HOẠT ĐỘNG TRONG NGÀNH
Công tác thống kê cần được quan tâm xứng tầm

Công tác thống kê đóng vai trò hết sức quan trọng trong hoạt động quản lý, điều hành kinh tế xã hội, bởi đây là nguồn dữ liệu đầu vào để ban hành, đánh giá các quyết sách điều hành. Những năm qua, môi trường pháp lý cho hoạt động thống kê ngày càng được hoàn thiện chặt chẽ, song trong quá trình thực hiện cũng bộc lộ những bất cập cần khắc phục.

KINH TẾ - XÃ HỘI
Đẩy mạnh công tác phòng, chống cháy rừng ứng phó với BĐKH và thực hiện cam kết quốc tế

Từ đầu năm đến nay, số lượng vụ cháy rừng cũng như số lượng rừng bị cháy của Việt Nam đang tăng mạnh. Đặc biệt trong bối cảnh thời tiết chịu nhiều ảnh hưởng của biến đổi khí hậu gây nắng nóng, khô hạn và làm gia tăng nguy cơ xảy ra các vụ cháy rừng, gây thiệt hại và ảnh hưởng đến mọi mặt kinh tế - xã hội đất nước.

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
Nghiên cứu, hoàn thiện nguồn thông tin và phương pháp tính giá trị sản xuất hoạt động dịch vụ nông nghiệp

Ngành“Hoạt động dịch vụ nông nghiệp” thuộc nhóm ngành cấp 2 “Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan” và là một trong mười ba ngành kinh tế cấp 3 thuộc ngành Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản. Hoạt động dịch vụ nông nghiệp gồm các hoạt động phụ trợ cho sản xuất nông nghiệp và các hoạt động liên quan (như thu hoạch sản phẩm nông nghiệp), thực hiện trên cơ sở hợp đồng thu phí;...

QUỐC TẾ
Quyền con người và bình đẳng giới phải là trọng tâm của mọi chính sách và thảo luận về dân số

Dân số thế giới đạt 8 tỷ người vào tháng 11 năm 2022 – một dấu mốc quan trọng của nhân loại và đánh dấu những tiến bộ trong chăm sóc sức khỏe, giáo dục, khoa học và phát triển kinh tế xã hội.

Top