuy nhiên, s lưng và ni dung ca chun mc kế toán Vit Nam chưa tương đương vi chun mc kế toán quc tế, mt s ni dung kế toán thc tế phát sinh nhưng không đưc quy đnh, hưng dn trong chun mc.
 
Trong xu hưng hi nhp kinh tế quc tế, đ phù hp và thng nht vi các quy tc chung ca chun mc kế toán quc tế, Vit Nam đã và đang thay đi các chun mc kế toán và thc hin l trình áp dng chun mc báo cáo tài chính quc tế (IFRS). Vic áp dng IFRS to điu kin cho các doanh nghip trình bày báo cáo tài chính mt cách nht quán, minh bch, tin cy và d dàng so sánh vi nhau không phân bit lĩnh vc, quc gia hay vùng lãnh th.
 
T khóa: Kế toán quc tế, chun mc, báo cáo tài chính
 
 

Hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế

Chun mc kế toán quc tế (IAS) International Accounting Standards là văn bn đu tiên v chun mc kế toán quc tế do y ban Chun mc Kế toán Quc tế ban hành, trong đó tng hp các tiêu chun quy đnh và hưng dn v phương pháp kế toán chung cho các quc gia. Chun mc kế toán quc tế bao gm 41 tiêu chun, quy tc.
 
Năm 2001, các chun mc kế toán quc tế (IAS) đưc thay thế và b sung bng chun mc báo cáo tài chính quc tế IFRS có tên tiếng Anh là International Financial Reporting Standards do y ban Chun mc Kế toán Quc tế (IASB) ban hành. IFRS gm 17 chun mc nh, là mt b quy tc kế toán tp trung hưng dn chi tiết vic lp báo cáo tài chính ca các công ty nhm làm cho các Báo cáo tài chính (BCTC) tr nên thng nht, minh bch và d dàng so sánh trên toàn thế gii.
 
Hin nay, IFRS đã tr thành ngôn ng kế toán chung ph biến trên toàn cu. Theo thng kê ca IFRS.org, tính đến tháng 4/2018 đã có 144 quc gia và vùng lãnh th đã bt buc s dng chun mc IFRS. Vit Nam là mt trong s 22 quc gia còn li vn s dng chun mc kế toán riêng.

Nội dung ca chun mc báo cáo tài chính quc tế IFRS

Chun mc Tên tiếng Vit Ni dung
 
IFRS 1
Ln đu tiên áp dng các chun mc báo cáo tài chính quc tế IFRS Quy đnh các th tc mt đơn v cn phi tuân th khi lp Báo cáo tài chính theo IFRS ln đu tiên.
 
IFRS 2
Thanh toán trên cơ s c phiếu Yêu cu ghi nhn các giao dch thanh toán trên cơ s c phiếu vào Báo cáo tài chính.
IFRS 3 Hp nht kinh doanh Hưng dn kế toán khi bên mua nm quyn kim soát đi vi mt hot đng kinh doanh.
 
IFRS 5
Tài sn dài hn nm gi cho mc đích bán và hot đng không liên tc Hưng dn kế toán đi vi các tài sn dài hn nm gi đ bán hoc đ phân phi cho ch s hu.
 
IFRS 6
Thăm dò và đánh giá tài nguyên khoáng sn Ghi nhn các chi phí phát sinh t hot đng thăm dò và khai thác tài nguyên khoáng sn ca doanh nghip
IFRS 7 Công c tài chính: Trình bày Quy đnh các thông tin cn trình bày liên quan đến tm quan trng ca các công c tài chính đi vi đơn v.
 
IFRS 8
B phn kinh doanh Yêu cu mt s loi hình doanh nghip cn trình bày các thông tin liên quan đến b phn kinh doanh, sn phm và dch v, khu vc đa lý hot đng và các khách hàng chính ca đơn v trên Báo cáo tài chính
IFRS 9 Công c tài chính Quy đnh các yêu cu đi vi vic ghi nhn, đo lưng, đánh giá suy gim giá tr, dng ghi nhn và kế toán phòng nga ri ro chung.
IFRS 10 Báo cáo tài chính hp nht Thiết lp các nguyên tc cho vic lp và trình bày báo cáo tài chính hp nht khi mt đơn v kim soát mt hoc nhiu đơn v khác.
IFRS 11 Tha thun liên doanh Thiết lp các nguyên tc cho vic lp và trình bày báo cáo tài chính ca các đơn v có li ích trong các tha thun đưc kim soát chung.
 
IFRS 12
Thuyết minh v li ích trong các đơn v khác Yêu cu công b thông tin có th khiến ngưi s dng Báo cáo tài chính đ đánh giá.
IFRS 13 Xác đnh giá tr hp lý Áp dng đi vi các khon mc tài sn và n phi tr có giá tr đưc xác đnh theo giá tr hp lý trình bày trên BCTC.
 
IFRS 14
Các khon hoãn li theo lut đnh Ghi nhn và xác đnh giá tr s dư các khon hoãn li theo lut đnh trên Báo cáo tài chính đưc lp ln đu theo IFRS và sau đó theo các nguyên tc kế toán đưc tha nhn chung trưc đó.
 
