Vài nét công tác thống kê Bộ Tài nguyên và Môi trường

10/03/2022 - 03:39 PM
Trong những năm qua, công tác thống kê của ngành Tài nguyên và Môi trường được triển khai thực hiện, bước đầu đạt được một số kết quả nhất định, đã xác định được các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của công tác thống kê ngành theo từng giai đoạn; từng bước xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về công tác thống kê ngành; đã triển khai điều tra thu thập số liệu thống kê đối với các chỉ tiêu thống kê quốc gia và chỉ tiêu thống kê ngành, cung cấp kịp thời thông tin thống kê phục vụ chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ ngành và địa phương đối với công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh và phục vụ người dân, doanh nghiệp.
 
Theo quy định tại Nghị định số 97/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, Bộ TN&MT là cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp 05 chỉ tiêu, trong đó có 02 chỉ tiêu kỳ báo cáo là năm (Diện tích và cơ cấu đất; Tỷ lệ chất thải nguy hại được thu gom xử lý); 01 chỉ tiêu kỳ báo cáo là 02 năm (Lượng phát thải khí nhà kính bình quân đầu người); 02 chỉ tiêu kỳ báo cáo là 05 năm (Tỷ lệ diện tích các khu bảo tồn thiên nhiên; Diện tích đất bị thoái hóa).
 
Ngành đã thực hiện nghiêm túc việc xây dựng và bảo hành hệ thống chi tiêu thống kê ngành Tài nguyên và Môi trường; chế độ báo cáo thống kê ngành Tài nguyên và Môi trường; phân loại thống kê ngành Tài Nguyên và Môi trường.
 
Trên cơ sở số liệu báo cáo của các đơn vị, Vụ Kế hoạch - Tài chính đã tổng hợp số liệu báo cáo thống kê ngành TN&MT năm 2020 và đánh giá chất lượng báo cáo thống kê (Tổng số biểu mẫu báo cáo là 121 biểu, số biểu thống kê đạt yêu cầu 82 biểu (chiếm 68%), số biểu thống kê chưa đầy đủ số liệu: 17 biểu (chiếm 14%) và không có số liệu báo cáo 22 biểu (chiếm 18%).
 
Về công tác phối hợp, chia sẻ thông tin thống kê với Tổng cục Thống kê, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ động phối hợp với Tổng cục Thống kê trong việc xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan về công tác thống kê.
 
Hàng năm, đã tổng hợp, báo cáo các chỉ tiêu thống kê quốc gia được giao chủ trì thu thập, tổng hợp; cung cấp số liệu phục vụ xây dựng Niên giám thống kê theo yêu cầu của Tổng cục Thống kê.
 
Lập đầy đủ hồ sơ thẩm định đối với Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành và Chế độ báo cáo thống kê ngành gửi Tổng cục Thống kê để thẩm định về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê trước khi ban hành theo quy định.
 
Hiện, ngành Tài nguyên và Môi trường tiếp tục đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong công tác thống kê.
 
Căn cứ các chỉ tiêu thống kê và chế độ báo cáo thống kê ngành, các đơn vị trực thuộc Bộ đã thực hiện rà soát, tổng hợp, cập nhật, chuẩn hóa nguồn dữ liệu thống kê hàng năm. Số liệu báo cáo thống kê của ngành được tổng hợp và đăng tải, cập nhật tại các địa chỉ Trang web thông tin thống kê: thke.monre.gov.vn và bctk.monre.gov.vn, giúp công khai thông tin và tiện lợi khi tra cứu số liệu.
 
Đối với các cuộc điều tra thống kê chuyên ngành, các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã từng bước ứng dụng xây dựng phiếu điều tra điện tử thay cho phiếu giấy trong các cuộc điều tra; áp dụng quy trình tổng hợp, phổ biến thông tin với các văn bản, hồ sơ công việc qua hệ thống mạng nội bộ; xây dựng các mẫu báo cáo nhiệm vụ theo chuyên ngành phù hợp với mục đích quản lý hành chính của từng đơn vị. Bộ cũng đã tập trung đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, xây dựng phần mềm nhằm đáp ứng nhu cầu ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ.
 
Hiện nay, các đơn vị đang thực hiện rà soát chuẩn hóa nguồn dữ liệu thống kê hiện có của Bộ theo các chỉ tiêu thống kê và biểu mẫu báo cáo thống kê quy định; tiếp tục đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bộ tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã giao nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống thống kê nhà nước.
 
Trong thời gian tới, ngành Tài Nguyên và Môi trường tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc thống kê Bộ, ngành theo quy định của Luật Thống kê; Luật sửa đổi bổ sung một số điều và Phụ lục danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê.
 
Triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2014/QĐ-TTg ngày 01/12/2021.
 
Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trong Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 643/QĐ-TTg ngày 11/5/2017; Đề án ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong hệ thống thống nhà nước giai đoạn 2017 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030./.
(Nguồn: Bộ Tài Nguyên và Môi Trường)
 
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top