SÁCH HAY THỐNG KÊ

Kinh tế - xã hội các địa phương ven biển giai đoạn 2011-2022

22/04/2024

Nhằm tập trung phân tích, đánh giá thực trạng tăng trưởng kinh tế, một số lĩnh vực xã hội và tác động tăng trưởng của các địa phương ven biển, tiềm năng kinh tế biển ở nước ta hiện nay, Tổng cục Thống kê đã biên soạn ấn phẩm “Kinh tế - xã hội các địa phương ven biển giai đoạn 2011-2022”.

Giáo dục, đào tạo Việt Nam - Kết quả đánh giá từ Tổng điều tra kinh tế năm 2021

16/01/2024

Để thấy được kết quả hoạt động giáo dục - đào tạo đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, từ đó có căn cứ cho các chủ trương, chính sách, kế hoạch phát triển giáo dục - đào tạo hiệu quả, Tổng cục Thống kê biên soạn và xuất bản ấn phẩm “Giáo dục, đào tạo Việt Nam - Kết quả đánh giá từ Tổng điều tra kinh tế năm 2021”.

Số liệu kinh tế - xã hội các quốc gia thành viên ASEAN giai đoạn 2000-2020

13/12/2023

Để phục vụ nhu cầu dùng tin của các đối tượng sử dụng thông tin thống kê trong nghiên cứu và so sánh quốc tế, Tổng cục Thống kê đã sưu tầm, biên soạn và giới thiệu ấn phẩm “Số liệu kinh tế - xã hội các quốc gia thành viên ASEAN giai đoạn 2000-2020”. Cuốn sách gồm 5 phần

Sách trắng Hợp tác xã Việt Nam năm 2023

23/11/2023

Để ghi nhận những kết quả đạt được, đồng thời đáp ứng yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước, các nhà nghiên cứu trong quản lý, hoạch định chính sách phát triển hợp tác xã và người dùng tin khác, Tổng cục Thống kê chủ trì biên soạn và công bố cuốn sách “Sách trắng hợp tác xã Việt Nam năm 2023”.

Các báo cáo Phân tích và Dự báo thống kê năm 2022

29/08/2023

Phân tích và dự báo thống kê ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong hoạt động thống kê. Phân tích và dự báo nâng cao giá trị của thông tin thống kê, làm cho “con số thống kê thực sự biết nói”, giúp người sử dụng thông tin thống kê hiểu biết một cách đầy đủ và sâu sắc hơn về số liệu thống kê.

Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 - Ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất kinh doanh

01/08/2023

“Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 - Ứng dụng Công nghệ Thông tin trong sản xuất kinh doanh” là ấn phẩm được tổng hợp và phân tích từ những kết quả của cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021. Ấn phẩm được Tổng cục Thống kê (TCTK) biên soạn và công bố nhằm đánh giá những thay đổi lớn so với kỳ Tổng điều tra trước và phác họa đầy đủ vai trò của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất kinh doanh, điều hành và quản trị doanh nghiệp, đơn vị hành chính, sự nghiệp và các đơn vị kinh tế khác.

Tổng điều tra kinh tế năm 2021- Kết quả hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020

19/06/2023

Sau hơn 30 năm mở cửa nền kinh tế và thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội, từng bước hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và thế giới. Trong giai đoạn này, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật đã thu hút, quản lý đầu tư nước ngoài (ĐTNN), tạo dựng môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, tiếp cận với thông lệ quốc tế.

Tổng điều tra Kinh tế năm 2021: Kết quả hoạt động ngành xây dựng giai đoạn 2010-2020

09/06/2023

Trong bức tranh tăng trưởng tích cực của giai đoạn 2010-2020, ngành xây dựng đã đóng góp không nhỏ đối với việc tạo lập, tăng cường, củng cố cơ sở hạ tầng và năng lực sản xuất của toàn bộ các ngành trong nền kinh tế và các địa phương trên cả nước. Để cung cấp thông tin đầy đủ, liên tục, và thống nhất theo thời gian, không gian, Tổng cục Thống kê biên soạn và công bố ấn phẩm “Tổng điều tra kinh tế năm 2021 - Kết quả hoạt động ngành xây dựng giai đoạn 2010-2020”

"Đo lường mục tiêu phát triển bền vững chỉ tiêu 10.7.1 về chi phí tuyển dụng của lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài”

10/03/2023

Ấn phẩm “Đo lường mục tiêu phát triển bền vững chỉ tiêu 10.7.1 về chi phí tuyển dụng của lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài” được Tổng cục Thống kê chủ trì và phối hợp với Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) thực hiện dựa trên việc xây dựng, sử dụng số liệu của Điều tra lao động việc làm năm 2021.

Ấn phẩm: Kết quả chủ yếu Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 01/4/2021

22/02/2023

“Kết quả chủ yếu Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 01/4/2021” là ấn phẩm được Tổng cục Thống kê biên soạn và công bố với sự hỗ trợ và giúp đỡ của Quỹ Dân số Liên hợp quốc.

Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top