Sử dụng dữ liệu hành chính phục vụ công tác thống kê trong lĩnh vực dân số - Cơ hội, thách thức và giải pháp

10/03/2023 - 03:31 PM

Con ngưi là vn quý nht, đng lc quan trng cho s thành công thnh vưng ca mi quc gia. Chính vì vy, nhu cu đưc các bng chng đy đ đáng tin cy v ngun lc này luôn là thiết yếu đưc Đng, Nhà nưc Chính ph đc bit coi trng, bởi đó là căn c đ xây dng hoch đnh cũng như các đánh giá tác đng ca nhng chính sách, chiến lưc phát trin kinh tế - xã hi. Đó là lý do ti sao, trong tng s 230 ch tiêu thng kê quc gia đưc quy đnh trong Lut Thng 16 ch tiêu riêng v lĩnh vc dân s 72 ch tiêu liên quan đến dân s.

Ngun d liu biên son các ch tiêu thng dân s

V mt thuyết, hai ngun d liu th đưc s dng đ biên son các ch tiêu thng kê nói chung ch tiêu thng kê dân s nói riêng. Mt là, ngun d liu da vào các cuc Tng điu tra điu tra thng kê. Hai là, ngun d liu da vào h sơ hành chính. Ngun d liu da vào Tng điu tra điu tra thng kê là ngun thông tinđưc da trên vic t chc thc hin các cuc kho sát, các cuc điu tra thng kê. Ngun d liu da vào h sơ hành chính là ngun d liu đưc hình thành trong quá trình thc thi nhim v qun lý hành chính ca các cơ quan nhà nưc, đưc cơ quan qun lý nhà nưc ghi chép, lưu gi, cp nht trong các h sơ hành chính dng giy hoc dng đin t. Hin nay, đ phc v công vic qun lý hiu qu hơn, rt nhiu cơ quan qun lý nhà nưc đã đy mnh ng dng công ngh thông tin trong công tác qun lý nên rt nhiu h sơ hành chính đã đưc s hóa lưu tr dưi dng đin t, vy, ngun d liu da vào h sơ hành chính còn đưc gi là ngun d liu da vào cơ s d liu hành chính. Ngoài hai ngun này, trong Lut Thng còn quy đnh ngun d liu da vào chế đ báo cáo thng kê. Tuy nhiên, v mt bn cht, chế đ báo cáo thng kê cũng đưc thc hin da vào ngun d liu hành chính nói trên.

 

Trên thc tế, trong lĩnh vc thng kê dân s, hu hết các ch tiêu thng kê đu đưc biên son tng hp trên cơ s kết qu thu thp đưc t các cuc Tng điu tra Điu tra dân s. Ngun d liu hành chính liên quan đến dân s vn chưa đưc tn dng đ phc v hiu qu công tác thng kê. do ch yếu trong giai đon trưc đây các ngun d liu hành chính trong lĩnh vc này chưa h thng, h sơ d liu chưa đưc s hóa đưc qun lý phân tán ti các đa phương. Ngoài ra, cơ s h tng công ngh thông tin h tr qun lý d liu cũng như kết ni chia s d liu gia các cơ quan qun lý nhà nưc còn hn chế, các cơ chế v chia s d liu cũng chưa đưc xây dng. Chính vì vy, các ngun d liu hành chính vn chưa đưc tn dng cho công tác thng kê nói chung công tác thng kê dân s nói riêng. vy, vic biên son ch tiêu thng kê dân s vn hoàn toàn da vào ngun d liu t Tng điu tra điu tra dân s.

Phi khng đnh rng, s liu thng kê tính toán t kết qu Tng điu tra điu tra dân s đã giúp Vit Namđưc bc tranh tng quan v tình hình dân scác đc đim nhân khu hc ca dân s, làm cơ s đ Vit Nam xây dng thc hin nhiu chiến lưc chính sách quan trng.

Tuy nhiên, vic thu thp d liu da vào các cuc điu tra thng kê thi gian qua cũng đã bc l mt s hn chế như: Chi phí cao; S liu chp nh thông tin vào thi đim nht đnh trong giai đon trưc khi tiến hành điu tra; Mc đ đi din thưng ch đến cp tnh. Mt s s liu tính toán t kết qu Tng điu tra thì đi din cp thp hơn nhưng tn sut 10 năm/ln; Ri ro v t l không tr li ngày càng cao.

