Ngành du lịch Thái Lan phục hồi mạnh mẽ

10/03/2023 - 03:25 PM

Năm 2022, ngành du lch Thái Lan đã chng t kh năng phc hi mnh m khi đón hơn 11 triu lưt khách quc tế, vưt mc tiêu (10 triu lưt khách) đ ra. Trong năm 2023, đà phc hi đưc d báo s tiếp tc duy trì. 
 
Phc hi n tưng

Na cui năm 2022, sau khi các bin pháp phòng Covid-19 đưc d bỏ, du lch Thái Lan đã phc hi n tưng. Thái Lan ging như hu hết các quc gia ph thuc vào du lch, đang đưc hưng li t s phc hi trong nhu cu đi li toàn cu, sau khi gii chc các nưc ni lỏng các quy đnh phòng dch nghiêm ngt trưc đó.

Ông Yuthasak Supasorn - Thng đc Tng cc Du lch Thái Lan (TAT) cho biết, đ đt mc 10 triu lưt du khách quc tế là n lc s phi hp hiu qu ca Chính ph Thái Lan nói chung, ngành du lch nói riêng cũng như s tham gia ca ngưi dân Thái Lan.

Thái Lan đã đang n lc trin khai các bin pháp, chiến lưc nhm tng bưc phc hi ngành du lch. Trong đó, TAT đã đang tiếp tc tích cc qung bá Thái Lan như mt đim đến ngh dưng ưa thích ti các th trưng ngun du khách trên khp thế gii.

 
 

Các n lc tiếp th qung cáo tp trung vào chiến dch "Du lch Thái Lan năm 2022 - 2023: Nhng chương mi tuyt vi" nhm kêu gi du khách khám phá nhiu tri nghim du lch hin mi đưc cung cp trên khp vương quc.

Bên cnh đó, Thái Lan chú trng thúc đy các nn tng sc mnh mm đ thu hút khách du lch bao gm m thc, đin nh, thi trang, l hi.

K t tháng 7/2022, Chính ph Thái Lan bãi bỏ tt c hn chế du lch khi s ca mc mi Covid-19 trong nưc bt đu gim. Hu hết doanh nghip hin tr li hot đng bình thưng, giúp các đim du lch sôi đng tr li sau 2 năm vng khách vì đi dch.

S liu ca B Du lch Th thao Thái Lan công b vào cui tháng 1/2023 cho biết, X s chùa Vàng đã đón 11,15 triu lưt khách du lch nưc ngoài trong năm 2022, tăng đt biến so vi con s ch khong 428 nghìn lưt khách vào năm 2021, khi các bin pháp hn chế du lch rng rãi đưc áp dng đ phòng dch Covid-19. Lưng khách du lch đến Thái Lan trong năm qua cũng vưt mc tiêu 10 triu lưt, cho thy s phc hi ngon mc ca "ngành công nghip không khói" ca Thái Lan. Doanh thu t khách du lch quc tế đã mang v cho Thái Lan hơn 500 t baht vào cui năm 2022.

Không ch vy, Thái Lan đã vươn lên dn đu trong khu vc Đông Nam Á v đón khách du lch quc tế. Đây đưc coi là tin đ giúp Thái Lan to đà bt phá cho nhng năm tiếp theo.

Sẵn sàng to “s kinh ngc” tr li

Đu tư thích đáng cho xúc tiến du lch

Tháng 11 năm 2022, B Du lch Th thao Thái Lan đã trình Ni các phê duyt khon ngân sách tr giá 8,7 t Baht (251 triu USD) đ thúc đy ngành công nghip du lch, trong n lc nhm đt mc tiêu thu hút 18-20 triu lưt du khách ti Thái Lan trong năm 2023. Trong tng s kinh phí trên, 7,2 t Baht s đưc phân b cho chương trình "Rao Tiew Duay Kan" (Chúng ta du lch cùng nhau) nhm thúc đy du lch ni đa. S tin 1,5 t Baht còn li đưc phân b cho ngân sách tiếp th ca Tng cc Du lch Thái Lan (TAT), bao gm 1 t baht cho qung bá du lch ngoài nưc 500 triu baht cho th trưng ni đa.

B Du lch Th thao Thái Lan cũng lên kế hoch xin s chp thun ca Ni các đ min th thc cho tt c du khách châu Âu kéo dài thi gian lưu trú cho khách du lch t các quc gia/vùng lãnh th đưc min th thc. Hin ti, du khách t mt s nưc châu Âu vn cn phi xin th thc đ đến Thái Lan.

