Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 5 năm 2016-2020 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

08/01/2021 - 04:13 PM - 100 lượt xem
Ngày 08/01/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 5 năm 2016-2020 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng.
 
Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 5 năm 2016-2020 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng chủ trì Hội nghị. Ảnh: MPI

 
 Tham dự Hội nghị, tại điểm cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Thứ trưởng Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Võ Thành Thống, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ, các chuyên gia cao cấp, cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của Bộ; các cán bộ làm công tác kế hoạch đầu tư tại các bộ, ngành. Tại 63 điểm cầu địa phương hơn 900 đại biểu tham dự.
 
Kết quả thực hiện nhiệm vụ 5 năm 2016-2020
 
Trình bày báo cáo Báo cáo về tình hình thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong 5 năm 2016-2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết, Về kết quả thực hiện nhiệm vụ 5 năm 2016-2020, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật được Bộ xác định là nhiệm trọng tâm và được Bộ trưởng quan tâm và trực tiếp chỉ đạo sát sao, quyết liệt. Nhờ đó, Bộ đã hoàn thành nhiệm vụ báo cáo Chính phủ, trình và bảo vệ thành công trước Quốc hội 6 đạo luật quan trọng đối với sự phát triển của nền kinh tế, hoàn thành khối lượng lớn các văn bản hướng dẫn trình cấp có thẩm quyền ban hành. Công tác tham mưu, xây dựng thể chế đã thể hiện vai trò tiên phong của Bộ trong việc chủ động đề xuất cải cách, đổi mới hướng tới mục tiêu tạo hành lang pháp lý cho việc cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng; nâng cao hiệu quả phân bổ, huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển; thúc đẩy kinh tế tư nhân, đổi mới sáng tạo, tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh cải cách, nhất là thủ tục hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh,…
 
Công tác xây dựng, điều hành thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công được đặc biệt quan tâm, là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, quan trọng của toàn Ngành và Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ ngày càng nặng nề, khó khăn của công tác tham mưu chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, với nhiều đổi mới, sáng tạo.
 
Với vai trò là cơ quan thường trực của Tổ Biên tập giúp việc cho Tiểu ban Kinh tế - Xã hội phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XIII, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chuẩn bị, phối hợp phục vụ nhiều hoạt động, công việc của Tiểu ban Kinh tế - Xã hội và Tổ Biên tập; tổ chức các đoàn khảo sát của Tiểu ban và Tổ Biên tập làm việc tại các vùng với sự tham gia của 63 tỉnh, thành phố; tổ chức xây dựng, tổng hợp các chuyên đề đã phân công, giao nhiệm vụ nghiên cứu cho các bộ, ngành, địa phương; xây dựng dự thảo văn kiện báo cáo Tiểu ban trình Bộ Chính trị và các Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho ý kiến; triển khai nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Đại hội đảng bộ các cấp, ý kiến rộng rãi trong toàn xã hội, ý kiến đại biểu Quốc hội và hoàn thiện để trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
Đặc biệt năm 2020, trong bối cảnh đại dịch Covid-19, Bộ đã chủ động tham mưu xây dựng các nghị quyết, chỉ thị, công điện, đề án, tờ trình, báo cáo về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội, phục hồi và phát triển kinh tế trình Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Bộ Chính trị, Quốc hội.
 
Về công tác quy hoạch, mặc dù còn nhiều bỡ ngỡ trước các quy định mới, phương pháp mới, đến nay, nhiều quy hoạch ngành quốc gia đã được các bộ khẩn trương triển khai, 59/63 địa phương đã hoặc đang hoàn thiện phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh, Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã đạt được bước tiến đáng kể, đang trong quá trình hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định, với nhiều nội dung cải cách, đổi mới, đột phá, nhất là về quan điểm và phương pháp tiếp cận phát triển vùng trong bối cảnh ứng phó với biến đổi khí hậu…
 
Về công tác quản lý đầu tư công, Bộ đã từng bước triển khai các giải pháp quản lý hiệu quả hơn toàn bộ quá trình đầu tư công, đẩy mạnh phân cấp trong quản lý hoạt động đầu tư công gắn với trách nhiệm của từng cấp, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, nâng cao tỷ lệ giải ngân. Đổi mới mạnh mẽ công tác kế hoạch hóa đầu tư công đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; đổi mới công tác phối hợp với các địa phương theo hướng làm kế hoạch theo vùng, theo nhóm tỉnh nhằm nâng cao sự phối hợp, hiểu biết lẫn nhau giữa các địa phương.
 
