Thúc đẩy doanh nghiệp Việt tham gia thị trường phân phối nước ngoài

15/03/2023 - 02:54 PM
Nhng năm tr li đây, kim ngch xut khu hàng hóa ca Vit Nam ra th trưng thế gii không ngng tăng c v lưng giá tr. Th trưng thương mi thế gii luôn th hin sc hp dn vi doanh nghip khi đem li thng dư thương mi cao còn nhiu dư đa khai thác. vy, doanh nghip Vit cn mnh dn thay đi, tn dng cơ hi, t tin đưa sn phm ca mình vưt qua biên gii, tham gia vào chui giá tr thương mi toàn cu đy tim năng.

Bc tranh thương mi lc quan to đng lc cho doanh nghip Vit

Ngày 03/09/2015, Th tưng Chính ph đã ban hành Quyết đnh s 1513/QĐ-TTg phê duyt Đ án “Thúc đy doanh nghip Vit Nam tham gia các mng phân phi nưc ngoài đến năm 2020. T khi Đ án đưc trin khai, nhn thc ca doanh nghip Vit Nam v mô hình kinh doanh này đã ngày càng sâu sc hơn. Doanh nghip ch đng nghiên cu, nm bt th hiếu ca th trưng quc tế mt cách kp thi, phát trin các sn phm mi phù hp vi xu hưng tiêu dùng trong các chui cung ng, đm bo cht lưng sn phm, cht lưng dch v cung ng. Đng thi, năng lc sn xut, năng lc phát trin sn phm, th trưng, kết ni giao thương cho doanh nghip vi ngưi mua hàng đ đưa hàng Vit thâm nhp trc tiếp vào mng lưi bán l nưc ngoài ngày càng tăng cao. Đc bit, vic xut khu hàng hóa Vit Nam thông qua h thng mng lưi phân phi ca các Tp đoàn bán l nưc ngoài đang ngày càng khng đnh là mt kênh xut khu hiu qu, bn vng đưc nhiu doanh nghip theo đui. Vi s h tr ca các Tp đoàn phân phi bán l hàng đu thế gii, các sn phm cht lưng cao ca Vit Nam, như: Nông sn, thc phm, đ gia dng, ni tht, dt may… đã ti tay hàng triu ngưi tiêu dùng thông qua h thng phân phi tri khp trên toàn thế gii. Bên cnh đó, s hin din tích cc ca các nhà phân phi bán l ln nht thế gii đến t Hoa K, Nht Bn, Hàn Quc Thái Lan trong các lĩnh vc kinh tế xut khu ca Vit Nam là minh chng cho mi quan h hp tác kinh tế, thương mi ngày càng phát trin gia Vit Nam các đi tác, cũng như sc hp dn ngày càng tăng ca Vit Nam trong vai trò là th trưng bán l, là ngun cung quan trng cho chui cung ng toàn cu.

K t năm 2016 đến nay, kim ngch xut khu ca Vit Nam ngày càng tăng trưng vi nhng con s n tưng, t 176,5 t USD năm 2016 lên 282,6 t USD năm 2020 336,1 t USD năm 2021. Năm 2022 là năm nhiu khó khăn, thách thc chưa tng bi nhng din biến nhanh, phc tp, khó lưng ca kinh tế thế gii. Tuy nhiên, kim ngch xut nhp khu ca Vit Nam ln đu tiên vưt mc 700 t USD cán đích mc 732 t USD, tăng 10% so vi năm 2021. Trong đó, kim ngch xut khu hàng hóa c năm 2022 đt 371,85 t USD, tăng 10,6% so vi năm trưc. Trong tng kim ngch xut khu, khu vc kinh tế trong nưc đt 95,09 t USD, tăng 6,5%, chiếm 25,6%; khu vc vn đu tư nưc ngoài (k c du thô) đt 276,76 t USD, tăng 12,1%, chiếm 74,4%. Vit Nam 36 mt hàng đt kim ngch xut khu trên 1 t USD, chiếm 94% tng kim ngch xut khu (có 08 mt hàng xut khu trên 10 t USD, chiếm 70,1%). V th trưng xut khu, Hoa K hin là th trưng xut khu ln nht ca Vit Nam tính đến cui năm 2022 vi kim ngch ưc đt 109,1 t USD. Riêng tháng 01/2023, Vit Nam tiếp tc ghi nhn xut siêu đt 3,6 t USD; 7 mt hàng đt kim ngch xut khu t 1 t USD tr lên, chiếm 66,6% tng kim ngch xut khu, đó là: Đin thoi linh kin đt 4 t USD; đin t, máy tính linh kin đt 3,7 t USD; máy móc, thiết b dng c PT khác đt 2,8 t USD; dt, may đt 2,5 t USD; giày, dép đt 1,6 t USD; g sn phm g đt 1,1 t USD; phương tin vn ti ph tùng 1 t USD.

