Thống kê tập trung

Ngành Thống kê Việt Nam - Những dấu ấn năm 2023

05/02/2024

Năm 2023 là năm chứng kiến sức bật vươn lên từ nội lực cùng quyết tâm vươn khó của đất nước dưới sự lãnh đạo, điều hành sáng suốt, linh hoạt của Đảng và Nhà nước ta trên các lĩnh vực ngoại giao, kinh tế, xã hội. Đây cũng là năm ghi nhận rất nhiều nỗ lực của Ngành Thống kê trong thực hiện mục tiêu chiến lược của Ngành và hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác của Năm.

Chi cục Thống kê Huyện Vũ Quang - Hà Tĩnh: Chất lượng thông tin thống kê tiếp tục được nâng lên

22/01/2024

Năm 2023, Chi cục Thống kê huyện Vũ Quang đã có những giải pháp phù hợp, linh hoạt trong triển khai thực hiện các cuộc điều tra, đảm bảo đúng kế hoạch

Xây dựng Nghị định quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia

18/01/2024

Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia ban hành theo Nghị định số 60/2018/NĐ-CP áp dụng cho 21 bộ, ngành bao gồm 114 biểu. Trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật về thống kê có sự thay đổi (Luật Thống kê sửa đổi, Nghị định số 94/2022/NĐ-CP) và những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện, Nghị định số 60/2018/NĐ-CP cần phải được thay thế cho phù hợp với thực tiễn.

Tổng cục Thống kê ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024

08/01/2024

Ngày 29/12/2023, trên cơ sở các quy định và yêu cầu về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, TCTK đã ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024

Các địa phương tích cực ban hành biểu mẫu báo cáo thống kê thu thập thông tin thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

28/12/2023

Đến nay, nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên cả nước đã quyết liệt triển khai Quyết định số 05/2023/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

Tăng cường chuyển đổi số, sử dụng dữ liệu hành chính trong công tác thống kê

28/12/2023

Công tác chuyển đổi số và sử dụng dữ liệu hành chính trong công tác thống kê là các hoạt động then chốt giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động thống kê; tăng cường cung cấp thông tin, số liệu kịp thời, đảm bảo chất lượng. Trong những năm qua, Tổng cục Thống kê đã quyết liệt triển khai thực hiện các nội dung này, mang lại hiệu quả cho công tác thống kê.

Nâng cao chất lượng công tác biên soạn GDP và GRDP

27/12/2023

Việc xây dựng và đưa vào áp dụng quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước (GDP), chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (GRDP) rất quan trọng, để đảm bảo theo chuẩn mực, thông lệ quốc tế và có được những chỉ tiêu kinh tế tổng hợp đáp ứng nhu cầu thông tin của các cơ quan Đảng, Nhà nước ở Trung ương và địa phương.

Kết quả 2 năm thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030

22/12/2023

Qua 2 năm triển khai Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (CLTK 21-30), các nhiệm vụ và giải pháp phù hợp với quan điểm, mục tiêu của Chiến lược và đã đạt được những kết quả nhất định; bước đầu xây dựng được nền móng cho việc tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trong các năm tiếp theo

Xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê tập trung thống nhất, đồng bộ về thông tin thống kê

22/12/2023

Ngày 24/2/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 05/2023/QĐ-TTg về Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15/4/2023, thay thế Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top