Thị trường giáo dục Việt Nam hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài

28/11/2022 - 02:38 PM
Giáo dc đóng vai trò quan trng, to ra ngun nhân lc có trình đ đáp ng nhu cu phát trin nn kinh tế đt nưc. Do đó, Vit Nam xác đnh rõ giáo dc là quc sách hàng đu, phát trin giáo dc là mt trong nhng khâu đt phá đ thc hin chiến lưc phát trin kinh tế - xã hi giai đon 2021-2030. Trong quá trình hi nhp quc tế, ngành giáo dc Vit Nam đã và đang thu hút đáng k ngun vn t các nhà đu tư nưc ngoài đy mnh hp tác quc tế trong giáo dc, góp phn đào to nhiu thế h công dân toàn cu.

Theo s liu báo cáo ca B Giáo dc và Đào to ti hi nghị “Hp tác và đu tư trong giáo dc 2022” đưc t chc vào tháng 9 mi đây cho thy, năm hc 2020-2021, Vit Nam đã thiết lp đưc mng lưi hơn 3.800 cơ s giáo dc ngoài công lp ph rng c nưc, trong đó s lưng cơ s giáo dc có vn đu tư nưc ngoài chiếm 17%, tp trung ch yếu ti các thành ph trc thuc Trung ương và các tnh thu hút nhiu doanh nghip nưc ngoài như Bình Dương, Bà Ra - Vũng Tàu, Khánh Hòa…

Riêng bc đi hc, Vit Nam hin có hơn 400 chương trình liên kết đào to quc tế đang đưc ging dy ti 44 cơ s giáo dc, trong đó bao gm 5 cơ s giáo dc đi hc có vn đu tư nưc ngoài. Đng đu các quc gia và vùng lãnh th có nhiu chương trình liên kết đào to vi Vit Nam là Vương quc Anh (101 chương trình), Hoa K (59 chương trình), Cng hòa Pháp (53 chương trình), Úc (37 chương trình), Hàn Quc (27 chương trình).

Bên cnh đó, c nưc có trên 170 cơ s giáo dc có vn đu tư nưc ngoài các cp hc mm non, ph thông đã đưc thành lp. Hơn 200 cơ s đào to, bi dưng ngn hn có vn đu tư nưc ngoài đã góp phn bi dưng, nâng cao trình đ ngoi ng, tin hc, chuyên môn, nghip v cho hc sinh, sinh viên, cán b, doanh nhân và ngưi lao đng Vit Nam.

Cũng theo con s thng kê mi nht ca B Kế hoch và đu tư, tính đến hết tháng 6/2022, Vit Nam thu hút 605 d án trong lĩnh vc giáo dc vi tng s vn đu tư lên ti trên 4,57 t USD, đến t 33 quc gia/vùng lãnh th. Phn ln các d án ch yếu tp trung hai thành ph là Hà Ni và HCM, chiếm ti 91,23% tng vn đăng ký. C th, ti TPHCM có 250 d án vi tng vn đu tư là gn 4 t USD chiếm 86% v tng vn đu tư. Kế đến là Hà Ni vi 239 d án, chiếm 5,14% v tng vn đu tư và cui cùng là Đà Nng vi 30 d án.
 
Thị trường giáo dục Việt Nam hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài

Bên cnh nhng trưng đã có tên tui (như: Trưng Quc Tế Saigon Pearl, Trưng Quc Tế TP. HCM - Hc Vin M, Trưng Quc Tế Liên Hp Quc Hà Ni, Trưng Quc Tế Úc…) trong năm 2022, ngành giáo dc Vit Nam đón nhn s góp mt mt lot trưng quc tế như: Trưng tiu hc Vit Nam Tinh Hoa - North London Collegiate School ca Vương quc Anh, Trưng Scotch AGS ca Australia… và mt lot trưng quc tế mi s sm đi vào hot đng như Trưng Brighton College (Hà Ni), Marianapolis (Đng Nai), Trưng Scotch AGS, Trưng Uppingham College (TP.HCM)...

Vic thu hút các đu tư nưc ngoài cho giáo dc trong thi gian qua đã đt nhng kết qu nht đnh, góp phn b sung ngun lc cho giáo dc Vit Nam. Các cơ s giáo dc ph thông có vn đu tư nưc ngoài đã khng đnh đưc cht lưng chương trình và phương pháp ging dy.

Bên cnh đó, vic theo hc ti các cơ s giáo dc có yếu t liên kết, quc tế mang li cho hc sinh Vit Nam điu kin cơ s vt cht hc tp hin đi, giúp hc sinh nâng cao k năng ngoi ng, rèn luyn k năng mm, k năng cng đng trong mt môi trưng năng đng đ phát trin toàn din theo yêu cu quc tế trong thi k hi nhp, đng thi nm bt đưc các cơ hi gia nhp vào nhiu trưng đi hc danh giá trên thế gii, bưc tiếp trên con đưng hi nhp toàn cu.

Hp tác và đu tư trong giáo dc cũng góp phn nâng cao cht lưng đào to, tri nghim hc tp toàn cu và ci thin th hng ca Vit Nam trên bn đ giáo dc khu vc và thế gii. Cht lưng nn giáo dc ca Vit Nam đưc nâng lên 5 bc, đt th hng 59 trên bng xếp hng quc tế năm 2021. Năm 2022, Vit Nam có 3 trưng nm trong 1.422 trưng đi hc thế gii 2023 đưc t chc xếp hng đi hc uy tín hàng đu thế gii Quacquarelli Symonds có tr s ti Anh công b vào tháng 9 va qua. Vit Nam cũng có ti 7 cơ s giáo dc nm trong bng xếp hng THE Impact Rankings do Tp chí Times Higher Education công b vào tháng 4 trưc đó. Đi vi giáo dc ph thông, hc sinh Vit Nam luôn đt thành tích cao trong các cuc thi quc tế, khu vc và đưc xếp hng cao trong chương trình đánh giá quc tế PISA (Programme for International Student Assessment).

