Tăng cường công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

29/06/2023 - 11:03 AM

Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là một vấn đề chưa bao giờ hết nóng trong xã hội hiện nay và luôn nhận được sự quan tâm rất lớn từ các cơ quan quản lý nhà nước. Trong năm 2022, công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của Việt nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo động lực phát triển cho các doanh nghiệp chân chính. 


Cc Cnh tranh & Bo v ngưi tiêu dùng (B Công Thương) tp trung nghiên cu, hoàn thin khung kh pháp lý trong lĩnh vc bo v quyn li ngưi tiêu dung, làm cơ s đ tiếp tc đy mnh, nâng cao hiu qu hot đng qun lý nhà nưc v bo v quyn li ngưi tiêu dùng trong thi gian ti. Bên cnh đó, nâng cao hiu qu hot đng các Đ án v bo v ngưi tiêu dùng, góp phn nâng cao kiến thc pháp lut cho các cơ quan qun lý nhà nưc, cá nhân, t chc kinh doanh, ngưi tiêu dùng, đm bo s tuân th pháp lut và dn thiết lp s bình đng trong mi quan h gia ngưi tiêu dùng vi các doanh nghip, t đó to ra môi trưng kinh doanh lành mnh và to đưc nim tin ca các doanh nghip trong bi cnh hi nhp quc tế sâu rng.

Trong n
ăm 2022, B Công Thương tiếp tc m rng h thng Tng đài tư vn, h tr ngưi tiêu dùng 1800.6838, tăng s lưng đu mi Tng đài lên 52 đim trên phm vi c nưc, to nn tng tiếp tc nâng cao hiu qu công tác tư vn, h tr ngưi tiêu dùng đng thi, cung cp thông tin đu vào đ xây dng, hoàn thin Cơ s d liu quc gia v bo v quyn li ngưi tiêu dùng. Thông qua đưng dây nóng 1800.6838, B Công Thương nhn đưc hơn 10.000 cuc gi phn ánh, khiếu ni t cáo các vn đ liên quan đến tranh chp kinh doanh, vi phm Lut Bo v quyn li ngưi tiêu dùng.
 
Bên cnh đó, hàng triu ngưi tiêu dùng đã đưc bo đm quyn li thông qua vic Cc Cnh tranh & Bo v ngưi tiêu dùng kim soát cht ch các hp đng theo mu, điu kin giao dch chung, giám sát các v vic thu hi sn phm có khuyết tt và các giao dch trên môi trưng thương mi đin t. Ngưi tiêu dùng đng thi đưc tiếp nhn các thông tin, kiến thc, k năng v tiêu dùng thông qua các phương thc tuyên truyn hin đi và phù hp.
 
Cũng trong năm 2022, lc lưng Qun lý th trưng đã tiến hành thanh, kim tra hơn 70.900 v, phát hin, x lý gn 44.000 v vi phm hàng gi, hàng nhái, hàng kém cht lưng, hàng vi phm s hu trí tu (tăng 6% so vi cùng k năm 2021); chuyn cơ quan điu tra 127 v vic có du hiu ti phm. Thu np ngân sách nhà nưc trên 490 t đng (tăng 14% so vi cùng k năm 2021). Tr giá hàng tch thu gn 96 t đng, tr giá hàng hóa áp dng bin pháp khc phc hu qu buc tiêu hy hơn 19 t đng.
 
Tăng cường công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
Hàng triu ngưi tiêu dùng đã đưc bđm quyn li

Đánh giá tình hình th trưng trong năm va qua, Cc Qun lý th trưng cho biết, cung đưng vn chuyn hàng lu, hàng gi, hàng không rõ ngun gc xut x thay đi, chuyn hưng và lt léo hơn. Bi hin nay, do phía Trung Quc đã xây dng tưng rào và kim soát cht khu vc biên gii nên tình trng hàng lu vn chuyn qua đưng mòn, li m, khu vc đi núi giáp biên các tnh phía Bc hu như không có. Thay vào đó, hàng lu, hàng gi chuyn hưng đi theo các ca khu ti min Trung, Tây Nam B, thm chí còn vn chuyn ngưc ra phía Bc. Trong khi đó, ti th trưng ni đa, tình trng vn chuyn, kinh doanh hàng lu, hàng gi, gian ln thương mi vn tiếp tc din biến phc tp, phương thc, th đon ngày càng tinh vi, khó phát hin. Hàng gi, xâm phm quyn s hu trí tu vn đưc bày bán ti các tuyến ph, ch truyn thng và ti các trung tâm thương mi ln hu hết các tnh, thành ph. Đc bit, trong na cui năm 2022, tình hình dch Covid-19 đưc kim soát, nn kinh tế vào giai đon phc hi, bt phá, hàng hóa đưc tung ra th trưng nhiu hơn, các hành vi vi phm cũng gia tăng.
 
