Phân tích các chỉ tiêu đánh giá khả năng chống chịu của nền kinh tế Việt Nam trước dịch Covid-19

25/07/2022 - 03:22 PM
Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nền kinh tế nước ta có khả năng chống chịu lại với cú sốc tiêu cực và chống chịu ở mức trung bình. Việt Nam là một trong số ít các quốc gia tương đối thành công trong việc khống chế dịch Covid-19 và giảm tới mức thấp nhất những hệ lụy đối với nền kinh tế. Một số chỉ tiêu đánh giá khả năng chống chịu của nền kinh tế trước dịch Covid-19 như: Tỷ trọng giá trị tăng thêm nông, lâm nghiệp và thủy sản; tính hiệu quả của Chính phủ; chỉ số chất lượng quản trị...
 

Tỷ trọng giá tr tăng thêm nông, lâm nghip và thy sn (% GDP)

Mt nn kinh tế có giá tr tăng thêm nông, lâm nghip và thy sn cao trong GDP s phn ánh nn kinh tế đó có kh năng chng đ tt vi các cú sc t bên ngoài, đc bit là vi tác đng ca dch Covid-19.

Tỷ trng giá tr tăng thêm nông, lâm nghip và thy sn trong GDP chiếm quyn s 0,12 trong ch s tng hp phn ánh sc bt ca nn kinh tế.

Bình quân giai đon 2016-2020, giá tr tăng thêm khu vc nông, lâm nghip và thy sn tăng 2,54%/năm, trong đó ngành nông nghip tăng 1,8%/năm, đóng góp 1,32 đim phn trăm vào mc tăng tng giá tr tăng thêm ca khu vc nông, lâm nghip và thy sn; ngành lâm nghip tăng 5%/năm do chiếm tỷ trng thp nên ch đóng góp 0,22 đim phn trăm; ngành thy sn tăng 4,8%/năm, đóng góp 0,99 đim phn trăm.

Dch Covid-19 bùng phát, din biến phc tp, vic thc hin giãn cách xã hi, hot đng du lch, các nhà hàng, khách sn đng lot đóng ca đã tác đng xu đến tình hình tiêu th và xut khu các sn phm nông, lâm nghip và thy sn. 

Tuy nhiên, ngành Nông nghip đã tìm ra nhiu gii pháp đ phc hi tăng trưng. Đim nhn ca hot đng sn xut nông nghip năm 2020 phi k đến đó là ngành nông nghip đã thc hin có hiu qu các mô hình chuyn đi cơ cu cây trng trên đt lúa, đt màu, đt vưn tp kém hiu qu sang các mô hình chăn nuôi tng hp, trng các cây trng khác có giá tr kinh tế cao như: nuôi thy sn kết hp vi trng cây ăn qu, trng xen kết hp vi làm du lch... Bên cnh đó là trin khai sn xut liên kết theo chui giá tr, ng dng công ngh cao; bưc đu tiếp cn vi phương thc sn xut hu cơ, qua đó nâng cao cht lưng, giá tr sn phm nông sn.

Vi kết qu trên, giá tr tăng thêm toàn ngành nông nghip đt 3,12% so vi năm 2019, cao nht t trưc đến nay, góp phn quan trng đ nn kinh tế ca Vit Nam trong năm gi đưc mc tăng trưng dương, đm bo đ lương thc tiêu dùng cho ngưi dân và gi vng v trí xut khu lúa go trên thế gii.

Năm 2020, trong bi cnh thiên tai, dch bnh, kinh tế gp khó khăn, nhiu doanh nghip, nhà máy, dch v thu hp quy mô sn xut, ct gim nhân công thì khu vc nông, lâm nghip và thy sn li đón nhn nhng lao đng tht nghip, gim sc ép v công ăn vic làm, góp phn bo đm an sinh xã hi. mi thi đim khó khăn ca nn kinh tế, khu vc này luôn khng đnh vai trò là nn tng, là “tr đ”, an sinh, an dân trong đi dch.

