Việt Nam được đánh giá cao về tốc độ phục hồi sau đại dịch

25/07/2022 - 03:10 PM
Theo Nikkei Asia đánh giá, vi vic kim soát hiu qu dch bnh, t l bao ph vc xin và m ca nn kinh tế, Vit Nam tăng 48 bc, xếp th 14 trong bng xếp hng 121 quc gia và vùng lãnh th da trên Ch s phc hi Covid-19.
 
Tăng 48 bc trong Ch s Phc hi Covid-19

Ch s Phc hi Covid-19 đánh giá các quc gia và vùng lãnh th trong ng phó vi lây nhim, trin khai tiêm vaccine Covid-19 và tính di chuyn trong xã hi. Đc trưng ca ch s này là t l lây nhim, t vong thp, mđ tiêm chng tt hơn, các hn chế di chuyn tt hơn. V trí xếp hng càng cao, quc gia và vùng lãnh th đó càng gn vi kh năng phc hi.

 
 
Ảnh minh họa, nguồn Internet

Theo Nikkei Asia, năm 2021, Vit Nam còn  v trí cui trong bng xếp hng Ch s Phc hi Covid-19, tuy nhiên, đến tháng 5/2022 đã tăng 48 bc, lên v trí th 14. S ci thin rõ ràng nht là g b giãn cách xã hi, sau khi Vit Nam cho phép hc sinh, sinh viên tr li trưng hc và doanh nghip m ca tr li.

Bên cnh đó, Vit Nam cũng là quc gia đu tiên  Đông Nam Á min tt c các quy đnh v xét nghim, tiêm chng và cách ly cho khách du lch nưc ngoài. Vit Nam đã ngng yêu cu kết qu xét nghim khi nhp cnh t tháng 5/2022. Nikkei Asia đánh giá, đây là bưc tiến ln ca Vit Nam trong ni lng các bin pháp ngăn nga Covid-19 và cũng là thành qu mà ít quc gia  Châu Á đđưc. S thay đi chính sách này mang li tín hiu tt cho khách du lch, các nhà qun lý chui cung ng và bt k bên nào khác da vào lung giao thông thông sut qua biên gii. Đây cũng là du hiu cho thy Vit Nam đang trên con đưng thoát khđi dch.

Theo Nikkei Asia, vi hơn 80% dân s đưc tiêm chng đđ và 60% đưc tiêm liu nhc li, Vit Nam nhđưc 27/30 đim v mđ bao ph vc-xin. Theo T chc Y tế Thế gii (WHO), vaccine Covid-19 đưc trin khai  Vit Nam tính đến ngày 8/5/2022 gm 46% là vaccine mRNA do Pfizer và Moderna sn xut, 28% là vaccine vector virus ca AstraZeneca và 23% là vaccine thông thưng t nhà sn xut Trung Quc Sinopharm.

 

B Y tế Vit Nam cho biết, đã có đ liu vaccine Covid-19 đ tiêm liu th 3 và th 4 cho nhng ngưđ điu kin t 18 tui tr lên.

Trin vng kinh tế Vit Nam năm 2022

Mc dù tình hình thế gii có nhiu din biến phc tp, nhưng nhìn chung nn kinh tế Vit Nam tiếp tc phc hi, mt s t chc quc tế d báo lc quan v trin vng kinh tế Vit Nam trong năm nay.

Theo đó, Ngân hàng Phát trin Châu Á (ADB) d báo tăng trưng kinh tế Vit Nam s phc h mc 6,5% năm 2022 và đt 6,7% năm 2023. ADB đưa ra d báo sau khi xem xét nhiu yếu t bao gm vic chính ph chuyn hưng chính sách trong kim soát dch bnh, bao ph din rng vc xin nga Covid-19, m ca du lch, chương trình phc hi và phát trin kinh tế vi các gii pháp kích thích tài chính và tin t, giúp thúc đy tăng trưng công nghip và nông nghip.

