Truyền thông nâng cao hiệu quả giảm nghèo bền vững

21/09/2023 - 02:56 PM
Giảm nghèo bền vững là chủ trương lớn, nhất quán của Đảng, Nhà nước, là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, quan trọng, lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Truyền thông trong giảm nghèo bền vững với mục tiêu nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội về công tác giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững nhằm khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, tự vươn lên thoát nghèo của người dân và cộng đồng. Từ đó để người dân nắm bắt được cơ hội phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, tạo động lực thúc đẩy kinh tế gia đình, xã hội phát triển bền vững.
 
Thời gian qua, sự phong phú, đa dạng trong hoạt động truyền thông giảm nghèo bền vững đã góp phần tạo sức lan tỏa để mỗi người dân ở các địa phương trong cả nước trở thành những tuyên truyền viên tích cực. Việc triển khai thực hiện hiệu quả dự án Truyền thông giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 đã mang lại những hiệu quả tích cực, những kết quả đó tiếp tục khẳng định hiệu quả cũng như tầm quan trọng của công tác truyền thông trong giảm nghèo bền vững.

Để triển khai thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2023 đạt được mục tiêu như đã đề ra, các bộ, ngành, địa phương trong cả nước đã tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đặc biệt quan tâm tới công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho cán bộ, người dân về Chương trình MTQG về giảm nghèo bền vững. Các bộ, ngành, địa phương đã ban hành các văn bản, hướng dẫn, kế hoạch tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, người dân về Chương trình. Nhiều hoạt động truyền thông nhằm giảm nghèo về thông tin đã được triển khai ở hầu hết các cấp, ngành, địa phương góp phần tích cực trong kết quả giảm nghèo bền vững tại mỗi địa phương cũng như trong cả nước.

 
Truyền thông nâng cao hiệu quả giảm nghèo bền vững
Cán bộ, chiến sỹ đồn biên phòng hướng dẫn các bà con dân tộc thiểu số tỉnh Lai Châu kỹ thuật trồng
và chăm sóc lúa

 
Báo cáo kết quả về công tác truyền thông, thông tin về Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết, hiện các bộ, ngành, địa phương đã phối hợp với cơ quan Báo, Đài phát thanh, truyền hình bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú; thực hiện biên soạn, in và phát hành các tin bài, phim tài liệu, tuyên truyền về chính sách, chương trình giảm nghèo, về các gương hộ nghèo làm kinh tế giỏi vươn lên thoát nghèo, các tổ chức, đoàn thể, cá nhân thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và giảm nghèo. Các nội dung thông tin về các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo và hộ nghèo được truyền tải đến với người dân. Các đơn vị cũng chú trọng sản xuất các chương trình, truyền hình phát thanh có nội dung tuyên truyền nâng cao nhận thức chung về giảm nghèo phù hợp dành riêng cho từng vùng, miền, địa phương.

Bên cạnh đó, các hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong công tác giảm nghèo cũng đã được triển khai với nhiều hình thức, mang lại hiệu quả tích cực. Thông qua truyền thông đã động viên, hướng dẫn người nghèo, hộ nghèo có kiến thức, kinh nghiệm trong lao động, sản xuất, chủ động vươn lên thoát nghèo, không trông chờ, ỷ lại vào sự giúp đỡ của Nhà nước và xã hội.

Các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã chủ động xây dựng tài liệu, tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cho các cán bộ trực tiếp làm công tác giảm nghèo, các đối tượng tham gia thực hiện Chương trình. Qua đó, đã tổ chức 1.142 lớp tập huấn cho 148.456 lượt cán bộ làm công tác giảm nghèo; 27 đoàn học tập kinh nghiệm; khoảng 48.000 người dân được tập huấn, hướng dẫn, tư vấn tạo sinh kế, hướng nghiệp, học nghề, tìm kiếm việc làm, nâng cao năng lực sản xuất, nâng cao thu nhập để vươn lên thoát nghèo.

Đặc biệt, công tác truyền thông nhằm giảm nghèo bền vững được triển khai tại dự án 6: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 đã đạt được những kết quả tích cực. Trong đó, thực hiện tiểu dự án 1 (Giảm nghèo về thông tin): Các bộ, cơ quan trung ương thực hiện các nội dung sản xuất, phát hành các ấn phẩm truyền thông theo quy định; xây dựng, phát triển nền tảng công nghệ cung cấp xuất bản phẩm, báo điện tử.

Đối với cơ quan Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội đã tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn cho các đối tượng thuộc cơ quan, tổ chức theo phân cấp quản lý. Theo kế hoạch, năm 2022-2023, các cơ quan Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho khoảng 1.000 các bộ thuộc đối tượng quản lý.

Các địa phương đã triển khai tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông cơ sở; Sản xuất và phát sóng các chương trình phát thanh và truyền hình trên hệ thống Đài Phát thanh, truyền hình các cấp; Xuất bản và phát hành sách chuyên đề, chuyên san, xây dựng video clip thông tin, tuyên truyền đến các đối tượng thụ hưởng của Chương trình nhằm tăng cường khả năng tiếp cận thông tin của người dân cả nước, nhất là người dân ở vùng đặc biệt khó khăn, xã đảo, huyện đảo.