 

Tính hiu qu ca Chính ph

Qun tr công tt là mt nhân t quan trng giúp nn kinh tế hot đng hiu quđiu này đng nghĩa vi nn kinh tế có sc bt hay kh năng phc hi cao. Qun tr công đây liên quan ti các cơ chế lut pháp, chng hn quy đnh pháp lut v quyn s hu tài sn. Nếu như không có cơ chế lut pháp rõ ràng, các din biến bt li có th gây ri lon nn kinh tế, bt n xã hi và ngưc li. Theo Lino Briguglio và cng s (2006, 2008), qun tr công tt có th đưc đo lưng thông qua các ch s thành phn bao gm: (i) mc đ đc lp ca h thng tư pháp; (ii) mc đ khách quan ca h thng tòa án; (iii) bo v quyn s hu trí tu ; (iv) mc đ can thip quân s vào các quy đnh lut pháp; và (v) h thng chính tr và s toàn vn ca h thng lut pháp. Hay nói cách khác, qun tr công tt đng nghĩa vi Chính ph hot đng có hiu qu, có tác đng tích cc ti nn kinh tế. Đây là ch tiêu phn ánh cht lưng ca dch v công, cht lưng ca chính sách và thc thi chính sách ca Chính ph; uy tín ca Chính ph trong vic cam kết thc hin các chính sách đó. Phm vi ca ch tiêu này đưc đo lưng trong khong -2,5 đến 2,5, trong đó càng gn 2,5 th hin Chính ph hot đng càng hiu qu và ngưc li. Tính hiu qu ca Chính ph đm bo phn ng thành công vi dch Covid-19 và làm tăng tính đàn hi ca nn kinh tế.

Tính hiu qu ca Chính ph chiếm quyn s 0,13 trong ch s tng hp.

Trong giai đon 2010-2020, theo WB, ch s hiu qu ca Chính ph ca nưc ta có gii hn t - 0,27 đến 0,2; trong đó ch s này trong giai đon 2015-2020 đt cao hơn giai đon 2010-2015, cho thy Chính ph đã có nhng n lc đ nâng cao hiu qu hot đng, đ cao trách nhim công v, thc hin chc năng kiến to, bà đ cho mi s phát trin.

Nhng năm va qua, ci cách hành chính ti Vit Nam tp trung vào vic nâng cao năng lc t chc và qun lý ca b máy hành chính nhà nưc. Vì vy, hin nay, tt c các yếu t nn hành chính như h thng th chế, th tc, t chc b máy và đi ngũ cán b, công chc hành chính đu đưc đi mi. H thng chính sách ca Nhà nưc trong lĩnh vc dch v hành chính công nói chung đã ngày càng hoàn thin, đáp ng yêu cu phát trin ca xã hi và phù hp vi kh năng ca nn kinh tế. Nhiu nơi đã áp dng các phương tin k thut đin t, tin hc đ nâng cao cht lưng dch v hành chính công trong các hot đng cung cp thông tin v th chế, t chc, đu thu các d án chi tiêu công, đăng ký cp phép kinh doanh, cp phép đu tư… Ngưi dân và doanh nghip đưc to thun li và d dàng hơn trong mt s vic cn gii quyết vi cơ quan nhà nưc như đăng ký kinh doanh, làm th tc h tch, tìm hiu lut pháp… Tuy nhiên, vic cung cp dch v hành chính công nhng năm qua vn còn bc l nhng hn chế nht đnh: Cơ cu b máy hành chính nhà nưc vn còn bc l nhiu đim yếu; Có nhiu loi dch v mà ngưi dân có nhu cu chưa đưc quan tâm gii quyết đúng mc, như dch v cung cp thông tin, tư vn, h tr vic làm…; chc năng, nhim v qun lý ca b máy hành chính chưa đưc xác đnh phù hp; s phân công, phân cp gia các ngành và các cp chưa tht rành mch; h thng th chế hành chính vn chưa đng b, còn chng chéo và thiếu thng nht; th tc hành chính trên nhiu lĩnh vc còn rưm rà, phc tp; trt t kỷ cương chưa nghiêm. Phương thc t chc b máy hành chính chưa khoa hc, còn cng knh…