K t ngày 1/10, Thái Lan đã cho phép kéo dài thi gian lưu trú t 30 ngày lên 45 ngày đi vi khách du lch t các quc gia/vùng lãnh th đưc min th thc, t 15 lên 30 ngày đi vi khách du lch đ điu kin nhn th thc khi đến.

Thái Lan hin đã m ca hoàn toàn cho khách du lch nưc ngoài không còn yêu cu khách du lch phi xut trình xác nhn đã tiêm phòng Covid-19 hoc kết qu xét nghim Covid-19.

Qung bá du lch theo ch đ

Mt cuc kho sát do TAT thc hin v các hot đng yêu thích ca du khách nưc ngoài khi ti vương quc này cho thy, hu hết du khách thích ăn đ ăn Thái (90%), đến các tim massage spa (48%), đi bin (48%) tham quan các di tích lch s (46%).

Trong n lc khôi phc ngành du lch sau đi dch Covid-19, các cơ quan chc năng Thái Lan nhiu sáng kiến đc đáo đ qung bá cho ngành kinh tế xương sng này, trong đó vic t chc các tour tham quan theo ch đ s din ra liên tc t tháng 12/2022-3/2023 nhm thu hút du khách trong ngoài nưc.

Khám phá“Nhng ngôi đn n giu”là tour du lch mi nht đưc t chc kéo dài đến cui tháng 12/2022. Tour du lch này nm trong s kin “M ra Bangkok” đưc TAT, Cơ quan Kinh tế Sáng to (CEA) Cc Trin lãm Hi ngh Thái Lan (TCEB) phi hp t chc nhm thúc đy ngành du lch ca thành ph th đô.

Trong tour "Nhng ngôi đn n giu", du khách s đưc tham quan các đn chùa ít đưc biết đếca Bangkok. Trong khi đó, nhng ngưi tham gia tour "Chào mng Benjakitti" s đưc đưa đi thăm Công viên rng Benjakitti trung tâm thành ph Bangkok.

Trong seri "Tòa nhà c sng đng", du khách s đưc khám phá các tòa nhà lch s ca thành ph. Theo Phó Thng đc Bangkok Sanon Wangsrangboon, các tour du lch theo ch đ giúp qung bá bn sc đa phương thúc đy nn kinh tế cng đng; đng thi cho phép khách tham quan tìm hiu thêm v Pht giáo, m thc truyn thng li sng, văn hóa ca cư dân đa phương.

Đy mnh du lch cha bnh

Thúc đy du lch không ch là nhim v ca B Du lch Th thao. B Y tế Thái Lan mi đây đã đưa ra khái nim“Sc khỏe đ thnh vưng” nhm xây dng sc mnh kinh tế đt nưc thông qua thúc đy du lch cha bnh. Theo Hip hi Du lch Y tế, Thái Lan xếp th 5 trong s các đim đến du lch y tế ph biến nht trên thế gii vào năm ngoái.

Thái Lan đng đu các quc gia khác châu Á v s lưng bnh vin đã đưc y ban Hn hp Quc tế (JCI) công nhn đt tiêu chun toàn cu hàng đu v cht lưng chăm sóc sc khỏe an toàn cho bnh nhân. Chng nhn JCI đưc xem là bo chng quan trng đi vi các bnh vin các nưc đang phát trin đang tìm kiếm khách du lch y tế. Theo danh sách JCI tính đến tháng 12/2021, Thái Lan ti 60 cơ s y tế đưc JCI công nhn trên toàn quc, trong khi n Đ 37, Nht Bn 31, Malaysia 17 Singapore 5.

Theo B trưng Y tế Thái Lan Anutin Charnvirakul, các yếu t khiến Thái Lan tr thành đim đến ph biến đi vi khách du lch bao gm tiêu chun chăm sóc y tế cao, phương pháp điu tr cht lưng, chi phí hp lý chi phí sinh hot phi chăng cho nhng ngưi lưu trú dài hn khi h hi phc. Ngoài ra, ông Anutin cho rng Thái Lan còn th thc y tế cơ s h tng thun li, giúp h tr du lch y tế phát trin.

Bên cnh đó, trong năm nay, y ban Trung tâm Y tế Thái Lan đã phê duyt các hưng dn nhm phát trin Hành lang Sc khỏe Andaman (AWC) theo mô hình ca ngành chăm sóc sc khỏe tiên tiến trên thế gii. Các mc tiêu ca AWC là tăng cưng kh năng cnh tranh v du lch sc khỏe 4 tnh dc bin Andaman bao gm Phuket, Krabi, Phang Nga Ranong, mang li s phc hi kinh tế, du lch sau đi dch ti các đa phương này. Vic phát trin các mô hình ca ngành chăm sóc sc khỏe s đưc thc hin vi vic s dng y hc xanh kinh tế sáng to nhm nâng cao các chương trình chăm sóc sc khỏe du lch cha bnh.

