Cần thiết xây dựng Quy trình biên soạn GDP, GRDP

14/07/2023 - 10:52 AM
Ngày 22/5/2015, Th tưng Chính ph ban hành Quyết đnh s 715/QĐ-TTg phê duyt Đ án đi mi quy trình biên son s liu tng sn phm trên đa bàn tnh, thành ph trc thuc trung ương. Qua 5 năm (2015-2020) thc hin đã thu đưc nhng kết qu bưc đu rt quan trng. S liu GRDP biên son và công b theo quy trình mi phn ánh chính xác hơn tình hình kinh tế - xã hi ca đa phương. Cht lưng s liu GRDP đưc nâng cao, phn ánh chính xác hơn thc trng và xu hưng phát trin kinh tế - xã hi ca các đa phương và đưc ngưi dùng tin, đc bit là cp y, chính quyn đa phương tin cy s dng.

GDP, GRDP
đưc biên son tp trung theo nguyên tc 3 cùng: (i) Cùng B Kế hoch và Đu tư (Tng cc Thng kê) trc tiếp biên son; (ii) Cùng phương pháp tính toán; (iii) Cùng ngun s liu đu vào và s liu trung gian. Nh đó, đã khc phc đưc tình trng vn dng phương pháp tính thiếu nht quán din ra khá ph biến trong nhng năm biên son và công b GRDP phân tán trưc đây.

 
Ảnh minh họa, nguồn Internet

Tuy nhiên, vic biên son GDP, GRDP vn còn nhng bt cp như: S lưng và cht lưng thông tin đu vào, s liu trung gian còn hn chế; công c tính toán chưa hoàn thin, làm nh hưng không nh đến tính kp thi, đy đ và chính xác ca s liu ch tiêu tng sn phm trên đa bàn tnh, thành ph trc thuc trung ương.

Hơn na, khon 6, Điu 1 Lut sa đi, b sung mt s điu và Ph lc Danh mc ch tiêu thng kê quc gia ca Lut Thng kê quy đnh: "B trưng B Kế hoch và Đu tư ch trì, phi hp vi B, ngành và đa phương thc hin xây dng, trình Chính ph ban hành… quy trình biên son ch tiêu tng sn phm trong nưc, ch tiêu tng sn phm trên đa bàn tnh, thành ph trc thuc trung ương”.

T nhng hn chế, bt cp và căn c pháp lý nêu trên, cn phi xây dng quy trình biên son ch tiêu tng sn phm trong nưc (GDP) và đi mi quy trình biên son ch tiêu tng sn phm trên đa bàn tnh, thành ph trc thuc trung ương (GRDP).

Đ quy trình biên son GDP, GRDP có hiu lc, hiu qu cao trong thc tin thì quá trình xây dng và thc hin quy trình này cn tp trung vào mt s ni dung ch yếu sau:

Mt là, nguyên tc biên son biên son GDP, GRDP phi đm bo: Thc hin tp trung, thng nht ti B Kế hoch và Đu tư (Tng cc Thng kê); Tính thng nht và minh bch trong biên son, công b s liu GDP, GRDP; đáp ng vic tiếp cn, khai thác, s dng s liu GDP, GRDP d dàng, thun tin và bình đng; Tính đng b, h thng và kết ni tt c các bưc ca quy trình biên son; Tính logic, tương thích, phù hp gia s liu GDP, GRDP và các ch tiêu kinh tế vĩ mô khác.

Hai là, quy trình biên son ch tiêu GDP, GRDP gm 6 bưc: (1) Thu thp thông tin đu vào phc v biên son GDP, GRDP; (2) Tính các ch tiêu phc v biên son GDP, GRDP; (3) Biên son s liu GDP, GRDP; (4) Rà soát, đánh giá li GDP, GRDP; (5) Công b, ph biến s liu GDP, GRDP; (6) Lưu tr s liu GDP, GRDP.

Ba là, s liu GDP, GRDP đưc biên son gm s liu ưc tính, s liu sơ b và s liu chính thc; s liu GDP đưc biên son trên phm vi toàn quc; s liu GRDP đưc biên son trên phm vi tnh, thành ph trc thuc trung ương.

S liu GDP đưc biên son theo phương pháp sn xut, phương pháp s dng đi vi k quý, 6 tháng, 9 tháng, năm; phương pháp thu nhp đi vi k 5 năm. S liu GRDP biên son theo phương pháp sn xut đi vi k quý, 6 tháng, 9 tháng, năm.