K t khi đi dch Covid-19 xut hin, Chính ph đã có nhng quyết sách kp thi phn ng vi tình hình dch bnh đ bo v sc khe, tính mng ca ngưi dân và duy trì các hot đng sn xut kinh doanh. Chính ph đã áp dng linh hot các quy đnh ca pháp lut đ t chc thc hin hiu qu công tác phòng, chng dch bnh Covid-19. Chính ph, Th tưng Chính ph tăng cưng phân cp cho các đa phương đ bo đm t chc trin khai thc hin nhanh chóng, kp thi các bin pháp cp bách v phòng, chng dch Covid-19; trong quá trình thc hin đưc s dng các hình thc ngh quyết, ch th, công đin, công văn và các hình thc văn bn khác thuc thm quyn đ quy đnh, t chc trin khai các bin pháp cp bách phc v công tác phòng, chng dch Covid-19.

Ch s chất lưng qun tr (regulatory quality)

Ch s này phn ánh kh năng ca chính ph trong vic xây dng và thc hin các chính sách, quy đnh thúc đy khu vc tư nhân phát trin, ch s này có gii hn t -2,5 đến 2,5. Trong dch Covid-19, Chính ph các nưc đưa ra nhiu quyết đnh vi mc đích phòng chng dch bnh, đng thi khôi phc và thúc đy hot đng kinh tế. Do đó qun tr tt là điu kin cn thiết đ thc hin các chính sách này.

Ch s chất lưng qun tr chiếm quyn s 0,12 trong ch s tng hp.

Trong giai đon 2010-2020, mc dù ch s cht lưng qun tr đt giá tr âm nhưng đã có xu hưng tăng. Nếu năm 2010, ch s cht lưng qun tr đt -0,617 thì đến năm 2015 đt -0,483; năm 2017 đt -0,397; năm 2019 đt -0,262 và năm 2020 đt -0,148. Điu này cho thy, cht lưng qun tr công ngày càng đưc chú trng và ci thin.

Cht lưng qun tr đưc ci thin có th thúc đy tăng trưng kinh tế bng cách to ra các đng lc hu hiu và hiu qu cho khu vc tư nhân. Cht lưng qun tr đưc ci thin cũng góp phn làm tăng tính đàn hi ca nn kinh tế theo hưng to cơ hi khi nghip cho ngưi nghèo, làm gim tình trng tham nhũng, tăng cht lưng dch v công và ci thin hot đng ca các loi hình dch v, cht lưng lao đng.

Ch s kim soát tham nhũng (Control corruption - CC)

Ch s này phn ánh nhn thc v mc đ thc thi quyn lc công đi vi li ích ca khu vc tư nhân.

Ch s kim soát tham nhũng chiếm quyn s 0,13 trong ch s tng hp.

Vit Nam, k t năm 2016, lĩnh vc kim soát tham nhũng trong lĩnh vc công đã đưc ci thin đáng k. Trách nhim gii trình vi ngưi dân cũng tng bưc đưc ci thin trong thi gian qua. Ngày càng có nhiu ngưi dân tương tác vi chính quyn cp cơ s, nht là vi trưng thôn/t trưng dân phđi biu Hi đng nhân dân.

Ch s kim soát tham nhũng có gii hn t -2,5 đến 2,5. mc -2,5 cho thy chính sách phòng chng và kim soát tham nhũng ca mt quc gia mc đ yếu; mc 2,5 là nhng biu hin mnh m ca mt chính sách kim soát tham nhũng hiu qu. Ch s này nưc ta mc dù đã có s ci thin nhưng vn mc thp. Năm 2010 đt -0,624 đim, năm 2015 đt -0,426 đim và năm 2019 đt - 0,516 đim; năm 2020 đt -0,353 đim.

Tỷ l n nưc ngoài ca Chính ph so vi GDP

N bên ngoài ca Chính ph so vi GDP là mt thưc đo tt v kh năng phc hi bi ca nn kinh tế vì mt quc gia có mc n nưc ngoài cao có th gp khó khăn hơn trong vic huy đng các ngun lc đđp nh hưng ca các cú sc bên ngoài. Ch s này cũng ch ra kh năng phc hi ca nn kinh tế đ chng li cú sc là dch Covid-19.