IFRS 15
Doanh thu t hp đng vi khách hàng Ghi nhn doanh thu toàn din cho tt c các hp đng vi khách hàng.
IFRS 16 Thuê tài sn Yêu cu bên đi thuê phi ghi nhn hu hết các hp đng thuê trên bng cân đi kế toán.
 
IFRS 17
Hp đng bo him Cho phép các doanh nghip tiếp tc vi các chính sách kế toán hin ti vi các hp đng bo him nếu các chính sách đó đáp ng các tiêu chí ti thiu nht đnh.
 
Ngun: https://ifrs.vn/chuan-muc
 

Lộ trình áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế tại Việt Nam

Vic áp dng chun mc kế toán quc tế IFRS ca Vit Nam s to điu kin thun li v mt pháp lý kế toán, tài chính cho các doanh nghip Vit Nam có th hi nhp vi các th trưng tài chính quc tế. Trưc nhng li ích mang li ca vic áp dng IFRS, ngày 16/3/2020, B trưng B Tài chính đã ban hành Quyết đnh s 345/QĐ-BTC phê duyt Đ án áp dng chun mc báo cáo tài chính quc tế ti Vit Nam vi l trình áp dng này gm 3 giai đon, c th như sau:
 
Giai đon Ni dung chính
Giai đon chun b: T 2019 -
2021
B Tài chính chun b các điu kin cn thiết như:
 • Công b bn dch Chun mc Kế toán Quc tế (IFRS) ra tiếng Vit
 • Xây dng và ban hành các văn bn hưng dn áp dng Chun mc Kế toán Quc tế (IFRS)
 • Xây dng cơ chế tài chính liên quan
 • Đào to ngun nhân lc, quy trình trin khai cho các doanh nghip
Giai đon t nguyn: T 2022 -
2025
 • Đi vi vic lp báo cáo tài chính hp nht: Các doanh nghip sau có nhu cu và đ ngun lc, thông báo cho B Tài chính trưc khi t nguyn áp dng (IFRS):
+ Công ty m ca tp đoàn kinh tế nhà nưc quy mô ln hoc có các khon vay đưc tài tr bi các đnh chế tài chính quc tế;
+ Công ty m là công ty niêm yết;
+ Công ty đi chúng quy mô ln là công ty m chưa niêm yết;
+ Các công ty m khác.
 • Đi vi báo cáo tài chính riêng: Các doanh nghip có 100% vn đu tư trc tiếp nưc ngoài là công ty con ca công ty m nưc ngoài có nhu cu và đ ngun lc, thông báo cho B Tài chính trưc khi t nguyn áp dng Chun mc Kế toán Quc tế IFRS.
Giai đon bt buc: sau năm 2025
 • Trên cơ s đánh giá tình hình thc hin áp dng Chun mc Kế toán Quc tế (IFRS) ca giai đon 1, B Tài chính căn c nhu cu, kh năng sn sàng ca các doanh nghip và tình hình thc tế, quy đnh phương án, thi đim bt buc áp dng IFRS đ lp báo cáo tài chính hp nht cho tng nhóm doanh nghip thuc các đi tưng c th sau:
+ Công ty m ca tp đoàn kinh tế nhà nưc;
+ Công ty m là công ty niêm yết;
+ Công ty đi chúng quy mô ln là công ty m chưa niêm yết;
+ Công ty m quy mô ln khác.
 • Các công ty khác không thuc đi tưng bt buc áp dng nêu trên có nhu cu và đ ngun lc, thông báo cho B Tài chính trưc khi t nguyn áp dng Chun mc Kế toán Quc tế (IFRS) đ lp báo cáo tài chính hp nht hay báo cáo riêng.
 
 
Ngun: Quyết đnh s 345/QĐ-BTC


Giải pháp áp dụng IFRS tại Việt Nam

Vic áp dng chun mc báo cáo tài chính s to điu kin cho môi trưng kế toán tài chính ca Vit Nam theo kp đà phát trin trong khu vc và trên thế gii. Đc bit, trong giai đon hin nay, khi Vit Nam là thành viên ca nhiu t chc kinh tế trên thế gii thì vic áp dng IFRS là vô cùng cn thiết. Hin Chính ph đang có nhng bưc đi tích cc, đ sn sàng tiến ti áp dng IFRS. Tuy nhiên, vic trin khai
 
