SÁCH HAY THỐNG KÊ

Các báo cáo Phân tích và Dự báo thống kê năm 2022

29/08/2023

Phân tích và dự báo thống kê ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong hoạt động thống kê. Phân tích và dự báo nâng cao giá trị của thông tin thống kê, làm cho “con số thống kê thực sự biết nói”, giúp người sử dụng thông tin thống kê hiểu biết một cách đầy đủ và sâu sắc hơn về số liệu thống kê.

Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 - Ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất kinh doanh

01/08/2023

“Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 - Ứng dụng Công nghệ Thông tin trong sản xuất kinh doanh” là ấn phẩm được tổng hợp và phân tích từ những kết quả của cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021. Ấn phẩm được Tổng cục Thống kê (TCTK) biên soạn và công bố nhằm đánh giá những thay đổi lớn so với kỳ Tổng điều tra trước và phác họa đầy đủ vai trò của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất kinh doanh, điều hành và quản trị doanh nghiệp, đơn vị hành chính, sự nghiệp và các đơn vị kinh tế khác.

Tổng điều tra kinh tế năm 2021- Kết quả hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020

19/06/2023

Sau hơn 30 năm mở cửa nền kinh tế và thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội, từng bước hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và thế giới. Trong giai đoạn này, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật đã thu hút, quản lý đầu tư nước ngoài (ĐTNN), tạo dựng môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, tiếp cận với thông lệ quốc tế.

Tổng điều tra Kinh tế năm 2021: Kết quả hoạt động ngành xây dựng giai đoạn 2010-2020

09/06/2023

Trong bức tranh tăng trưởng tích cực của giai đoạn 2010-2020, ngành xây dựng đã đóng góp không nhỏ đối với việc tạo lập, tăng cường, củng cố cơ sở hạ tầng và năng lực sản xuất của toàn bộ các ngành trong nền kinh tế và các địa phương trên cả nước. Để cung cấp thông tin đầy đủ, liên tục, và thống nhất theo thời gian, không gian, Tổng cục Thống kê biên soạn và công bố ấn phẩm “Tổng điều tra kinh tế năm 2021 - Kết quả hoạt động ngành xây dựng giai đoạn 2010-2020”

"Đo lường mục tiêu phát triển bền vững chỉ tiêu 10.7.1 về chi phí tuyển dụng của lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài”

10/03/2023

Ấn phẩm “Đo lường mục tiêu phát triển bền vững chỉ tiêu 10.7.1 về chi phí tuyển dụng của lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài” được Tổng cục Thống kê chủ trì và phối hợp với Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) thực hiện dựa trên việc xây dựng, sử dụng số liệu của Điều tra lao động việc làm năm 2021.

Ấn phẩm: Kết quả chủ yếu Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 01/4/2021

22/02/2023

“Kết quả chủ yếu Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 01/4/2021” là ấn phẩm được Tổng cục Thống kê biên soạn và công bố với sự hỗ trợ và giúp đỡ của Quỹ Dân số Liên hợp quốc.

Sách trắng Hợp tác xã Việt Nam năm 2022

13/12/2022

Ấn phẩm “Sách trắng hợp tác xã Việt Nam năm 2022” vừa được Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) chủ trì, biên soạn và công bố nhằm ghi nhận những kết quả đạt được của khu vực hợp tác xã trong giai đoạn 2016-2020, đồng thời đáp ứng yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước, các nhà nghiên cứu trong quản lý, hoạch định chính sách phát triển hợp tác xã và người dùng tin khác.

Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2022

08/12/2022

Trong nhiều năm qua, doanh nghiệp đã đóng góp trên 60% vào kết quả tăng trưởng kinh tế của cả nước. Để phản ánh quá trình phát triển và ghi nhận những đóng góp quan trọng, đồng thời cung cấp bức tranh tổng thể về doanh nghiệp Việt Nam cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế, hàng năm Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) chủ trì biên soạn và công bố “Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam thường niên”.

Kết quả Khảo sát Mức sống dân cư Việt Nam năm 2020

18/08/2022

Ấn phẩm “Kết quả khảo sát mức sống dân cư Việt Nam năm 2020” được Tổng cục Thống kê biên soạn, phát hành và công bố vào tháng 6/2022. Ấn phẩm có gần 850 trang, gồm các bảng biểu số liệu và phân tích kết quả của cuộc điều tra Khảo sát mức sống năm 2020 được triển khai trên phạm vi cả nước

Báo cáo kết quả điều tra các mục tiêu phát triển bền vững về trẻ em và phụ nữ Việt Nam 2020-2021

12/08/2022

Báo cáo kết quả Điều tra các mục tiêu phát triển bền vững về trẻ em và phụ nữ Việt Nam 2020-2021 là một ấn phẩm điện tử được xây dựng dựa trên kết quả của cuộc Điều tra các mục tiêu phát triển bền vững về trẻ em và phụ nữ Việt Nam 2020-2021

Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top