Xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã theo Luật Thống kê sửa đổi

10/08/2022 - 11:06 AM
 
S cn thiết xây dng h thng ch tiêu cp tnh, cp huyn, cp xã
H thng ch tiêu thng kê cp tnh, cp huyn, cp xã ban hành kèm theo Quyết đnh s 54/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2016 ca Th tưng Chính ph đưc xây dng trên cơ s h thng ch tiêu thng kê quc gia ban hành theo Lut Thng kê. Kết qu báo cáo ca đa phương v vic thu thp, tng hp s liu thng kê trên đa bàn tnh, thành ph trc thuc Trung ương thc hin theo Quyết đnh này, v cơ bn đáp ng thông tin đu vào quan trng cho h thng ch tiêu thng kê quc gia yêu cu qun lý trên đa bàn trong thi qua.

Đến nay, Ph lc Danh mc ch tiêu thng kê quc gia ca Lut Thng đã đưc thay thế bng Ph lc Danh mc ch tiêu thng kê quc gia (gm 230 ch tiêu thng kê) ban hành kèm theo Lut Thng kê sa đi. Do đó, H thng ch tiêu thng kê cp tnh, cp huyn, cp xã cn phi đưc thay thế đ đm bo tính thng nht vi h thng ch tiêu thng kê quc gia; khc phc mt s hn chế tn ti, c th như sau:
 • Tên gi ch tiêu, phân t, ngun s liu, cơ quan chu trách nhim thu thp, tng hp cn thay đi phù hp vi yêu cu thc tế các quy đnh hin hành;
 • Nhu cu thông tin ca các cp lãnh đo đa phương đòi hi ngày càng cao đ đáp ng mc tiêu qun lý, điu hành kinh tế - xã hi trong thi k phát trin hi nhp nên cn b sung các k báo cáo tn sut nhanh (k tháng, k quý);
 • B sung mt s ch tiêu thng kê nhm cung cp thông tin phn ánh đy đ s vn đng ca nhng hin tưng kinh tế - xã hi mi cũng như đ đánh giá, lưng hóa vic thc hin đưng li, ch trương, chính sách pháp lut ca Đng và Nhà nưc phù hp vi điu kin thc tế mi như: Ch tiêu “Năng sut lao đng, “T trng giá tr tăng thêm ca dch v logistics trong tng sn phm trên đa bàn”; “Chi phí logistics so vi tng sn phm trên đa bàn”; “T trng giá tr tăng thêm ca kinh tế s trong tng sn phm trên đa bàn”; Thu nhp bình quân đu ngưi 01 tháng,…;
 • H thng ch tiêu thng kê cp tnh, cp huyn, cp xã hin đang thiếu vng nhng ch tiêu kinh tế tng hp, ch tiêu giá tr đ lãnh đo các cp cơ s trong vic đánh giá, ch đo điu hành xây dng kế hoch phát trin kinh tế - xã hi ca tng đa phương.
Ni dung ch yếu ca h thng ch tiêu thng cp tnh, cp huyn, cp xã
H thng ch tiêu thng kê cp tnh, cp huyn, cp xã đưc xây dng da trên các nguyên tc sau: Đáp ng nhu cu thông tin ca h thng ch tiêu thng kê quc gia yêu cu qun lý, điu hành kinh tế - xã hi ca các cơ quan Đng chính quyn đa phương các cp; Bo đm tính thng nht v tên ch tiêu, phương pháp tính, phân t ch yếu, k công b, cơ quan chu trách nhim thu thp, tng hp gia các h thng ch tiêu thng kê; Bo đm tính so sánh gia các đa phương trên phm vi c nưc; Bo đm tính kh thi v ngun s liu ngun lc thc hin; Bo đm tính phi hp, chia s thông tin gia các ngành, các cp.

H thng ch tiêu thng kê cp tnh, cp huyn, cp xã gm 2 phn:

