Xuất khẩu thủy sản năm 2021 khởi sắc cùng các FTA

15/10/2021 - 10:08 AM

Theo nhận định của giới chuyên gia, năm 2021, dự báo xuất khẩu thủy sản Việt Nam được đánh giá sẽ khả quan hơn rất nhiều so với năm 2020, nhờ những tác động tích cực từ các Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam đã ký kết. Thực tế, những tháng đầu năm 2021, xuất khẩu thủy sản sang các thị trường có hiệp định thương mại tự do đã ghi nhận sự tăng trưởng tích cực và sẽ đóng vai trò đáng kể thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu thủy sản của Việt Nam năm 2021 và những năm tới.

Xut khu thy sn 6 tháng đu năm 2021 nhiu khi sc

Theo hip hi chế biến và xut khu thy sn Vit Nam (VASEP), dch COVID-19 kéo dài c năm 2020 làm gián đon hot đng thương mi thy sn toàn cu, làm thay đi xu hưng tiêu th các sn phm thy sn. Vì vy, các sn phm xut khu chính ca Vit Nam cũng biến đng theo xu hưng th trưng, dn đến xut khu tôm chân trng, tôm bin, cá biến, cua gh tăng, trong khi xut khu cá tra gim sâu, cá ng, mc và bch tuc gim nh.

Cũng theo VASEP, dch COVID-19 làm gim nhu cu nhp khu thy sn trên các th trưng. Tuy nhiên, các nưc nhp khu thy sn chính ca Vit Nam như: EU, Trung Quc, Hàn Quc, Nht Bn ch b st gim nh t 3-6%, trong khi th trưng ln nht là Hoa K vn tăng đáng k vi mc tăng là 15%. Riêng th trưng EU, dù st gim nhưng li ghi nhn s bt phá đáng k sau khi EVFTA có hiu lc.

 
Xuất khẩu thủy sản năm 2021 khởi sắc cùng các FTA

Ảnh minh họa
 
Năm 2021, tình hình thương mi thy sn s vn b tác đng mnh bi đi dch COVID-19, thm chí đây là yếu t chính chi phi xu hưng xut nhp khu thy sn ca Vit Nam. Tuy nhiên, Vit Nam vn có th duy trì thế mnh cnh tranh v ngun cung nguyên liu so vi các nưc khác. Ngoài ra, các hip đnh thương mi t do s tiếp tc là đòn by cho xut khu thy sn Vit Nam hi phc mt s th trưng. Sau mt năm, doanh nghip thy sn Vit Nam s có thêm kinh nghim và s linh hot thích ng vi biến đng và thay đi nhu cu, th hiếu ca th trưng. Vì vy, xut khu thy sn Vit Nam nhng tháng đu năm 2021 vn đt kết qu tăng trưng tích cc. Theo s liu ca Tng cc Thng kê, xut khu thy sn trong tháng 6/2021 tiếp tc tăng 20% so vi so vi tháng 6/2020, đt 865 triu USD. Tính chung 6 tháng đu năm 2021, kim ngch xut khu thy sn Vit Nam đt trên 4,1 t USD, tăng 12,5% so vi cùng k năm trưc.

S liu t VASEP cho thy, xut khu tôm Vit Nam đang đt v thế s mt ti nhiu th trưng. Xut khu tôm trong tháng 6/2021 đt khong 402 triu USD, tăng 15%, đưa tng kim ngch 6 tháng đu năm lên 1,7 t USD, tăng 13% so vi cùng k năm ngoái. Trong đó tôm chân trng chiếm 76% vi trên 1,3 t USD, tăng 23%; tôm sú chiếm 15%, đt 257 triu USD, gim 10%; tôm bin các loi chiếm 9% đt 154 triu USD, gim 16%. Nhng th trưng xut khu chính ca tôm Vit Nam như M, Nht Bn, Hàn Quc, Đc đu đang gia tăng nhp khu tôm, do vy, xut khu sang các th trưng này đt mc tăng trưng tt. Trong đó, xut khu tôm sang M đang có đà tăng trưng hàng tháng 45-46%, Nht Bn tăng 17%, Hàn Quc tăng 10%, Đc tăng 60%, Anh tăng 15%. Tr th trưng M và Trung Quc, tôm Vit Nam đang đng v trí s mt ti hu hết các th trưng vi kim ngch ni tri hơn so vi các nưc khác.

