Đảng bộ Tổng cục Thống kê nghiêm túc tham dự Hội nghị Thông tin chuyên đề Quý I năm 2024

10/04/2024 - 03:28 PM
Thực hiện chương trình công tác năm 2024, sáng ngày 10/4/2024, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị Thông tin chuyên đề Quý I năm 2024. Hội nghị có ý nghĩa thiết thực, là đợt sinh hoạt chính trị về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng, nhằm khơi dậy niềm tự hào, niềm tin son sắt của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, tạo sức lan tỏa, củng cố niềm tin, đoàn kết, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Hội nghị cũng có ý nghĩa lớn khi được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 17 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (11/4/2007-11/4/2024) và hướng tới Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/04/1975-30/4/2024); Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2024).

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trong toàn Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, với 424 điểm cầu và hơn 17.350 đại biểu tham dự. Tại điểm cầu Tổng cục Thống kê, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng cục Thống kê; các đồng chí cấp ủy và các đảng viên thuộc Đảng bộ bộ phận, các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tổng cục tham dự Hội nghị.
 
Đảng bộ Tổng cục Thống kê nghiêm túc tham dự Hội nghị Thông tin chuyên đề Quý I năm 2024
Đảng bộ Tổng cục Thống kê tham dự trực tuyến Hội nghị thông tin chuyên đề quý I/2024
do Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe GS.TS Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt những nội dung cơ bản: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội” gắn với triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng”; và đồng chí Nguyễn Tuấn Ninh, Vụ trưởng Vụ Công chức, Bộ Nội vụ thông tin chuyên đề “Một số giải pháp góp phần thúc đẩy cán bộ, đảng viên năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể cảm ơn hai báo cáo viên đã quan tâm, chuẩn bị kỹ lưỡng và dành thời gian trực tiếp truyền đạt những nội dung cốt lõi, tư duy nhất quán của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, cũng như khơi dậy niềm tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng. Đồng thời làm rõ một số giải pháp cơ bản góp phần thúc đẩy cán bộ, đảng viên năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Để nội dung 2 chuyên đề tại Hội nghị lan tỏa, thấm sâu vào tâm thức của cán bộ, đảng viên, biến nhận thức thành hành động cụ thể, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, đồng chí Nguyễn Văn Thể đề nghị các cấp ủy Đảng trực thuộc bằng nhiều hình thức kiên trì phổ biến quán triệt để từng cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối học tập các nội dung tại Hội nghị.

Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương nhấn mạnh, chuyên đề: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội” và bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” là chuyên đề mang tính nền tảng lý luận của Đảng và sự phát triển cao độ của Chủ nghĩa Mác-Lênin trong điều kiện thực tế của Việt Nam. Các đảng viên trong Đảng bộ Khối trong thời gian tới tiếp tục nghiên cứu bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, từ đó hiểu sâu sắc hơn về con đường mà Đảng và dân tộc Việt Nam lựa chọn để củng cố niềm tin và có thêm động lực phấn đấu góp phần vào công tác xây dựng Đảng.
 
Đảng bộ Tổng cục Thống kê nghiêm túc tham dự Hội nghị Thông tin chuyên đề Quý I năm 2024 1
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể
mong muốn 2 chuyên đề tiếp tục lan tỏa sâu rộng trong Đảng bộ khối

Đối với chuyên đề “Một số giải pháp góp phần thúc đẩy cán bộ, đảng viên năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”, đồng chí Nguyễn Văn Thể khẳng định, đây cũng là vấn đề thời sự hết sức quan trọng. Cán bộ, đảng viên từng cơ quan, đơn vị đảm nhiệm vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống chính trị, trong nền công vụ, trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước. Tuy vậy, còn một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa thật sự nêu gương, chưa ý thức rõ trách nhiệm của mình, còn đùn đẩy trách nhiệm hoặc làm nửa vời khiến nhiều công việc quan trọng không được triển khai một cách thấu đáo. Vì vậy, Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương lựa chọn chủ đề này tại Hội nghị để mỗi cán bộ, đảng viên hiểu được chủ trương chung của Đảng và Nhà nước, các luật, nghị định của Chính phủ và một số giải pháp để kiểm tra, giám sát công việc thực tế, với mong muốn từng cán bộ, đảng viên, từng cơ quan, đơn vị đều hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể cũng nhấn mạnh đến 5 giải pháp, mong muốn các đại biểu dự hội nghị lan toả trong các cơ quan, đơn vị mình:

Một là, phát huy vai trò của cấp ủy trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng triển khai các nghị quyết của Trung ương; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở cán bộ, đảng viên kiểm tra, giám sát công việc của mình để từng cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và cấp ủy cũng sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hai là, cán bộ, đảng viên không phân biệt khối cơ quan nhà nước hay khối lập pháp có trách nhiệm tham mưu hoàn thiện thể chế, trong đó có luật, các nghị định của Chính phủ, các thông tư của các bộ, ngành, các quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị.

Ba là, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, tạo điều kiện để đào tạo, bồi dưỡng, giúp cán bộ, đảng viên hiểu rõ luật, hiểu rõ các quy định của Đảng và Nhà nước, nắm chắc chuyên môn, hiểu rõ trách nhiệm, nhiệm vụ được giao và tăng cường vận dụng cơ sở lý luận vào công việc thực tế, giúp cơ quan, đơn vị mình hoàn thành tốt nhiệm vụ và bản thân mình hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện của tổ chức, cá nhân và đặc biệt là cơ quan, bộ phận trọng tâm, trọng điểm, những nơi có dư luận đùn đẩy trách nhiệm, có dư luận chậm giải quyết công việc.

Năm là, tăng cường công tác thi đua, khen thưởng, tổ chức các phong trào thi đua, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời khen thưởng các cá nhân, tổ chức làm tốt nhiệm vụ, kịp thời xử lý các tổ chức, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ; từ đó thúc đẩy công việc của cơ quan, đơn vị mình tốt hơn./.
 
B.N
 

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top