Tuy nhiên, báo cáo cũng ch ra nhng ri ro mà nn kinh tế Vit Nam phđi mt. Nhng ri ro trong ngn hn có th cn tr tiến trình phc hi Vit Nam là tình trng mc Covid-19 cao k t gia tháng 3/2022; mc tăng trưng chm li ca nn kinh tế toàn cu, phc hi chm li và giá du thế gii tăng mnh nh hưng đến hođng xut nhp khu và lm phát. Mđ phc hi cũng ph thuc vào vic Chính ph trin khai nhanh chóng và hiu qu chương trình phc hi và phát trin kinh tế.

Ngân hàng Thế gii (WB) d báo tăng trưng GDP Vit Nam s đt 5,3% năm 2022, sau đó s đnh tr li quanh mc 6,5%. Các chuyên gia ca WB cho rng, lĩnh vc dch v đưc k vng s phc hi tng bưc khi lòng tin ca ngưi tiêu dùng đưc khôi phc và du lch khách quc tế d kiến s đưc khôi phc dn t gia năm 2022.

WB nhđnh, kim ngch xut khu các mt hàng chế biến, chế tđưc d báo s tăng vi tđ ch
hơn do tăng trưng  các th trưng xut khu ch lc ca Vit Nam như Hoa K, Liên minh Châu Âu và Trung Quc chng li.
 
Qu Tin t quc tế (IMF) h d báo tăng trưng kinh tế toàn cu năm 2022 xung mc 3,6%, nhưng tin rng, ti Vit Nam, tiến trình phc hi kinh tế s mnh lên t vic thc thi Chương trình phc hi và phát trin kinh tế xã hi. IMF d báo, GDP Vit Nam s tăng trưng  mc 6% trong năm 2022 và 7,2% trong năm 2023.

Ông Francois Painchaud, Trưng đi din IMF ti Vit Nam cho biết, vic ban hành Chương trình Phc hi và Phát trin kinh tế là kp thi và phù hđ thúc đy s phc hi kinh tế. Kích thích tài khóa trong khuôn kh chương trình này trong năm 2022 - 2023 giúp tăng cưng phc hi, cha lành các vết so do đi dch gây ra, đng thi giúp tăng trưng bn vng và bao trùm. Tăng trưng Vit Nam đưc d báo s đt 6% vào năm 2022 và 7,2% trong năm 2023. Lm phát d kiến s tăng lên, nhưng vn thp hơn mt chút so vi mc tiêu ca Ngân hàng Nhà nưc là 4%. Vn s có nhng ri ro và s bđnh đáng k đi vi trin vng kinh tế. Ri ro đi vi tăng trưng nghiêng v phía tăng trưng chm li, trong khi ri ro đi vi lm phát nghiêng v phía tăng lm phát.

Tuy nhiên, theo IMF, s phc hi ca Vit Nam din ra chưđng đu. K t khi ni lng các hn chế, s phc hi kinh tế phn lđưc h tr bi s phc hi mnh m ca khu vc chế biến chế to và xut khđưc h tr bi các chính sách kinh tế vĩ mô ni lng. Tăng trưng trong quý IV/2021 và quý I/2022  mc khong 5% vn thp hơn mc trưđi dch do cu trong nưc và hođng dch v còn yếu, mc dù đang ci thin trong thi gian gđây.

Có th nói, kinh tế Vit Nam đang trên đà phc hi nhanh, có nhiu tín hiu tích cc, khi sc sau thi k “đóng băng” bi Covid-19 và đưc các t chc quc tế đánh giá cao. Ch s tiêu dùng, lm phát tăng sau dch khá cao nhưng vn trong tm kim soát. Vì vy, theo các t chc quc tế, Vit Nam cn tn dng cơ hi thu hút thêm đu tư, phát trin thêm ni lđ nn kinh tế ca Vit Nam tht s "kho", có kh năng chng chu vi nhng biến c tương t nếu xy ra trong tương lai.
 

Trúc Linh

 

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top