Tỷ l n nưc ngoài ca Chính ph so vi GDP chiếm quyn s 0,04.

Trong nhng năm qua, Vit Nam đã đt đưc nhiu thành tu và đi mi trong công tác qun lý n, đc bit là qun lý n nưc ngoài. K t năm 2009, Lut Qun lý n công năm 2009 đưc ban hành đã giúp cho công tác qun lý n ngày càng đi vào n nếp, đến năm 2017 Lut Qun lý n công đưc sa đi đã nâng cao hiu qu qun lý n công.

Nh đó, n nưc ngoài ca quc gia trong 5 năm qua không quá 50% GDP, nghĩa v tr n nưc ngoài ca quc gia dưi 25% tng kim ngch xut khu hàng hóa, dch v. Cơ cu dư n nưc ngoài ca Chính ph gim dn, t 59,7% năm 2010 xung còn 35,3% trong năm 2020. N nưc ngoài đưc Chính ph bo lãnh cũng đang có xu hưng gim dn, t 10,5% năm 2010 xung 6% năm 2020.

Ch tiêu trn n nưc ngoài ca quc gia so vi GDP đưc duy trì trong gii hn an toàn đưc Quc hi phê chun. N nưc ngoài ca khu vc công (n Chính ph và Chính ph bo lãnh) đưc kim soát cht ch. Tỷ trng n nưc ngoài ca khu vc công có xu hưng gim nhanh trong cơ cu n nưc ngoài ca quc gia, t 73,6% năm 2010 xung mc 63,4% năm 2015 và 43,7% năm 2020. Tc đ tăng dư n nưc ngoài ca khu vc công cũng đưc kim soát cht ch, t mc trung bình 13%/năm giai đon 2011-2015 gim xung còn khong 3%/năm giai đon 2016-2020, góp phn bi đp dư đa chính sách, kim chế nghĩa v n trc tiếp và d phòng ca ngân sách nhà nưc.

Vic tr n các khon vay ca Chính ph đưc t chc thc hin cht chđm bo đúng hn, bao gm c nghĩa v n trc tiếp ca Chính ph và nghĩa v n cho vay li, không đ xy ra tình trng n quá hn làm nh hưng ti cam kết vi các nhà đu tư. Đc bit, trong giai đon 2016-2020, Chính ph đã tp trung nâng cao cht lưng các đt làm vic thưng niên ca các t chc xếp hng tín nhim ti Vit Nam khiến chi phí huy đng vn nưc ngoài ca c Chính ph và doanh nghip s gim đi.

Đ đt đưc kết qu gi nguyên h s tín nhim ca Vit Nam, trưc hết phi k đến thành công ca Chính ph trong vic kim chế hiu qu đi dch Covid-19 trong nưc, qua đó khng đnh tim năng phc hi mnh m ca nn kinh tế nưc ta hu đi dch. Chính ph ct gim mnh bi chi và tỷ l n công, to dư đa d phòng chính sách đ ng phó vi ri ro vĩ mô như nn kinh tế nưc ta đang đi mt trong năm 2020.

Ch s giá tiêu dùng

Dch Covid-19 gây ra cú sc ln c v phía tng cung và tng cu khi phi thc hin giãn cách xã hi, hn chế đi li. Tình hình dch bnh gây ra tính bt n cho nn kinh tế, gây áp lc lên lm phát. Khi lm phát mc thp và n đnh s là mt du hiu tt đ giúp nn kinh tế tăng cưng kh năng chng chu vi tình hình dch bnh.

Ch s giá tiêu dùng chiếm quyn s 0,13 trong ch s tng hp.

