Nhà nước phát huy vai trò nhạc trưởng trong phát triển nhà ở xã hội

29/06/2023 - 10:51 AM
 
Phát trin nhà xã hi, nhà công nhân, nhà cho đi tưng thu nhp thp là mt trong nhng ni dung quan trng ca chính sách phát trin kinh tế - xã hi nưc ta.
 
Thc hin mt tm nhìn vĩ mô cho mc tiêu an sinh xã hi, năm 2022 Chính ph liên tiếp ban hành các chính sách đ tháo g đim nghn v mt pháp lý, làm bưc đm quan trng cho th trưng BĐS phân khúc nhà xã hi, phát trin n đnh, giúp hin thc gic mơ an cư lc nghip cho ngưi thu nhp thp.
 
Theo s liu ca B Xây dng, trong năm 2022, tng s lưng nhà xã hi, nhà cho công nhân khu công nghip đã khi công là 19 d án vi tng s khong 33.194 căn, tng din tích xây dng là 1,8 triu m2.
 
Đy mnh các chương trình phát trin nhà xã hi ti Chiến lưc phát trin nhà quc gia giai đon 2021-2030, tm nhìn đến năm 2045 đã đưc Th tưng Chính ph phê duyt, tính đến cui năm 2022, trên c nưc đã hoàn thành 301 d án nhà xã hi khu vc đô th và nhà công nhân khu công nghip, quy mô xây dng khong 155.800 căn, vi tng din tích gn 7,8 triu m2; Đang tiếp tc trin khai 401 d án, vi quy mô xây dng khong 454.360 căn, vi tng din tích khong 22,7 triu m2; trong đó có 245 d án vi quy mô 300.000 căn h đang thc hin th tc đu tư và có 156 d án vi quy mô 156.700 căn h đang đu tư xây dng.
 
Thc hin Ngh đnh s 69/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 ca Chính ph v ci to xây dng li nhà chung cư, các đa phương cũng đy nhanh tc đ thc hin kim đnh, xây dng kế hoch ci to, xây dng li các khu chung cư cũ; trong đó ưu tiên trin khai các khu chung cư nguy him, thuc din phi phá d.
 
Ngun cung nhà xã hi đt đưc t thc tế còn mt khong cách quá ln so vi nhu cu ca ngưi công nhân, ngưi thu nhp thp. Nguyên nhân do quá trình trin khai phát trin nhà xã hi còn gp phi nhiu khó khăn, vưng mc v th tc pháp lý, qu đt, ngun vn, trình t th tc đu tư; nguyên tc xác đnh giá bán, xác đnh đi tưng mua, thuê mua và vn đ thanh tra, kim tra…
 
C th, v qu đt dành đ phát trin nhà xã hi, theo quy đnh ca Lut nhà hin nay, d án nhà thương mi ti các đô th t loi III tr lên phi dành 20% qu đt đ xây dng nhà xã hi, dn đến hu hết các đa phương không b trí qu đt đ phát trin d án nhà xã hi đc lp. Các đa phương chưa thc hin ph kín quy hoch làm cơ s xác đnh qu đt nhà xã hi; chưa đưa các ch tiêu phát trin nhà , đc bit là ch tiêu phát trin nhà xã hi, nhà cho công nhân, ngưi thu nhp thp vào kế hoch phát trin kinh tế - xã hi 5 năm và hàng năm. T đó qu đt đ phát trin nhà xã hi trong thi gian qua thiếu nhiu so vi nhu cu thc tế.
 
Nhà nước phát huy vai trò nhạc trưởng trong phát triển nhà ở xã hội
Qu đđ phát trin nhà  xã hi trong thi gian qua thiếu nhiu so vi nhu cu thc tế

Mt bt cp khác là quy đnh v la chn ch đu tư d án nhà xã hi còn chng chéo, chưa thng nht vi quy đnh ca pháp lut v đu tư, đu thu, đt đai, làm cho vic la chn ch đu tư d án nhà xã hi còn phc tp, mt nhiu thi gian thc hin th tc và làm chm tiến đ trin khai d án.
 
