Phát triển nền kinh tế tri thức tại Việt Nam

14/06/2024 - 02:07 PM
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và cạnh tranh cao, phát triển kinh tế tri thức tại Việt Nam có vai trò quan trọng trong thúc đẩy sự phát triển của khoa học và công nghệ, tăng năng suất lao động, nâng cao thu nhập, tăng cường năng lực cạnh tranh quốc gia, hướng tới phát triển bền vững. Phát triển kinh tế tri thức cần được triển khai đồng bộ từ nhiều nguồn lực, trong đó tập trung tập nguồn nhân lực, tài sản trí tuệ và công nghệ để tạo ra giá trị kinh tế.

Phát trin kinh tế tri thc t yêu cu thc tin

Sau gn 40 năm đi mi, t mt nưc kém phát trin, đến nay, Vit Nam đã và đang tng bưc tiến lên trên l trình tr thành nưc có thu nhp trung bình cao vào năm 2030. Tương quan vi s tăng trưng ca đt nưc, kinh tế tri thc vươn lên phát trin mnh m, tr thành xu thế tt yếu cho thi đi ng dng thành tu mi, tiên tiến và hin đi trong bi cnh ca cuc cách mng công nghip ln th tư.
 
Trên cơ s thc tin, k t Đi hi Đng ln th IX, kinh tế tri thc đã đưc nhc đến, nhn mnh vai trò, v trí, tm quan trng và yêu cu phát trin như mt xu thế tt yếu trong s nghip đi mi đt nưc. Đi hi ln th XII ca Đng đã đ ra mt trong nhng nhim v tng quát ca nhim k 2015-2020 là: “phát trin kinh tế tri thc, nâng cao trình đ khoa hc, công ngh ca các ngành, lĩnh vc”. Ti đây, Đng khng đnh: “Công nghip hóa, hin đi hóa trong giai đon ti là tiếp tc đy mnh thc hin mô hình công nghip hóa, hin đi hóa trong điu kin phát trin kinh tế th trưng đnh hưng xã hi ch nghĩa và hi nhp quc tế gn vi phát trin kinh tế tri thc, ly khoa hc, công ngh, tri thc và ngun nhân lc cht lưng cao làm đng lc ch yếu; huy đng và phân b có hiu qu mi ngun lc phát trin”.

Tiếp ni tinh thn Đi hi ln th XII, Đi hi XIII đ ra nhim v đy mnh nghiên cu, chuyn giao, ng dng tiến b khoa hc và công ngh, đi mi sáng to, nht là nhng thành tu ca cuc cách mng công nghip ln th tư. Đnh hưng phát trin ti năm 2030: “Thúc đy nghiên cu, chuyn giao, ng dng mnh m thành tu ca cuc Cách mng công nghip ln th 4 vào mi lĩnh vc ca đi sng xã hi, chú trng mt s ngành, lĩnh vc trng đim, có tim năng, li thế đ làm đng lc cho tăng trưng theo tinh thn bt kp, tiến cùng và vưt lên mt s lĩnh vc so vi khu vc và thế gii”.

 
Phát triển nền kinh tế tri thức tại Việt Nam
Kinh tế tri thức ngày càng giữ vai trò quan trọng

 
Kinh tế tri thc có nh hưng sâu sc, m ra cơ hi ln trong tiến trình thúc đy công nghip hóa, hin đi hóa, đem li đóng góp to ln cho nn kinh tế đt nưc. Kinh tế tri thc nhn mnh tm quan trng ca vn con ngưi, tài sn trí tu và công ngh thông tin trong vic to ra giá tr kinh tế, tp trung mt s ngành như: Các ngành công ngh cao, gm: Công ngh sinh hc, công ngh nano, công ngh thông tin…; các ngành dch v chuyên bit, gm: Lut sư, kim toán, thiết kế…; các ngành giáo dc y tế, nghiên cu khoa hc và phát trin.
 
Theo s liu ca Tng cc Thng kê, tng sn phm (GDP) năm 2023 ca Vit Nam tăng 5,05% so vi năm trưc, vi xu thế tăng trưng duy trì đà tăng dn qua tng quý, quy mô nn kinh tế theo giá hin hành ưc đt 10.221,8 nghìn t đng, tương đương 430 t USD. GDP bình quân đu ngưi t 2.030 USD ngưi năm 2014 đã đt 4.284 USD, tương đương 101,9 triu đng/ngưi vào năm 2023, tăng 160 USD so vi năm 2022. Năng sut lao đng ca toàn nn kinh tế ưc đt 199,3 triu đng/lao đng (tương đương 8.380 USD/lao đng, tăng 274 USD so vi năm 2022); theo giá so sánh, năng sut lao đng tăng 3,65% do trình đ ca ngưi lao đng đưc ci thin (t l lao đng qua đào to có bng, chng ch năm 2023 ưc đt 27%, cao hơn 0,6 đim phn trăm so vi năm 2022). Cơ cu kinh tế tiếp tc chuyn dch theo hưng công nghip hóa, năm 2023, khu vc nông, lâm nghip và thy sn chiếm t trng 11,96%; khu vc công nghip và xây dng chiếm 37,12%; khu vc dch v chiếm 42,54%; thuế sn phm tr tr cp sn phm chiếm 8,38%.
 
