Đảng bộ Tổng cục Thống kê hướng tới Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025

23/06/2020 - 10:10 AM - 233 lượt xem
Với quyết tâm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020, Trung ương Đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát huy mọi nguồn lực và động lực để phát triển đất nước nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.
 
Đứng trước không ít khó khăn, thách thức ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội ở trong nước và quốc tế nhưng với sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, đồng bộ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đặc biệt tập trung vào hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách; khơi thông nguồn lực, thu hút đầu tư, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh… tình hình kinh tế - xã hội nước ta đạt kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Trong nhiệm kỳ, có đến hai năm 2018-2019 liên tiếp Chính phủ đạt và vượt toàn bộ các chỉ tiêu kế hoạch Quốc hội giao.
 
Trong bối cảnh đó, Đảng ủy Tổng cục cùng các cấp uỷ trực thuộc tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức Đảng trong việc phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chương trình, kế hoạch công tác năm, phổ biến kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến đảng viên, công chức, viên chức và người lao động; quan tâm xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh và lãnh đạo các đoàn thể hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ qua đó góp phần quan trọng trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ngành và xây dựng cơ quan, đơn vị đoàn kết, phát triển.
 
Đảng bộ Tổng cục Thống kê hiện có 21 chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc với hơn 280 đảng viên. Trong đó, đảng bộ bộ phận văn phòng có 5 chi bộ trực thuộc, đưa tổng số cơ sở đảng trực thuộc lên 26 đơn vị. Ban Chấp hành hiện có 14 đảng ủy viên, trong đó 05 đồng chí trong Ban Thường vụ, một Bí thư và 02 Phó Bí thư.
 
Để chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Tổng cục Thống kê nhiệm kỳ 2020-2025, các chi bộ, Đảng bộ cơ sở trực thuộc dưới sự hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên đã thực hiện hoàn thành tổ chức đại hội chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2022 trong quý I và quý II năm 2020. Điểm đặc biệt của Đại hội chi bộ nhiệm kỳ này là công tác nhân sự được đặc biệt coi trọng và thực hiện theo quy trình bầu cử trình tự, bài bản, với phương châm đảm bảo đủ số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực lãnh đạo; đồng thời đảm bảo tính kế thừa và phát triển. Tiêu chuẩn cấp ủy viên theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), ngoài đảm bảo tiêu chuẩn chung của cán bộ được quy định trong Chỉ thị, còn phải bảo đảm một số yêu cầu: Có kinh nghiệm công tác đảng, có khả năng lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các công việc của chi bộ; Có khả năng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, tổng kết thực tiễn; Có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng do Đảng lãnh đạo; Giữ gìn đạo đức cách mạng; có lối sống giản dị, lành mạnh; gương mẫu trong sinh hoạt, công tác; đoàn kết, gắn bó với đồng chí và quần chúng nhân dân. Có năng lực công tác tốt, có trình độ hiểu biết về lý luận chính trị, quan điểm, đường lối, chính sách và pháp luật của Nhà nước; nhiệt tình, trách nhiệm tham gia các hoạt động của chi ủy. Chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, có tinh thần tự phê bình và phê bình, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất, phát huy dân chủ và kỷ cương trong Đảng. Có khả năng quy tụ, đoàn kết nội bộ, được chi bộ tín nhiệm…
Đảng ủy Tổng cục Thống kê hướng tới Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025
Đoàn Chủ tịch chỉ đạo Đại hội  Đại biểu lần thứ 25, nhiệm kỳ 2015 - 2020
 
Dự thảo Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025  của Đảng bộ Tổng cục Thống kê nêu rõ:
 
Về công tác chính trị, tư tưởng
 
Đảng bộ tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai các giải pháp xây dựng chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị bằng những việc làm cụ thể; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên, nhất là trong chấp hành các nguyên tắc, quy định của Đảng, chấp hành nghiêm về sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng ngay từ chi bộ.
 
