Phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng ngành Thống kê giai đoạn 2016-2020

26/03/2021 - 02:42 PM
Giai đoạn 2016-2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Ngành Thống kê. Ngành đã có những bước chuyển biến vượt bậc, đã triển khai nhiều nhiệm vụ lớn, một mặt phải bảo đảm tốt nhất thông tin thống kê phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, đánh giá, dự báo tình hình và xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của các cơ quan Đảng, Nhà nước ở Trung ương và địa phương, mặt khác triển khai các công việc có tính chất quan trọng, lâu dài như: Triển khai thi hành Luật Thống kê năm 2015 (có hiệu lực thi hành kể từ 01/7/2016), cải tiến phương pháp chế độ thống kê, thực hiện các đề án, chiến lược lớn của Ngành như: Đánh giá lại quy mô GDP, Đề án đổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát, Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030, Đề án Hội nhập thống kê ASEAN giai đoạn 2016-2020,...; thực hiện các cuộc Tổng điều tra thống kê (như: Tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016, Tổng điều tra kinh tế năm 2017, Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019); triển khai thực hiện Quyết định số 10/2020/QĐ-TTg ngày 18/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư và nhiều nhiệm vụ quan trọng khác.
 
Phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng ngành Thống kê giai đoạn 2016-2020

Để tạo động lực thúc đẩy tinh thần cho công chức, viên chức và người lao động toàn Ngành, góp phần thực hiện thành công các nhiệm vụ lớn nêu trên, Tổng cục Thống kê đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020 và phong trào thi đua yêu nước cụ thể từng năm gắn với các ngày kỷ niệm, các sự kiện, các cuộc vận động lớn của đất nước và của Ngành.

Giai đoạn 2016-2020, ngành Thống kê đã triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, chương trình công tác đề ra, vị thế, uy tín của Ngành đã được nâng lên; Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các đối tượng dùng tin khác đã dành sự quan tâm đặc biệt đối với Ngành.

Công tác thi đua, khen thưởng được các đơn vị trong Ngành ngày càng quan tâm đã có bước tiến đáng kể. Phong trào thi đua tại các đơn vị đã có sự đổi mới về nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức thực hiện, qua đó đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo cơ sở cho việc đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động của Ngành trong giai đoạn tới, góp phần khơi dậy lòng tự hào, yêu ngành, yêu nghề của mỗi công chức, viên chức và người lao động ngành Thống kê, thực sự là động lực thúc đẩy việc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao của từng cá nhân, tập thể.

Trong 5 năm qua, bằng nhiều hình thức phù hợp, Lãnh đạo Tổng cục Thống kê đã chỉ đạo các đơn vị trong toàn Ngành tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu sắc Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về“Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng”, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc các đơn vị tăng cường thực hiện tốt Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Trong đó, chú trọng đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị trong triển khai thực hiện, tạo động lực cho công chức, viên chức và người lao động hăng hái thi đua, phấn đấu hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.
Tại các hội nghị triển khai công tác đầu năm, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Thống kê đã phát động các phong trào thi đua và tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với các đơn vị thuộc Tổng cục. Căn cứ vào Kế hoạch công tác và nội dung phong trào thi đua của toàn Ngành, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê đã xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao để tổ chức các phong trào thi đua với nhiều hình thức phong phú thiết thực. Một số phong trào thi đua nổi bật trong giai đoạn 2016-2020 là:
 • Phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020; Các phong trào thi đua gắn với các nhiệm vụ chính trị, với cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Phong trào thi đua hàng năm lập thành tích chào mừng ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua yêu nước; Phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm ngày thành lập ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê; Tiếp tục phong trào thi đua “Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê chung sức xây dựng nông thôn mới”; Phong trào thi đua thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Phong trào thi đua triển khai thực hiện Luật Thống kê năm 2015; Phong trào thi đua thực hiện Đề án đổi mới quy trình biên soạn số liệu Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
 • Hưởng ứng triển khai các phong trào thi đua do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát động, cụ thể: Phong trào thi đua“Ngành Kế hoạch và Đầu tư phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao giai đoạn 2016-2020”, “Ngành Kế hoạch và Đầu tư đồng hành cùng doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển giai đoạn 2017-2020”, “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Kế hoạch và Đầu tư thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025”.
Ngoài ra, Công đoàn các cấp đã phối hợp với chính quyền thực hiện các quy định về mối quan hệ công tác giữa chính quyền và công đoàn; phối hợp tổ chức và chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua «Lao động giỏi», phong trào xây dựng tổ chức “Công đoàn vững mạnh” và xây dựng người nữ cán bộ, công chức «Giỏi việc nước, đảm việc nhà».

