Đảng ủy Tổng cục Thống kê tiếp đoàn kiểm tra theo Quyết định 137 của Bộ Chính trị

29/10/2021 - 12:10 PM
Sáng ngày 29/10/2021, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng cục Thống kê tiếp đoàn kiểm tra theo Quyết định 137 của Bộ Chính trị đến làm việc, do đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương làm Trưởng đoàn. Các thành viên trong Đoàn kiểm tra gồm: Đồng chí Đinh Thị Mai, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương; Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương III, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Đồng chí Nguyễn Hữu Hải, Hàm Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Văn phòng Trung ương Đảng; Đồng chí Nguyễn Văn Định, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Trung ương. Cùng tham dự buổi làm việc có Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thị Thu Lan; Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ (Bộ KHĐT) Đỗ Xuân Hải. Đoàn Đảng ủy Tổng cục Thống kê tiếp đoàn kiểm tra có: Bí thư Đảng bộ, Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương; Phó Bí thư - Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Trung Tiến; Phó Bí thư Nguyễn Văn Tuyên và các ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tổng cục Thống kê.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Đoàn kiểm tra nhấn mạnh, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Nghị quyết Đại hội XIII) có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới, trong đó có đưa ra 3 đột phá chiến lược, 6 nhiệm vụ trọng tâm, 12 định hướng để phát triển đất nước. Để đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng thực sự đi vào cuộc sống, từng cán bộ đảng viên thấm nhuần tinh thần Nghị quyết, Bộ Chính trị đã ban hành Quyết định 137 thành lập đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, để kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đối với Đảng bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Thực hiện chương trình kiểm tra, Đoàn kiểm tra để nghị Đảng ủy Tổng cục Thống kê báo cáo ngắn gọn các kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế và định hướng cho giai đoạn tiếp theo, trong đó nói rõ những mô hình tốt, cách làm hay trong thực hiện nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại Đảng bộ TCTK, đồng thời đề xuất những kiến nghị, để các cán bộ, đảng viên của Đảng bộ TCTK thấm nhuần Nghị quyết và để Nghị quyết đi vào cuộc sống.
 
Đảng ủy Tổng cục Thống kê tiếp đoàn kiểm tra theo Quyết định 137 của Bộ Chính trị
Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Đoàn kiểm tra
phát biểu tại buổi làm việc

Thay mặt Đảng bộ Tổng cục Thống kê, Bí thư Đảng bộ TCTK Nguyễn Thị Hương báo cáo kết quả nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại Đảng bộ Tổng cục Thống kê. Theo báo cáo, về tổ chức đảng và đảng viên, Đảng bộ Tổng cục Thống kê hiện có 23 chi bộ, đảng bộ bộ phận với tổng cộng hơn 230 đảng viên. Trong đó, có 17 chi bộ và 01 đảng bộ bộ phận trực thuộc (trong đảng bộ bộ phận trực thuộc có 05 chi bộ cấp dưới). Ban Chấp hành Đảng bộ hiện có 14 đồng chí. Ban Thường vụ có 05 đồng chí, bao gồm đồng chí Bí thư và 02 đồng chí Phó Bí thư.

Những quan điểm, đường lối, định hướng và những nội dung, nhiệm vụ liên quan trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng được cụ thể hóa, gắn với thực hiện Chương trình, Kế hoạch công tác giai đoạn 2021 - 2025 của Tổng cục Thống kê qua các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, chủ yếu của Ngành như: (1) Thu thập, biên soạn và phổ biến thông tin thống kê; (2) Hoàn thiện môi trường pháp lý cho hoạt động thống kê; (3) Nghiên cứu, ứng dụng phương pháp thống kê tiên tiến; (4) Xây dựng, kết nối, cung cấp dữ liệu, thông tin giữa các hệ thống thông tin thống kê nhà nước; (5) Phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông; (6) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thống kê.
 
Đảng ủy Tổng cục Thống kê tiếp đoàn kiểm tra theo Quyết định 137 của Bộ Chính trị 1
Bí thư Đảng bộ, Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương báo cáo tại buổi làm việc

Việc triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại Đảng bộ Tổng cục Thống kê đã đạt được những kết quả bước đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Đảng ủy Tổng cục Thống kê đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ, trong đó đã cụ thể hóa chủ trương, đường lối, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được xác định trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phù hợp với điều kiện, đặc thù của Đảng bộ Tổng cục Thống kê; xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình hành động tập trung vào khắc phục, giải quyết những hạn chế, yếu kém; thực hiện tốt những nội dung, nhiệm vụ do Đại hội XIII của Đảng đề ra...

Đến nay, Đảng ủy đã phối hợp với Lãnh đạo Tổng cục Thống kê triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, bám sát Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nói chung và của Đảng bộ TCTK nói riêng như: (1) Tổng kết và xây dựng Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam; (2) Xây dựng thể chế; (3) Cung cấp số liệu xây dựng văn kiện Đại hội Đảng XIII và Xây dựng khung đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; (4) Cập nhật, bổ sung cáo cáo kết quả kiểm kê, đánh giá thực chất tình hình các nguồn lực của nền kinh tế giai đoạn 2016-2020; (5) Xây dựng Bộ chỉ tiêu kinh tế số; (6) Xây dựng Bộ chỉ tiêu logistics; (7) Tiến hành Tổng điều tra kinh tế năm 2021 và phối hợp triển khai Điều tra cơ sở hành chính năm 2021; (8) Đổi mới cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của hệ thống thống kê tập trung.

Tại buổi làm việc, Đảng ủy Tổng cục Thống kê đã cung cấp các tài liệu kiểm tra, trả lời, làm rõ hơn một số nội dung, vấn đề mà các thành viên Đoàn kiểm tra yêu cầu trong triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại Đảng bộ.
 
Đảng ủy Tổng cục Thống kê tiếp đoàn kiểm tra theo Quyết định 137 của Bộ Chính trị 2
Các thành viên Đoàn kiểm tra 137 của Bộ Chính trị tại buổi làm việc

Sau một buổi sáng làm việc, Đoàn kiểm tra 137 của Bộ Chính trị đánh giá cao sự chuẩn bị đầy đủ các yêu cầu theo đề cương báo cáo, cũng như việc triển khai công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại Đảng bộ Tổng cục Thống kê. Tuy nhiên bên cạnh đó cũng còn một số vấn đề hạn chế, đề nghị Đảng bộ Tổng cục Thống kê cần khắc phục trong thời gian tới.

Tiếp thu ý kiến đánh giá, góp ý của Đoàn kiểm tra, Bí Thư Đảng bộ Nguyễn Thị Hương cho biết Đảng ủy Tổng cục Thống kê sẽ nhanh chóng hoàn thiện báo cáo theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra và tiếp tục triển khai tốt hơn nữa công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại Đảng bộ, để ngành Thống kê tiếp tục phát huy được vai trò của mình và là công cụ mạnh mẽ, phục vụ sự lãnh đạo, điều hành của Đảng và Nhà nước./.

 
Đảng ủy Tổng cục Thống kê tiếp đoàn kiểm tra theo Quyết định 137 của Bộ Chính trị 3
Toàn cảnh buổi làm việc của Đoàn kiểm tra 137 của Bộ Chính trị 
với Đảng ủy Tổng cục Thống kê

 
Bích Ngọc

 

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top