Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng

02/12/2021 - 10:30 AM
Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII, Hướng dẫn số 03-HD/BTGTW ngày 18/3/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương và kế hoạch số 112-KH/ĐUBKHĐT ngày 26/3/2021 của Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII, căn cứ chương trình công tác năm 2021, sáng ngày 02/12/2021, Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng bằng hình thức trực tuyến, nhằm cung cấp thông tin những điểm mới trong các quy định của Trung ương về thi hành điều lệ Đảng sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch Đỗ Mạnh Khởi; Báo cáo viên Nguyễn Đức Hà, Nguyên Vụ trưởng Vụ Tổ chức cơ sở đảng, Ban Tổ chức Trung ương; các ủy viên Ban Kiểm tra đảng ủy cơ quan Bộ KHĐT và các đồng chí cấp ủy các cấp, các đồng chí làm công tác đảng chuyên trách tại các đảng bộ, chi bộ thuộc Đảng bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
 
Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng
Các đại biểu tham gia Hội nghị tại các điểm cầu trực tuyến

Tại Hội nghị, các đại biểu nghiêm túc lắng nghe Nguyên Vụ trưởng Vụ Tổ chức cơ sở đảng, Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Đức Hà trình bày các vấn đề:
 
Thứ nhất, một số vấn đề cơ bản của Đảng và xây dựng Đảng gồm: Bản chất và nền tảng tư tưởng của Đảng; Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; Phương thức lãnh đạo của Đảng.
 
Thứ hai, các Hội nghị Trung ương khóa XIII.
 
Thứ ba, những quy định về Điều lệ Đảng gồm: Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về Quy định thi hành Điều lệ Đảng thông qua tại Hội nghị Trung ương 3 khóa XIII thay thế Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25/7/2016 về thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII;  Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư Một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng.
 
Quy định số 24-QĐ/TW về Quy định thi hành Điều lệ Đảng, gồm 35 mục cơ bản giữ nguyên và kế thừa 23 mục của Quy định 29 và sửa đổi, bổ sung 12 vấn đề mới như: Giới thiệu và kết nạp người vào Đảng; Phát thẻ và quản lý thẻ đảng viên, quản lý hồ sơ đảng viên và thủ tục chuyển sinh hoạt đảng; Quy định về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; Bầu đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên; Lập các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc, đơn vị sự nghiệp của cấp ủy; Sinh hoạt định kỳ của đảng bộ cơ sở, chi bộ; Tổ chức đảng trong Công an nhân dân; Khen thưởng đối với tổ chức đảng và đảng viên…
 
Thứ tư, một số điểm mới của Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng: Bổ sung nguyên tắc trong kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; Lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy; Thẩm quyền của uỷ ban kiểm tra; Nội dung giám sát của ủy ban kiểm tra các cấp; Quy định việc Ủy ban kiểm tra xử lý kỷ luật tổ chức đảng cách cấp và thẩm quyền kỷ luật đảng viên của ban thường vụ đảng ủy cơ sở; Thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm pháp luật; Bổ sung thẩm quyền, trách nhiệm của cấp ủy và các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra…
 
Thứ năm, tại Hội nghị Trung ương 4 ban hành 2 văn bản quan trọng là Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương quy định những điều đảng viên không được làm, thay thế 47-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 và Kết luận số 21 về Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi và xử lý nghiêm minh cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa./.
 

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top