Trong giai đon 5 năm 2016-2020, tình hình giá c Vit Nam có nhiu biến đng và chu nh hưng tiêu cc ca các nhân t như: căng thng thương mi M - Trung gia tăng, dch Covid-19 din biến phc tp ti nhiu quc gia trong đó có Vit Nam. Tuy nhiên, dưi s ch đo quyết lit, kp thi ca Chính ph, Th tưng Chính ph, các mt hàng quan trng, thiết yếu như dch v y tế, dch v giáo dc, xăng du, đin… đưc thc hin điu chnh tim cn dn theo giá th trưng, phù hp trong tng giai đon, nh đó công tác qun lý điu hành giá, kim soát lm phát ca Chính ph đã đt đưc nhng thành công đáng k, ch tiêu CPI thc hin đu thp hơn kế hoch. Bình quân năm giai đon 2016-2020 CPI tăng 3,15%, thp hơn mc tăng 7,65%/ năm ca giai đon 2011-2015.

Tỷ l thất nghip

Tỷ l tht nghip mc thp s giúp nn kinh tế gim bt gánh nng v các phúc li xã hi trong bi cnh dch bnh.

Tỷ l thất nghip chiếm quyn s 0,07 trong ch s tng hp.

Giai đon 2016-2019, tình hình lao đng, vic làm ca c nưc có s chuyn biến tích cc, tỷ l tht nghip, thiếu vic làm gim, s ngưi có vic làm tăng, thu nhp ca ngưi lao đng làm công hưng lương có xu hưng tăng. Nhưng dch Covid-19 xut hin t cui tháng 01/2020 đã gây tác đng ln đến tình hình sn xut kinh doanh ca cng đng doanh nghip và vic làm ca ngưi lao đng, khiến tình trng tht nghip và thiếu vic làm tăng lên. Tỷ l tham gia lc lưng lao đng ghi nhn mc thp kỷ lc trong vòng 10 năm qua vi khong 74,4% dân s t 15 tui tr lên tham gia lc lưng lao đng. Tỷ l lao đng qua đào to có bng cp, chng ch vn mc thp. Tỷ l tht nghip tăng lên, tỷ l thiếu vic làm ca lao đng trong đ tui mc cao nht trong vòng 5 năm gn đây. Theo WB, năm 2020 do nh hưng ca dch Covid-19 nên tỷ l tht nghip ca lc lưng lao đng trong đ tui ca nưc ta là 2,48% và là tỷ l cao nht k t năm 2011.

Tỷ l thâm ht tài khóa so vi GDP

Ngân sách Nhà nưc là mt công c đ đi phó vi dch Covid-19. Mt v thế tài khóa lành mnh cho phép điu chnh chính sách thuế khóa và chi tiêu hp lý trong bi cnh dch bnh din biến phc tp và nh hưng nghiêm trng ti mi hot đng sn xut kinh doanh. Vì vy, ngân sách Nhà nưc đưc nhn đnh là thâm ht do Chính ph phi chi nhiu đ đm bo sc khe ca ngưi dân, phòng chng dch bnh.

Thâm ht tài khóa so vi GDP chiếm quyn s 0,13 trong ch s tng hp.

Trong nhng năm gn đây, vi mc tiêu thúc đy tăng trưng kinh tế, Vit Nam đã theo đui chính sách thâm ht ngân sách có đnh hưng. Phân tích v thc trng thâm ht ngân sách Vit Nam trong thi gian qua cũng đã ch ra mt s vn đ cn lưu ý, c th là: Th nht, mc dù thu NSNN liên tc tăng, nhưng chi ngân sách luôn vưt thu ngân sách, điu này dn ti tình trng thâm ht ngân sách trin miên và có mc đ ngày càng gia tăng. K t năm 2010, đ hn chế gia tăng n công, vn đ gim thâm ht ngân sách đã bt đu đưc quan tâm x lý. Đây là năm đu tiên trong nhiu năm thâm ht thc tế mc 5,5% GDP, thp hơn so vi mc 6,2% GDP Quc hi cho phép. T năm 2011, nguyên tc s dng s tăng thu ngân sách hàng năm đ x lý thâm ht đã đưc đưa vào ngh quyết ca Quc hi. Mc thâm ht ngân sách năm 2011 là 4,9%, thp hơn so vi mc 5,3% GDP Quc hi thông qua. Đây có th coi là thành công bưc đu trong vic gim dn thâm ht ngân sách hin nay.