Phn 1: Danh mc H thng ch tiêu thng kê cp tnh, cp huyn, cp xã gm: S th t; mã s; nhóm, tên ch tiêu.
 1. Danh mc H thng ch tiêu thng kê cp tnh gm 21 nhóm vi 150 ch tiêu, c th như sau:
 • Nhóm 01. Đt đai, dân s: 17 ch tiêu;
 • Nhóm 02. Lao đng, vic làm bình đng gii: 11 ch tiêu;
 • Nhóm 03. Doanh nghip, cơ s kinh tế, hành chính, s nghip: 08 ch tiêu;
 • Nhóm 04. Đu tư xây dng: 10 ch tiêu;
 • Nhóm 05. Tài khon quc gia: 07 ch tiêu;
 • Nhóm 06: Tài chính công: 02 ch tiêu;
 • Nhóm 07. Tin t bo him: 08 ch tiêu;
 • Nhóm 08. Nông, lâm nghip thy sn: 14 ch tiêu;
 • Nhóm 09: Công nghip: 03 ch tiêu;
 • Nhóm 10. Thương mi, dch v: 04 ch tiêu;
 • Nhóm 11. Ch s giá: 01 ch tiêu;
 • Nhóm 12. Giao thông vn ti: 03 ch tiêu;
 • Nhóm 13. Công ngh thông tin truyn thông: 13 ch tiêu;
 • Nhóm 14. Khoa hc công ngh: 02 ch tiêu;
 • Nhóm 15. Giáo dc: 11 ch tiêu;
 • Nhóm 16. Y tế chăm sóc sc khe: 07 ch tiêu;
 • Nhóm 17. Du lch: 03 ch tiêu;
 • Nhóm 18. Mc sng dân cư: 08 ch tiêu;
 • Nhóm 19. Trt t, an toàn xã hi: 03 ch tiêu;
 • Nhóm 20. Tư pháp: 04 ch tiêu;
 • Nhóm 21. Bo v môi trưng: 11 ch tiêu.
 1. Danh mc H thng ch tiêu thng kê cp huyn gm 03 nhóm vi 49 ch tiêu, c th như sau:
 • Nhóm 01. Đt đai, dân s bình đng gii: 07 ch tiêu;
 • Nhóm 02. Kinh tế: 25 ch tiêu;
 • Nhóm 03. hi, môi trưng: 17 ch tiêu.
 1. Danh mc H thng ch tiêu thng kê cp xã gm 03 nhóm vi 24 ch tiêu, c th như sau:
 • Nhóm 01. Đt đai dân s: 05 ch tiêu;
 • Nhóm 02. Kinh tế: 07 ch tiêu;
 • Nhóm 03. hi, môi trưng: 12 ch tiêu.
Phn 2: Ni dung ch tiêu thng kê cp tnh, cp hyn, cp xã gm: Khái nim, phương pháp tính, phân t ch yếu, k công b, ngun s liu, cơ quan chu trách nhim thu thp, tng hp.

D tho H thng ch tiêu thng cp tnh, cp huyn, cp xã mt s thay đi so vi H thng ch tiêu ban hành theo Quyết đnh 54

So vi H thng ch tiêu thng kê cp tnh, cp huyn, cp xã ban hành kèm theo Quyết đnh 54, d tho H thng ch tiêu thng kê cp tnh, cp huyn, cp xã mt s thay đi như sau:

Đi vi H thng ch tiêu thng cp tnh

- V nhóm ch tiêu: Sa tên ca nhóm ch tiêu “Giá c thành “Ch s giá” đ thng nht vi nhóm ch tiêu ca H thng ch tiêu thng kê quc gia; Sa tên nhóm ch tiêu “Văn hóa, th thao du lch” thành“Du lch” vì các ch tiêu v văn hóa, th thao đã đưc quy đnh trong h thng ch tiêu thng kê B, ngành; Tách nhóm ch tiêu “Trt t an toàn xã hi tư pháp” thành 02 nhóm là “Trt t an toàn xã hi” “Tư pháp” đ thng nht vi nhóm ch tiêu ca H thng ch tiêu thng kê quc gia.

V tên ch tiêu: Gi nguyên: 81 ch tiêu thng kê do vn còn phù hp vi tình hình thc tế, thng nht vi quc gia, bo đm tính kh thi phn ánh đưc tình hình kinh tế - xã hi trong giai đon ti; Sa: 24 ch tiêu thng kê đ phù hp tình hình thc tế văn bn pháp lut chuyên ngành; B sung: 45 ch tiêu thng kê đ phù hp vi ch tiêu thng kê quc gia đáp ng nhu cu qun lý, điu hành ca đa phương; B: 09 ch tiêu thng kê do không còn phù hp vi thc tế, không bo đm tính kh thi hoc đã trong ni dung ca các h thng ch tiêu thng kê khác.

