Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và phụ lục danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê

Từng bước hiện thực hóa nhiệm vụ đo lường kinh tế số ở Việt Nam

07/06/2023

LTS: Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển đổi số mạnh mẽ và kinh tế số đang thể hiện vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Để đo lường kinh tế số, ngày 12/11/2021 Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 2 đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê (Luật Thống kê sửa đổi năm 2021).

Sử dụng dữ liệu hành chính trong công tác thống kê: Những khó khăn, thách thức với ngành Thống kê

05/06/2023

Sử dụng dữ liệu hành chính cho mục đích thống kê đang trở thành xu thế chung trên toàn thế giới cũng như ở Việt Nam. Nền thống kê nước ta hiện nay sẽ bị hạn chế và không bắt kịp xu thế nếu chỉ dựa trên hệ thống sản xuất số liệu thống kê hiện có.

Công tác thống kê cần được quan tâm xứng tầm

04/06/2023

Công tác thống kê đóng vai trò hết sức quan trọng trong hoạt động quản lý, điều hành kinh tế xã hội, bởi đây là nguồn dữ liệu đầu vào để ban hành, đánh giá các quyết sách điều hành. Những năm qua, môi trường pháp lý cho hoạt động thống kê ngày càng được hoàn thiện chặt chẽ, song trong quá trình thực hiện cũng bộc lộ những bất cập cần khắc phục.

Nâng cao hiệu quả sử dụng dữ liệu hành chính trong thống kê

04/06/2023

Việc khai thác và sử dụng dữ liệu hành chính trong sản xuất thông tin thống kê tại Việt Nam gần đây đang trở thành xu hướng mới. Dù đạt được một số kết quả đáng ghi nhận song sử dụng dữ liệu hành chính trong thống kê vẫn còn gặp một số khó khăn, thách thức…

Sử dụng dữ liệu hành chính trong công tác thống kê là xu thế tất yếu

02/06/2023

Dữ liêu hành chính đã được Việt Nam luật hóa trong Luật Thống kê năm 2015, theo đó Dữ liệu hành chính là dữ liệu của cơ quan nhà nước được ghi chép, lưu giữ, cập nhật trong các hồ sơ hành chính dạng giấy hoặc dạng điện tử (Khoản 6, Điều 3, Luật Thống kê năm 2015).

Thực trạng hoạt động điều phối thống kê nhà nước

01/06/2023

Điều phối hoạt động thống kê nhà nước đã được cụ thể hóa trong Luật Thống kê; đặc biệt, sau khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành được ban hành đã tạo môi trường pháp lý đầy đủ cho hoạt động thống kê nhà nước.

Các quy định về điều phối hoạt động thống kê nhà nước được cụ thể hóa trong Luật Thống kê

01/06/2023

Trong suốt quá trình phát triển của Thống kê Việt Nam, vấn đề điều phối hoạt động thống kê nhà nước luôn được quan tâm và thực hiện nghiêm túc. Đặt biệt sau khi Luật Thống kê; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành được ban hành đã tạo môi trường pháp lý đầy đủ cho hoạt động thống kê nhà nước, trong đó có những quy định về điều phối hoạt động thống kê nhà nước.

Tăng cường hoạt động hợp tác quốc tế nhằm nâng cao năng lực thống kê tại Việt Nam

01/06/2023

Hợp tác quốc tế là trụ cột quan trọng góp phần nâng cao năng lực, vị thế của các cơ quan thống kê quốc gia. Tại Việt Nam, Luật Thống kê, văn bản pháp lý cao nhất về công tác thống kê, dành riêng điều 52 để quy định nội dung hợp tác quốc tế về thống kê.

Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia

21/11/2022

Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia được thực hiện để thu thập thông tin thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia. Bên cạnh đó, còn là thông tin đầu vào quan trọng phục vụ Tổng cục Thống kê biên soạn các chỉ tiêu thống kê phân công cho Tổng cục Thống kê chủ trì thực hiện...

Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top