Xây dựng chương trình hành động thực hiện các nghị quyết trong đó chú trọng đến tính khả thi, bám sát quan điểm, đường lối, mục tiêu trong nghị quyết, phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị và bảo đảm điều kiện thực hiện, đưa nghị quyết vào cuộc sống. Việc học tập, triển khai thực hiện chuyên đề cũng được Đảng ủy chủ động triển khai thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, qua các chuyến công tác thực tế. Qua kiểm tra giám sát cho thấy, công tác sinh hoạt chuyên đề tại các đảng bộ, chi bộ trực thuộc được triển khai theo đúng tinh thần hướng dẫn, trung bình đạt 2-3 cuộc/năm như mục tiêu đề ra.
 
Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên hướng sự quan tâm tới nội dung bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về lý luận chính trị, thông tin thời sự, chính sách. Đồng thời, coi trọng đấu tranh phê phán những quan điểm, nhận thức sai trái - nguyên nhân chủ yếu dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đảng ủy cũng chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc triển khai tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn. Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể trong cơ quan phối hợp với lãnh đạo đơn vị tổ chức phát động các phong trào thi đua, kỷ niệm. Qua đó, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, nâng cao ý thức trách nhiệm với công việc, sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ, xây dựng tinh thần đoàn kết, nhất trí, dân chủ và đổi mới trong cơ quan.
 
Công tác bồi dưỡng lý luận chính trị luôn được Đảng ủy quan tâm thực hiện. Đã triệu tập các cấp ủy tham gia Hội nghị tập huấn công tác đảng, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng do ĐUBKHĐT tổ chức, đầy đủ và đúng thành phần triệu tập. Hàng năm, Đảng ủy thường xuyên cử quần chúng ưu tú tham dự các lớp bồi dưỡng kiến thức về Đảng (lớp cảm tình đảng) và đảng viên dự bị tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức cho đảng viên mới. Tất cả các đối tượng được cử đều hoàn thành nhiệm vụ học tập được giao, đạt thành tích tốt.
 
Về công tác xây dựng tổ chức Đảng và đảng viên
 
Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy đã phối hợp với Lãnh đạo TCTK thực hiện lấy phiếu giới thiệu, rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp giai đoạn 2016-2021 và giai đoạn 2021-2026 hàng năm. Tham gia, cho ý kiến kịp thời, có chất lượng, với trách nhiệm cao đối với các trường hợp luân chuyển, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại nhằm kiện toàn cơ cấu tổ chức TCTK.
 
Riêng năm 2019 đến năm 2020, Đảng ủy đã tập trung phối hợp tốt với Lãnh đạo TCTK trong việc nghiên cứu, sắp xếp cải cách hành chính, qua đó TCTK đã trình và được Chính phủ ra quyết định triển khai phương án tổ chức lại bộ máy của TCTK đúng quy trình, thủ tục, theo hướng tinh gọn, hiệu quả.
 
Đảng ủy đã chỉ đạo các Chi bộ, Đảng bộ bộ phận tiếp tục thực hiện Nghị quyết 01-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối về nâng cao chất lượng. Qua đó, hiệu quả sinh hoạt chi bộ, chất lượng sinh hoạt chi bộ đã từng bước được nâng lên. Đại đa số chi bộ đã thực hiện đủ 6 nội dung trong một cuộc họp chi bộ theo Hướng dẫn số 09 của Ban Tổ chức Trung ương.
 
Công tác phát triển đảng được quan tâm, chú trọng và thực hiện đúng mục tiêu đề ra. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ Tổng cục Thống kê đã kết nạp tổng số 59 đảng viên, chuyển đảng chính thức cho 65 đồng chí. Bình quân mỗi năm kết nạp 12 đảng viên, đạt mục tiêu kết nạp 10-12 đảng viên năm. 
 