Các doanh nghip cũng không mn mà vi phân khúc nhà xã hi do các chính sách ưu đãi cho ch đu tư chưa đ hp dn, không thc cht. Chng hn như li nhun đưc đnh mc không vưt quá 10%, trong khi giá bán, cho thuê, thuê mua nhà xã hi li chưa tính đến các chi phí hp lý, hp l như chi phí t chc bán hàng, chi phí qun lý doanh nghip...
 
Bên cnh đó, điu kin th hưng chính sách nhà xã hi cũng khá phc tp, ngưi dân và chính quyn phi thc hin nhiu th tc, giy t và gp nhiu vưng mc trong vic xác nhn các điu kin.

Nhng “liu thuc gii” cho th trưng nhà xã hi

Phát huy vai trò nhc trưng ca Nhà nưc trong phát trin nhà xã hi, trong năm 2023, Lut Nhà và Lut Kinh doanh bt đng sn s đưc sa đi theo hưng tp trung g vưng cho phát trin nhà xã hi. Theo đó, quy đnh khi lp quy hoch ca các đa phương phi b trí qu đt làm nhà xã hi s đưc b sung, to qu đt sch đ phát trin nhà xã hi ti các đa phương nhng năm ti.
 
Bên cnh đó, th tc la chn ch đu tư d án nhà xã hi cũng s đơn gin hơn do d án đưc min tin s dng đt, khâu đu thu, đu giá đt, th tc xác đnh giá bán nhà xã hi cho ngưi thu nhp thp, công nhân cũng nhanh gn hơn.
 
Trong thi gian ch Lut Nhà (sa đi) hoàn thin và đưc Quc hi thông qua, nhm nhanh chóng g nhng nút tht to ra s trì tr, trm lng ca th trưng bt đng sn, ngày 11/3/2023 va qua, Chính ph đã có gii quyết ngn hn, ban hành Ngh quyết 33/NQ-CP v mt s gii pháp tháo g và thúc đy th trưng bt đng sn phát trin an toàn, lành mnh, bn vng. Ngh quyết đưa ra nhiu gii pháp đ phát trin nhà xã hi trong thi gian ti. Trong đó đc bit quan tâm đến nhng ni dung vưng mc ln trong thi gian qua v: Giao đt đ đu tư xây dng d án nhà xã hi; Quy hoch, b trí qu đt dành đ phát trin nhà xã hi; La chn ch đu tư d án nhà xã hi; Quyn li và ưu đãi ch đu tư; Xác đnh giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà xã hi; Đi tưng và điu kin đưc th hưng chính sách nhà xã hi...
 
Nhà nước phát huy vai trò nhạc trưởng trong phát triển nhà ở xã hội 1
Nhiu điểm nghẽn trong phát trin nhà  xã hi sẽ được tháo gỡ trong thi gian ti

Đ h tr ngun vn cho phát trin nhà xã hi, Chính ph cũng đã "cht" giao Ngân hàng Nhà nưc Vit Nam trin khai Chương trình tín dng khong 120.000 t đng (tương đương khong 12% nhu cu vn đ thúc đy thc hin mc tiêu hoàn thành ít nht 01 triu căn h nhà xã hi, nhà công nhân giai đon 2021- 2030). Theo đó, các đi tưng hưng gói vay là ch đu tư d án nhà xã hi, nhà công nhân; ngưi mua nhà nhà xã hi, nhà công nhân đưc vay vi lãi sut thp hơn khong t 1,5-2% so vi lãi sut cho vay trung dài hn VNĐ bình quân ca các ngân hàng trên th trưng trong tng thi k. Thi hn gii ngân ca Chương trình đến khi doanh s gii ngân đt 120.000 t đng nhưng không quá ngày 31 tháng 12 năm 2030.

Hi
n ti ch lc là 4 ngân hàng thương mi nhà nưc (gm Agribank, BIDV, Vietinbank và Vietcombank) đã sn sàng vào cuc vi gói tín dng 120 nghìn t đng dành cho xây dng d án nhà xã hi, nhà công nhân. Gói tín dng này v sau có th nhiu hơn nếu có thêm s tham gia ca các ngân hàng trong nưc và trong quá trình trin khai, NHNN cũng sn sàng tái cp vn đ trin khai tiếp nếu b thiếu ht v thanh khon.

