Ngành Tài chính Tuyên Quang - Những kết quả đáng ghi nhận

22/12/2022 - 11:21 PM
Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Tuyên Quang cùng sự nỗ lực, quyết tâm phấn đấu của các cấp, các ngành, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, ngành Tài chính tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện tốt chức năng và trách nhiệm trong quản lý, điều hành thu, chi ngân sách địa phương, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
 
Giai đoạn 2020-2022, ngành Tài chính tỉnh Tuyên Quang đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh. Theo đó, tổng thu ngân sách Nhà nước (NSNN) trên địa bàn tỉnh những năm gần đây đều hoàn thành và hoàn thành vượt dự toán Bộ Tài chính và HĐND tỉnh giao. Đặc biệt, trong bối cảnh chịu sự tác động của đại dịch Covid-19, song tổng thu NSNN năm 2020 của tỉnh vẫn đạt 2.383 tỷ đồng, bằng 109,9% dự toán Bộ Tài chính giao, bằng 97,7% dự toán HĐND tỉnh giao. Năm 2022, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh ước thực hiện là 2.749,67 tỷ đồng, bằng 98,8% so với dự toán HĐND tỉnh giao, trong đó thu nội địa ước đạt hơn 2.700 tỷ đồng, vượt 14,7% kế hoạch, đạt 100% dự toán HĐND tỉnh giao.
 

Lãnh đạo Sở Tài chính trao đổi với cán bộ, nhân viên về nghiệp vụ tài chính ngân sách. Ảnh: Tư liệu
 
Đặc biệt, có 11 khoản thu ước đạt và vượt dự toán HĐND tỉnh giao như: Thu từ khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước do địa phương quản lý; thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; thu từ khu vực công nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh; thuế thu nhập cá nhân; thu phí, lệ phí; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; thu tiền sử dụng đất; thu từ hoạt động xổ số kiến thiết; thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; thu cố định tại xã tính cân đối; thu cổ tức và lợi nhuận được chia. Kết quả thu NSNN năm sau luôn cao hơn năm trước đã từng bước góp phần đảm bảo nguồn lực cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
 
Để hoàn thành dự toán thu NSNN trên địa bàn tỉnh, các cơ quan tài chính, thuế đã tích cực tham mưu, chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý thu NSNN. Đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời theo quy định của pháp luật; chống chuyển giá, trốn thuế, giảm tỷ lệ nợ thuế; quản lý thuế của doanh nghiệp tư nhân, của hộ, cá nhân kinh doanh; kiểm tra hoạt động kinh doanh trên địa bàn, đảm bảo quản lý chặt chẽ về số thu. Bên cạnh đó, ngành Tài Chính tỉnh luôn theo dõi sát sao tình hình phát triển kinh tế theo từng lĩnh vực, ngành nghề để xác định mức tăng trưởng, thu nộp ngân sách chính xác; tình hình đăng ký kinh doanh, kết quả hoạt động của các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, hỗ trợ đối với người nộp thuế; phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền; trong đó, tập trung vào tuyên tuyền, giới thiệu nội dung các chính sách thuế mới. Tăng cường về số lượng và chất lượng các hội nghị đối thoại trực tiếp với người nộp thuế, hướng dẫn, hỗ trợ, giải đáp kịp thời các vướng mắc trong thực hiện chính sách thuế.
 

Cán bộ Sở Tài chính Tuyên Quang đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin
trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Ảnh: K.T

 
Đứng trước những khó khăn đặc thù của địa phương có quy mô thu NSNN nhỏ, tỷ trọng thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp để đáp ứng nhiệm vụ chi còn thấp, do đó, ngành Tài chính Tuyên Quang đã tích cực tham mưu triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh thu NSNN trên địa bàn tỉnh gắn với huy động kịp thời nguồn thu hiện có và khai thác nguồn thu tiềm năng. Ngành đã bám sát tình hình thực tế, dự báo và đánh giá chính xác tiến độ thu NSNN hằng tháng, quý theo từng sắc thuế, từng nội dung. Rà soát đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến khả năng thực hiện thu NSNN để có giải pháp chỉ đạo điều hành kịp thời theo từng nội dung, đảm bảo hoàn thành dự toán được giao. Về công tác quản lý thu nợ thuế, chỉ tiêu thu nợ hằng tháng được giao cho từng bộ phận, từng cán bộ chịu trách nhiệm phân tích, đánh giá, nắm chắc tình trạng nợ; phối hợp với các ngành chức năng đôn đốc, xử lý thu. Kiên quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế đối với các trường hợp dây dưa, chây ỳ nộp thuế, đảm bảo hoàn thành tốt chỉ tiêu thu nợ Tổng cục Thuế giao.
 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang kiểm tra tiến độ sửa chữa tuyến đường vào Khu di tích Sở Đúc tiền,
Khu di tích Bộ Tài chính tại thôn Đồng Quắc, xã Bình Nhân, huyện Chiêm Hóa

