KINH TẾ - XÃ HỘI
Quý I/2020 tình hình sản xuất kinh doanh ngành xây dựng không thực sự khả quan

Dịch Covid-19 ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của khu vực doanh nghiệp. Theo nhận định của các doanh nghiệp xây dựng trong quý I/2020 tình hình sản xuất kinh doanh không mấy khả quan.

Top