 
Thúc đẩy doanh nghiệp Việt tham gia thị trường phân phối nước ngoài
 

Vi nhng n lc ca c Nhà nưc doanh nghip, cán cân thương mi hàng hóa ca Vit Nam liên tc thng dư vi mc xut siêu năm sau cao hơn năm trưc. Xut siêu hàng hóa ca Vit Nam đã tăng t 1,6 t USD năm 2016 lên mc k lc 19,94 t USD năm 2020. Do nh hưng dch bnh bùng phát, năm 2021 giá tr xut siêu gim còn 3,32 t USD. Tuy nhiên, năm 2022, thành tích xut siêu vn đưc gi vng tăng li mc 2 con s, đt 11,2 t USD; trong đó, xut siêu sang EU ưc đt 31,8 t USD, tăng 36,8% so vi năm trưc. Cơ cu hàng hóa xut khu ca Vit Nam tiếp tc đưc ci thin theo chiu hưng tích cc, gim hàm lưng xut khu thô, tăng xut khu sn phm chế biến, sn phm công nghip, to điu kin cho hàng hóa Vit Nam tham gia sâu hơn vào chui sn xut là cung ng toàn cu. Nhng thành tích k trên đt đưc là nh s n lc rt ln ca doanh nghip Vit Nam cùng nhng ch trương, chính sách, s h tr kp thi hiu qu ca Chính ph các cơ quan qun lý Nhà nưc. Qua đó, hot đng xut khu đưc cho là s tiếp tc là đim sáng to tin đ quan trng đ các doanh nghip Vit Nam mnh dn đt chân vào th trưng bán l nưc ngoài trong năm 2023 sau này.

S h tr mnh m giúp doanh nghip vng bưc

Đ đưa đưc sn phm lên các k hàng ca h thng phân phi, bán l ti các th trưng quc tế vn kht khe khó tính, doanh nghip Vit cn s chun b k trưc nhng khó khăn, thách thc ban đu. Các chuyên gia cho rng, khó khăn ln nht hin nayVit Nam còn thiếu đi ngũ doanh nghip đ mnh đ th tiếp cn đưc vi cơ hi xut khu. Doanh nghip chưa trang b đy đ các th tc quy đnh đ đưa hàng vào th trưng, còn lúng túng trong khâu gii thiu qung bá sn phm. Thêm vào đó, các doanh nghip Vit Nam vn gp khó khăn trong vic tiếp cn h thng phân phi ti các nưc s ti do chưa đm bo đưc tiêu chun cht lưng truy xut ngun gc. Vn đ này đã khá quen thuc trong nhiu năm nay nhưng vn là mt tn ti khó khc phc vi doanh nghip. Các doanh nghip cũng ngày càng phi đi mt vi thách thc ln hơn v các v kin phòng v thương mi như kin chng bán phá giá liên quan đến gian ln thương mi v xut x hàng hóa, cũng như các vn đ v chi phí logistics, lm phát, biến đng giá c, suy thoái… vy, đ th thâm nhp vào th trưng phân phi nưc ngoài, doanh nghip cn s chun b trưc k lưng. Cn điu tra, kho sát sc mua, th hiếu tiêu chun k thut ca th trưng đích, t đó kế hoch sn xut kinh doanh phù hp. Chú trng tìm hiu nm vng thông tin, quy đnh v tiêu chun k thut, chính sách thương mi, ưu đãi thuế quan th hiếu tiêu dùng ti quc gia đó. Tn dng s h tr ca Thương v Vit Nam ti nưc s ti làm đu mi thông tin v doanh nghip đi tác h tr khi cn thiết; đc bit cn nm quy đnh điu tra phòng v thương mi tìm hiu v quy trình thanh toán, vn chuyn quc tế.

