Tổng cục Thống kê tổ chức Họp giao ban Lãnh đạo cấp Vụ quý I năm 2024

11/04/2024 - 02:07 PM
Sáng ngày 11/4/2024, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức Họp giao ban Lãnh đạo cấp Vụ quý I năm 2024 nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch công tác quý I/2024 và triển khai kế hoạch công tác quý II/2024. Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có các Phó Tổng cục trưởng: Nguyễn Thanh Dương, Nguyễn Trung Tiến, Lê Trung Hiếu, Đỗ Thị Ngọc; Lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng cục. Tham dự trực tuyến có Lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp đóng ngoài địa bàn Hà Nội.

 
Tổng cục Thống kê họp giao ban lãnh đạo cấp Vụ quý I năm 2024
Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Bình, Chánh Văn phòng Tổng cục báo cáo kết quả công tác quý I năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ công tác quý II năm 2024. Theo báo cáo, với sự chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo Tổng cục và sự chủ động trong thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị, Tổng cục Thống kê đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ trong Kế hoạch công tác được ban hành kèm theo Quyết định số 1436/QĐ-TCTK ngày 29/12/2023 và kết luận của Tổng cục trưởng tại Thông báo số 06/TB-TCTK ngày 16/01/2024 tại Hội nghị triển khai Kế hoạch công tác năm 2024 của Tổng cục Thống kê.

Trong quý I, toàn Ngành Thống kê đã có 56.505 công việc giao trên phần mềm quản lý công việc (taskgov), giảm 0,65% so với quý I/2023, trong đó: 49.041 công việc hoàn thành (chiếm 86,79%), giảm 1,96%; 4.765 công việc hoàn thành trễ hạn (chiếm 8,43%), tăng 1,12%; 2.233 công việc chưa hoàn thành trễ hạn (chiếm 3,95%), tăng 38,78%; 466 công việc chưa hoàn thành (chiếm 0,82%), giảm 12,4%.

Chia theo các đơn vị trong Tổng cục, các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục được giao 1.380 công việc (chiếm 2,44%), tăng 14,33% so với quý I/2023; các đơn vị sự nghiệp thuộc Tổng cục được giao 107 công việc (chiếm 0,18%), giảm 21,32%; các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được giao 55.018 công việc (chiếm 97,36%), giảm 0,9%.

 
Tổng cục Thống kê họp giao ban lãnh đạo cấp Vụ quý I năm 2024 1
Ông Nguyễn Bình, Chánh Văn phòng Tổng cục báo cáo kết quả công tác quý I năm 2024
và phương hướng nhiệm vụ công tác quý II năm 2024

Theo kế hoạch công tác, trong quý I năm 2024, các đơn vị thuộc cơ quan Thống kê ở trung ương phải thực hiện 226 công việc, trong đó: 224 công việc đã hoàn thành đúng hạn, (chiếm 99,12%); 02 công việc chưa hoàn thành (chiếm 0,88%). Năm 2023 có 06 công việc chưa hoàn thành và chuyển sang năm 2024, trong đó có 04 công việc đang thực hiện theo đúng tiến độ theo Kế hoạch công tác năm 2024.

Theo các Thông báo kết luận của Lãnh đạo Tổng cục, trong quý I có 17 công việc phải hoàn thành, trong đó: 06 công việc đã hoàn thành đúng hạn; 04 công việc hoàn thành trễ hạn; 07 công việc chưa hoàn thành. Có 163 công việc phát sinh được giao cho các đơn vị trong Tổng cục trên Taskgov, trong đó: 136 công việc đã hoàn thành đúng hạn (chiếm 83,43%); 27 công việc hoàn thành trễ hạn (chiếm 16,57%).

Kết quả cụ thể, trong công tác chuyên môn, ngành Thống kê thực hiện tốt công tác biên soạn và phổ biến thông tin thống kê. Bảo đảm thông tin thống kê định kỳ và đột xuất; hoàn thành tốt báo cáo tình hình kinh tế - xã hội hằng tháng và quý I; tổ chức thành công Họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội quý I năm 2024. Biên soạn GDP, GRDP quý I năm 2024; cập nhật kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2024; xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2024 cho 03 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (TP. Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang); xây dựng kịch bản lạm phát năm 2024 phục vụ Ban Chỉ đạo điều hành giá của Chính phủ.

TCTK hoàn thành biên soạn các ấn phẩm như: Thực trạng kinh tế - xã hội các địa phương ven biển giai đoạn 2011-2022; Số liệu môi trường Việt Nam 2014-2021; Báo cáo điều tra lao động việc làm năm 2022; Kết quả khảo sát mức sống dân cư năm 2022. Đồng thời, hoàn thành việc cập nhật Khung số liệu thống kê kinh tế - xã hội năm 2023 được ban hành theo Quyết định số 288/QĐ-TTg ngày 28/02/2023; cập nhật, biên soạn hệ thống phổ biến dữ liệu chung tăng cường (e-GDDS) quý I trên Trang dữ liệu tóm tắt quốc gia. Thông tin thống kê được phổ biến kịp thời trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục, Tạp chí Con số và Sự kiện, Viện Khoa học Thống kê.

