Ngành Thống kê - Một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

15/01/2021 - 05:18 PM
Trong 2 ngày 14-15/01/2020, tại Hà Nội, Hội nghị triển khai Kế hoạch công tác năm 2021 của ngành Thống kê diễn ra rất nghiêm túc và hiệu quả với nhiều nội dung quan trọng. Kết luận Hội nghị, để thực hiện thành công kế hoạch công tác năm 2021, Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương yêu cầu toàn Ngành tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, biên soạn và phổ biến thông tin thống kê

(1) Cập nhật diễn biến tình hình kinh tế - xã hội trong và ngoài nước, đặc biệt là tình hình dịch Covid-19 để xây dựng báo cáo kinh tế - xã hội hàng tháng, quý, 6 tháng và cả năm 2021 bảo đảm chất lượng và thời gian; tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức báo cáo hàng tháng, đặc biệt là kỳ báo cáo quý, nghiên cứu xây dựng phần mềm biên soạn báo cáo. Chủ động nghiên cứu, xây dựng và cập nhật kịp thời “kịch bản tăng trưởng kinh tế”, kịch bản điều hành giá từng quý phục vụ công tác quản lý điều hành của Chính phủ, Lãnh đạo Chính phủ và Lãnh đạo Bộ.

(2) Hoàn thành ấn phẩm Đánh giá động thái và thực trạng kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, Kết quả khảo sát chỉ tiêu SDGs 2.4.1 tại Việt Nam, Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam 2021 hướng tới kỷ niệm 75 năm thành lập ngành Thống kê; Hoàn thành “Báo cáo kết quả kiểm kê, đánh giá thực chất tình hình các nguồn lực của nền kinh tế giai đoạn 2016-2020”.

 (3) Nâng cao chất lượng các ấn phẩm thống kê, tiếp tục ứng dụng Infographic trong biên soạn các ấn phẩm; đa dạng hóa các hình thức phổ biến thông tin thống kê, tiến hành biên soạn các ấn phẩm điện tử.

(4) Thực hiện tốt Hệ thống phổ biến số liệu chung tăng cường (e-GDDS), đẩy mạnh tiến độ việc phối hợp với các Bộ, ngành để xây dựng kế hoạch, lộ trình phổ biến số liệu thống kê theo hệ thống phổ biến dữ liệu riêng. Thực hiện tốt vai trò là thành viên Nhóm công tác về chia sẻ, phân tích và phổ biến thông tin thống kê của cơ quan Thống kê ASEAN.

(5) Phối hợp với Bộ, ngành xây dựng và thực hiện Quy chế chia sẻ thông tin giữa Tổng cục Thống kê với Bộ, ngành. Tại địa phương, các Cục Thống kê tiếp tục phối hợp với Sở, ngành để xây dựng Quy chế chia sẻ thông tin giữa Cục Thống kê với Sở, ngành.
 
Ngành Thống kê - Một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2021
Toàn cảnh Hội nghị

Hai là, thực hiện Tổng điều tra kinh tế năm 2021 và các cuộc điều tra thường xuyên

(1) Huy động mọi nguồn lực khẩn trương, nghiêm túc thực hiện tốt công tác chuẩn bị, quyết tâm thực hiện thành công Tổng điều tra.

(2) Rà roát lại phương án các cuộc điều tra, thiết kế mẫu điều tra phù hợp với thực tế. Tăng cường giám sát công tác thu thập thông tin các cuộc điều tra.

Ba là, thực hiện các Đề án lớn của Ngành

(1) Khẩn trương hoàn thiện dự thảo Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, xin ý kiến Bộ, ngành, địa phương, trên cơ sở đó, tiếp thu, giải trình báo cáo Bộ trưởng để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành trong quý I năm 2021; xây dựng kế hoạch triển khai Chiến lược ngay sau khi Thủ tướng ban hành.

(2) Trên cơ sở ý kiến tại Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Đề án đổi mới quy trình biên soạn tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ về đề xuất sửa đổi Quyết định số 715/QĐ-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ cho phù hợp với thực tiễn, nhu cầu về nguồn thông tin phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của các Bộ, ngành, địa phương.