Công tác xây dựng cơ chế, chính sách về đổi mới và phát triển doanh nghiệp, giai đoạn vừa qua tiếp tục được Bộ đặc biệt quan tâm, Bộ đã tham mưu trình Đảng và Nhà nước ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TW về Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế; các Nghị quyết của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp; khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp hiệu quả, an toàn và bền vững. Việc hoàn thiện khung khổ pháp lý về đầu tư, doanh nghiệp, huy động và sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư nước ngoài (FDI, ODA) đã góp phần tích cực thay đổi môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, mở rộng, đa dạng hóa các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển.
 
Đổi mới sáng tạo, xây dựng các mô hình kinh tế mới và chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư được chủ động đẩy mạnh, cụ thể hóa tinh thần các Nghị quyết của Bộ Chính trị và Quốc hội, góp phần phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ số, phát triển nền kinh tế số, tận dụng tối đa cơ hội để đổi mới mô hình tăng trưởng trên nền tảng pháttriển khoa học và công nghệ. Bộ đã chủ trì xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia; Nghị định quy định cơ chế chính sách ưu đãi và khuyến khích đối với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia; đề án Thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ và đề án Phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam; Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại Việt Nam; chủ trì xây dựng Mạng lưới nhân lực thực hiện Chiến lược quốc gia về cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư với việc công bố sáng kiến “Mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam”,...

Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 5 năm 2016-2020 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021  1
Thứ trưởng Trần Quốc Phương trình bày báo cáo tại Hội nghị. Ảnh: MPI
 
Thứ trưởng Trần Quốc Phương cũng nhấn mạnh đến các kết quả đạt được của công tác thống kê; Công tác Đảng, đoàn thể, tổ chức cán bộ và cải cách hành chính.
 
Trong 5 năm 2016-2020, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, sự giám sát của Quốc hội, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, với phương châm hành động “trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới, phát triển” xuyên suốt trong cả nhiệm kỳ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Các đề án, báo cáo, kiến nghị tham mưu của Bộ đều nhất quán quan điểm đổi mới của Đảng và Nhà nước, luôn lấy người dân và doanh nghiệp làm đối tượng ưu tiên phục vụ, tập trung tháo gỡ khó khăn, khuyến khích khởi nghiệp, sáng tạo nhằm tận dụng tối đa các cơ hội phát triển của đất nước; phần lớn các đề án, phương án, kiến nghị của Bộ trình đã được cấp trên chấp nhận và công bố thực hiện.
 
Bộ đã theo dõi sát sao và thường xuyên phân tích, dự báo tình hình để kịp thời đề xuất các giải pháp tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội; đã tập trung, ưu tiên xây dựng, hoàn thiện thể chế, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung những văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý, nhất là các thể chế liên quan đến cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng; nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; tập trung tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh và đầu tư; đề xuất các giải pháp, chính sách nhằm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; khuyến khích khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, tận dụng tối đa các cơhội phát triển từ cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
 
Việc thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao đã góp phần thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong 5 năm qua, khẳng định vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Bộ trong giai đoạn vừa qua là phù hợp với thực tiễn, đảm bảo sự liên tục và đáp ứng tốt các yêu cầu quản lý nhà nướccó tính chất đa ngành, đa lĩnh vực được Chính phủ giao,phạm vi quản lý rộng, khối lượng công việc phải triển khai thực hiện rất lớn, nhất là công tác tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ trong việc xây dựng, đề xuất các giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công, bảo đảm các cân đối vĩ mô, các mục tiêu kế hoạch đã đề ra trong bối cảnh tình hình kinh tế trong và ngoài nước thường xuyên có nhiều biến động.
 
Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 5 năm 2016-2020 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021  2
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh : MPI
 
Một số bài học kinh nghiệm
 
Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết, từ các kết quả, thành tựu đạt được trong giai đoạn vừa qua, có thể rút ra năm bài học kinh nghiệm. Một là, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để xác định đúng vấn đề cần nghiên cứu, tham mưu.
 
Hai là, theo dõi sát tình hình, biến động trong nước và quốc tế có ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội để kịp thời đưa ra những phân tích và dự báo làm cơ sở cho công tác nghiên cứu, hoạch định và tham mưu chính sách.
 
Ba là, tư tưởng đổi mới, sáng tạo, tư duy phát triển, có tầm nhìn là những phẩm chất thiết yếu của một người cán bộ kế hoạch và đầu tư.
 
Bốn là, để tham mưu tốt còn cần có bản lĩnh, có tinh thần trách nhiệm, quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, có nhiệt huyết với công tác kế hoạch và đầu tư.
 