Trong công tác phân tích và dự báo thống kê, đã ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch thực hiện chuyên đề/báo cáo phân tích và dự báo thống kê năm 2024 của TCTK với 18 chuyên đề/báo cáo; xây dựng đề cương các chuyên đề/báo cáo phân tích và dự báo thống kê năm 2024. Rà soát các chuyên đề/báo cáo phân tích và dự báo năm 2023 để tổng hợp Kỷ yếu.

Thực hiện nhiệm vụ điều tra thống kê và xử lý thông tin điều tra thống kê, TCTK đã hoàn thành dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quyết định về tổ chức Tổng điều tra Nông thôn nông nghiệp năm 2025, Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra sau khi tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các bộ, ngành, địa phương. Tổ chức 04 Hội nghị tập huấn đối với các cuộc điều tra triển khai trong quý I và 6 tháng đầu năm 2024[1] trong đó tổ chức thành công Hội nghị tập huấn trực tiếp Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 tại tỉnh Lâm Đồng với hơn 300 đại biểu tham dự. Tổ chức 11 cuộc điều tra tháng, 04 cuộc điều tra quý, 03 cuộc điều tra năm và các cuộc điều tra theo thời vụ của nông nghiệp (tổng số kỳ điều tra là 49 kỳ) với hơn 3,3 triệu lượt trả lời của đơn vị cung cấp thông tin tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong công tác phương pháp chế độ và quản lý chất lượng thống kê, TCTK tiếp tục hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật thực hiện Luật Thống kê và sửa đổi, bổ sung một số điều; ký kết Quy chế phối hợp về công tác thống kê và chia sẻ thông tin thống kê với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; tiếp tục hoàn thiện các đề tài cấp cơ sở, đề tài cấp Bộ đã nghiệm thu năm 2023 để nộp cho Bộ KHĐT và Bộ Khoa học và Công nghệ; hướng dẫn các đơn vị trong toàn Ngành đăng ký đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ, đề tài cấp cơ sở năm 2025. Thực hiện thẩm định 07 phương án điều tra của các bộ, ngành và địa phương[2].

Trong quý I/2024, TCTK tập trung hoàn thiện cơ sở hạ tầng và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thống kê. Trong đó, hoàn thành xây dựng 13 phần mềm phục vụ điều tra; tiếp tục triển khai các dự án công nghệ thông tin: Xây dựng Hệ thống sản xuất thông tin thống kê điện tử; Xây dựng Kho dữ liệu thống kê đặc tả và dữ liệu vi mô thống kê; Hệ thống công nghệ thông tin phục vụ chế độ báo cáo cấp bộ, ngành; chế độ báo cáo cấp tỉnh, huyện, xã tần suất nhanh (trực tuyến) phục vụ công tác quản lý điều hành từ trung ương đến địa phương.

Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam, Tổng cục đã ban hành Tài liệu hướng dẫn theo dõi, đánh giá thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; phần mềm theo dõi, đánh giá thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam đang được xây dựng; triển khai thực hiện chỉ đạo của  Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại Công văn số 10254/VPCP-KTTH ngày 31/12/2023 của Văn phòng Chính phủ về công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức thống kê cho công chức, viên chức làm thống kê tại các bộ, ngành ở trung ương và sở, ngành ở địa phương.

TCTK đồng thời tích cực triển khai thực hiện các đề án, nhiệm vụ lớn của Ngành như: Đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát (NOE); Đề án ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin - truyền thông trong Hệ thống thống kê nhà nước giai đoạn 2017-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 501); Đề án cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia; Đề án Chuyển đổi số, tư liệu hóa ngành Thống kê; Đề án nâng cao năng lực thống kê quốc gia; Đề án nghiên cứu, thống kê, biên soạn số liệu GDP loại hình kinh tế tập thể...

Bên cạnh tập trung thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, TCTK cũng chú trọng thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng và thi đua, khen thưởng; quản lý tài chính và đầu tư xây dựng; hợp tác quốc tế, thống kê nước ngoài và quản lý dự án ODA; pháp chế, thanh tra, kiểm tra, giám sát; tuyên truyền, văn phòng; xuất bản và công tác Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên.

 
Tổng cục Thống kê họp giao ban lãnh đạo cấp Vụ quý I năm 2024 2
Toàn cảnh cuộc họp

Quý II/2024, TCTK sẽ tập trung thực hiện 12 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nâng cao chất lượng công tác biên soạn và phổ biến thông tin thống kê, chủ động nắm bắt diễn biến kinh tế thế giới, tình hình kinh tế - xã hội của cả nước và các địa phương để phản ánh đầy đủ trong báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng, quý II và 6 tháng đầu năm 2024, báo cáo tình hình lao động việc làm quý II và 6 tháng đầu năm 2024; hoàn thành biên soạn Niên giám thống kê 2023 (ấn phẩm điện tử), Sách trắng doanh nghiệp và Sách trắng hợp tác xã 2024; biên soạn GDP, GRDP sơ bộ quý I và ước tính quý II năm 2024, cập nhật các kịch bản tăng trưởng kinh tế GDP năm 2024 và xây dựng kịch bản tăng trưởng GDP năm 2025; biên soạn Báo cáo kết quả kiểm kê, đánh giá thực chất tình hình các nguồn lực của nền kinh tế năm 2023...