Bên cnh tôm, xut khu cá tra cũng đt nhiu kết qu kh quan. Sau khi tăng mnh 39% trong tháng 5/2021, xut khu cá tra tiếp tc tăng 35% trong tháng 6, đt trên 150 triu USD. Kết qu xut khu cá tra na đu năm 2021 đt 788 triu USD, tăng 18% so vi cùng k năm ngoái.

Xut khu cá tra sang M và mt s nhng th trưng nh đang hi phc rt mnh m, trong đó xut khu sang M đang tăng khong trên 170%, chiếm 21%. Xut khu sang Mexico, Brazil, Anh, Thái Lan, Hà Lan, Colombia, Nga đu đt mc tăng trưng 3 con s (t 100 – 450%). Mi th trưng này chiếm khong 2,5-4% giá tr XK cá tra ca Vit Nam, s là nhng đim đến tim năng cho cá tra Vit Nam, bù đp s st gim ti Trung Quc.

Xut khu hi sn sang các th trưng cũng đt nhiu tín hiu lc quan. Tính đến hết tháng 6/2021, xut khu các sn phm hi sn Vit Nam đt 1,6 t USD, tăng 16%. Riêng trong tháng 6, xut khu hi sn đt 312 triu USD tăng 21%. Hi sn chiếm gn 40% tng kim ngch xut khu thu sn Vit Nam. Trong đó, xut khu cá ng chiếm 9% vi 364 triu USD trong na đu năm, tăng 24% so vi cùng k năm 2020; xut khu mc, bch tuc tăng 15% đt 277 triu USD, chiếm 7%; các loi cá khác chiếm 22% đt 847 triu USD, tăng 13%...

C mc, bch tuc và cá ng đu đang có đà tăng trưng mnh ti hu hết các th trưng ln. Trong vài tháng gn đây, th trưng M tăng nhp khu cá ng Vit Nam gp 1,5 ln so vi cùng k năm trưc, do vy na đu năm xut khu cá ng sang M tăng 23%. M đang tiêu th 43% xut khu cá ng ca Vit Nam. Th trưng M m ca tr li, tt c các phân khúc sn phm cá ng đu có cơ hi gia tăng th phn sang đây. Các th trưng xut khu cá ng ch lc khác dù chiếm t trng nh hơn nhưng đu có nhng tín hiu rt lc quan, bi mc tăng trưng rt cao trong 6 tháng đu năm: Italy tăng 122%, sang Israel tăng 37%, Canada tăng 62%.

Xut khu mc, bch tuc sang Hàn Quc – th trưng ln nht (chiếm 41%) đang có xu hưng gia tăng vi tăng trưng 7-8%, sang Nht Bn (chiếm 20%) cũng đang có chiu hưng tt. Trong khi đó, xut khu sang Italy đang tăng vt 170% qua các tháng gn đây và tăng gn 70% trong na đu năm. Đó là nhng tín hiu đ mt hàng này tiếp tc k vng tăng trưng mnh hơn trong nhng tháng tiếp theo.

B Công Thương nhn đnh, nhng kết qu xut khu rt kh quan trong na đu năm 2021 cho thy, mc tiêu xut khu thy sn đt 8,8-9 t USD vào cui năm 2021 là hoàn toàn kh thi.

Đng lc t các FTA

Theo các chuyên gia kinh tế, mt trong nhng yếu t giúp cho xut khu đt kết qu khi sc trong nhng tháng đu năm 2021 là do mt s ngành có li thế xut khu t các FTA. Năm 2020, Vit Nam có 3 FTA đưc ký kết và đi vào thc hin, đó là: Hip đnh thương mi t do gia Vit Nam và EU (EVFTA), Hip đnh Thương mi T do Vit Nam - Vương quc Anh (UKVFTA) và Hip đnh Đi tác Kinh tế Toàn din Khu vc (RCEP). Trong đó, EVFTA và RCEP là nhng Hip đnh có quy mô rt ln và đưc k vng s giúp cho hot đng xut nhp khu ca doanh nghip Vit Nam thay đi mnh m. Đc bit, Hip đnh EVFTA có tác dng xúc tác, kích thích ln nht, góp phn tăng doanh s xut khu ca Vit Nam. Cùng vi đó, hip đnh UKVFTA cũng đã to đng lc tăng trưng mi cho sn phm thy sn ca Vit Nam vi nhng thun li v thương mi, ưu đãi thuế quan, m ra nhiu cơ hi thúc đy xut khu cho hàng lot mt hàng xut khu t USD ca Vit Nam sang th trưng này. Đây cũng là cơ hi cho các doanh nghip thúc đy xut khu thy sn trong năm 2021.

