Tổng cục Thống kê thực hiện khảo sát “Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin phục vụ chế độ báo cáo thống kê bộ, ngành; chế độ báo cáo thống kê tỉnh, huyện, xã” tại Bình Định

11/10/2022 - 07:21 PM
Chiều ngày 11/10/2022, tại trụ sở UBND tỉnh Bình Định, đoàn công tác của Tổng cục Thống kê (TCTK) do Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Bình Định về việc khảo sát “Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin phục vụ chế độ báo cáo thống kê bộ, ngành; chế độ báo cáo thống kê tỉnh, huyện, xã tần suất nhanh (trực tuyến) phục vụ công tác quản lý điều hành từ Trung ương đến địa phương” tại tỉnh Bình Định.

Tham dự buổi làm việc, về phía TCTK có lãnh đạo một số đơn vị thuộc TCTK. Về phía UBND tỉnh Bình Định, có Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn; Lãnh đạo các sở, ngành; Lãnh đạo văn phòng UBND tỉnh; Đại diện Lãnh đạo và Trưởng một số phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND thành phố Quy Nhơn, UBND huyện Phù Cát; Lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh, các phòng thuộc Cục Thống kê tỉnh Bình Định

Phát biểu chào mừng và khai mạc buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn cho biết, thời gian qua Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ đảm bảo thông tin thống kê kinh tế - xã hội, phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo điều hành cả nước. Đặc biệt trong bối cảnh phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19, TCTK đã kịp thời xây dựng các kịch bản tăng trưởng kinh tế, các cân đối vĩ mô, kiểm soát lạm phát… giúp Chính phủ chỉ đạo điều hành kịp thời kinh tế vĩ mô.

 
Hội thảo khảo sát “Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin phục vụ chế độ báo cáo thống kê bộ, ngành; chế độ báo cáo thống kê tỉnh, huyện, xã” tại Bình Định
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc 
 
Đối với ngành Thống kê tỉnh Bình Định, được sự quan tâm chỉ đạo của TCTK, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban ngành, UBND huyện, các phòng ban tại cấp huyện… thời gian qua Cục Thống kê Bình Định đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, như: Cung cấp, xây dựng hệ thống số liệu thông tin quan trọng để phục vụ xây dựng Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025; Ngày càng nâng cao chất lượng xây dựng báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội hàng tháng, quý, năm… phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các địa phương.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương cho biết, nhằm phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước ở Trung ương và địa phương được kịp thời, chính xác, TCTK đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho phép thực hiện Dự án “Xây dựng Hệ thống công nghệ thông tin phục vụ chế độ báo cáo cấp bộ; chế độ báo cáo cấp tỉnh, huyện, xã tần suất nhanh (trực tuyến) phục vụ công tác quản lý điều hành từ trung ương đến địa phương”. 

 
Hội thảo khảo sát “Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin phục vụ chế độ báo cáo thống kê bộ, ngành; chế độ báo cáo thống kê tỉnh, huyện, xã” tại Bình Định 1
Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương phát biểu tại buổi làm việc
 
Dự án nhằm thực hiện các mục tiêu quan trọng:  

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác báo cáo số liệu thống kê (gửi - nhận báo cáo; tổng hợp và xử lý thông tin, số liệu báo cáo; chia sẻ, sử dụng hiệu quả, thống nhất nguồn dữ liệu báo cáo) để nâng cao chất lượng thông tin phục vụ có hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành của các cơ quan quản lý Nhà nước.

- Hình thành và vận hành có hiệu quả hệ thống thông tin phục vụ các độ Báo cáo Thống kê Bộ ngành và các cấp tỉnh, huyện, xã dùng chung trong phạm vi cả nước, thực hiện báo cáo trực tuyến; có sự tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu hành chính giữa các cơ quan quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ và phân công, phân cấp thẩm quyền…

- Tiến tới thay thế hoàn toàn phương thức báo cáo truyền thống bằng phương thức hiện đại, điện tử hóa, tích hợp, chia sẻ qua trục liên thông của Bộ và Quốc gia.

- Tích hợp, thu thập tự động các nguồn dữ liệu hành chính, ưu tiên khai thác triệt để các dữ liệu hành chính cho hoạt động thống kê quy định tại Điều 53, Luật Thống kê.

