Thống kê tập trung

Công tác thống kê cần được quan tâm xứng tầm

04/06/2023

Công tác thống kê đóng vai trò hết sức quan trọng trong hoạt động quản lý, điều hành kinh tế xã hội, bởi đây là nguồn dữ liệu đầu vào để ban hành, đánh giá các quyết sách điều hành. Những năm qua, môi trường pháp lý cho hoạt động thống kê ngày càng được hoàn thiện chặt chẽ, song trong quá trình thực hiện cũng bộc lộ những bất cập cần khắc phục.

Nâng cao hiệu quả sử dụng dữ liệu hành chính trong thống kê

04/06/2023

Việc khai thác và sử dụng dữ liệu hành chính trong sản xuất thông tin thống kê tại Việt Nam gần đây đang trở thành xu hướng mới. Dù đạt được một số kết quả đáng ghi nhận song sử dụng dữ liệu hành chính trong thống kê vẫn còn gặp một số khó khăn, thách thức…

Sử dụng dữ liệu hành chính trong công tác thống kê là xu thế tất yếu

02/06/2023

Dữ liêu hành chính đã được Việt Nam luật hóa trong Luật Thống kê năm 2015, theo đó Dữ liệu hành chính là dữ liệu của cơ quan nhà nước được ghi chép, lưu giữ, cập nhật trong các hồ sơ hành chính dạng giấy hoặc dạng điện tử (Khoản 6, Điều 3, Luật Thống kê năm 2015).

Thực trạng hoạt động điều phối thống kê nhà nước

01/06/2023

Điều phối hoạt động thống kê nhà nước đã được cụ thể hóa trong Luật Thống kê; đặc biệt, sau khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành được ban hành đã tạo môi trường pháp lý đầy đủ cho hoạt động thống kê nhà nước.

Các quy định về điều phối hoạt động thống kê nhà nước được cụ thể hóa trong Luật Thống kê

01/06/2023

Trong suốt quá trình phát triển của Thống kê Việt Nam, vấn đề điều phối hoạt động thống kê nhà nước luôn được quan tâm và thực hiện nghiêm túc. Đặt biệt sau khi Luật Thống kê; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành được ban hành đã tạo môi trường pháp lý đầy đủ cho hoạt động thống kê nhà nước, trong đó có những quy định về điều phối hoạt động thống kê nhà nước.

Tăng cường hoạt động hợp tác quốc tế nhằm nâng cao năng lực thống kê tại Việt Nam

01/06/2023

Hợp tác quốc tế là trụ cột quan trọng góp phần nâng cao năng lực, vị thế của các cơ quan thống kê quốc gia. Tại Việt Nam, Luật Thống kê, văn bản pháp lý cao nhất về công tác thống kê, dành riêng điều 52 để quy định nội dung hợp tác quốc tế về thống kê.

Đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược hướng tới xây dựng ngành Thống kê phát triển bền vững

29/04/2023

Ngành Thống kê có bề dày lịch sử 77 năm xây dựng và phát triển (06/5/1946-06/5/2023). Tiếp nối truyền thống vẻ vang, thế hệ công chức, viên chức và người lao động ngành Thống kê hôm nay luôn nỗ lực dốc sức xây dựng Ngành ngày càng phát triển, hiện đại, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng. Nhân kỷ niệm 77 năm ngày thành lập ngành Thống kê, phóng viên Tạp chí Con số và Sự kiện đã có buổi trao đổi, phỏng vấn với Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê NGUYỄN THỊ HƯƠNG về việc nâng cao chất lượng công tác thống kê, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dùng tin.

Ngành Thống kê Việt Nam trên chặng đường đổi mới toàn diện và hội nhập quốc tế

28/04/2023

“Thống kê là tai, là mắt của Đảng và Nhà nước”, câu nói dung dị, mộc mạc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề cao và khẳng định vai trò, nhiệm vụ quan trọng của hoạt động thống kê nhà nước. Trong suốt bảy thập kỷ qua, lời răn dạy của Bác vẫn còn nguyên giá trị và luôn là kim chỉ nam cho Ngành thống kê trên con đường phát triển, đổi mới và hội nhập.

77 năm Ngành Thống kê Việt Nam – những dấu mốc lịch sử

28/04/2023

Sự ra đời của Ngành Thống Kê Việt Nam được đánh dấu bằng ngày 6 tháng 5 năm 1946, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ký sắc lệnh số 61/SL quy định bộ máy tổ chức của Bộ quốc dân kinh tế gồm các phòng, ban, nha trực thuộc, trong đó có Nha Thống kê Việt Nam.

Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top