Nhng năm gn đây, thương mi đin t Vit Nam chng kiến s phát trin nhanh chóng vi tc đ trung bình t 25 - 35%/năm. S phát trin nhanh, mnh ca thương mi đin t mang theo nhiu cơ hi phát trin cho doanh nghip cũng như thun li cho khách hàng. Các kênh bán hàng trên các nn tng mng xã hi như Facebook, Zalo, Tiktok, các sàn giao dch đin t (Lazada, Shopee…) ngày càng “n r” hơn, đưa ngưi tiêu dùng lc vào mt ma trn hàng hóa vi nhng thông tin chưa đưc kim chng, vic kim soát cht lưng hàng hóa gp nhiu khó khăn hơn. Năm va qua, s lưng các khiếu ni t cáo liên quan đến kinh doanh trên không gian mng tăng lên rt nhanh, tp trung các vn đ như chm, không tr đơn hàng; chm tr tin cho khách hàng, không chu bi thưng cho hàng hóa, cung cp sn phm không bo đm...
 
H ly tiêu cc nhng hành vi kinh doanh trên mang li cho xã hi là không nh. Vi mt nn kinh tế đang trong quá trình hi nhp như nưc ta, vic hàng lu, hàng gi, hàng nhái, hàng kém cht lưng trà trn trên th trưng không ch gây tht thu cho ngân sách nhà nưc, mà còn làm suy gim nim tin ca ngưi tiêu dùng đến tính minh bch ca th trưng hàng hóa, làm gim uy tín ca các t chc, doanh nghip sn xut kinh doanh chân chính và gián tiếp đánh mt“li thế” th trưng,“mt đim” trong mt nhà đu tư nưc ngoài, nht là nhng nhãn hàng ln, nh hưng đến uy tín ca Vit Nam trên th trưng quc tế. Đáng lo hơn, vic hàng gi, hàng nhái đã khiến nhiu ngưi tiêu dùng b tn thương, nh hưng và chu thit hi v sc khe, tài chính và tinh thn.
 
Nguyên nhân dn đến tình trng hàng gi, hàng nhái, hàng kém cht lưng lan tràn là do lut pháp còn nhiu k h cng vi s bt cp trong cơ chế qun lý. Ti Vit Nam, Lut Bo v quyn li ngưi tiêu dùng năm 2010 có hiu lc thi hành t năm 2011, tuy nhiên hiu qu mang li chưa cao. Các văn bn quy phm pháp lut hin ch yếu tp trung vào tiêu th hàng gi, hàng nhái mà chưa bin pháp hiu qu đ phòng nga ngăn, chn sn xut hàng gi, hàng nhái… trong khi đó chế tài x pht li chưa đ mnh, mc pht quá nh so vi“siêu li nhun” t hàng gi mang li. Công tác qun lý, kim tra và x lý chưa đt hiu qu cao do hot đng thiếu đng b cũng như có s chng chéo v chc năng, nhim v gia các cơ quan. Phương tin k thut phc v cho công tác đu tranh chng hàng gi cũng còn thiếu và yếu.
 
Bên cnh đó, phn ln ngưi tiêu dùng Vit Nam chưa trang b nhiu kiến thc, thông tin v phân bit hàng gi, hàng nhái, hàng kém cht lưng; chưa nm vng lut pháp nên đã im lng, không biết cách t bo v quyn li ca mình khi mua phi sn phm gi, kém cht lưng. Trên thc tế, s xut hin ca hàng gi, hàng nhái trên th trưng còn có s góp phn không nh ca ngưi tiêu dùng chp nhn hàng gi do chung giá r. Điu đáng bun là s yếu kém trong trách nhim ca mt s doanh nghip, h sn sàng vì mc tiêu li nhun mà c tình cung cp hàng kém cht lưng, hàng nhái, hàng gi, không rõ ngun gc, xut x, thm chí la đo ngưi tiêu dùng nhm chiếm đot tài sn, tin bc.
 
Bo v quyn li ngưi tiêu dùng là vn đ vô cùng quan trng góp phn bo đm s phát trin bn vng ca xã hi. Vi nhu cu tiêu dùng ngày càng cao và đa dng, nhu cu ca ngưi tiêu dùng Vit Nam không ch gói gn trong sn phm hàng hóa mà còn s dng rt nhiu dch v khác nhau đ phc v cho cuc sng. Do đó, vic bo v quyn li ca ngưi tiêu dùng cn đưc thc hin trên mi khía cnh, mi góc đ.
 