Mc dù nhiu khó khăn, thách thc khi doanh nghip Vit tham gia vào th trưng phân phi nưc ngoài, nht vi nhng doanh nghip ln đu tiên dn thân, nhưng doanh nghip vn luôn đưc khuyến khích nhn đưc s h tr mnh m t Chính ph đ t tin bưc ti. Trong mt kế hoch dài hơi, ngày 14/11/2022, Th tưng Chính ph đã ban hành Quyết đnh s 1415/QĐ-TTg phê duyt Đ án “Thúc đy Doanh nghip Vit Nam tham gia trc tiếp các mng phân phi nưc ngoài đến năm 2030” (Đ án). Đ án hưng ti mc tiêu tng quát phát trin th trưng xut khu, nhp khu đm bo tăng trưng bn vng trong dài hn; Khuyến khích doanh nghip Vit Nam tham gia mnh m vào chui sn xut, cung ng, phân phi hàng hóa toàn cu, xut khu trc tiếp vào các mng phân phi nưc ngoài trên cơ s phát huy thế mnh khai thác ti đa li thế cnh tranh ca hàng hóa xut khu ca Vit Nam; Đng thi, xây dng mi quan h hp tác chiến lưc cht ch gia doanh nghip sn xut, xut khu ca Vit Nam vi các mng phân phi nưc ngoài trên các kênh xut khu truyn thng kênh thương mi đin t, hưng ti mô hình sn xut - xut khu - phân phi n đnh, bn vng; Góp phn làm thay đi tư duy sn xut, t chc sn xut theo hưng bài bn, bn vng, t đó tăng cưng kh năng cnh tranh lâu dài ca doanh nghip, thu hút ngun đu tư trong ngoài nưc vào sn xut xanh sch, bn vng, chế biến hàng xut khu cht lưng cao, mang li giá tr gia tăng cao cho hàng hóa xut khu Vit Nam, xây dng hình nh Vit Nam là quc gia năng lc cung ng hàng hóa khi lưng ln, đm bo tiêu chun cht lưng, uy tín.

Mc tiêu c th đ hin thc hóa đó là: H tr v thông tin th trưng cho 20 nghìn lưt doanh nghip; H tr v đào to, tư vn cho 15 nghìn lưt doanh nghip nâng cao năng lc cnh tranh, năng lc cung ng đ tng bưc tham gia vào chui giá tr toàn cu; h tr 5.000 lưt doanh nghip xây dng năng lc tham gia thương mi đin t xuyên biên gii; Đng thi, t chc 10 nghìn lưt kết ni, giao thương vi các mng phân phi nưc ngoài; h tr trên 10 nghìn sn phm xut khu trc tiếp vào các mng phân phi nưc ngoài; phn đu đến năm 2030, hàng hóa Vit Nam mt ti các chui phân phi truyn thng trc tuyến ti tt c quc gia hip đnh thương mi t do (FTA) vi Vit Nam.

Đ đt đưc các mc tiêu đã nêu, Đ án đt ra các nhóm nhim v gii pháp chính, đó là: H tr doanh nghip v thông tin th trưng; H tr doanh nghip xây dng năng lc cung ng cho th trưng nưc ngoài; H tr doanh nghip tng bưc thích nghi, chuyn đi sn xut đáp ng xu hưng tiêu dùng bn vng; H tr doanh nghip xây dng năng lc tham gia thương mi đin t xuyên biên gii; H tr xây dng phát trin thương hiu; T chc các hot đng kết ni, giao thương vi các mng phân phi nưc ngoài; T chc các hot đng truyn thông; Xây dng cơ chế chính sách thúc đy doanh nghip nưc ngoài xây dng chiến lưc thu mua bn vng vi th trưng Vit Nam; Nghiên cu xây dng cơ chế chính sách khuyến khích doanh nghip Vit Nam ch đng phát trin h thng đi lý phân phi ti th trưng nưc ngoài đ đưa hàng vào các mng phân phi nưc ngoài. Bên cnh đó, cn thc hin mt s nhim v khác đ tn dng tt các FTA đã hiu lc gia Vit Nam đi tác; đàm phán, thúc đy quá trình m ca th trưng dành cho nhng mt hàng nông thy sn thế mnh ca Vit Nam ti th trưng nưc ngoài, to tin đ cho vic đưa các sn phm ca Vit Nam vào h thng phân phi nưc ngoài. Đ Đ án đt đưc hiu qu, cn s vào cuc h tr ca các b, ngành liên quan, các hip hi doanh nghip, hip hi ngành hàng đc bit là s mnh dn dám thay đi, dám dn thân đ nâng tm đng cp thương hiu ca doanh nghip Vit./.

 
ThS. Phùng Th Kim Phưng - ThS. Nguyn Th Vân Anh
Trưng Đi hc Công nghip Hà Ni
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top