Việt Nam nỗ lực với cam kết phát thải ròng bằng 0

24/11/2022 - 11:27 AM
Ti Hi ngh thưng đnh v biến đi khí hu ca Liên Hp quc năm 2021 (COP26), Vit Nam đã cam kết s đt phát thi ròng bng 0 vào năm 2050. Đây đưc coi là cam kết mnh m đi vi mt quc gia đang phát trin da trên các nguyên liu hóa thch vi lưng phát thi tương đi ln. Vì vy, đ có th hin thc đưc cam kết này, Vit Nam cn huy đng s tham gia đóng góp ca c xã hi, đc bit là t phía các doanh nghip trên c nưc.

Phát thi khí nhà kính t hin thc trưc mt

Phát thi khí nhà kính do con ngưi to ra đưc coi là nguyên nhân chính dn đến biến đi khí hu, thách thc ln nht đi vi thế gii hin nay. Vit Nam là mt trong nhng quc gia d b tn thương nht trưc biến đi khí hu vi các hin tưng lũ lt, hn hán, nưc bin dâng, xâm thc mn; xếp th 13 trong bng xếp hng Ch s Ri ro Khí hu 2021. Theo phân tích ca Vin Tài nguyên thế gii v nh hưng ca biến đi khí hu, đc bit là lũ lt đến GDP, Vit Nam đng th 4 trong s 164 quc gia đưc kho sát v tác hi nghiêm trng ca lũ lt đến toàn nn kinh tế, làm thit hi khong 2,3% GDP mi năm. Còn Ngân hàng Thế gii (WB) đưa ra d báo biến đi khí hu có th gây nh hưng 1,5% tng sn phm quc ni ca Vit Nam t nay đến năm 2050 và s tác đng tiêu cc đến thành tu vĩ mô, ci cách th chế, đm bo mc tiêu bn vng môi trưng ca Vit Nam.

Nông nghip là ngành chu nhiu thit hi nht bi theo ưc tính, nếu mc nưc bin dâng cao thêm 1m mà không có bin pháp phòng nga hu hiu thì khong 40% din tích Đng bng sông Cu Long (ĐBSCL), 11% din tích Đng bng sông Hng (ĐBSH) và 3% din tích ca các tnh khác thuc vùng ven bin s b ngp. Lũ lt s khiến gn 50% din tích đt nông nghip vùng ĐBSCL b ngp chìm không còn kh năng canh tác.

Bên cnh nông nghip, lĩnh vc khai khoáng, lâm nghip, thy sn cũng đưc đánh giá là có giá tr tn tht cao các vùng kinh tế do biến đi khí hu gây ra. Các tác đng ri ro thiên tai và biến đi khí hu đến các doanh nghip ngành này ch yếu là: Gián đon sn xut kinh doanh, năng sut lao đng b gim, suy gim doanh thu, b gián đon kênh vn chuyn, gia tăng chi phí sn xut, mng lưi phân phi đình tr, gim cht lưng sn phm, thiết ht nhân lc, thiếu ngun cung nguyên liu sn xut. Nghiên cu ca WWF Vit Nam cho thy, năm 2019, giá tr tn tht ca ngành ngành khai khoáng cao nht khong 1,8 t đng, ngành nông nghip thit hi khong 962 triu đng, ngành công nghip thit hi khong 712 triu đng, ngành xây dng thit hi khong 669 triu đng do biến đi khí hu gây ra.

Tuy nhiên, cn nhìn nhn mt thc tế rng, Vit Nam hin cũng đang là mt ngun phát thi mi ni. Trong vài thp k gn đây, Vit Nam đang phát trin rt nhanh chóng da vào ngun nguyên liu hóa thch vn là tài nguyên ca đt nưc khiến cho Vit Nam tr thành ngun phát thi khí nhà kính nhanh nht Tiu vùng sông Mê-kông m rng.

 
Việt Nam nỗ lực với cam kết phát thải ròng bằng 0
Ảnh minh họa, nguồn Internet

Nhn thc đưc nhng tác đng khc lit ti môi trưng Chính ph Vit Nam đã rt tích cc coi trng n lc gim nh biến đi khí hu. Trong Đóng góp do Quc gia t Quyết đnh (NDC) bn điu chnh, Vit Nam cam kết ct gim 9% khí nhà kính so vi kch bn thông thưng (BAU) và 27% vi h tr quc tế vào năm 2030. Đc bit ti Hi ngh thưng đnh v biến đi khí hu ca Liên Hp quc năm 2021, Vit Nam cam kết đt phát thi ròng bng 0 vào năm 2050. Phát thi ròng bng 0 (Net Zero) là s cân bng lưng khí nhà kính do hot đng ca con ngưi to ra vi mt lưng tương đương đưc loi b khi bu khí quyn. Bên cnh đó, Vit Nam cũng cam kết s chm dt nn phá rng vào năm 2030, không xây dng nhà máy đin than mi sau năm 2030 và loi b năng lưng đin than vào năm 2040. Nhng cam kết trên đã th hin quyết tâm cao đ ca Vit Nam phát thi khí nhà kính.