áp dng IFRS ln đu chc chn s phi đi mt vi nhiu khó khăn, không ch vi doanh nghip áp dng IFRS mà c các bên liên quan như: Cơ quan qun lý Nhà nưc, các trưng đi hc, các nhà nghiên cu, công ty kim toán, hi ngh nghip… Vì vy, đ thc hin đúng l trình áp dng chun mc IFRS, tác gi kiến ngh mt s gii pháp sau đây:
 • V phía cơ quan nhà nưc, B Tài chính: Chính ph cn quy đnh thi đim có hiu lc đi vi h thng chun mc kế toán Vit Nam (VAS) trùng vi thi đim nhng chun mc kế toán quc tế mi ban hành, đưc cp nht hay b sung. Mt khác, Lut Kế toán sa đi cn quy đnh rõ ràng v vic lp và trình bày báo cáo tài chính cho mc đích chung, phi tuân th hoàn toàn vi quy đnh ca IFRS/VAS thay vì các quy đnh đc thù.
Các báo cáo tài chính tuân th hoàn toàn vi IFRS/VAS có nghĩa là nếu các quy đnh đc thù có yêu cu v hch toán kế toán khác bit vi VAS, yêu cu này s đưc đáp ng bng thông tin b sung trong thuyết minh báo cáo tài chính; Vi các hưng dn đc thù, ngoi l vi VAS cho các trưng hp đc bit nên đưc gim dn và loi b.
 • V phía Doanh nghip:
+ Doanh nghip cn xây dng kế hoch chuyn đi t vic tuân th chun mc kế toán Vit Nam sang áp dng chun mc báo cáo tài chính quc tế t xác đnh k kế toán đu tiên, đến vic d trù ngân sách, bi dưng nhân s… Tùy thuc vào quy mô, đc đim hot đng mà các doanh nghip cn phi xác đnh s khác bit gia VAS và IFRS như: Nhn din các giao dch, khon mc trên báo cáo tài chính (BCTC) cn chuyn đi; Xây dng h thng h sơ, d liu, b quy tc chuyn đi BCTC vi hưng dn c th cho doanh nghip mình.
 
+ Doanh nghip cn chun b đy đ các thông tin cho vic lp và trình bày BCTC theo IFRS như: Xác đnh các đơn v to tin ca doanh nghip; Phân loi rõ nhng loi tài sn c đnh (TSCĐ), BĐSĐT cn đánh giá li đnh k; chun b d liu phù hp vi các phương pháp đnh giá đi vi các tài sn đưc ghi nhn theo giá tr tương lai; Thưng xuyên đánh giá và tăng cưng qun tr ri ro tín dng, ri ro thanh khon, ri ro th trưng; Rà soát các hp đng thuê tài chính; thay đi các điu khon trên hp đng kinh tế đ phù hp vi các quy đnh v pháp lý liên quan ti chun mc IFR; Xác đnh mi quan h gia công ty m và các công ty con đm bo quyn kim soát ca công ty m đi vi công ty con; Đnh hưng vic cung cp thông tin tài chính ti các công ty con, liên doanh, liên kết theo cơ s tài sn thun;….
 
+ Yêu cu v s minh bch và đy đ v các thông tin trong vic trình bày báo cáo tài chính theo chun mc IFRS là rt quan trng. Vì vy, doanh nghip cn phi chun b sn sàng đ tuân th v vic cung cp.
 • V phía ngưi làm kế toán:
+ Ngưi làm kế toán cn phi t nhn thc và nâng cao trình đ chuyên môn bng vic tham d thưng xuyên các khóa đào to trc tiếp liên quan ti vic áp dng Chun mc IFRS, đ t đó có đưc các kin thc, k năng x lý d liu và trình bày các d liu trên báo cáo tài chính.
 
+ Nhiu quy đnh ca Chun mc yêu cu s dng các k năng tính toán tài chính, như tính dòng tin chiết khu, xác đnh giá tr hp lý, giá tr có th thu hi, ưc tính tn tht… Do vy, ngưi làm kế toán cn phi có đưc các kiến thc v tài chính, nm đưc k năng tng hp và phân tích thông tin tài chính quá kh và d báo trong tương lai.
 
+ Ngoài ra, ngưi làm công tác kế toán cn phi s dng thành tho công ngh thông tin và các phn mm kế toán, phn mm qun tr, thưng xuyên t cp nht nhng quy đnh v chun mc kế toán Vit Nam, chun mc báo cáo tài chính quc tế. Đc bit, cn phi thông tho ngoi ngđiu kin đ trình bày, đc hiu các báo cáo tài chính ca doanh nghip trong bi cnh hi nhp và hp tác quc tế.

Kết luận

Chun mc kế toán riêng bit to ra rào cn trong vic so sánh báo cáo tài chính ca các quc gia, khiến cho vic hp tác kinh tế quc tế tr nên khó khăn phc tp. IFRS ra đi như mt n lc nhm thng nht chun mc kế toán quc tế, hưng đến s hòa hp trong công tác kế toán tài chính. Vic áp dng IFRS giúp Vit Nam và các quc gia có đưc s thng nht trong hch toán lĩnh vc tài chính kế toán, to điu kin thun li cho hp tác kinh tế quc tế và nâng cao hiu qu hot đng ca doanh nghip./.
 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 1. Chính ph (2020), Quyết đnh s 345/QĐ/BTC Phê duyt đ án áp dng chun mc báo cáo tài chính ti Vit Nam.
 2. Ðưng Th Qunh Liên (2017), Khó khăn, thách thc khi áp dng IFRS ti Vit Nam và l trình thc hin
 3. Trnh Đc Vinh, Phó Cc trưng – Cc Qun lý giám sát kế toán và kim toán – B Tài chính, Gii pháp đ áp dng thành công IFRS ti Vit Nam

ThS. Nguyn Th Bích Liên

Khoa Kế toán - Trưng Cao đng Cng đng Hà Ni

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top