Xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới – nhiệm vụ quan trọng của Đại hội Đảng lần thứ XIII

18/05/2023 - 09:52 AM
Nhận thức sâu sắc vai trò của đạo đức và đạo đức cách mạng của Đảng Cộng sản, trong quá trình chuẩn bị thành lập Đảng, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã đề cao vấn đề đạo đức. Trong tác phẩm Đường cách mệnh (1927), Nguyễn Ái Quốc đặt lên trước hết tư cách một người cách mệnh với 23 điều về tự mình rèn luyện, đối với người khác và đối với công việc. Tự mình rèn luyện đặt ra nhiều nội dung lớn, đặc biệt là: cần kiệm cả quyết sửa lỗi mình, vị công vong tư, không hiếu danh, không kiêu ngạo, nói thì phải làm, giữ chủ nghĩa cho vững, hy sinh, ít lòng tham muốn về vật chất… Đối với từng người thì khoan thứ, với đoàn thể thì nghiêm. Với công việc phải xem xét hoàn cảnh kỹ càng, quyết đoán, dũng cảm, phục tùng đoàn thể. Đó thực sự là tuyên ngôn về đạo đức cách mạng và cũng là yêu cầu đặt ra về đạo đức đối với Đảng và mỗi người cách mạng.
 
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra Đảng chân chính cách mạng phải thấm nhuần đạo đức cách mạng. Đạo đức đó hội tụ đạo đức của mỗi người cách mạng. Hồ Chí Minh coi đạo đức là gốc. “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”.
 
Trong Di chúc, Người nêu rõ: “Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân”.
 
Thực hiện lời dạy của Người, trong những năm qua, Đảng ta đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận quan trọng về công tác xây dựng Đảng, trong đó nhấn mạnh xây dựng Đảng về đạo đức và xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên.
 
Trong tình hình mới, xây dựng đạo đức cách mạng phù hợp với điều kiện mới là một trong những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra.
 
Thực hiện Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 01/12/2021 của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính tri; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Kế hoạch số 126-KH/BTGTW, ngày 18/3/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới; Kế hoạch số 198-KH/BTGTW, ngày 09/8/2022 về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung triển khai xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới, ngày 12/12/2022, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Kế hoạch số 232/KH/BTGTW về tổ chức Hội thảo khoa học xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.
 
Theo kế hoạch, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức vào ngày 19/5/2023. Đây là hội thảo cấp quốc gia, có nhiều bài tham luận sẽ tập trung vào các vấn đề: Nghiên cứu làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn, tính cấp thiết, tính khả thi, tính pháp lý của việc xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Làm rõ và thống nhất nội hàm với các chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên trong các mối quan hệ với Tổ quốc, nhân dân; Đảng, hệ thống chính trị; công việc; bản thân và gia đình; mọi người, bạn bè quốc tế; các thế lực thù địch. Làm rõ và thống nhất nội hàm các giá trị đạo đức của cán bộ, đảng trong giai đoạn mới theo hệ giá trị: Trung thành, kiên định; vì nước, vì dân; tận tụy, sáng tạo; cần kiệm liêm chính; dân chủ, kỷ cương; đoàn kết, nghĩa tình; tiên phong, gương mẫu; học tập suốt đời.
 
Hội thảo sẽ là một diễn đàn để các nhà khoa học, các nhà lý luận, các nhà nghiên cứu trao đổi, bàn luận về những yêu cầu cấp thiết đặt ra, những quan điểm luận chứng, tiêu chuẩn cần và đủ trong xây dựng nội dung chuẩn mực đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tinh hình mới. Từ đó, đúc rút, khái quát những luận điểm cốt lõi, cần thiết, phục vụ xây dựng nội dung chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Đây cũng sẽ là đợt sinh hoạt học tập thiết thực đáp ứng nhiệm vụ đặt ra trong việc xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên theo Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 01/12/2021 của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 21/KL-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng./.
Bích Ngọc

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top