Thống kê tập trung

Ban hành Khung theo dõi, đánh giá thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

07/08/2023

Ngày 02 tháng 8 năm 2023, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ký Quyết định số 1345/QĐ-BKHĐT ban hành Khung theo dõi, đánh giá thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (viết gọn là CLTK21-30)

Tổng cục Thống kê triển khai Chương trình hành động thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2023 về cải cách hành chính của Bộ KH&ĐT

14/07/2023

Thực hiện Quyết định số 1200/QĐ-BKHĐT ngày 30/6/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) về Ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính Bộ KH&ĐT, ngày 17/7/2023, Tổng cục Thống kê ban hành Công văn số 1092/TCTK - VPTC về Triển khai Chương trình hành động thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) Bộ KH&ĐT.

Những lưu ý thu thập thông tin thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh phi nông, lâm nghiệp, thủy sản hoặc chế biến sản phẩm nông, lâm nghiệp, thủy sản

04/07/2023

Mục 6 - thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh phi nông, lâm nghiệp, thủy sản hoặc chế biến sản phẩm nông, lâm nghiệp, thủy sản là một trong bảy mục trong phiếu thu thập thông tin về thu nhập - Tiêu chí 10 thuộc bộ Tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Quy trình thu thập, tổng hợp và tính toán tiêu chí về Thu nhập bình quân đầu người từ lâm nghiệp

04/07/2023

Ngày 8/3/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 318/QĐ-TTg về việc “Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025”. Bộ tiêu chí này bao gồm 19 tiêu chí để bình xét xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có tiêu chí số 10 về thu nhập, thực hiện qua chỉ tiêu Thu nhập bình quân đầu người.

Quy trình thu thập, tổng hợp và tính toán Tiêu chí về thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn các xã thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025

01/07/2023

Ngày 30/6/2022, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Quyết định số 1245/QĐ-BKHĐT ban hành quy trình thu thập, tổng hợp và tính toán Tiêu chí về thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn các xã thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025.

Quy trình thu thập, tổng hợp và tính toán Tiêu chí về thu nhập từ Thủy sản

30/06/2023

Ngày 8/3/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 318/QĐ-TTg về Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025. Bộ tiêu chí bao gồm 19 tiêu chí để bình xét xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có tiêu chí số 10 về thu nhập, thực hiện qua chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người.

Thông tư hướng dẫn Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước

12/06/2023

Ngày 09/12/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 22/2022/TT-BKHĐT hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước đến năm 2030. Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan thống kê thuộc hệ thống tổ chức thống kê nhà nước theo quy định của Luật thống kê và tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đánh giá chất lượng thống kê nhà nước.

Thước đo chất lượng thống kê thông qua thực hiện đầy đủ Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước

09/06/2023

Ngày 05/01/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 01/2019/QĐ-TTg quy định Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước đến năm 2030. Quyết định này áp dụng cho các cơ quan thống kê thuộc hệ thống tổ chức thống kê nhà nước theo quy định của Luật thống kê và tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đánh giá chất lượng thống kê nhà nước...

Từng bước hiện thực hóa nhiệm vụ đo lường kinh tế số ở Việt Nam

07/06/2023

LTS: Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển đổi số mạnh mẽ và kinh tế số đang thể hiện vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Để đo lường kinh tế số, ngày 12/11/2021 Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 2 đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê (Luật Thống kê sửa đổi năm 2021).

Sử dụng dữ liệu hành chính trong công tác thống kê: Những khó khăn, thách thức với ngành Thống kê

05/06/2023

Sử dụng dữ liệu hành chính cho mục đích thống kê đang trở thành xu thế chung trên toàn thế giới cũng như ở Việt Nam. Nền thống kê nước ta hiện nay sẽ bị hạn chế và không bắt kịp xu thế nếu chỉ dựa trên hệ thống sản xuất số liệu thống kê hiện có.

Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top