- Hình thành các cơ sở dữ liệu thống kê theo nguồn dữ liệu chế độ báo cáo và nguồn dữ liệu hành chính theo hướng tập trung, đồng bộ, thống nhất của toàn ngành Thống kê; kết nối, tích hợp cơ sở dữ liệu thống kê với các cơ sở dữ liệu khác trong Bộ Kế hoạch và Đầu tư; kết nối, chia sẻ dữ liệu với các cơ quan khác.

- Kết nối, chia sẻ dữ liệu được thu thập từ Chế độ báo cáo cấp Bộ, ngành; Báo cáo cấp tỉnh, huyện, xã với các hệ thống thông tin trong và ngoài Bộ Kế hoạch và Đầu tư như: Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ; Hệ thống thông tin báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Hệ thống thông tin báo cáo bộ, ngành, địa phương khác; cung cấp thông tin cho Trung tâm chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Cổng dữ liệu quốc gia,… thông qua hệ thống Nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu Quốc gia.

- Hiện đại hóa hệ thống cơ sở dữ liệu thống kê tập trung theo xu hướng phát triển trên thế giới; Nâng cao tính minh bạch và giải trình số liệu với các ứng dụng thông minh.

Như vậy, TCTK sẽ tin học hóa quá trình biên soạn Báo cáo thống kê về tình hình kinh tế - xã hội của cả nước và các địa phương để phục vụ dự điều hành của Đảng và Nhà nước ở các cấp từ Trung ương đến địa phương.

Để thực hiện nhiệm vụ này, TCTK đã tiến hành khảo sát tại các tỉnh Phú Thọ, Đắk Lắk và tại buổi làm việc hôm nay, Đoàn sẽ khảo sát nguồn thông tin xây dựng phần mềm biên soạn Báo cáo kinh tế - xã hội cũng như nhu cầu chia sẻ báo cáo, dữ liệu hành chính tại tỉnh Bình Định. Nội dung khảo sát tập trung vào các nội dung chính sau:

(i) Tại các cơ quan Thống kê (Cục Thống kê; Chi cục Thống kê): Tình hình thực hiện chế độ Báo cáo ngành Thống kê; Hiện trạng triển khai hệ thống Báo cáo cấp tỉnh - huyện - xã (văn bản hướng dẫn của Tỉnh; hệ thống CNTT hỗ trợ; Hệ thống chỉ tiêu và biểu mẫu BC có các bổ sung so với Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và Công văn số 725/TCTK-PPCĐ ngày 03/10/2017 của Tổng cục Thống kê kèm theo hướng dẫn 71 biểu mẫu cấp tỉnh trong Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg); Tình hình thực hiện báo cáo kinh tế - xã hội (Văn bản hướng dẫn của Tỉnh; vai trò của Cục TK; nguồn số liệu phục vụ báo cáo kinh tế - xã hội Tỉnh).

(ii) Tại các cơ quan trực thuộc UBND Tỉnh (Sở, ngành), UBND Thành phố (Phòng chức năng): Tình hình thực hiện báo cáo kinh tế - xã hội (nguồn dữ liệu, phương pháp tổng hợp, quy trình thực hiện); Tình hình thực hiện báo cáo tỉnh, huyện, xã (nguồn dữ liệu, phương pháp tổng hợp, quy trình thực hiện); Nhu cầu kết nối chia sẻ dữ liệu hành chính giữa các cơ quan quản lý nhà nước.

 
Hội thảo khảo sát “Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin phục vụ chế độ báo cáo thống kê bộ, ngành; chế độ báo cáo thống kê tỉnh, huyện, xã” tại Bình Định 2
Toàn cảnh buổi làm việc
 
Tại buổi làm việc, đại diện đơn vị phát triển phần mềm đã trình bày về nội dung khảo sát; phần mềm Hệ thống thông tin báo cáo kinh tế - xã hội tại Trung ương. Các đại biểu tham dự, đơn vị phát triển phần mềm cũng đã có những trao đổi, thảo luận về các nội dung khảo sát với các Sở, ngành của UBND tỉnh Bình Định./.
P.V
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top