Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2022

08/12/2022 - 09:52 AM
Trong nhiều năm qua, doanh nghiệp đã đóng góp trên 60% vào kết quả tăng trưởng kinh tế của cả nước. Để phản ánh quá trình phát triển và ghi nhận những đóng góp quan trọng, đồng thời cung cấp bức tranh tổng thể về doanh nghiệp Việt Nam cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế, hàng năm Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) chủ trì biên soạn và công bố “Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam thường niên”.

Ấn phẩm“Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2022” là một trong những nguồn thông tin quan trọng, đáp ứng yêu cầu của các nhà quản lý, nghiên cứu sử dụng thông tin phục vụ mục tiêu phát triển doanh nghiệp cả nước và các địa phương.

Năm 2021, hoạt động của các doanh nghiệp nước ta diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới đã phục hồi nhưng chậm lại và không đồng đều giữa các quốc gia. Làn sóng dịch Covid-19 bùng phát với biến chủng mới đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, an toàn của người dân và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong nước. Trước tình hình đó, Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương đã có nhiều quyết sách, chỉ đạo linh hoạt, quyết liệt thực hiện, kịp thời ứng phó với diễn biến của dịch bệnh Covid-19. Nhờ đó, hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân từng bước ổn định trở lại. Đây chính là nền tảng quan trọng để các doanh nghiệp và nền kinh tế nhanh chóng phục hồi vào những tháng cuối năm 2021.

Nội dung ấn phẩm "Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2022" được chia thành 3 phần, trong đó cung cấp những thông tin cơ bản đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp của cả nước giai đoạn 2016-2020 và năm 2021:

Phần I: Bối cảnh và tình hình phát triển doanh nghiệp Việt Nam năm 2021; Phần II: Một số chỉ tiêu chủ yếu về doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016-2020; Phần III: Số liệu về phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2016-2020 và năm 2021.

Một số nét phác họa trong bức tranh tổng thể về những biến động cũng như sự phát triển của doanh nghiệp cả nước được thể hiện tại Ấn phẩm cho biết, tính đến thời điểm 31/12/2021, cả nước có 857.551 doanh nghiệp đang hoạt động, tăng 5,7% so với cùng thời điểm năm 2020, tăng 16,7% so với bình quân giai đoạn 2017-2020.

Năm 2021, cả nước có 116.839 doanh nghiệp thành lập mới, giảm 13,4% về số doanh nghiệp so với năm 2020, giảm 8,9% so với bình quân năm giai đoạn 2016-2020; 43.116 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 2,2% so với năm 2020 và tăng 26,3% so với bình quân giai đoạn 2016-2020; 54.960 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có đăng ký, tăng 18,0% so với năm 2020, tăng 90,8% so với bình quân giai đoạn 2016- 2020; 16.741 doanh nghiệp giải thể, giảm 4,1% so với năm 2020, tăng 11,3% so với bình quân giai đoạn 2016- 2020; số lượng doanh nghiệp giải thể bằng 14,3% so với số lượng doanh nghiệp thành lập mới…

Một số chỉ tiêu chủ yếu của doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016-2020:

 
Về số lượng doanh nghiệp năm 2020: Tại thời điểm 31/12/2020, cả nước có 684.260 doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD), tăng 2,4% so với thời điểm 31/12/2019. Trong đó, năm 2020 tỷ lệ doanh nghiệp kinh doanh có lãi chiếm 39,7%; tỷ lệ doanh nghiệp kinh doanh hòa vốn chiếm 18,8%; tỷ lệ doanh nghiệp kinh doanh lỗ chiếm 41,5%. Bình quân giai đoạn 2016-2020, số doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh cả nước là 605.774 doanh nghiệp, tăng 60,3% so với bình quân giai đoạn 2011-2015.

Vê lao động của doanh nghiệp năm 2020: Tại thời điểm 31/12/2020, tổng số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả SXKD là 14,7 triệu người, giảm 3,0% so với cùng thời điểm năm 2019. Bình quân giai đoạn 2016-2020, các doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả SXKD cả nước thu hút 14,6 triệu lao động, tăng 25,8% so với bình quân giai đoạn 2011-2015.

Tổng nguồn vốn sử dụng cho SXKD của toàn bộ doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả SXKD tại thời điểm 31/12/2020 đạt 48,7 triệu tỷ đồng, tăng 12,2% so với cùng thời điểm năm 2019. Bình quân giai đoạn 2016-2020, mỗi năm doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả SXKD thu hút 38,4 triệu tỷ đồng vốn cho SXKD, tăng 104,1% so với vốn bình quân giai đoạn 2011-2015.

Tổng doanh thu thuần của toàn bộ doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 đạt 27,4 triệu tỷ đồng, tăng 4,0% so với năm 2019. Bình quân giai đoạn 2016-2020, mỗi năm các doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả SXKD tạo ra 23,1 triệu tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 85,8% so với bình quân giai đoạn 2011-2015.

Năm 2020, tổng lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp đạt 954 nghìn tỷ đồng, tăng 7,2% so với năm 2019. Tỷ lệ doanh nghiệp kinh doanh có lãi năm 2020 đạt 39,7%, giảm so với năm 2019 (43,0%), số lượng doanh nghiệp có lãi giảm 5,5% so với năm 2019. Tỷ lệ doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ năm 2020 đạt 41,5%, giảm so với năm 2019 (48,8%), số lượng doanh nghiệp thua lỗ giảm 13,1% so với năm 2019.

Bình quân giai đoạn 2016-2020, mỗi năm doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả SXKD tạo ra 865,6 nghìn tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 88,9% so với mức lợi nhuận thu được bình quân giai đoạn 2011- 2015.

Năm 2020, hiệu suất sử dụng lao động của toàn bộ doanh nghiệp đạt 16,5 lần, tăng 1,04 lần so với năm 2019; chỉ số nợ đạt 2 lần, bằng 0,96 lần so với năm 2019; chỉ số quay vòng vốn đạt 0,6 lần, bằng 0,92 lần so với năm 2019; hiệu suất sinh lợi trên tài sản (ROA) đạt 2,1%, bằng 0,95 lần năm 2019; hiệu suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 6,3%, bằng 0,92 lần năm 2019; hiệu suất sinh lợi trên doanh thu thuần (ROS) đạt 3,5%, tăng 1,03 lần so với năm 2019./.
 
Gia Linh 
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top