Kết quả trong 5 năm nhiệm kỳ, đảng ủy đã trao tặng giấy khen cho 16 lượt tổ chức cơ sở đảng tiêu biểu đạt thành tích “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, 208 lượt đảng viên đạt thành tích “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Làm thủ tục đề nghị xét tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 03 đồng chí.
Đảng ủy Tổng cục Thống kê hướng tới Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 1
Ban Chấp hành khóa 25, nhiệm kỳ 2015 - 2020 ra mắt  tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ 25, nhiệm kỳ 2015-2020
 
Về công tác kiểm tra, giám sát
 
Hàng năm, Đảng ủy và Uỷ ban Kiểm tra đã xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra, giám sát. Tiến hành kiểm tra thường xuyên và theo kế hoạch việc chấp hành Điều lệ Đảng của Đảng bộ, các chi bộ về đảm bảo kỳ sinh hoạt, nội dung sinh hoạt, việc bảo đảm nguyên tắc tập trung, dân chủ... Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra đã thành lập 27 đoàn kiểm tra, giám sát. Tiến hành 27 cuộc kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, trong đó Đảng ủy thực hiện 11 cuộc và Ủy ban Kiểm tra thực hiện 16 cuộc. Qua kiểm tra, giám sát không phát hiện sai phạm.
 
Về công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể
 
Trong nhiệm kỳ qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Đảng ủy Khối và của Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư về công tác dân vận, nhất là Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của đảng bộ các cơ quan nhà nước” đã được triển khai tới tất cả các tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ TCTK đúng theo chương trình và kế hoạch của cấp trên triển khai.
 
Với vai trò gương mẫu, đi đầu của người đảng viên, Đảng ủy đã quán triệt tới các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong đảng bộ về việc tích cực tuyên truyền, ủng hộ chủ trương và phương án cải cách hành chính, đổi mới công tác tổ chức, cán bộ, quản lý tài chính, tài sản mà TCTK đang triển khai. Đồng thời, phối hợp với chính quyền thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở.
 
Đảng ủy phối hợp với Lãnh đạo Tổng cục chỉ đạo Ban chấp hành Công đoàn tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng “Người cán bộ công chức trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”. Công đoàn tăng cường công tác giáo dục và động viên cán bộ, công chức phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác chuyên môn; tích cực vận động cán bộ công chức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, bảo vệ tài sản cơ quan, giữ vững các phong trào thi đua do công đoàn cấp trên phát động…Lãnh đạo tốt công tác Đoàn Thanh niên cơ quan, chú trọng củng cố xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức về Đảng và ý thức phấn đấu vào Đảng của thanh niên. Tạo điều kiện để thanh niên cơ quan phát huy tính xung kích của tuổi trẻ, hăng say học tập chính trị, chuyên môn, tin học, ngoại ngữ và học tập nâng cao, nghiên cứu khoa học.
 
Tóm lại, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Tổng cục Thống kê đã triển khai và thực hiện tốt các Nghị quyết Trung ương (khoá XII) của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư và của Đảng bộ Tổng cục Thống kê. Đảng uỷ đã phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo Tổng cục tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành, đảm bảo thông tin thống kê định kỳ (tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng và năm) cũng như các thông tin thống kê đột xuất, kịp thời với chất lượng ngày càng tốt hơn, phục vụ các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các tổ chức và cá nhân trong nước và quốc tế.
 
Duy trì hoạt động của Đảng bộ theo quy chế, tăng cường kiểm tra các chi bộ, đảm bảo chi bộ sinh hoạt từ 10 kỳ/năm trở lên, nâng cao tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình; cải tiến nội dung và hình thức sinh hoạt chi bộ, giữ gìn sự đoàn kết nhất trí trong Đảng bộ, chi bộ sinh hoạt theo chuyên đề; làm tốt công tác đánh giá, phân loại cơ sở đảng và phân loại đảng viên hàng năm.
 
Thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng quần chúng ưu tú tạo nguồn phát triển đảng, tuyên truyền, vận động quần chúng nhất là thanh niên phấn đấu vào Đảng, thực hiện tốt việc tổ chức bồi dưỡng đảng viên mới.
 
Lãnh đạo các tổ chức quần chúng (Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Nữ công, Tự vệ, Chi Hội Cựu chiến binh) thực hiện tốt các mặt công tác được giao./.
 
ĐẢNG ỦY TỔNG CỤC THỐNG KÊ

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top