Trong 5 năm qua, trên cơ sở các quy định của Luật Thi đua, khen thưởng, các Nghị định của Chính phủ, các Thông tư của Bộ Nội vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về công tác thi đua, khen thưởng, Tổng cục Thống kê đã rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản của Ngành nhằm tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho việc triển khai thực hiện pháp luật về thi đua, khen thưởng; nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, phát huy ưu điểm, khắc phục những tồn tại, hạn chế.

 
Kết quả các danh hiệu thi đua

Nhờ đó, công tác khen thưởng của Ngành trong 5 năm qua đã có nhiều đổi mới, đảm bảo tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật; chất lượng thẩm định hồ sơ khen thưởng được nâng lên rõ rệt, đảm bảo tính công khai, minh bạch, chính xác; thực hiện khen thưởng đúng đơn vị, đúng người, đúng việc; chú trọng khen thưởng đối với người trực tiếp lao động và tập thể nhỏ, kịp thời khen thưởng đột xuất khi có thành tích xuất sắc. Chú trọng việc đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức để làm cơ sở bình xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng hằng năm. Tỷ lệ khen thưởng cấp Nhà nước giảm đáng kể so với giai đoạn trước do có nhiều thay đổi quy định của pháp luật về đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện khen thưởng đối với tập thể, cá nhân, đặc biệt đối với những điều kiện liên quan đến sáng kiến, giải pháp. Công tác tổ chức bình xét khen thưởng được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo tính dân chủ, công khai, công bằng, đoàn kết. 
 
Nội dung phong trào thi đua năm 2021
 1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các phong trào thi đua, phát huy sức mạnh của các cơ quan truyền thông, báo chí của Ngành trong việc phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới.
 2. Các đơn vị thuộc Tổng cục trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao, tổ chức phát động các phong trào thi đua bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của cơ quan, đơn vị, trong đó tập trung thực hiện tốt Tổng điều tra kinh tế năm 2021.
 3. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy vai trò, trách nhiệm của thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp; nâng cao chất lượng tham mưu của bộ phận làm công tác thi đua, khen thưởng; kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng.
 4. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị.
 5. Chỉ tiêu phấn đấu thi đua năm 2021:
 • Về công tác chuyên môn: 100% các đơn vị, cá nhân đăng ký và giao ước thi đua; 100% tập thể Vụ và tương đương, các phòng và tương đương đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” và “Tập thể lao động xuất sắc”; 20% tập thể Vụ và tương đương có cá nhân đạt danh hiệu“Chiến sỹ thi đua cấp Bộ”; 35% tập thể Vụ và tương đương có tập thể và cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 01 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”; 25% tập thể Vụ và tương đương có tập thể và cá nhân được tặng “Huân chương”.
Toàn Ngành phấn đấu đạt được 14 Cờ thi đua cấp Bộ, 04 Cờ thi đua của Chính phủ.
 • Về công tác đảng: 100% tổ chức cơ sở đảng “Hoàn thành nhiệm vụ”, trong đó có từ 80% được xếp loại chất lượng“Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên, 20% tổ chức cơ sở đảng“Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong tổng số tổ chức cơ sở đảng“Hoàn thành tốt nhiệm vụ”. 100% đảng viên được xếp loại chất lượng“Hoàn thành nhiệm vụ”, trong đó có từ 80% được xếp loại chất lượng “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên, 20% đảng viên được xếp loại chất lượng“Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong tổng số đảng viên“Hoàn thành tốt nhiệm vụ”.
 • Về công tác công đoàn: 100% công đoàn cơ sở ”Hoàn thành tốt nhiệm vụ”; 20% công đoàn cơ sở ”Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.
 
Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, đã xuất hiện nhiều nhân tố mới, mô hình mới; nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu xuất sắc trong các lĩnh vực công tác được tôn vinh, biểu dương khen thưởng tại các Hội nghị lớn của Ngành. Việc tôn vinh các gương điển hình, đã góp phần thúc đẩy mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước, tạo niềm tin và trách nhiệm trong mỗi tập thể, cá nhân xứng đáng với những danh hiệu đã đạt được.