Tỷ l bi chi ngân sách Nhà nưc năm 2016 theo Lut ngân sách Nhà nưc năm 2015 đt 5,5% GDP (tăng so vi d toán ch yếu do GDP theo giá hin hành năm 2016 đt thp hơn mc tiêu kế hoch đ ra); năm 2017 là 3,48%; năm 2018 là 3,5%; năm 2019 là 3,4%; năm 2020 ưc tính dưi 4%. Tỷ l bi chi ngân sách Nhà nưc so vi GDP có xu hưng gim trong giai đon 2016-2019. Riêng năm 2020 bi chi ngân sách mc dù tăng so vi d toán năm nhưng vn mc hp lý do phi tp trung ngun lc đm bo cho công tác phòng, chng dch Covid-19, h tr ngưi dân, doanh nghip gp khó khăn, khc phc kp thi hu qu bão lũ, thiên tai và các nhim v chi quan trng, cp bách, đt xut phát sinh, góp phn duy trì và phát trin kinh tế - xã hi, bo đm quc phòng - an ninh. Nhìn chung, tình hình cân đi ngân sách Trung ương và đa phương đưc đm bo, bi chi ngân sách Nhà nưc đưc kim soát. Bên cnh đó, nhm ng phó vi đi dch Covid-19, Quc hi nưc ta đã phê duyt và t chc thc hin các gói kích thích tài khóa: Gim thuế, gim tin thuê đt, h tr tin mt cho đi tưng khó khăn, hoãn đóng bo him xã hi, gim giá đin…

Theo đó, Vit Nam đã đưa ra gói kích thích tài khóa tương đương 4,3% GDP bao gm gim thuế và tin thuê đt có quy mô 180.000 tỷ đng, tương đương 3,0% GDP; 11,7% thu ngân sách; 10,3% chi ngân sách và 88% mc thâm ht ngân sách. Vit Nam cũng đã thc hin khon chi tin mt cho an sinh xã hi vi quy mô 61,1 tỷ đng, gim giá đin vi tng tr giá 11.000 tỷ đng và hoãn đóng bo him xã hi tr giá 9.500 tỷ đng.

Ch s phát trin con ngưi (HDI)

Phát trin xã hi là mt thành phn quan trng đ đánh giá kh năng chng chu ca nn kinh tế.

Ch s phát trin con ngưi chiếm quyn s 0,13 trong ch s tng hp.

Vit Nam hin đã đng trong nhóm các nưc có HDI mc cao trên thế gii. Năm 2019, HDI ca Vit Nam là 0,704, xếp th 117/189 quc gia và vùng lãnh th, tăng 1 bc so vi năm 2018. T năm 1990 - 2019, ch s HDI ca Vit Nam đã tăng 45,8%, nm trong s các nưc có tc đ tăng HDI cao nht trên thế gii.

Tui th trung bình ca Vit Nam khi sinh tăng 4,8 năm, s năm đi hc trung bình tăng 4,4 năm và s năm đi hc d kiến tăng 4,9 năm. Tng thu nhp quc dân (GNI) bình quân đu ngưi ca Vit Nam tăng hơn 370% trong khong 1990-2019.

UNDP đánh giá cao ch trương phát trin ly con ngưi làm trung tâm ca Vit Nam đ ưu tiên phát trin con ngưi và thúc đy bình đng trong các chiến lưc và kế hoch phát trin kinh tế - xã hi ca đt nưc. Theo báo cáo mi nht ca UNDP v HDI, Vit Nam Nhóm phát trin con ngưi cao vi mc đ bt bình đng tương đi thp. Đáng chú ý, mc gim giá tr HDI ca Vit Nam do bt bình đng vào năm 2019 là 16,5%; gim thu nhp do bt bình đng là 19,1% và h s GINI (dùng đ biu th đ bt bình đng trong thu nhp trên nhiu vùng min, tng lp ca mt đt nưc) mc 35,7 - là mt trong nhng mc thp nht trong khu vc Đông Á và Thái Bình Dương.