Ngoài ra, các địa phương cũng quan tâm bố trí nguồn lực để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đặc thù của Tiểu dự án, cụ thể:  Năm 2022, một số tỉnh đã triển khai phát triển 98 đài truyền thanh xã cho các xã chưa có đài truyền thanh ở khu vực có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn và thiết lập mới 03 cụm thông tin điện tử tại khu vực cửa khẩu quốc tế đường bộ. Năm 2023, dự kiến các địa phương tổ chức triển khai thực hiện được một số nhiệm vụ đặc thù: Thiết lập mới 03 cụm thông tin điện tử tại khu vực cửa khẩu quốc tế đường bộ; Triển khai sửa chữa, thay thế thiết bị hư hỏng đối với 10 cụm thông tin điện tử đã được thiết lập trong giai đoạn 2011-2015 bằng nguồn vốn nhà nước để đảm bảo yêu cầu của công tác thông tin, tuyên truyền trong thời gian tới; Hỗ trợ duy trì, vận hành 1.589 điểm cung cấp dịch vụ thông tin công cộng tại các điểm cung cấp dịch vụ bưu chính công cộng phục vụ tiếp cận thông tin của Nhân dân ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã đảo, huyện đảo; Triển khai phát triển 341 đài truyền thanh xã cho các xã chưa có đài truyền thanh ở khu vực có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn; Nâng cấp, chuyển đổi 254 đài truyền thanh xã sang công nghệ mới cho các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã đảo và huyện đảo.

Tại tiểu dự án 2 (Truyền thông về giảm nghèo đa chiều) với mục tiêu: Tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội về công tác giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững nhằm khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường vươn lên thoát nghèo của người dân và cộng đồng; nâng cao khả năng tiếp cận và thụ hưởng trợ giúp pháp lý, huy động nguồn lực để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững; tuyên truyền các gương điển hình, sáng kiến, mô hình tốt về giảm nghèo để thúc đẩy, nhân rộng và lan tỏa trong xã hội. Đến nay, đã tổ chức 450 lớp tập huấn cho 28.291 lượt cán bộ làm công tác giảm nghèo; 262 chương trình phong trào; 621 băng rôn, pano.

Đối với nhiệm vụ truyền thông, đổi mới phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, phát huy nội lực vươn lên “thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no” của người dân và cộng đồng, phấn đấu “Vì một Việt Nam không còn đói nghèo” - Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 666/QĐ-TTg, ngày 02/6/2022 về Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2021-2025. Theo đó, các bộ, ngành, địa phương đã xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025; Phối hợp với Trung ương Ủy ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam huy động các nguồn lực xã hội để thực hiện hỗ trợ người nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, khuyến khích người nghèo chủ động vươn lên thoát nghèo bền vững. Phối hợp với các bộ, ngành, đơn vị và các cơ quan báo chí tuyên truyền các gương hộ nghèo làm kinh tế giỏi vươn lên thoát nghèo, các tổ chức, đoàn thể, cá nhân thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và giảm nghèo.

Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình MTQG phối hợp với Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp phát động và tổ chức thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025. Một số hoạt động cụ thể: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội - Mặt trận Tổ quốc cùng cấp đã ký Chương trình phối hợp để tuyên truyền, vận động, giám sát thực hiện Chương trình gắn với Phong trào.

Các địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch truyền thông thực hiện Chương trình với các hình thức, phương thức phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, đặc điểm tập quán vùng miền và khả năng ngân sách của địa phương triển khai các hoạt động, như: Sản xuất các ấn phẩm truyền thông, tổ chức các buổi tọa đàm, đối thoại, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ các cấp về công tác giảm nghèo nói chung và thực hiện Chương trình nói riêng,...

Công tác tuyên truyền nhằm giảm nghèo bền vững được các địa phương triển khai thực hiện với phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”. Đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở đã có những hướng dẫn cụ thể từ hình thức đến triển khai cụ thể các nhiệm vụ trong hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo vay vốn đầu tư phát triển sản xuất; thông tin về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; hỗ trợ hộ đăng ký thoát nghèo… Tuyên truyền nhân rộng các mô hình giảm nghèo từ việc hỗ trợ giống cây trồng, con vật nuôi có giá trị kinh tế cao theo hướng sản xuất hàng hóa, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa bàn theo kế hoạch và mục tiêu đã đề ra…

Có thể thấy, với nhiều hình thức tuyên truyền, vận động thiết thực đã tạo nên sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân cùng chung tay thực hiện công tác giảm nghèo; nhiều hộ nghèo trên địa bàn các tỉnh, thành phố trong cả nước đã có sự thay đổi và chuyển biến nhận thức đối với mục tiêu giảm nghèo của Đảng và Nhà nước đã đề ra; khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên của người nghèo và sử dụng có hiệu quả các chính sách và nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, của cộng đồng để thoát nghèo. Nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể và Nhân dân về công tác giảm nghèo có nhiều chuyển biến tích cực; nhiều hộ nghèo, người nghèo có ý thức, ý chí chủ động vượt khó, vươn lên thoát nghèo.

Cũng thông qua hoạt động truyền thông, các chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước được triển khai kịp thời, đầy đủ đến tận người dân, có hiệu quả và đúng quy định; người nghèo được tiếp cận nhanh chóng, thuận lợi, phát huy tác dụng của các chính sách hỗ trợ về y tế, giáo dục, tín dụng, thông tin, điện, nước sạch vệ sinh môi trường, giải quyết việc làm, nhà ở và các hỗ trợ đột xuất khác… Những hoạt động đó thực sự góp phần giúp đỡ người nghèo cải thiện đời sống, vượt qua khó khăn để thoát nghèo. Cùng với đó, việc tuyên truyền đẩy mạnh phong trào thi đua giảm nghèo cũng đã đi vào cuộc sống và hướng tới mục tiêu cao đẹp “không để ai bị bỏ lại phía sau”./.
Gia Linh
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top