Báo cáo ca B Khoa hc và Công ngh cho biết, năm 2023, khoa hc và công ngh đã góp phn thúc đy xut khu hàng hóa nông sn đt trên 53 t USD/năm, thng dư thương mi ngành đt hơn 11 t USD, mc cao nht trong nhng năm gn đây và chiếm trên 42,5% xut siêu c nưc, trong đó có 6 sn phm nông nghip có giá tr xut khu trên 3 t USD. T trng giá tr xut khu sn phm công ngh cao đt gn 50% tng giá tr hàng hóa xut khu.
 
S quan tâm ca Đng và Nhà nưc đã đem li thun li v môi trưng kinh tế và th chế xã hi cho phát trin kinh tế tri thc. Nhng thun li cho phát trin kinh tế tri thc ti Vit Nam còn đến t các yếu t cơ bn như: Nn giáo dc đ to ra ngun nhân lc, ch s sáng to và công ngh thông tin. Theo đó, quy mô giáo dc Vit Nam không ngng đưc phát trin c v cht và lưng; cơ s vt cht đưc nâng cao, cht lưng đào to tng bưc đáp ng yêu cu v nhân lc. Nhiu ch s v giáo dc ph thông ca Vit Nam đưc đánh giá cao trong khu vc.
 
Các ch s đánh giá kinh tế tri thc ca Vit Nam có s tăng trưng đáng k sau mt thp k. Theo xếp hng v Ch s kinh tế tri thc (KEI) ca World Bank, Vit Nam xếp th 104/146 quc gia và vùng lãnh th trong năm 2012 vi 3,4 đim, tăng so vi th hng 113/146 vào năm 2000 nhưng vn thp hơn nhiu các nưc Đông Nam Á ti thi đim đó. Ch s năng lc cnh tranh toàn cu (GCI) năm 2012-2013 ca Vit Nam là 4,11, xếp th 75/144 quc gia và vùng lãnh th. Tuy nhiên, đến năm 2021, th hng ca Vit Nam đã tăng lên đáng k, đng v trí th 64/137 quc gia và vùng lãnh th. Các s liu v kinh tế tri thc năm 2021 cho thy, Vit Nam đng th ba v phát trin kinh tế tri thc trong khu vc ASEAN. Năm 2023, Ch s đi mi sáng to (GII) ca Vit Nam tăng 2 bc so vi năm 2022, xếp th 46/132 quc gia/nn kinh tế, duy trì v trí th 2 trong nhóm 36 nn kinh tế thu nhp trung bình thp. Thêm vào đó, ngun nhân lc cht lưng cao, có kh năng đáp ng yêu cu phát trin các ngành công ngh cao ca kinh tế tri thc đc bit đưc chú trng, ưu tiên phát trin. Không ch t phía Chính ph, các doanh nghip Vit cũng ngày càng quan tâm nhiu hơn đến vic đu tư cho nghiên cu, phát trin trin khoa hc và công ngh.

Tp trung phát trin kinh tế tri thc vi trng tâm là ngun nhân lc

Trong thi đi hi nhp, vic đt kinh tế tri thc Vit Nam vào bn đ kinh tế tri thc thế gii đưc coi là tt yếu; qua đó to cơ hi đ nm bt, vn dng tri thc, công ngh mi đ đy nhanh quá trình công nghip hóa, hin đi hóa. Đ phát trin kinh tế tri thc, Vit Nam cn thc hin mt s gii pháp sau:
 
Th nht, tiếp tc hoàn thin th chế, khung kh pháp lý phù hp vi cơ chế th trưng và thông l quc tế đ phát trin các ngành thuc kinh tế tri thc. H tr các điu kin cn thiết đ phát huy vai trò ca khoa hc và công ngh, hưng đến kinh tế tri thc. To ra môi trưng pháp lý lành mnh, thúc đy s đi mi, sáng to, khuyến khích các ch th kinh tế phát huy ti đa tim năng ca mình, trong đó nhn mnh các vn đ v s hu trí tu, chuyn giao công ngh, bn quyn…
 