S vào cuc ca Chính ph

Đ thc hin các ni dung đã cam kết v Net Zero, Chính ph Vit Nam đã vào cuc mnh m bng hàng lot các ch trương, chính sách. Trong đó phi k đến Ngh đnh 06/2022/NĐ-CP v gim phát thi khí nhà kinh và bo v tng ô-zôn. Ngh đnh này quy đnh chi tiết mt s điu ca Lut Bo v môi trưng, trong đó bao gm điu 91 v gim nh phát thi khí nhà kính, Điu 92 v bo v tng ô-zôn, Điu 139 v t chc và phát trin th trưng carbon. Mc tiêu gim nh phát thi khí nhà kính đưc Th tưng Chính ph phê duyt trong Đóng góp do quc gia t quyết đnh (NDC), bao gm mc tiêu gim nh phát thi khí nhà kính cho các lĩnh vc năng lưng, nông nghip, s dng đt và lâm nghip, qun lý cht thi, các quá trình công nghip phù hp vi điu kin phát trin kinh tế - xã hi ca đt nưc và các điu ưc quc tế mà nưc Cng hòa xã hi ch nghĩa Vit Nam là thành viên.

Chiến lưc hưng đến Net Zero cũng là mt phn ca kinh tế xanh và tăng trưng xanh. Trong nn kinh tế xanh, các khon đu tư kinh tế không ch góp phn to ra vic làm mi và ci thin thu nhp mà còn góp phn gim phát thi và các vn đ v môi trưng, s dng bn vng và hiu qu các ngun tài nguyên cũng như bo v loi và các h sinh thái. Chiến lưc quc gia v tăng trưng xanh giai đon 2021-2030, tm nhìn 2050 đưc Th tưng Chính ph phê duyt ti Quyết đnh 1658/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 đt ra mc tiêu đến năm 2030, cưng đ phát thi khí nhà kính trên GDP gim ít nht 15% so vi năm 2014; đến năm 2050, cưng đ phát thi khí nhà kính trên GDP gim ít nht 30% so vi năm 2014. Đng thi chuyn đi mô hình tăng trưng theo hưng xanh hóa các ngành kinh tế, áp dng mô hình kinh tế tun hoàn thông qua khai thác và s dng tiết kim, hiu qu tài nguyên thiên nhiên và năng lưng da trên nn tng khoa hc và công ngh, ng dng công ngh s và chuyn đi s, phát trin kết cu h tng bn vng đ nâng cao Cht lưng tăng trưng, phát huy li thế cnh tranh và gim thiu tác đng tiêu cc đến môi trưng.

Chiến lưc bo v môi trưng quc gia đến năm 2030, tm nhìn đến năm 2050 đưc phê duyt theo Quyết đnh s 450/QĐ-TTg ngày 13/4/2022 do Phó Th tưng Lê Văn Thành ký ban hành đã xác đnh: Đy mnh phát trin năng lưng tái to, s dng nhiên liu sch, s dng vt liu xây dng không nung, thân thin vi môi trưng; kim soát các cht làm suy gim tng ô-zôn t các hot đng sn xut và tiêu dùng. Thiết lp và nhân rng các mô hình phát trin kinh tế carbon thp. Áp dng các mô hình kinh tế tun hoàn, thc hin qun lý tng hp cht thi rn; kim soát và gim phát thi khí mêtan t các bãi chôn lp cht thi.

