Thống kê tập trung

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) – Kết quả trong thực hiện Đề án Thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát

22/09/2023

Triển khai Chương trình hành động thực hiện Đề án Thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát ban hành kèm theo Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 01/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Thống kê chưa được quan sát, trong năm 2022, cùng với các Bộ, ngành liên quan, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trực tiếp là Tổng cục Thống kê đã tiến hành thực hiện nhiều công việc.

Chuyển đổi số trong công tác thống kê tại Cục Thống kê tỉnh Bình Định

21/09/2023

Thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số trong hoạt động thống kê của Ngành cũng như định hướng chuyển đổi số ở Việt Nam, ngành Thống kê Bình Định đã và đang từng bước triển khai áp dụng nhiều giải pháp trong chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng số liệu thống kê, hiệu quả sản xuất số liệu và khai thác tối đa nguồn dữ liệu hiện có.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển ngành Thống kê

20/09/2023

Việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thống kê luôn được quan tâm, chú trọng và được đặt trong Chiến lược phát triển ngành Thống kê nhằm góp phần đảm bảo chất lượng thông tin thống kê, đáp ứng yêu cầu phát triển của Ngành trong bối cảnh hội nhập.

Kết quả thực hiện Đề án Thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát năm 2022 và giai đoạn 2019-2022

17/09/2023

Trong năm vừa qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng các bộ, ngành đã triển khai nhiều công việc thực hiện Đề án Thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát ban hành kèm theo Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 01/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ và đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong năm 2022, đóng góp vào kết quả chung thực hiện Đề án giai đoạn 2019-2022

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống thống kê tập trung

11/09/2023

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan thống kê trong hệ thống thống kê tập trung trong thời gian qua là tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động thống kê, bằng cách nâng cao hạ tầng CNTT và triển khai các phần mềm ứng dụng

Thúc đẩy chuyển đổi số, thống nhất dữ liệu phục vụ phát triển kinh tế

06/09/2023

Để dữ liệu thống kê trở thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng được theo các tiêu chuẩn quốc tế, ngành Thống kê xác định một trong những giải pháp trọng tâm là thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao tính minh bạch và giải trình, xóa bỏ khoảng cách dữ liệu, tạo tiền đề cho cách mạng dữ liệu thống kê.

Lấp “khoảng trống” trong thống kê dữ liệu

06/09/2023

Theo Tổng cục Thống kê, tư liệu hóa và số hóa dữ liệu là một trong những nỗ lực nhằm lấp “khoảng trống” trong công tác thống kê, để dữ liệu thống kê trở thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội...

Bình Định: Tích cực triển khai Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

29/08/2023

Thực hiện Quyết định số 879/QĐ-TCTK về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (CLTK 21-30) của Tổng cục Thống kê, Cục Thống kê tỉnh Bình Định đã và đang từng bước triển khai các nội dung công việc được phân công, chỉ định theo kế hoạch, đảm bảo tiến độ và chất lượng sản phẩm.

Hiện đại hóa Thống kê Việt Nam – giải pháp thúc đẩy tư liệu hóa, chuyển đổi số và xây dựng CSDL thống kê quốc gia

28/08/2023

Là một trong những cơ quan đi đầu trong chuyển đổi số, TCTK đã ứng dụng triệt để CNTT vào tất cả các công đoạn trong quá trình sản xuất thông tin thống kê cũng như trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành.

Công cụ đánh giá thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam

28/08/2023

Khung theo dõi, đánh giá thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 chính là công cụ đo lường, theo dõi, giám sát thực thi Chiến lược của các đơn vị Bộ, ngành và địa phương.

Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top