Tuy nhiên, các chuyên gia đu cho rng đu tư ca nưc ngoài vào giáo dc còn chiếm t l nh so vi các ngành kinh tế xã hi ca Vit Nam. T l thu hút đu tư hin nay còn rt xa so vi mc tiêu s lưng cơ s giáo dc ngoài công lp cn đt đưc là chiếm 16% tng s cơ s giáo dc ti Vit Nam vào năm 2025 mà Chính ph đã đ ra. Hot đng hp tác và đu tư trong giáo dc thi gian qua còn đơn l, chưa to s đt phá trong toàn h thng và chưa tương xng vi tim năng. Mt s doanh nghip còn gp khó do nhng th tc đu tư còn phc tp.

Dư đa đ các nhà đu tư nưc ngoài khai thác hiu qu th trưng giáo dc ti nưc ta là rt ln bi Vit Nam là quc gia có dân s đông (trên 96 triu dân), có s lưng dân trong đ tui đi hc (nhóm tui t 5-24 tui) chiếm t l khong 30% dân s c nưc (s liu Tng điu tra Dân s và Nhà ca Tng cc Thng kê). Cùng vi đó, trong nhng năm gn đây Vit Nam đưc đánh giá là quc gia có mc chi tiêu cho giáo dc và đào to vào loi cao trên thế gii, sn sàng đu tư cho giáo dc vi mc chi ngày mt tăng cao. Theo kết qu kho sát mc sng dân cư năm 2020 ca Tng cc Thng kê cho thy, vic đu tư vào hot đng giáo dc ca các thành viên trong gia đình khu vc thành th cũng tăng lên đáng k do điu kin kinh tế ca h gia đình thành th đang ngày càng tăng lên.Thc tế trong năm hc 2022 - 2023, ngành giáo dc Vit Nam chng kiến làn sóng tăng mnh hc phí t các trưng quc tế, có trưng tăng gn 50 triu đng, nâng hc phí vưt quá 800 triu đng/năm. Mc dù vi mc hc phí khá cao như vy song nhu cu chn trưng quc tế cho con không h gim nhit ti các thành ph ln như Hà Ni, TP.HCM…

Th trưng giáo dc quc tế nưc ta còn hp dn các nhà đu tư nưc ngoài bi Vit Nam là mt quc gia có nn an ninh, chính tr n đnh, có chính sách visa gia các nưc trong khu vc thông thoáng, có s sinh viên quc tế theo hc ti các cơ s giáo dc đi hc trong nhng năm qua tăng lên đáng k. Theo thng kê Cc Hp tác quc tế, B Giáo dc và Đào to, trung bình mi năm Vit Nam tiếp nhn mi 4.000 - 6.000 lưu hc sinh. T năm 2016-2021, đã có 155 cơ s giáo dc ca Vit Nam tiếp nhn, đào to hơn 45.000 lưu hc sinh nưc ngoài đến t 102 quc gia và vùng lãnh th.

Bên cnh đó, Vit Nam có hành lang pháp lý thun li, khuyến khích và to điu kin thun li cho các nhà đu tư trong lĩnh vc giáo dc. Trong đó có Lut giáo dc năm 2019, Lut giáo dc đi hc sa đi b sung năm 2018, Ngh quyết s 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 ca Chính ph v tăng cưng huy đng các ngun lc ca xã hi đu tư cho phát trin giáo dc và đào to giai đon 2019 - 2025 và Ngh đnh 86/2018/NĐ-CP ngày 6/6/2018 vi nhiu ni dng ci m, thông thoáng, to điu kin thun li cho hp tác đu tư ca nưc ngoài trong lĩnh vc giáo dc và tăng tính t ch cho các cơ s giáo dc ca Vit Nam trong hp tác quc tế.

Trong nhng năm qua, ti nhiu đa phương như Hà Ni, TP. H Chí Minh Qung Ninh, Đà Nng cũng có nhiu chính sách ưu đãi v din tích đt, chính sách h tr v thuế, phí, th tc hành chính… và dành sn nhng qu đt phc v cho đu tư giáo dc, nhm to điu kin đ các t chc giáo dc đến đu tư. Giai đon 2022-2030, các tnh thành ph s tiếp tc thc hin ch trương hi nhp quc tế trong đó có nhng cơ chế chính sách, to điu kin môi trưng thông thoáng, m ca, dành qu đt cho giáo dc nhm thu hút đu tư vào lĩnh vc giáo dc; Thc hin đơn gin hóa th tc hành chính trong vic cp giy chng nhn đăng ký đu tư và cp phép hot đng giáo dc cũng như h tr ti đa hot đng ca các cơ s giáo dc ngoài công lp đang hot đng ti đa phương, to sc lan ta và sc hút đi vi các nhà đu tư tim năng.

Nhng yếu t trên khiến lĩnh vc giáo dc quc tế ti Vit Nam ngày càng hp dn và có nhiu đi th cnh tranh vi s xut hin ca nhiu cơ s giáo dc quc tế cht lưng cao. Đây cũng là cơ hi đ Vit Nam tiếp tc nâng cao cht lưng giáo dc trong nưc, đào to ra nhng công dân toàn cu, t đó to bưc chuyn mnh m v phát trin ngun nhân lc, đng thi nâng cao th hng trên thế gii trong lĩnh vc giáo dc./.
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top