S liu GDP đưc biên son theo giá hin hành và giá so sánh theo phương pháp sn xut và phương pháp s dng, tương thích gia s liu GDP vi s liu các ch tiêu vĩ mô khác có liên quan..

Bn là, các ch tiêu biên son ch yếu gm: Quy mô, cơ cu và tc đ tăng GDP, GRDP. Các ch tiêu phc v biên son GDP, GRDP gm: (1) Các ch tiêu tính theo phm vi c nưc (Tích lũy tài sn, Tiêu dùng cui cùng, Tr giá hàng hóa xut khu, nhp khu, Tr giá dch v xut khu, nhp khu, Giá tr sn xut, Chi phí trung gian, H thng ch s giá, Thuế sn phm, tr cp sn phm và các ch tiêu thng kê khác); và (2) Các ch tiêu tính theo phm vi vùng, tnh, thành ph trc thuc trung ương (Giá tr sn xut, Chi phí trung gian, H thng ch s giá, Thuế sn phm, tr cp sn phm và các ch tiêu thng kê khác).

Năm là, s liu GDP, GRDP phi đưc công b, ph biến kp thi, đy đ, rng rãi, công khai và minh bch; thi đim công b, ph biến thông tin GDP, GRDP phi đm bo đáp ng nhu cu thông tin ca các cơ quan Đng, Nhà nưc Trung ương và đa phương trong vic đánh giá và d báo tình hình kinh tế - xã hi; phc v lãnh đo, ch đo, điu hành xây dng chiến lưc, quy hoch, kế hoch phát trin kinh tế - xã hi trên đa bàn tnh, thành ph trc thuc Trung ương và trên phm vi c nưc; đng thi đáp ng nhu cu thông tin ca các t chc, cá nhân khác.

Sáu là, cn xác đnh ngun thông tin phc v biên son GDP, GRDP và xác đnh các hình thc thu thp thông tin tương ng đ bo đm đ thông tin biên son GDP, GRDP.

Trin khai thc hin biên son GDP, GRDP, B Kế hoch và Đu tư (Tng cc Thng kê) ch trì, phi hp vi b, ngành và đa phương:
  • Xây dng, hoàn thin các hình thc thu thp thông tin ca các ch tiêu thng kê phc v biên son GDP, GRDP;
  • Xây dng h thng biu mu đ thu thp thông tin t Tp đoàn, tng công ty nhà nưc phc v biên son GDP, GRDP;
  • ng dng công ngh thông tin trong thu thp, khai thác, tng hp và biên son các ch tiêu thng kê quc gia; quy trình biên son GDP, GRDP;
  • Hưng dn v chuyên môn, nghip v thc hin quy trình biên son GDP, GRDP và rà soát, đánh giá li quy mô GDP, GRDP.
B, cơ quan ngang B, cơ quan thuc Chính ph, Tòa án nhân dân ti cao, Vin kim sát nhân dân ti cao và các cơ quan có liên quan:
  • Xây dng, hoàn thin các hình thc thu thp thông tin ch tiêu thng kê thuc h thng ch tiêu thng kê quc gia đưc phân công;
  • Chia s d liu hành chính vi cơ quan thng kê trung ương; chú trng xây dng, ký kết, thc hin có hiu qu quy chế trao đi, chia s thông tin gia cơ quan thng kê trung ương vi thng kê b, ngành đ bo đm đ thông tin biên son GDP, GRDP;
  • ng dng công ngh thông tin, xây dng h thng báo cáo thng kê đin t; gi báo cáo s liu thng kê cho B Kế hoch và Đu tư (Tng cc Thng kê) theo quy đnh ca pháp lut v thng kê.
y ban nhân dân tnh, thành ph trc thuc trung ương:
  • Ch đo s, ban, ngành thu thp, tng hp và cung cp thông tin cho cơ quan thng kê cp tnh;
  • S dng thng nht s liu, thông tin thng kê do cơ quan thng kê công b trong công tác qun lý, ch đo, điu hành, xây dng chiến lưc, kế hoch phát trin kinh tế - xã hi ti đa phương;
  • ng dng công ngh thông tin, xây dng h thng báo cáo thng kê đin t t s, ban, ngành cho cơ quan thng kê cp tnh đ thu thp, tng hp các ch tiêu thng kê quc gia./.
 

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top