Đi vi H thng ch tiêu thng cp huyn
 • Không thay đi v nhóm ch tiêu
 • V tên ch tiêu: Gi nguyên: 19 ch tiêu kê thng kê do vn còn phù hp vi tình hình thc tế, bo đm tính kh thi phn ánh đưc tình hình kinh tế - xã hi trong giai đon ti; Sa: 22 ch tiêu thng kê đ phù hp tình hình thc tế văn bn pháp lut chuyên ngành; B sung: 08 ch tiêu thng kê đ phù hp vi H thng ch tiêu thng kê cp tnh đáp ng nhu cu qun lý, điu hành ca đa phương; B: 06 ch tiêu thng kê do không còn phù hp vi thc tế, không đm bo tính kh thi.
Đi vi H thng ch tiêu thng cp
 • Không thay đi v nhóm ch tiêu
 • V tên ch tiêu: Gi nguyên: 09 ch tiêu thng kê do vn còn phù hp vi tình hình thc tế, bo đm tính kh thi phn ánh đưc tình hình kinh tế - xã hi trong giai đon ti; Sa: 12 ch tiêu thng kê đ phù hp tình hình thc tế văn bn pháp lut chuyên ngành; B sung: 03 ch tiêu thng kê đ phù hp vi H thng ch tiêu thng kê cp huyn đáp ng nhu cu qun lý, điu hành ca đa phương; B: 03 ch tiêu thng kê do không còn phù hp vi thc tế, không đm bo tính kh thi.
Điu kin bo đm thi hành h thng ch tiêu thng cp tnh, cp huyn, cp xã
V nhân lc: D kiến sau khi Quyết đnh đưc ban hành, các cơ quan, t chc thuc đi tưng điu chnh ca Quyết đnh trách nhim thi hành, trong đó:
 • B Kế hoch Đu tư chu trách nhim trưc Chính ph, Th tưng Chính ph v vic t chc trin khai thi hành Quyết đnh. B Kế hoch Đu tư s dng b máy, ngun nhân lc sn ca h thng đ trin khai thi hành Quyết đnh, không phát sinh nhu cu tuyn dng s lưng ln ngưi lao đng đ thc hin nhim v.
 • Các B, ngành liên quan Ch tch y ban nhân dân các cp chu trách nhim t chc thi hành Quyết đnh. Trong đó, chú trng vào đi ngũ tuyên truyn viên pháp lut nhm bo đm thc hin tt công tác tuyên truyn, giáo dc pháp lut sau khi Quyết đnh ban hành, tránh trưng hp pháp lut quy đnh nhưng ngưi dân không đưc tiếp cn đ áp dng trên thc tế. Các B, ngành s dng ngun nhân lc sn đ thc hin các nhim v đưc giao.
V ngun lc tài chính

Ngun kinh phí bo đm t chc thi hành Quyết đnh đưc d toán ly t ngun kinh phí chi hot đng thưng xuyên hng năm ca các cơ quan liên quan, trong đó kinh phí ph biến, giáo dc pháp lut. Tuy nhiên, đây là kinh phí d kiến ban đu, trong quá trình thc hin, khuyến khích s h tr, b sung các ngun vn h tr khác.

V chuyên môn, nghip v
 1. B Kế hoch Đu tư (Tng cc Thng kê) ch trì, phi hp vi các B, ngành, đa phương: Xây dng, hoàn thin các hình thc thu thp thông tin ca các ch tiêu thng kê cp tnh, cp huyn, cp xã; Thu thp, tng hp thông tin thng kê đi vi các ch tiêu thng kê cp tnh, cp huyn đưc phân công, bo đm cung cp s liu thng kê chính xác, đy đ, kp thi; Xây dng cơ s d liu thng kê tp trung thng nht, đng b v thông tin thng kê cp tnh, cp huyn, cp xã; xây dng h thng báo cáo đin t thng nht t Trung ương đến đa phương, t s, ban, ngành cp tnh, y ban nhân dân cp huyn đến Cc Thng kê tnh, thành ph trc thuc Trung ương; Hưng dn y ban nhân dân tnh, thành ph trc thuc Trung ương tiến hành điu tra b sung đ tính toán đy đ các ch tiêu thng kê cp tnh, cp huyn nhm phc v đy đ, kp thi nhu cu qun lý, điu hành ca các cp đa phương; Tng hp thông tin thng kê cp tnh, cp huyn, cp xã; theo dõi, hưng dn, kim tra, báo cáo tình hình thc hin Quyết đnh này.
 2. B trưng, Th trưng cơ quan ngang B, Th trưng cơ quan thuc Chính ph Th trưng các cơ quan liên quan trong phm vi nhim v, quyn hn ca mình căn c vào h thng ch tiêu thng kê cp tnh, cp huyn đm bo thng nht vi h thng ch tiêu thng kê B, ngành.
 3. Ch tch y ban nhân dân các cp căn c H thng ch tiêu thng kê cp tnh, cp huyn, cp xã trách nhim: Thu thp, tng hp, biên son các ch tiêu thng kê cp tnh, cp huyn, cp xã phc v qun lý điu hành trên đa bàn; Phi hp vi B Kế hoch Đu tư (Tng cc Thng kê) xây dng h thng báo cáo đin t t S, ban, ngành cp tnh, y ban nhân dân cp huyn đến Cc Thng kê tnh, thành ph trc thuc Trung ương; B trí kinh phí thc hin điu tra thu thp thông tin phc v biên son các ch tiêu thng kê cp tnh, cp huyn, cp xã nhm phc v đy đ, kp thi nhu cu qun lý, điu hành ca các cp đa phương./. 
  Nguyn Đình Khuyến
  Phó v trưng V Phương pháp chế đ  Qun lý cht lưng thng  - TCTK
   
   
   
   

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top