Cơ hi s dng d liu hành chính phc v công tác thng trong lĩnh vc dân s

Cuc cách mng công ngh ln th tư đã đem li cho nhiu quc gia cơ hi tt trong vic s hoá các ngun d liu hành chính phc v công vic qun lý ca các b, ngành. Ti Vit Nam, các ngun d liu hành chính th s dng trong lĩnh vc thng kê dân s đưc ly t Cơ s d liu quc gia v dân cư; Cơ s d liu h tch đin t; Kho d liu chuyên ngành dân s; Cơ s d liu chuyên ngành bo him… Chính vì vy, nghiên cu kh năng tn dng cơ s d liu hành chính phc v công tác thng kê nói chung thng kê dân s nói riêng không ch ý nghĩa giúp nâng cao hiu qu công tác thng kê dân s còn phù hp vi đnh hưng phát trin ngành thng kê giai đon 2021-2030.

Đi vi cơ s d liu quc gia v dân cư: Đây là tp hp thông tin cơ bn ca tt c công dân Vit Nam đưc chun hóa, s hóa, lưu tr, qun lý bng cơ s h tng thông tin đ phc v qun lý nhà nưc giao dch ca cơ quan, t chc, cá nhân. Cơ s d liu quc gia v dân cư cơ s d liu dùng chung, do B Công an qun lý. Nhng thông tin đưc thu thp cp nht vào Cơ s d liu quc gia v dân cư gm: H, ch đm tên khai sinh; Ngày, tháng, năm sinh; Gii tính; Nơi đăng khai sinh; Quê quán; Dân tc; Tôn giáo; Quc tch; Tình trng hôn nhân; Nơi thưng trú; Nơi hin ti; Nhóm máu (không bt buc); H tên, s đnh danh cá nhân, quc tch ca cha, m, v, chng hoc ngưi đi din hp pháp; H tên, s đnh danh cá nhân ca ch h, quan h vi ch h; Ngày, tháng, năm chết/ mt tích…

Hin nay Vit Nam đã xây dng thành công chính thc vn hành cơ s d liu quc gia v dân cư t ngày 22/6/2021. Đến thi đim hin ti, v cơ bn, cơ s d liu quc gia v dân cư đã cp nht tương đi đy đ thông tin v toàn b công dân Vit Nam. Đây là ngun d liu, đưc thu thp, cp nht thưng xuyên trên nguyên tc đúng, đ, sch, sng”.

Trong cơ s d liu quc gia v dân cư, 17 ni dung ni dung thông tin đưc thu thp, là các trưng thông tin c đnh đưc thc hin theo quy đnh ca Lut cư trú. Căn c đ thu thp thông tin là: S sách qun lý v cư trú, tàng thư h sơ h khu, tàng thư căn cưc công dân; Cơ s d liu v cư trú, Cơ s d liu căn cưc công dân, Cơ s d liu h tch; Cơ s d liu quc gia, cơ s d liu chuyên ngành khác; Thu thp t công dân. Vic thu thp cp nht thông tin trong cơ s d liu quc gia v dân cư đòi hỏi thông tin phi đưc kim tra đm bo tính chính xác. Trưng hp không thng nht v ni dung thông tin thì cơ quan thm quyn trách nhim kim tra tính pháp lý ca các thông tin trưc khi thu thp, cp nht vào H thng. Ngưi cung cp, thu thp cp nht thông tin phi chu trách nhim pháp lý.

Nếu tn dng đưc ngun thông tin t cơ s d liu quc gia v dân cư đ biên son các ch tiêu thng kê quc gia v dân s thì ngành Thng th cung cp thông tin cho ngưi s dng vi mc đ đi din ln hơn (có th đến cp xã) tn sut nhiu hơn (6 tháng, quý, tháng, thm chí là hàng ngày nếu d liu đưc chia s tc thi khi phát sinh s kin). Không nhng thế, ngun thông tin này cũng s rt giá tr nếu áp dng đ phc v công tác phân chia đa bàn, chn mu h cho các cuc điu tra mu thc hin Tng điu tra dân s nhà theo phương thc hin đi, tiết kim hiu qu.