Xut phát t thc tin và đ phù hp vi xu hưng phát trin kinh doanh, tiêu dùng hin nay, năm 2022, Cc Cnh tranh & Bo v ngưi tiêu dùng đã trình Quc hi xem xét và cho ý kiến đi vi D tho Lut Bo v quyn li ngưi tiêu dùng (sa đi) nhm khc phc nhng tn ti, bt cp đt ra trong thc tin gn 12 năm thi hành Lut hin hành, cũng như thc hin ch trương ca Đng và Nhà nưc v hoàn thin th chế v bo v quyn li ngưi tiêu dùng; đm bo phù hp vi các văn bn trong h thng pháp lut, đm bo thc hin các cam kết quc tế mà Vit Nam đã ký kết, tham gia hoc đang trong quá trình hoàn thin các th tc đ tham gia. Trong điu kin nn kinh tế có nhiu thay đi, nhiu hin tưng kinh tế mi phát sinh, D tho Lut Bo v quyn li ngưi tiêu dùng (sa đi) đã có nhiu đim mi, quy đnh rõ hơn trách nhim ca t chc, cá nhân kinh doanh đi vi ngưi tiêu dùng; hoàn thin quy đnh v gii quyết tranh chp gia ngưi tiêu dùng và t chc, cá nhân kinh doanh; quy đnh v nâng cao trách nhim qun lý ca các b, ngành, đa phương v bo v quyn li ngưi tiêu dùng, góp phn nâng cao hiu qu qun lý nhà nưc v bo v quyn li ngưi tiêu dùng, to cơ s pháp lý đ xây dng và vn hành cơ chế phi hp gia các đơn v trong vic thc hin bo v quyn li ngưi tiêu dùng.
 
Trong thi gian ti, công tác bo v quyn li ngưi tiêu dùng s có nhng hành đng mnh m đ to s chuyn biến thc cht hơn. Trong đó, đáng lưu ý là các vn đ liên quan đến tăng cưng ngun lc, nâng cao năng lc, hiu qu hot đng ca cơ quan, t chc, cơ chế thc thi, đ x lý nghiêm minh đi vi nhng hành vi vi phm v trách nhim đi vi ngưi tiêu dùng. Đng thi, các cơ quan qun lý nhà nưc s tăng cưng công tác ph biến pháp lut, tư vn h tr, gii đáp cho ngưi tiêu dùng v Lut bo v quyn li ngưi tiêu dùng vi nhiu ni dung, hình thc đa dng, phong phú. Đy mnh công tác thanh tra, kim tra (nht là kinh doanh trên môi trưng mng), hưng dn nhn biết hàng tht, hàng gi cho ngưi tiêu dùng, gii đáp kp thi, chính xác các thc mc, hi đáp v quyn ca ngưi tiêu dùng.
 
Đ các hot đng bo v quyn li ngưi tiêu dùng đt hiu qu hơn, ngoài nhng n lc ca cơ quan chc năng thì các doanh nghip cn phi nhn thc tt trách nhim xã hi ca mình, có chính sách bo v quyn li ngưi tiêu dùng và xây dng môi trưng kinh doanh lành mnh. Các doanh nghip cũng cn ch đng, tích cc tham gia cuc chiến chng hàng gi, hàng nhái thông qua hot đng qung bá sn phm song song vi vic hưng dn, ch rõ cho ngưi tiêu dùng nhn biết hàng gi, hàng nhái cũng như có kênh phân phi sn phm cht lưng tt ti tn tay ngưi tiêu dùng, nht là khu vc nông thôn, vùng sâu, vùng xa, các khu công nghip, khu chế xut... Đc bit, các doanh nghip cn ch đng khiếu ni khi b xâm phm nhãn hiu. Đây cũng là mt trong nhng công c hu hiu đ khng đnh thương hiu và nâng cao kh năng cnh tranh ca chính doanh nghip mình.
 
Nhưng trên hết, mi mt ngưi tiêu dùng cn hiu rõ hơn các quy đnh ca pháp lut v bo v quyn li ngưi tiêu dùng, đ tr thành“ngưi tiêu dùng văn minh”, có th t bo v mình khi b la đo trong các giao dch mua bán. Ngưi tiêu dùng cn nm vng các quyn: Đưc đm bo an toàn tính mng, an toàn v sc khe, an toàn v tài sn; Đưc yêu cu bi thưng thit hi khi hàng hóa, dch v không đúng tiêu chun, quy chun k thut, cht lưng, s lưng, tính năng, công dng, giá c hoc ni dung khác mà t chc, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dch v đã công b, niêm yết, qung cáo hoc cam kết; Quyn đưc khiếu ni, t cáo, khi kin hoc đ ngh t chc xã hi khi kin đ bo v quyn li ca mình theo quy đnh ca pháp lut. Thêm vào đó, ngưi tiêu dùng nên la chn nhng đơn v bán hàng có uy tín, tìm nhng phương thc thanh toán đm bo, đng thi t nâng cao năng lc phát hin nhng du hiu la đo.
 
Năm 2023 là mt năm có ý nghĩa quan trng khi y ban Cnh tranh quc gia đã đưc thành lp trên cơ s t chc li Cc Cnh tranh & Bo v ngưi tiêu dùng, vi mô hình đc bit, cùng lúc thc hin chc năng qun lý nhà nưc trong 3 lĩnh vc (qun lý cnh tranh; bo v quyn li ngưi tiêu dùng và kinh doanh đa cp) và t tng, tài phán... Hy vng mô hình mi ca y ban Cnh tranh quc gia s phát huy hiu qu, xây dng mt th trưng lành mnh đ bo v quyn li ca ngưi tiêu dùng ngày mt hiu qu hơn./.
 
 ThS. Đng Quang Cnh - ThS. Vũ Th Hng Nết
Trưng Đi hc Lao đng Xã hi
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top