Tích cc tìm kiếm các th trưng mi

Trưc khi xy ra đi dch Covid-19, Thái Lan tng đón ti 40 triu lưt khách du lch nưc ngoài, trong đó du khách t Trung Quc chiếm th phn ln. Trong khi Trung Quc còn chưa ràng v thi đim d bỏ hn chế cho du lch nưc ngoài, Thái Lan đã tích cc tìm kiếm các th trưng mi đ đp lưng khách t Trung Quc.

Theo B trưng B Du lch và Th thao Thái Lan Phiphat Ratchakitprakan, khu vc Trung Á là th trưng mi tim năng vì thi gian bay ngn, không quá 7 gi 30 phút du khách t khu vc này nhu cu đi du lch quc tế cao sau đi dch. Đin hình như Kazakhstan Uzbekistan là các quc gia tim năng tăng trưng kinh tế cao hơn các quc gia khác trong khu vc do đó, nhu cu du lch ca ngưi dân cũng cao hơn.

Hin Thái Lan đang xúc tiến các bin pháp đơn gin hoá th tc th thc đi vi các quc gia khu vc này, bên cnh vic m thêm các chuyến bay thng gia các thành ph Trung Á vi các đim du lch Thái Lan.

Trin vng thách thc

Mt kho sát mi đây nht do chương trình BBC News thuc T hp truyn thông Anh BBC thc hin cho thy Thái Lan đưc đánh giáđim đến ưa thích nht ti Đông Nam Á đi vi khách du lch t Bc M châu Âu khi h lên kế hoch đi du lch.

Kho sát cho biết, du khách ti Đông Nam Á thưng là nhng ngưi đã đi nhiu nơi trên thế gii h tìm đến Đông Nam Á đ mong nhng tri nghim mi khác bit. Các s liu thng kê cũng cho thy ưu tiên ca khách du lch nm du lch văn hóa bn vng, vi 91% ngưi đưc hỏi tìm kiếm văn hóa di sn đc đáo đim đến đã chn 72% khách du lch ý thc gim thiu tác đng ca h đi vi môi trưng đa phương. Bên cnh đó, du khách thuc nhóm này thưng kế hoch li đim đến ít nht 1-2 tun. dưng như tt c nhng ngành du lch Thái Lan đang làm hu như đu đáp ng đưc đúng mong mun ca h.

Tuy vy, mc tiêu đón 18-20 triu lưt khách du lch nưc ngoài ca Thái Lan trong năm 2023 s không d dàng đt đưc. Hip hi đi lý du lch Thái Lan mi đây kêu gi các nưc m ca hơn na cho du lch vì theo h, các bin pháp hn chế đi li nhp cnh đưc áp dng mt s quc gia vn đang là nhng tr ngi ln nht trong vic m rng hot đng du lch.

Trong khi đó, TAT cũng nhìn nhn kết qu kh quan trong năm 2022 đưc là nh nhu cu tăng cao t nhng ngưi không th đi du lch trong 2-3 năm trưc đó. Đng lc này s không còn khi mùa cao đim du lch quc tế kết thúc vào tháng 3/2023.

Theo Tng cc trưng TAT Yuthasak Supasorn, nhng v khách quc tế nhu cu du lch sc chi tr cao ch yếu đi du lch vào mùa Đông năm 2022 quý I năm 2023. Khi không còn nhu cu b dn nén, ngành du lch s mt đng lc thúc đy lưng khách. Khi vào mùa thp đim, Thái Lan s phi ng phó vi hàng lot yếu t tác đng tiêu cc đến ngành du lch như suy thoái kinh tế, chi phí đi li cao lm phát.

Mc dù vy, ngành du lch Thái Lan vn đt mc tiêu đt 2,38 nghìn t baht (hơn 72 t USD) vào năm 2023. Gii chc Thái Lan tin tưng, du lch s đng lc chính giúp kinh tế nưc này đt mc tăng trưng 3,8% trong năm nay. ti năm 2024, ngành du lch Thái Lan đưc d báo th phc hi hoàn toàn v mc trưc đi dch, vi 40 triu lưt khách quc tế./.

 
Tiến Long
 
 
 

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top