Đi vi cơ s d liu h tch đin t: Đây cơ s d liu ngành Tư pháp, đưc lp trên cơ s tin hc hóa công tác đăng h tch, da trên căn c Lut h tch năm 2014 trin khai căn c theo Đ án “Cơ s d liu h tch đin t toàn quc, do B Tư pháp qun lý. Tính đến ngày 19/8/2021, tt c 63 tnh, thành ph trc thuc Trung ương đã tham gia trin khai, áp dng cp nht thông tin vào C d liu h tch đin t phc v công tác đăng ký, qun lý h tch ti đa phương.

Cơ s d liu h tch đin t hin nay cũng đã đưc kết ni vi Cơ s d liu quc gia v dân cư đ thc hin đăng khai sinh, cp S đnh danh cá nhân đng b các thông tin thay đi, ci chính, b sung h tch, xác đnh li dân tc các thay đi h tch khác trên thông tin khai sinh ca công dân đã S đnh danh cá nhân.

Thông tin trong Cơ s d liu h tch đin t đưc hình thành trưc tiên t các thông tin h tch ca cá nhân đưc xác lp khi đăng khai sinh. Tiếp theo đó, các thông tin h tch khác ca cá nhân (như đăng kết hôn; ghi nhn ly hôn; đăng khai tcác thông tin h tch khác) tiếp tc đưc cp nht vào thông tin h tch ca cá nhân, tng bưc hình thành “bc tranh” tng th v thông tin h tch ca mi công dân.

Cơ quan thng kê cn nghiên cu tn dng cơ s d liu h tch đin t đ biên son các ch tiêu thng kê dân s như: Tng t sut sinh; t sut sinh thô, t s gii tính khi sinh, t l tr em dưi 5 tui đã đăng khai sinh; T sut chết thô, t sut chết ca tr em dưi 1 tui, t sut chết ca tr em dưi 5 tui, t sut chết m, t sut chết đc trưng theo tui, tui th bình quân; tình trng hôn nhân ca dân s, tui kết hôn trung bình ln đu. Cơ s d liu h tch đin t đng thi th đưc s dng đ biên son báo cáo thng kê h tch theo khuyến ngh ca Liên hp quc. Cũng ging như cơ s d liu dân cư quc gia, thông tin thng kê biên son t ngun d liu h tch đin t th công b vi tn sut cao cùng vi các phân t chi tiết phm vi sai s không đáng k.

Vic s dng cơ s d liu hành chính cho công tác thng kê đưc đánh giá là s mang li nhiu li ích. Th nht, đây là mt ngun d liu liên tc lâu dài; th to ra d liu cp hành chính thp nht vi tn sut công b thông tin không gii hn. D liu đưc thu thp trong cơ s d liu dân cư quc gia cơ s d liu h tch đin t không sai s nh li, không sai s chn mu, do đó vic ưc lưng thông tin t ngun d liu này không b chch. Bên cnh đó, vic s dng cơ s d liu hành chính chi phí thp nht, tiết kim đáng k ngân sách nhà nưc.

Vic s dng cơ s d liu hành chính cho công tác thng kê đưc cho là rt kh quan vì Cơ s d liu quc gia v dân cư dân cư Cơ s d liu h tch đin t đã đưc xây dng tin hc hóa thành công. Mc đ đăng khai sinh cao (98%) s kết ni cht ch gia Cơ s d liu h tch đin t vi Cơ s d liu quc gia v dân cư trong vic đăng khai sinh, cp S đnh danh cá nhân đng b các thông tin thay đi, ci chính,… trên thông tin khai sinh ca công dân đã S đnh danh cá nhân. Bên cnh đó, tt c các trung tâm đăng đu đãphn mm h tr đăng s hóa d liu; d liu đưc chuyn đến máy ch trung tâm theo thi gian phát sinh s kin. Bên cnh đó là nhng văn bn pháp lý cho phép Tng cc Thng kê khai thác cơ s d liu hành chính cho công tác thng kê theo tinh thn ca Lut Thng hưng dn ti Ngh đnh s 94/2022/NĐ-CP. C th, hành lang pháp lý v vic khai thác và chia s thông tin trong Cơ s d liu quc gia v dân cư cũng đã đưc quy đnh ti Khon 2, Điu 10 Lut Căn cưc công dân đưc hưng dn c th ti Điu 8, Ngh đnh s 137/2015/NĐ-CP. Hành lanh pháp lý v vic khai thác và chia s thông tin trong Cơ s d liu h tch đin t đưc quy đnh ti Điu 8, Ngh đnh 87/2020/NĐ-CP. Hơn na, Tng cc Thng (GSO) đã chng minh đưc kinh nghim kh năng x lý d liu quy mô ln (như d liu ca Tng điu tra dân s nhà , d liu các cuc điu tra dân s gia k) đm bo nguyên tăc bo mt thông tin.