(3) Đối với Đề án Thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát: Tiếp tục hoàn thiện danh mục hoạt động và chỉ tiêu nguồn thông tin đầu vào phục vụ đo lường khu vực kinh tế chưa được quan sát trên cơ sở ý kiến góp ý của Bộ, ngành, Ủy ban nhân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; hoàn thiện dự thảo cuốn sách về Khu vực phi chính thức; Hoàn thiện Báo cáo những vấn đề cơ bản về khu vực phi chính thức và phương pháp thống kê khu vực này ở Việt Nam.

(4) Thực hiện kế hoạch triển khai Đề án ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin - truyền thông trong Hệ thống thống kê nhà nước giai đoạn 2017-2025, tầm nhìn đến năm 2030; tiếp tục tiến hành nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin tại các đơn vị trong toàn Ngành, vận hành, quản trị hệ thống mạng toàn Ngành, bảo đảm an ninh, an toàn, kết nối thông suốt hệ thống với các đơn vị trong, ngoài Ngành, xây dựng các dự án để thực hiện các nội dung trong Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

(5) Xây dựng và triển khai có hiệu quả Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bốn là, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thống kê

(1) Tiếp tục chú trọng việc nghiên cứu phương pháp thống kê mới, chuyển đổi hình thức thu thập thông tin từ các cuộc điều tra thống kê là chủ yếu sang sử dụng dữ liệu hành chính.

(2) Chủ động, quyết liệt trong công tác phối hợp với các bộ, ngành, địa phương để xây dựng hệ thống thông tin thống kê quốc gia phục vụ quản lý, điều hành các cấp.

Năm là, công tác tổ chức cán bộ

(1) Hoàn thiện và trình Bộ trưởng ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo Tổng cục Thống kê; Thực hiện công tác quy hoạch lãnh đạo Tổng cục; lãnh đạo các đơn vị năm 2021; Kiện toàn đội ngũ lãnh đạo của các đơn vị trong Ngành, trong đó tăng cường công tác điều động và bổ nhiệm lãnh đạo nhằm khắc phục tình trạng thiếu về số lượng và yếu về chất lượng.

(2) Tổ chức thi tuyển, tuyển dụng công chức năm 2021; Tổ chức thi nâng ngạch thống kê viên chính khi được Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án. Đặc biệt lưu ý nghiên cứu phương án tuyển dụng phù hợp để có thể bổ sung công chức làm thống kê cho các Chi cục Thống kê ngoài huyện đảo, cũng như các huyện ở vùng sâu, vùng xa và các vùng đặc biệt khó khăn.

(3) Chuẩn bị hồ sơ đề nghị khen thưởng đột xuất như: Khen thưởng 75 năm thành lập Ngành; Khen thưởng tổng kết Chiến lược Thống kê; Khen thưởng Điều tra Nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ; Triển khai sửa đổi Quy chế thi đua, khen thưởng và nâng cấp phần mềm thi đua khen thưởng khi có Quyết định sắp xếp cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Tổng cục.

        Sáu là, các nhiệm vụ trọng tâm khác

(1) Hoàn thiện hướng dẫn thực hiện Thông tư số 13/2019/TT-BKHĐT ngày 31/12/2019 quy định năm 2020 làm năm gốc để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh; nghiên cứu sửa đổi hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê logistics, hệ thống chỉ tiêu thống kê Kinh tế số; xây dựng Sổ tay hướng dẫn áp dụng Danh mục nghề nghiệp Việt Nam.

(2) Xây dựng và thực hiện tốt Kế hoạch tuyên truyền Tổng điều tra kinh tế năm 2021; tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị lớn của Ngành: Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045; Đề án khu vực kinh tế chưa được quan sát; Kỷ niệm 75 năm thành lập ngành Thống kê.

(3) Tổng hợp và xét duyệt quyết toán năm 2020 của toàn Ngành; khẩn trương hoàn thành sớm phương án phân bổ kinh phí thường xuyên, kinh phí điều tra và các loại kinh phí khác năm 2021; lưu ý tập trung hướng dẫn công tác quản lý và sử dụng kinh phí Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tiết kiệm, hiệu quả và đúng chế độ tài chính.

- Rà soát các nguồn lực hiện có của Ngành, nghiên cứu đề xuất các giải pháp đầu tư xây dựng cơ bản.

- Nghiên cứu xem xét đối với vấn đề kinh phí, không để thu nhập của công chức, viên chức và người lao động bị giảm.

(4) Thực hiện Kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành Thống kê theo đúng tiến độ./.
 
B.N

 

Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top