Các chuyên gia kinh t
ế cho rng, dư n cho vay bt đng sn năm va qua ghi nhn mc tăng lên ti 24%, tăng gn gp đôi so vi tăng trưng tín dng cho nn kinh tế. Hin, dư n cho vay chiếm ti 20% trong tng tín dng cho nn kinh tế, nghĩa là c 5 đng b ra, đã có 1 đng vào bt đng sn. Vì vy, vic “rót” gói tín dng 120 nghìn t đng vào th trưng BĐS là mt s n lc rt ln ca các ngân hàng. Gói tín dng 120 nghìn t rót vào th trưng BĐS còn đưc cho là mt trong nhng gói tín dng mang tính nhân văn, giúp gim áp lc, căng thng thanh khon cho doanh nghip, gim áp lc vay mua nhà cho ngưi dân. Ngay trong đu tháng 4/2023, Ngân hàng Nhà nưc Vit Nam đã có văn bn gi các ngân hàng thương mi, ngân hàng Nhà nưc chi nhánh tnh, thành ph hưng dn mt s ni dung và yêu cu trin khai Chương trình cho vay gói 120 nghìn t, th hin s trin khai mnh m ca cơ quan nhà nưc trong phát trin nhà xã hi.

C
ũng trong tháng 4/2023, th trưng bt đng sn phân khúc nhà xã hi nhn thêm mt tin vui, khi Đ án "Đu tư xây dng ít nht 1 triu căn h nhà xã hi cho đi tưng thu nhp thp, công nhân khu công nghip giai đon 2021 - 2030" va đưc phê duyt theo Quyết đnh 338/QĐ-TTg. Đây cũng là mt trong chính sách thiết thc đưc ch đi trong nhóm gii pháp ca Chính ph nhm tháo g khó khăn cho th trưng bt đng sn, gim cơn khát nhu cu thiết yếu v nhà xã hi ca các đi tưng chính sách, công nhân viên chc và ngưi lao đng. Theo đ án, phn đu đến năm 2030, tng s căn h các đa phương hoàn thành khong 1.062.200 căn. Trong đó, giai đon 2021 - 2025 hoàn thành khong 428.000 căn; giai đon 2025 - 2030 hoàn thành khong 634.200 căn.

 
Nhng văn bn trên cho thy s ch đo quyết lit ca Chính ph v các gii pháp tháo g và thúc đy th trưng bt đng sn phát trin an toàn, lành mnh, bn vng. Đ nhng chính sách đưc ban hành mang li hiu qu, trong thi gian ti đây, chc chn rng các nhà chc trách s tiếp tc có hưng dn chi tiết, c th đ các chính sách thc s đi vào cuc sng; xác đnh rõ và trúng đi tưng. Riêng đi vi gói 120 nghìn t đng, Ngân hàng Nhà nưc s có nhiu gii pháp ch đo các t chc tín dng tăng trưng tín dng an toàn, hiu qu, đm bo cung ng vn cho nn kinh tế, trong đó có lĩnh vc BĐS, nâng cao cht lưng tín dng, kh năng tiếp cn vn tín dng ca ngưi dân, doanh nghip. Cùng vi đó s có cơ chế giám sát cht ch đ dòng vn chy đúng hưng, đúng d án kh thi, phát huy hiu qu cao nht.
 
Hip hi Bt đng sn Vit Nam đánh giá, năm 2023, th trưng bt đng sn Vit Nam khó tránh khi nhng tác đng t d đoán din biến chm li ca th trưng bt đng sn toàn cu. Tuy nhiên, nhìn li năm 2022, th trưng bt đng sn Vit Nam trm lng là do ngun cung ch tp trung phân khúc trung cp, cao cp vi mc giá không phù hp vi đa s ngưi dân có nhu cu thc. Điu này cho thy tim năng và dư đa phát trin phân khúc nhà xã hi ti Vit Nam còn ln và đang thu hút s quan tâm ca các nhà đu tư. Vic Chính ph ban hành các chính sách trên s nhanh chóng tháo g nhng "đim nghn" v phát trin nhà xã hi, làm bưc đm quan trng cho th trưng BĐS phân khúc này m lên, phát trin n đnh, lành mnh hơn, giúp hin thc gic mơ an cư lc nghip cho ngưi thu nhp thp./.
 
ThS. Trn Thanh Bình
Trưng Chính tr Nguyn Văn C - tnh Bc Ninh

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top