Vic s dng cơ s d liu hành chính cho công tác thng kê s là nn tng vng chc đ Tng cc Thng xây dng các phương án đi mi Tng điu tra dân s theo hưng hin đi, tiết kim, phù hp vi tinh thn ca Quyết đnh s 06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022 ca Th tưng Chính ph v vic phê duyt Đ án Phát trin ng dng d liu v dân cư, đnh danh xác thc đin t phc v chuyn đi s quc gia giai đon 2022-2025, tm nhìn đến năm 2050.

Tuy nhiên, hin nay vn tn ti nhng rào cn khiến vic s dng cơ s d liu hành chính cho công tác thng kê cũng gp không ít khó khăn. Đó là: (i) Tm quan trng ca vic s dng cơ s d liu hành chính như là ngun d liu quan trng cho công tác thng kê vn chưa nhn đưc s quan tâm thích đáng ca lãnh đo qun lý cp cao; (ii) Cơ chế hp tác chia s d liu gia B Công an, B Tư pháp vi Tng cc Thng kê cũng chưa đưc thiết lp; (iii) Tng cc Thng kê cũng chưa nhiu kinh nghim trong vic hp tác, chuyn giao cũng như s dng hiu qu các ngun d liu đưc chuyn giao đ phc v công tác thng kê gm c biên son s liu s dng đ thu thp thông tin. (iv) Tâm lý ngi thay đi, s mt d liu vn còn tn ti ( c trong cơ quan thng kê các B ngành).

Nhưng dù thế nào thì chúng ta cũng cn xác đnh Cơ s d liu quc gia v dân cư Cơ s d liu h tch đin t là hai ngun d liu hành chính quan trng cn đưc tn dng đ tính toán các ch tiêu thng kê trong lĩnh vc dân s. Trưc mt cn ưu tiên thi gian ngun nhân lc cn thiết đ phi hp vi B Công an, B Tư pháp xây dng cơ chế phi hp chia s thông tin. Tăng cưng hc tp kinh nghim quc tế trong vic chia skhai thác d liu hành chính cho công tác thng kê. Trin khai các hot đng thí đim chia s thông tin t trên phm vi nhỏ, trên cơ s đó rút kinh nghim trin khai nhim v trên phm vi ln hơn trên toàn quc, đm bo va thc hin tt nhim v thng kê và công b s liu, va kim soát, lưu tr, bo mt, bo đm an toàn thông tin đi vi ngun d liu liên quan đến mi ngưi dân.

Tóm li, s thành công trong vic xây dng, s hóa đưa vào s dng các cơ s d liu hành chính, trong đóCơ s d liu quc gia v dân cư; Cơ s d liu h tch đin t điu kin thun li cho vic chia s h tr khai thác ngun d liu này phc v công tác thng kê. Vic s dng cơ s d liu hành chính trong công tác thng kê là xu thế tt yếu ca thng kê hin đi. Điu này s góp phn nâng cao năng lc, tn dng, phát huy ngun lc ca các cơ quan trong vic qun lý đm bo duy trì cht lưng đu vào ca ca các cơ s d liu hành chính, va đm bo quyn li ích hp pháp ca ngưi dân, va góp phn nâng cao cht lưng ngun d liu, va đm bo s dng ngun d liu hp lý, hiu qu tiết kim. V cơ bn, hành lang pháp lý các điu kin cơ bn ca vic chia s các cơ s d liu này phc v cho công tác thng kê đã đưc thiết lp. Tng cc Thng kê sẵn sàng đi mi cũng chng tỏ năng lc v tiếp nhn, qun lý, bo mt d liu theo đúng quy đnh pháp lut./.


 
Nguyn Th Thanh Mai
Phó V trưng - V Thng  Dân s  Lao đng - TCTK
 
 
 
 

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top