Th hai, đu tư hơn na cho khoa hc và công ngh, gii quyết mi quan h gia khoa hc - công ngh và tri thc; khuyến khích mnh s sáng to và ng dng các thành tu tri thc, khoa hc - công ngh vào thc tin vào tt c các lĩnh vc kinh tế - xã hi. Chú trng đu tư cơ s h tng, công ngh thông tin, to nn tng cho nghiên cu và phát trin khoa hc - công ngh, qua đó, khơi dy mi tim năng, ni lc trong nưc. Tăng cưng thu hút ngun vn đu tư nưc ngoài (FDI), thương mi quc tế có chn lc, hưng vào chuyn giao tri thc, nâng cao trình đ công ngh trong nưc, tham gia vào các phân khúc cao hơn trong chui giá tr toàn cu…
 
Th ba, phát trin mnh m khoa hc công ngh, đi mi sáng to và chuyn đi s đ to bt phá v năng sut, cht lưng, hiu qu và sc cnh tranh. Chú trng nghiên cu, chuyn giao, ng dng và phát trin mnh khoa hc - công ngh, đi mi sáng to trong các lĩnh vc. Tăng cưng ng dng công ngh cao vào các lĩnh vc kinh tế - xã hi, có tác đng lan ta, dn dt vic chuyn đi cơ cu kinh tế theo hưng công nghip hóa, hin đi hóa, nâng cao năng lc cnh tranh và tham gia các chui giá tr toàn cu.
 
Th tư, phát trin ngun nhân lc, nht là nhân lc cht lưng cao đáp ng nhu cu cu thc tin thông qua khuyến khích đi ngũ công chc, viên chc, lc lưng vũ trang, cán b qun lý, sn xut kinh doanh, k sư, công nhân bc cao trong các ngành kinh tế mũi nhn t trau di kiến thc, k năng, nâng cao trình đ chuyên môn, nghip v, không ch đáp ng yêu cu ca công vic mà còn đnh hưng phát trin bn vng các lĩnh vc trong tương lai. Trong đó, đđưc ngun nhân lc cht lưng cao, đáp ng vi yêu cu phát trin kinh tế tri thc như hin nay, phi to đưc chuyn biến căn bn, mnh m v cht lưng, hiu qu giáo dc, đào to bng cách nâng cao năng lc nghiên cu khoa hc, đào to nhân lc cho kinh tế tri thc. Bên cnh đó, cn có chính sách đc bit phát trin mng lưi kết ni nhân tài ngưi Vit Nam, thu hút s tham gia đóng góp ca cng đng các nhà khoa hc ngưi Vit Nam nưc ngoài, kết hp ni lc đ bt kp xu thế phát trin khoa hc - công ngh tiên tiến, phc v cho mc tiêu hin đi hóa lc lưng sn xut ca đt nưc.
 
Trong các gii pháp va nêu, phát trin ngun nhân lc, nht là đi ngũ tri thc đưc đt vào v trí trung tâm ca các gii pháp phát trin kinh tế tri thc ti Vit Nam. Đ xây dng đưc nn kinh tế tri thc, phát trin ngun lc con ngưi đưc coi là mt trong nhng gii pháp mang tính quyết đnh, nh hưng đến s thành công ca c tiến trình. Phát trin ngun nhân lc cũng đưc nhn mnh ti văn kin Đi hi Đng ln th XIII: “Phát trin đi ngũ chuyên gia, nhà khoa hc đu ngành; chú trng đi ngũ nhân lc k thut, nhân lc s, nhân lc qun tr công ngh, nhân lc qun lý, qun tr doanh nghip; nhân lc qun lý xã hi và t chc cuc sng, chăm sóc con ngưi”.
 
Ngh quyết 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 Hi ngh ln th 8 Ban Chp hành Trung ương Đng khóa XIII v tiếp tc xây dng và phát huy vai trò ca đi ngũ trí thc đáp ng yêu cu phát trin đt nưc nhanh và bn vng trong giai đon mi xác đnh quan đim: Đi ngũ trí thc là lc lưng lao đng trí óc, có trình đ hc vn cao, chuyên môn sâu v mt lĩnh vc, có năng lc tư duy đc lp, sáng to;… có trách nhim tiên phong, to ra sn phm tinh thn, vt cht cht lưng cao cho xã hi, là ngun lc đc bit trong phát trin kinh tế tri thc, công nghip hoá, hin đi hoá, hi nhp quc tế và phát trin nn văn hoá Vit Nam tiên tiến, đm đà bn sc dân tc”.
 
Vi vai trò và tm quan trng k trên, phát trin kinh tế tri thc ti Vit Nam cn có s đng b t nhiu ngun lc khác nhau, trong đó cn chú trng đu tư phát trin ngun nhân lc, nht là nhân lc cht lưng cao. Qua đó phát huy ngun lc, đng thi xác đnh rõ thi cơ, thách thc đ tn dng cơ hi phát trin, góp phn nhn din nn kinh tế tri thc Vit Nam trên bn đ kinh tế tri thc thế gii./.

ThS. Nguyn Phương Tú

Đi hc Công nghip Hà Ni

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top