T 9 ch s trên, phân tích và tính ch s tng hp phn ánh tính chng chu ca nn kinh tế trưc dch Covid-19 da trên quyn s ca các ch s. Các gii hn ca ch s: T 0-0,4 (kh năng chng chu ca nn kinh tế mc thp); 0,4-0,6 (kh năng chng chu mc đ trung bình); >0,6 (kh năng chng chu mc đ cao) .

Trên cơ s chun hóa min - max các ch s thành phn, ch s tng hp phn ánh kh năng chng chu ca nn kinh tế (biu 2) khi có dch Covid-19 xut hin là:

0,476 x 0,13 + 0,466 x 0,13 + 0,597 x 0,12 + 0,482 x 0,12 + 0,506 x 0,04 + 0,271 x 0,13 + 0,492 x 0,07 + 0,446 x 0,13 + 0,503 x 0,13 = 0,468.
 

 
Kết qu này cho thy trong bi cnh dch bnh din biến phc tp, nn kinh tế nưc ta có kh năng chng chu li vi cú sc tiêu cc và chng chu mc trung bình. Vit Nam là mt trong s ít các quc gia tương đi thành công trong vic khng chế dch Covid-19 và gim ti mc thp nht nhng h ly đi vi nn kinh tế. Bên cnh nhng ch đo sát sao và đnh hưng kp thi ca Chính ph, kết qu này có mt phn quan trng là t nhng ci cách mnh m và liên tc trong nhng năm trưc đó, qua đó góp phn ci thin nn tng kinh tế vĩ mô và sc chng chu ca nn kinh tế. Theo nhn đnh ca nhiu t chc trong nưc và quc tế, Vit Nam là mt trong s ít các quc gia đưc xem là thành công trong vic khng chế dch Covid-19 và gim ti mc thp nht nhng h ly đi vi nn kinh tế.


 

Gii pháp tăng cưng kh năng chng chu ca nn kinh tế

 
- Điu hành kinh tế ng phó vi các cú sc không nên cng nhc. Thay vì quá chú trng theo đui các ch tiêu kinh tế đã đ ra trưc khi xy ra biến đng, cn linh hot điu chnh chính sách đnh hưng tăng trưng đi kèm vi đm bo n đnh kinh tế vĩ mô, duy trì và ci thin dư đa chính sách kinh tế vĩđ ng phó vi nhng tình hung bt li, đm bo duy trì đà tăng trưng trong dài hn. Cn ch đng, linh hot tranh th nm bt thi cơ đ thc hin ci cách (khi có cơ hi), đ cơ cu li nn kinh tế, thc hin ci cách nn tng kinh tế vi mô đ chun b sn sàng cho giai đon phc hi ca nn kinh tế, hay nói cách khác, thc hin đy mnh ci cách, to lp các cơ s th chế, cơ cu bn vng cho quá trình tăng trưng lâu dài.

- Các chính sách kích thích kinh tế, nếu đưc áp dng, cn đưc thc hin đng b, hài hòa vi liu lưng phù hp, đúng thi đim, đúng đi tưng, trên cơ s đánh giá tác đng có th có và/hoc tham vn các nhóm đi tưng liên quan nhm hn chế nhng tác đng gây méo mó th trưng; có mc tiêu rõ ràng, có tiêu chí c th v đi tưng khuyến khích, có điu kin ràng buc trách nhim, đưc giám sát, đánh giá và điu chnh thưng xuyên, kp thi.

- Vai trò ca nhà nưc và th trưng cn đưc phi hp hài hòa. Các cuc khng hong tài chính khu vc và thế gii cho thy s vn hành ca th trưng là không đ, nếu thiếu vai trò giám sát và điu tiết hu hiu ca Nhà nưc. Hơn na, Nhà nưc cn th hin vai trò to dng môi trưng kinh doanh bình đng và tăng cưng thêm li thế cnh tranh, đng lc tăng trưng cho nn kinh tế.
 
(Nguồn: T Phân tích và d báo Thng kê - TCTK)
 

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top