Riêng năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và do các đơn vị trong toàn Ngành tập trung sắp xếp theo mô hình tổ chức mới, công tác kiểm tra về thi đua, khen thưởng của Tổng cục Thống kê không được thực hiện.
Kết quả khen thưởng giai đoạn 2016-2020:

Với những thành tích đã đạt được, giai đoạn 2016-2020, ngành Thống kê vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng “Huân chương Độc lập hạng Ba” nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Ngành. Các tập thể và cá nhân trong Ngành đã được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê tặng thưởng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng với số lượng cụ thể như sau:
Khen thưởng cống hiến
 • 09 cá nhân được tặng thưởng “Huân chương lao động hạng Nhất”;
 • 36 cá nhân được tặng thưởng “Huân chương lao động hạng Nhì”;
 • 30 cá nhân được tặng thưởng “Huân chương lao động hạng Ba”.
Khen thưởng chuyên đề
 1. Khen thưởng các cuộc Tổng điều tra (Tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016, Tổng điều tra kinh tế năm 2017, Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019):
 • 27 tập thể và 47 cá nhân được tặng thưởng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;
 • 40 tập thể được tặng thưởng “Cờ thi đua cấp Bộ”;
 • 244 tập thể và 871 cá nhân được tặng thưởng “Bằng khen của Bộ trưởng”.
 1. Khen thưởng phong trào “Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020”:
 • 05 tập thể được tặng thưởng “Cờ thi đua cấp Bộ”;
 • 11 tập thể và 95 cá nhân được tặng thưởng “Bằng khen của Bộ trưởng”.
 1. Khen thưởng điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020:
+ Cờ thi đua cấp Bộ cho 13 tập thể;
+ Bằng khen Bộ trưởng cho 57 tập thể và 432 cá nhân.
 1. Khen thưởng “Phụ nữ điển hình tiên tiến ngành Thống kê giai đoạn 2016-2019”:
Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê tặng Giấy khen cho 10 công chức, viên chức nữ tiêu biểu.
Khen thưởng thường xuyên
 • 06 tập thể được tặng thưởng ‘Huân chương lao động hạng Nhất”;
 • 24 tập thể và 04 cá nhân được tặng thưởng “Huân chương lao động hạng Nhì”;
 • 52 tập thể và 01 cá nhân được tặng thưởng “Huân chương lao động hạng Ba”;
 • 18 tập thể được tặng thưởng “Cờ thi đua của Chính phủ”, trong đó năm 2020 là 03 tập thể;
 • 03 cá nhân được tặng thưởng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”;
 • 33 tập thể và 110 cá nhân được tặng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”;
 • 90 tập thể được tặng “Cờ thi đua cấp Bộ”, trong đó năm 2020 là 14 tập thể;
 • 1.086 tập thể và 2.147 cá nhân được tặng “Bằng khen của Bộ trưởng”;
 • 3.467 tập thể được tặng thưởng danh hiệu“Tập thể lao động xuất sắc”, trong đó năm 2020 là 616 tập thể;
 • 4.809 cá nhân được tặng thưởng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, trong đó năm 2020 là 694 cá nhân.
Bên cạnh các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tặng Kỷ niệm chương“Vì sự nghiệp Thống kê Việt Nam” cho 2.481 cá nhân, trong đó 820 cá nhân làm công tác thống kê trong Ngành, 1.661 cá nhân làm công tác thống kê ngoài Ngành và 04 cá nhân là chuyên gia người nước ngoài.

Với những kết quả đạt được trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước đã thực sự trở thành động lực to lớn để ngành Thống kê hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao, tiếp tục khẳng định vai trò của Ngành trong đời sống chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước. Đặc biệt đã góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, củng cố sự đồng thuận, đoàn kết, quyết tâm phấn đấu của công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ngành, tạo nên yếu tố then chốt cho sự phát triển bền vững của Ngành trong thời gian tới. Tự hào với những thành quả đã đạt được trong 5 năm qua, tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động ngành Thống kê quyết tâm đoàn kết, phát huy truyền thống tốt đẹp, vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, hăng hái lao động, học tập, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để phong trào thi đua toàn Ngành phát triển sâu rộng và lan tỏa, Lãnh đạo Tổng cục phát động đợt thi đua từ nay đến hết năm 2021 với chủ đề:

 
“Ngành Thống kê - phát huy những thành tích đã đạt được trong 5 năm qua, khắc phục những tồn tại, hạn chế, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong toàn Ngành, chủ động kết nối và thích ứng, nâng cao hiệu quả hoạt động thống kê, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, lập nhiều thành tích chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành Thống kê (06/5/1946-06/5/2021) và các ngày lễ lớn của dân tộc”./.

Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top