TƯ LIỆU ĐỊA PHƯƠNG
Hải quan Hải Phòng: Tiên phong trong chuyển đổi số, phát triển quan hệ đối tác với doanh nghiệp

Làm nhiệm vụ quản lý nhà nước về hải quan và kiểm soát hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại khu vực cửa khẩu cảng biển lớn nhất miền Bắc, những năm qua, Cục Hải quan TP. Hải Phòng đã nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan, tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hải quan.

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
Kết quả đo lường, tính toán khu vực phi chính thức và hoạt động tự sản tự tiêu của hộ gia đình năm 2020-2021

Năm 2022, Tổng cục Thống kê thực hiện biên soạn các chỉ tiêu về khu vực phi chính thức và hoạt động tự sản tự tiêu hộ gia đình. Sau biên soạn, TCTK có được một số kết quả chủ yếu trong đo lường, tính toán khu vực phi chính thức và hoạt động tự sản tự tiêu của hộ gia đình năm 2020-2021.

QUỐC TẾ
Phát triển ngành công nghiệp văn hóa - Kinh nghiệm một số nước

Trong một thế giới phẳng của thời kỳ hội nhập, văn hóa đang ngày càng chứng tỏ vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển của mỗi quốc gia. Mỗi cường quốc đều khai mở một lối đi riêng để tạo nên sức mạnh mềm của nền công nghiệp văn hóa quốc gia. Đó là những bài học kinh nghiệm quý gợi ý cho Việt Nam về phát triển công nghiệp văn hóa trong tầm nhìn chiến lược quốc gia.

Top