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác phân tích và dự báo thống kê; tập trung thực hiện, xử lý thông tin điều tra của các cuộc điều tra thống kê triển khai năm 2024; thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho các cuộc điều tra thống kê sẽ được tổ chức triển khai năm 2025. Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật; tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam và các đề án, nhiệm vụ lớn của Ngành. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thống kê. Tiếp tục làm tốt các công tác tổ chức cán bộ; quản lý tài chính và đầu tư xây dựng; hợp tác quốc tế, thống kê nước ngoài và quản lý dự án ODA; công tác pháp chế, thanh tra, kiểm tra, giám sát

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận các nội dung công việc còn khó khăn trong triển khai nhiệm vụ trong quý I/2024 xuất phát từ cả yếu tố khách quan và chủ quan để sớm có những giải pháp tháo gỡ như: Hoàn thiện cơ cấu tổ chức ngành Thống kê; Đề án vị trí việc làm; Phần mềm điều tra thống kê; Công tác chuẩn bị Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025;...

 
Phát biểu tại buổi họp, Phó Tổng cục trưởng Lê Trung Hiếu nhất trí các nội dung trong Báo cáo kết quả công tác quý I năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ công tác quý II năm 2024 của Văn phòng Tổng cục; đánh giá cao chất lượng công việc các đơn vị đã triển khai trong quý I/2024 vừa qua. Phó Tổng cục trưởng đề nghị các đơn vị tiếp tục tập trung triển khai nhiệm vụ chuyên môn được giao trong quý II, trong đó tăng cường công tác phối hợp giữa các đơn vị trong Tổng cục để đảm bảo có được số liệu thống kê chính xác cao theo đúng thời gian quy định. Đồng thời đẩy mạnh phối hợp với các đơn vị ngoài ngành để khai thác triệt để nguồn thông tin dữ liệu hành chính sẵn có...

Bổ sung, làm rõ các nội dung cần triển khai trong quý II/2024, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến đề xuất tập trung chuẩn bị tốt cho Tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp năm 2025; triển khai công tác thi đua khen thưởng phù hợp với quy chế mới; có kế hoạch xây dựng nguồn nhân lực toàn Ngành trong trung hạn và dài hạn; tăng cường công tác tuyên truyền cho các cuộc điều tra thống kê...

Kết luận cuộc họp, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương đánh giá cao kết quả thực hiện trong quý I/2024 và đề nghị các đơn vị rà lại các nhiệm vụ trong Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, bám sát nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024 để chủ động triển khai các nhiệm vụ được giao, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ. Tổng cục trưởng yêu cầu các đơn vị tăng cường phối hợp để triển khai thực hiện tốt các cuộc điều tra, tổng điều tra, trong đó trọng điểm là Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024; Điều tra thu thập thông tin thực trạng kinh tế - xã hội 53 dân tộc; thực hiện tốt công tác chuẩn bị Tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp năm 2025; tăng cường khai thác dữ liệu hành chính trong Điều tra Doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, tiếp tục hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật; nâng cao chất lượng báo cáo kinh tế - xã hội tháng, quý, năm; biên soạn GDP, GRDP...; thực hiện tốt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 và các đề án lớn của Ngành; tập trung triển khai các nội dung công việc trong công tác tổ chức cán bộ; hợp tác quốc tế đảm bảo huy động nguồn lực bên ngoài; hoàn thiện bộ máy tổ chức bộ phận thanh tra theo quy định mới;../.
 
B.N

 

[1] Tập huấn Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024; tập huấn Điều tra doanh nghiệp năm 2024; tập huấn nghiệp vụ và hướng dẫn sử dụng phần mềm đối với các phiếu điều tra sử dụng trong điều tra thí điểm Tổng điều tra nông nghiệp nông thôn 2025 đối với 05 tỉnh, thành phố gồm: Phú Thọ, Hải Dương, Nghệ An, Tiền Giang, Lâm Đồng; Hội nghị triển khai điều tra thí điểm thu thập thông tin diện tích thu hoạch cây nông nghiệp theo quý tại 06 tỉnh, thành phố gồm: Sơn La, Hải Dương, Nghệ An, Lâm Đồng, Đồng Nai, Tiền Giang.

[2] Phương án điều tra thu thập thông tin về lao động phục vụ phân loại đô thị; Phương án điều tra Xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Phương án khảo sát thu nhập dân cư năm 2023 của tỉnh Thừa Thiên Huế; Phương án điều tra thu nhập các chỉ tiêu thống kê về thanh niên trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Phương án điều tra hoạt động thương mại, dịc vụ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2024; Phương án điều tra năng lực sản xuất của sản phẩm công nghiệp; Phương án điều tra thu nhập bình quân đầu người cấp huyện trên địa bàn tỉnh Long An.


Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top