Vai trò và đóng góp ca doanh nghip

Ni dung Đóng góp do Quc gia t Quyết đnh năm 2020 ca Vit Nam đã nêu rng, các doanh nghip là mt trong nhng nhóm tác nhân chính có vai trò quan trng trong vic thc hin các cam kết ca Vit Nam. Điu này là hin nhiên, bi, các doanh nghip trên toàn cu đóng góp ti 70% lưng khí thi carbon ca thế gii. Ti Vit Nam, các doanh nghip đóng góp phn ln vào GDP và thúc đy phát trin kinh tế - xã hi, đng thi cũng chiếm phn ln lưng phát thi khí nhà kính do các hot đng sn xut kinh doanh. Do đó, doanh nghip có vai trò khá quan trng trong các hành đng chung ca Vit Nam đ thc hin các cam kết.
Hơn thế na, vic tuân theo các nguyên tc v phát thi đi vi các doanh nghip ngày nay là mt trong các yêu cu bt buc trong xu thế hi nhp kinh tế toàn cu. Qun lý ri ro ca biến đi khí hu đang nhanh chóng tr thành mt yếu t cn thiết nếu doanh nghip mun đm bo s thnh vưng lâu dài và đt đưc li ích thương mi. Hin nay, có hơn 190 quc gia và vùng lãnh th đã thông qua Tha thun Paris, mt hip ưc quc tế ràng buc v mt pháp lý v biến đi khí hp to COP21 năm 2015. Qua đó, các nhà đu tư, ngưi tiêu dùng đã có nhng yêu cu cht ch hơn, đòi hi s cam kết ca các doanh nghip trong thc hin các hành đng bo v môi trưng. Khi đng ngoài các cam kết, doanh nghip s có nhiu kh năng phi đi mt vi các vn đ như: Không tuân th các quy đnh ca Chính ph, đu tư thua l, b b li phía sau, b đe da bi s bt n ca chui cung ng và tiếp tc chu nh hưng ca các hin tưng thi tiết khc nghit.

Bên cnh đó, khi đưa mc tiêu Net Zero vào chiến lưc kinh doanh, doanh nghip s có cơ hi đ tái đnh v, xác đnh và chuyn đi mc đích s dng các sn phm và dch v hin có thành các dch v có năng sut cao hơn, cht lưng tt hơn. Thêm vào đó, đ thúc đy quá trình thc hin cam kết, nhiu ngun vn đu tư cũng ưu tiên s dng cho các doanh nghip có cam kết hành đng vì khí hu. Điu này cũng to cơ hi đc bit cho các doanh nghip đu tư cho quá trình chuyn đi bng cách m rng phm vi các ngun vn truyn thng.

Đ thc hin mc tiêu phát thi ròng bng 0, trưc hết, doanh nghip cn xây dng báo cáo khí hu rõ ràng. Báo cáo này s giúp to dng nim tin vi các bên đi tác, th hin thông đip rõ ràng đến th trưng, chui cung ng, nhân viên chính ph rng doanh nghip đó minh bch và có trách nhim trong quá trình chuyn đi ca mình. Ngh đnh 06/2022/NĐ-CP cũng quy đnh rõ các cơ s phát thi khí nhà kính thuc danh mc theo Quyết đnh d 01/2022/QĐ-TTg ca Th tưng Chính ph phi thc hin gim nh phát thi khí nhà kinh theo kế hoch do doanh nghip xây dng bng cách: Cung cp d liu và thông tin liên quan đến kim kê khí nhà kính theo hưng dn ca B tài Nguyên và Môi trưng và thc hin các bin pháp gim phát thi khí nhà kính k t năm 2023; Kim kê phát thi khí nhà kính, xây dng và thc hin kế hoch gim phát thi khí nhà kính t năm 2025.

Gii pháp tt nht đ gii bài toán carbon thp cho doanh nghip hin nay là tp trung vào s chuyn dch năng lưng thông qua s dng năng lưng tái to, thc hành s dng năng lưng tiết kim và hiu qu, qun lý năng lưng thông qua giám sát và kim soát năng lưng. Thc tế cho thy, phát trin ngun năng lưng tái to đang dn chiếm v trí quan trng trong s phát trin kinh tế bn vng các quc gia do li ích to ln ca vic tn dng ti đa ngun tài nguyên thiên nhiên vô tn như gió, mt tri, nưc, sóng bin…, đng thi góp phn gim tác đng ca hiu ng nhà kính và biến đi khí hu. Ngoài ra, s dng năng lưng tiết kim và hiu qu mang li rt nhiu li ích: Gim phát thi khí nhà kính, gim nhu cu nhp khu năng lưng và gim chi phí cho doanh nghip. Ci thin hiu sut s dng năng lưng là la chn tiết kim hơn nhiu so vi chuyn đi sang năng lưng tái to và thưng là cách nhanh nht đ gim s dng năng lưng hoá thch. Các gii pháp trên cũng s góp phn thúc đy doanh nghip sn sàng th hin kh năng thích ng nhanh chóng và đưa ra các gii pháp sáng to thúc đy s chuyn đi hưng đến phát trin bn vng./.

 
Duy Hưng
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top