Xut khu thy sn Vit Nam t đu năm 2021 đến nay đã phc hi v mc trưc đi dch Covid-19, ch yếu do các doanh nghip Vit Nam đã tn dng tt cơ hi th trưng vì ngun cung nguyên liu thy sn trong nưc n đnh, trong khi mt s ngun cung t các th trưng khác b tác đng mnh bi dch Covid-19. C th, đi vi th trưng M, tiêu th thy sn ti th trưng này tăng mnh ngay c trong thi k đi dch và tiếp tc tăng mnh nh chiến dch tiêm chng Covid-19 nhanh, cùng vi gói kích thích kinh tế kp thi ca Chính ph Mđng lc thúc đy nhu cu tiêu th thu sn ca nưc này các kênh dch v, nhà hàng, khách sn, gii trí… phc hi. Đc bit, mt hàng tôm luôn nm trong nhóm sn phm thu hi sn tiêu th hàng đu ca M, Vit Nam đang có cơ hi ln đ tăng th phn ti th trưng M khi ngành thy sn n Đ b nh hưng bi dch Covid bùng phát và xut khu thy sn ca Trung Quc sang M vn b nh hưng bi căng thng thương mi gia 2 nưc và do chính quy đnh kim soát dch Covid-19 ca nưc này.

Xut khu thy sn sang th trưng EU cũng tăng mnh khi nhu cu th trưng này phc hi và thy sn Vit Nam có li thế vi ưu đãi thuế quan t Hip đnh EVFTA. Mc dù kinh tế EU phc hi chm hơn so vi M, nhưng nhu cu tiêu th thy sn đang phc hi khi dch Covid-19 dn đưc khng chế, các nưc trong khu vc đang tng bưc m ca dch v ăn ung ngoài gia đình và ngành du lch.

Bên cnh đó, xut khu thy sn ca Vit Nam sang các th trưng có FTA tiếp tc tăng mnh, trong đó xut khu sang Australia, Canada và Nga đu tăng mnh so vi cùng k năm 2020.

B Công Thương nhn đnh, trong na cui năm 2021, xut khu thy sn Vit Nam s tiếp tc phc hi khi các doanh nghip đã thích nghi tt vi nhng biến đi ca th trưng dưi tác đng ca dch Covid-19. Bên cnh đó, nhu cu t các th trưng ln tăng khi kinh tế phc hi sau đi dch và các ưu đãi t nhng hip đnh thương mi t do đã có hiu lc cũng là yếu t h tr cho ngành thy sn Vit Nam. Trong thi gian ti, khi các hip đnh đưc thc thi mt cách đy đ hơn, toàn din hơn cũng như khi các yếu t v dch bnh có th đưc đy lùi, cng thêm vic đưa vaccine vào áp dng đi trà trong năm 2021 và năm 2022 s giúp cho các hot đng sn xut và xut khu ca Vit Nam tăng trưng mnh m hơn na.

Vì vy, đ tn dng ưu đãi t th trưng do các FTA mang li, theo nhn đnh ca các chuyên gia kinh tế, doanh nghip cn tiếp tc tăng cưng hàm lưng sn phm chế biến, có giá tr cao và phi to ra s khác bit rõ nét cho sn phm c v cht lưng và hình thc. C th như sn phm ch lc tôm xut khu, khi khó gim giá thành thì buc phi to ra s khác bit v cht lưng đ cnh tranh vi sn phm tương đng đến t các quc gia phát trin nhanh như n Ð, Indonesia. Hay như cá tra, cn đa dng các sn phm chế biến sâu, phù hp nhu cu ngưi tiêu dùng tng quc gia, khu vc.../.

 
                                                                                                                     Tiến Long
 
 
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top