Năm là, luôn lấy người dân và doanh nghiệp làm đối tượng ưu tiên phục vụ. Chính sách muốn trúng, hiệu quả và khả thi phải được xây dựng theo hướng lấy nhân dân, doanh nghiệp, đối tượng hưởng lợi làm trung tâm.
 
Nhiệm vụ trọng tâm năm 2021
 
Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu tiên thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, các kế hoạch 5 năm theo các kết luận, nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Bộ trưởng đã ban hành Chỉ thị triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực đối với Ngành và Bộ Kế hoạch và Đầu tư, yêu cầu phát huy tối đa các mặt tích cực, kết quả đạt được trong những năm qua và khẩn trương khắc phục những mặt còn hạn chế, bất cập, với quyết tâm nỗ lực hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 của ngành, tiếp tục khẳng định, nâng cao vị thế của Ngành và Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong công tác tham mưu tổng hợp chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công.
 
Theo đó, Bộ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Một là, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội và Chính phủ, nhất là Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ. Phối hợp hiệu quả với các cơ quan liên quan triển khai chương trình, kế hoạch công tác phục vụ tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khoá XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
 
Đồng thời, tập trung hoàn thiện các báo cáo về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và các báo cáo quan trọng khác, trình Chính phủ để trình Quốc hội, tạo điều kiện cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương sớm triển khai kế hoạch của bộ, ngành, địa phương mình.
 
Tiếp tục thực hiện linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới; Chủ động nghiên cứu, đề xuất những chính sách cụ thể để tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19 phù hợp với diễn biến thực tiễn. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong việc điều hành hiệu quả các chính sách tài khóa, tiền tệ và các chính sách khác để kích thích tổng cầu phù hợp, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng; đồng thời giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn.
 
Tổ chức xây dựng và triển khai ngay kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 sau khi được thông qua. Tập trung hoàn thành và nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư; quyết liệt thực hiện các giải pháp về đẩy mạnh giải ngân. Thu hút có chọn lọc các nguồn lực đầu tư từ bên ngoài, nhất là các luồng vốn FDI dịch chuyển trong khu vực và toàn cầu. Đẩy mạnh đầu tư theo phương thức đối tác công tư.
 
Phối hợp, triển khai tốt các giải pháp đẩy mạnh cơ cấu lại lĩnh vực dịch vụ vận tải, nâng cao năng lực và giảm chi phí dịch vụ logistics; thúc đẩy triển khai hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA) đã ký kết; kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp vừa và nhỏ để khai thác và tận dụng các ưu đãi, nhất là việc hỗ trợ doanh nghiệp kết nối qua các nền tảng số, xuất khẩu qua các nền tảng thương mại điện tử lớn.
 
Phối hợp hiệu quả với các cơ quan liên quan hoàn thiện cơ chế, chính sách để sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện. Tham gia xây dựng và hoàn thiện khung khổ pháp lý cho các loại hình kinh doanh mới, kinh tế số, cung cấp dịch vụ công, kinh tế chia sẻ, kinh tế ban đêm, đô thị thông minh,… đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển của nền kinh tế. Đẩy nhanh và triển khai toàn diện chương trình hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp Việt Nam, trong đó chú trọng doanh nghiệp nhỏ và vừa.
 
Nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, nòng cốt là hợp tác xã; phát triển mạnh kinh tế tư nhân, kết hợp hài hòa giữa hiệu quả kinh tế với trách nhiệm xã hội và bảo vệ tài nguyên, môi trường, thúc đẩy liên kết doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Khuyến khích phát triển doanh nghiệp tư nhân có quy mô vừa và lớn; thúc đẩy khởi nghiệp, sáng tạo, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa để khai thác thị trường nội địa và tham gia hiệu quả vào chuỗi giá trị toàn cầu.
 
Tăng cường đẩy mạnh kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu, để hình thành hệ thống thông tin thống kê quốc gia phục vụ quản lý, điều hành. Phối hợp với các bộ, cơ quan trung ương, địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án quan trọng, công trình trọng điểm quốc gia, các dự án liên kết vùng, phát huy vai trò của các vùng kinh tế trọng điểm, các đô thị lớn. Đẩy nhanh việc lập và phê duyệt các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn giai đoạn 2021-2030.
 
Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp, cơ cấu lại ngành nông nghiệp phù hợp với từng vùng miền, thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn theo nhu cầu thị trường, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, ứng dụng công nghệ cao./.
 
Tùng Linh
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
(Theo http://www.mpi.gov.vn/Pages/tinbai.aspx?idTin=48636&idcm=188)
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top