 
Công tác phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan để đảm bảo nguồn lực cho thực hiện các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng và thực hiện các chính sách thu hút đầu tư luôn được quan tâm, chú trọng. Sở đã tích cực tham mưu thực hiện cơ cấu lại các khoản chi ngân sách theo hướng tiết kiệm chi thường xuyên để dành nguồn lực cho đầu tư phát triển và nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước. Sắp xếp thứ tự ưu tiên dành nguồn thực hiện các chính sách an sinh xã hội, y tế dự phòng, bảo đảm các nhiệm vụ về an ninh - quốc phòng, các dịch vụ quan trọng thiết yếu. Sở Tài chính cũng thường xuyên rà soát, đôn đốc các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, các huyện, thành phố thực hiện quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn NSNN, đảm bảo tiến độ, chất lượng theo quy định. Đồng thời phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh và UBND các huyện, thành phố theo dõi chặt chẽ tình hình giải ngân vốn đầu tư công của từng dự án trên địa bàn.
 
Ngoài ra, Sở đã tích cực thực hiện tiết kiệm, chuyển từ chi thường xuyên sang chi đầu tư để đảm bảo kinh phí thực hiện các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Chương trình hành động số 01-CTr/TU ngày 18/11/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Song song với đó, Sở đã thực hiện các giải pháp quản lý chi ngân sách tiết kiệm, tránh lãng phí và tăng cường quản lý chi đầu tư, xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản. Từng bước kiểm soát nhu cầu chi trong phạm vi khả năng nguồn lực của tỉnh, thực hiện việc phân bổ ngân sách gắn với ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, triệt để tiết kiệm chi, cơ cấu lại chi ngân sách địa phương theo hướng giảm dần tỷ trọng chi thường xuyên, dành nguồn lực đầu tư tập trung, trọng tâm, trọng điểm nhằm góp phần thúc đẩy thu hút đầu tư vào tỉnh và từng bước tạo nguồn thu cho NSNN. Các văn bản, chính sách do ngành Tài chính tham mưu ban hành được xây dựng trên cơ sở tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch trong tổ chức thực hiện. Chủ động, tích cực trong công tác tham mưu điều hành chi ngân sách địa phương hằng năm ngay từ đầu năm.
 

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao KNC Vì sự nghiệp ngành Tài chính
Việt Nam 
cho các cá nhân 
 
Sở đã tham mưu kế hoạch và phương án phân bổ nguồn tăng thu ngân sách, nguồn tiết kiệm chi thường xuyên chuyển sang chi đầu tư giai đoạn 2021-2025 và đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 20/12/2021. Trong đó, nguồn tăng thu ngân sách, nguồn tiết kiệm chi thường xuyên chuyển sang chi đầu tư là 1.500 tỷ đồng. Hằng năm, Sở Tài chính tiếp tục tham mưu UBND tỉnh cân đối nguồn chi thường xuyên thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch của UBND tỉnh; đồng thời bố trí kinh phí thực hiện các chính sách về phát triển nông nghiệp - nông thôn, giáo dục - đào tạo và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn nhằm hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, thúc đẩy phát triển nông thôn mới để thu hút đầu tư vào tỉnh Tuyên Quang.
 

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao bằng khen
của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích trong ngành Tài chính
 
Có thể nói, những nỗ lực cùng cách làm việc năng động và linh hoạt của ngành Tài chính Tuyên Quang đã cho thấy hiệu quả cao của cơ quan chuyên môn với chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về tài chính; ngân sách nhà nước; nợ chính quyền địa phương, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước; tài sản công; các quỹ tài chính ngoài ngân sách… Với sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, ngành Tài chính Tuyên Quang sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao./.
                                                                                                                         Minh Hà                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
 
 
 

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top